Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/152/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Jutrosin lub jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała Nr XXXII/152/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Jutrosin lub jej jednostkom organizacyjnym

Numer uchwały: 152
Numer sesji: XXXII
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXXII/152/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie:
niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Jutrosin lub jej jednostkom organizacyjnym _______________________________________________________________________________


      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Jutrosin lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do należności powstałych w związku z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

2) programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2.


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław JaniakUzasadnienie

     Zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Rada Gminy ma prawo postanowić w drodze uchwały o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym oraz państwowym i samorządowym instytucjom kultury), których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

Biorąc pod uwagę nieracjonalność dochodzenia małych kwot należności, w sytuacji gdy koszty postępowania windykacyjnego przekraczałyby ściągane kwoty Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin uznał podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu