Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/151/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXXII/151/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 151
Numer sesji: XXXII
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXXII/151/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie


z dnia 23 listopada 2017 roku


w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin

___________________________________________________________________________


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

Rozdział I
Ogólne zasady udzielania dotacji


§ 1.


Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dofinansowanie części kosztów przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jutrosin, których funkcjonowanie zapewni oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gruntu lub do wód, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 2.


Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup lub zakup z montażem nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do odprowadzenia ścieków bytowych z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie Gminy Jutrosin, gdzie nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej bądź włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe z powodów technicznych.


§ 3.


1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości do 50% udokumentowanych wydatków w kwocie netto (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków), lecz nie więcej niż 3.000 zł. brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto).
2. Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła.


§ 4.


Dofinansowaniu nie podlegają:
1. koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) już istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. koszty wykonania dokumentacji oraz wymagalnych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
3. koszty prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
4. koszty demontażu zbiorników bezodpływowych,
5. koszty konserwacji i eksploatacji wybudowanego urządzenia,
6. koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych, zaciągniętych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
7. wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy,
8. przedsięwzięcia zakończone przed datą zawarcia umowy.


Rozdział II
Tryb udzielania dotacji


§ 5.


Dotacja udzielona może być wyłącznie na pisemny wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6.


O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1. osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność rolniczą,
2. wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, reprezentowane przez osoby upoważnione,
3. przedsiębiorcy,
4. osoby prawne.


§ 7.


Wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację zadania winien zawierać:
1. nazwę lub imię, nazwisko i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
2. dane nieruchomości, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków,
3. rodzaj montowanej oczyszczalni ścieków,
4. przewidywany koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
5. planowaną datę rozpoczęcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
6. planowaną datę zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
7. numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie.


§ 8.


W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym / rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013).


§ 9.


1. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, w przypadku osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli),
2) w przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do przedłożenia dodatkowo kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację zadania inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty – kopię umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem właścicieli, poświadczone przez zarządcę,
3) pozwolenie wydane przez Starostę Rawickiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopie zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni,
4) rysunek lub mapę przedstawiającą plan działki i lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą oraz przedsiębiorców, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo:
1) wpis do właściwego rejestru wskazujący podstawę działalności podmiotu ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do złożenia wniosku i podpisania umowy,
2) upoważnienie, jeżeli jest wymagane,
3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej przez niego w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie,
4) inne niezbędne informacje do udzielania pomocy de minimis, której zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

§ 10.


W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów wymienionych w § 9, należy przedłożyć oryginały do wglądu.


§ 11.


Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, udzielane będzie do przedsięwzięć realizowanych przy budynkach mieszkalnych.


§ 12.


1. Dotacja przekazywana będzie w formie refundacji części udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji.
2. Podstawą do wyliczenia ostatecznej kwoty pomocy do wypłaty są faktycznie i prawidłowo poniesione koszty związane z realizacją inwestycji.


§ 13.


Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, która obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie składa jedna osoba upoważniona przez współwłaścicieli tejże nieruchomości.


§ 14.


Dofinansowanie dla danego wnioskodawcy przysługuje tylko raz.


§ 15.


Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określona będzie w uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie na dany rok budżetowy.


§ 16.


Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.


§ 17.


Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać w systemie ciągłym.


§ 18.


1. Rejestr składanych wniosków prowadzony będzie przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. ochrony środowiska, rolnictwa i zamówień publicznych.
2. Poprawność złożonych wniosków, ich ocenę i kontrolę prowadzić będzie komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 19.


Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia.


§ 20.


1. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 14 dni.
2. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostają pozostawione bez rozpatrzenia.


§ 21.


Po zakwalifikowaniu wniosku Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o udzieleniu dofinansowania oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.


§ 22.


Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy, zawartej w formie pisemnej pomiędzy Gminą Jutrosin a Wnioskodawcą.

Rozdział III
Sposób rozliczania dotacji


§ 23.


Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego zgłoszenia zakończenia zadania na zasadach i w terminie wskazanym w umowie o udzieleniu dofinansowania.


§ 24.


Wraz ze zgłoszeniem zakończenia zadania należy przedłożyć:
1. imienną fakturą VAT lub rachunek określający koszt zadania z potwierdzeniem zapłaty,
2. certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni).


§ 25.


Protokolarnego odbioru robót dokonuje komisja powołana do rozpatrywania wniosków i dokonywania odbioru realizowanego zadania.


§ 26.


Podstawą wypłaty środków pieniężnych jest prawidłowe rozliczenie umowy.

§ 27.


Wypłata kwoty dotacji następuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wnioskodawcy, z którym zawarto umowę, w terminie 7 dni od dnia rozliczenia dotacji, z zastrzeżeniem § 26.


Rozdział IV
Postanowienia końcowe


§ 28.


Traci moc uchwała Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych.


§ 29.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 30.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/151/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23.11.2017r.
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jutrosin

         Zadaniem gminy, zgodnie z przyjętym „Programem ochrony środowiska w gminie Jutrosin”, jest poprawa stanu sanitacji Gminy Jutrosin. Realizowana jest ona przede wszystkim poprzez rozbudowę istniejących oraz budowę nowych systemów kanalizacji sanitarnych. W przypadku terenów o rozproszonej zabudowie, ze względu na trudności techniczne, budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej jest często niemożliwa, bądź ekonomicznie nieuzasadniona.
Z tego względu w zaakceptowanym przez Radę Miejską w Jutrosinie „Programie ochrony środowiska w gminie Jutrosin”, jako zadanie średniookresowe przyjęte zostało wspomaganie finansowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach o rozproszonej zabudowie. Dla wypełnienia tego zobowiązania proponuje się ponowne uruchomienie „Programu - oczyszczalnie przydomowe” wprowadzającego system dotacji udzielanych z budżetu gminy.
Dotacje te udzielane będą podmiotom, które dokonują budowy indywidualnych, bądź grupowych systemów oczyszczania ścieków. Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w uchwale, której podjęcie należy uznać za uzasadnione.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu