Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/149/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXXII/149/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2023

Numer uchwały: 149
Numer sesji: XXXII
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXXII/149/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2023
______________________________________________________________________________


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) w zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

UZASADNIENIE

        Wykonanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2023” zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Jutrosinie rozpocznie szereg działań rewitalizacyjnych, które mają doprowadzić do założonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji pozytywnych rezultatów. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, dokument ten inicjuje różnorodne działania należące do różnych polityk branżowych (społecznej, inwestycyjnej, przestrzennej itp.), które są ukierunkowane na rozwiązanie problemów społeczności obszaru zdegradowanego. Założenia programu wpisują się w cele ogólnorozwojowe zapisane w dokumentach strategicznych gminy.
Złożoność procesu rewitalizacji wymaga średnio i długookresowego planowania oraz zarządzania, stąd przyjęty horyzont czasowy pozwalający na zintegrowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. Dodatkowo dokument ten pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na zawarte w programie projekty.
W związku z powyższym wywołanie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu