Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXXI/17 z XXXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 października 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXXI/17 z XXXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 października 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXXII/17
Rok: 2017

PROTOKÓŁ XXXI/17

z XXXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 26 października 2017 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1.Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

     Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXXI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie – dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych - pełen skład Rady - co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Jutrosin wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubinie
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szkaradowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie i Gimnazjum w Szkaradowie w Szkołę Podstawową im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jutrosinie w Branżową Szkołę I stopnia
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Jutrosin
12. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych
13. Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2016/2017
14. Interpelacje i zapytania
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


     W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- brałem udział w spotkaniu „LGD” w Pępowie;
- uczestniczyłem w uroczystych obchodach 10-lecia Uniwersytetu III Wieku w Rawiczu;
- brałem udział w zebraniu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego;
- brałem udział w obchodach Dnia Nauczyciela;
- uczestniczyłem w targach POLEKO w Poznaniu;
- brałem udział w zebraniu Cechu Rzemiosł Różnych;
- uczestniczyłem w konferencji z udziałem Wojewody Wielkopolskiego – odnośnie nawałnic;
- uczestniczyłem w spotkaniu z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Panią Elżbietą Rafalską;
- uczestniczyłem w pracach Komisji Rady.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/138/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta dotyczy budowy bazy śmigłowcowej w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to temat już znany, bowiem pojawia się on już od 2015 roku. Teraz na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotyczącego zmiany harmonogramu realizacji inwestycji zabezpieczono środki finansowe na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2018 w kwocie 12.436 zł.

      Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/140/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Jutrosin wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Gmina Jutrosin jako udziałowiec Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie planuje objąć – za kwotę 107.250,00 zł. - 130 udziałów w kapitale zakładowym tejże Spółki. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/139/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

     Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych Rady m.in. odnośnie stawek podatkowych na 2018 rok. Brak uwag ze strony Radnych.

Podatek od nieruchomości na 2018 rok:


- od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,82 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,82 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,82 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2017 roku to 0,80, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,91, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,82. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych:


Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 4,63 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,63 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 4,63 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2017 roku to 4,54, natomiast propozycja Min. Finansów – 4,63, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,63. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,63. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych:


Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,29 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,29 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,29 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2017 roku to 0,28, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,48, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,29. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów pozostałych: 0,29. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 3,04 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 3,04 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 3,04 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2017 roku to 2,98, natomiast propozycja Min. Finansów – 3,04, proponowana stawka przez Burmistrza – 3,04. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni: 3,04. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od budowli:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 2%
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2%
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 2%

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2017 roku to 2%, natomiast propozycja Min. Finansów – 2%, proponowana stawka przez Burmistrza – 2%. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od budowli: 2%. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,77 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,77 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,77 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2017 roku to 0,75, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,77, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,77. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,77. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 18,50 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 18,50 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 18,50 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2017 roku to 18,00, natomiast propozycja Min. Finansów – 23,10, proponowana stawka przez Burmistrza – 18,50. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 10,80 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 10,80 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 10,80 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2017 roku to 10,59, natomiast propozycja Min. Finansów – 10,80, proponowana stawka przez Burmistrza – 10,80. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,80. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 4,70 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,70 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 4,70 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2017 roku to 4,61, natomiast propozycja Min. Finansów - 4,70, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,70. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych: 4,70. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:


Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 5,56 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 5,56 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 5,56 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2017 roku to 5,45, natomiast propozycja Min. Finansów – 7,77, proponowana stawka przez Burmistrza – 5,56. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 5,56. Za tą stawką głosowało 14 Radnych. Od głosu wstrzymał się Radny M. Jakubowski.

Przewodniczący Rady poprosił by Rada przystąpiła do głosowania.

        Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXXI/141/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15„za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXXI/141/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10 minutowa przerwa.

Obrady wznowiono od pkt 7.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie

        Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. W związku z reformą oświatową – z dniem 1 września 2017 roku – przekształca się dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie. W skład obwodu wchodzą miejscowości: Jutrosin, Bartoszewice, Bielawy, Grąbkowo, Nad Stawem, Nowy Sielec, Pawłowo, Piskornia, Płaczkowo, Rogożewo, Stary Sielec, Szymonki, Wielki Bór, Zmysłowo, Zygmuntowo, Żydowski Bród. Uchwała ta stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie.

Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/142/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubinie

     Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. W związku z reformą oświatową – z dniem 1 września 2017 roku – przekształca się dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową w Dubinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubinie. W skład obwodu wchodzą miejscowości: Domaradzice, Dubin, Śląskowo i Zaborowo. Uchwała ta stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Dubinie.

Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/143/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szkaradowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie i Gimnazjum w Szkaradowie w Szkołę Podstawową im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie

        Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. W związku z reformą oświatową – z dniem 1 września 2017 roku – przekształca się dotychczasowy Zespół Szkół w Szkaradowie w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka i Gimnazjum w Szkaradowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie. W skład obwodu wchodzą miejscowości: Bonowo, Janowo, Jeziora, Katarzynowo, Ostoje, Stasin, Szkaradowo oraz Żbiki. Uchwała ta stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie.

        Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/144/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jutrosinie w Branżową Szkołę I stopnia

        Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. W związku z reformą oświatową – z dniem 1 września 2017 roku – obecna zasadnicza szkoła zawodowa wpisuje się w nowy typ szkoły zawodowej, czyli w szkołę branżową I stopnia. Dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształca się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.

          Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/145/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Jutrosin

        Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. W dniu 27 września 2017 roku Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Jutrosin i przeprowadzenia konsultacji ograniczonych do mieszkańców sołectwa Domaradzice, których zmiana ta bezpośrednio dotyczy. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zostały przeprowadzone w dniu 13.10.2017 br. na zebraniu wiejskim konsultacje z mieszkańcami sołectwa Domaradzice, które polegały na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej przez mieszkańców sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Jutrosinie. Łączna liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 320 osób, natomiast w konsultacjach wzięło udział 17 osób. Wszystkie osoby uczestniczące w konsultacjach opowiedziały się za zmianą granic Gminy Jutrosin polegającą na odłączeniu obszaru części obrębu Domaradzice oraz włączeniu tego obszaru do Gminy Pakosław. Wyniki przeprowadzonych konsultacji wskazują na jednomyślną aprobatę społeczności lokalnej wobec proponowanych zmian granic administracyjnych Gminy Jutrosin i Gminy Pakosław. Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest wyrażenie przez Radę Miejską w Jutrosinie pozytywnej opinii odnośnie proponowanych zmian. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXI/146/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Protokół wraz z ankietami z przeprowadzonych konsultacji stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 12
Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych

         Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz oraz Skarbnik złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2017 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

        Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Wszyscy radni złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2017 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk prze niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia. Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Ad. 13
Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2016/2017

        Głos zajęła Pani Urszula Lis – Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie. W roku szkolnym 2016/2017 personel Przedszkola liczył 23 pracowników, w tym: 12 pracowników pedagogicznych oraz 11 pracowników obsługowo – administracyjnych. Wszystkie nauczycielki w Przedszkolu posiadają wymagane kwalifikacje - ukończone wyższe studia magisterskie. Całe grono pedagogiczne uczestniczy zarówno w zewnętrznych, jak i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielki wykorzystują w bezpośredniej pracy z dziećmi. Przedszkole czynne jest od 6:30 – 16:30. Łącznie do Przedszkola uczęszczało 145 dzieci (3-latki – 15, 4-latki – 44, 5-latki – 49, 6-latki – 36 i jeden siedmiolatek): 83 do czterech oddziałów usytuowanych w budynku przedszkola, 12 do oddziału w szkole podstawowej, 25 do oddziału w GCKiR oraz 25 do oddziału w Płaczkowie. Ustalona stawka żywieniowa – 4,50 zł. (za dwa posiłki: 1,20 - śniadanie, 2,60 – obiad, 0,70 - podwieczorek). Przedszkole pracuje w oparciu o opracowaną przez radę pedagogiczną koncepcję pracy Przedszkola. Zawarte w niej zadania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka. Praca z dziećmi prowadzona jest na podstawie programu – „Ku dziecku”, oraz programów autorskich nauczycielek „ Żyję zdrowo i bezpiecznie” oraz „Wędrówki plastyczne przez cztery pory roku”. Bierzemy udział w projektach edukacyjnych, akcjach i kampaniach: „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Góra grosza”, „Akademia Super Przedszkolaka”, „Marzycielska poczta”, Warsztaty kulinarne” oraz „Dzieci-dzieciom”. Zorganizowaliśmy wiele imprez, uroczystości, które na stałe weszły do kalendarza imprez, a zarazem mają wpływ na poprawę jakości pracy w placówce i uściślają współpracę z rodzicami i środowiskiem. Ponadto dzieci biorą udział w festiwalu piosenki przedszkolnej, w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach muzycznych, w których mają możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień. W ramach współpracy z rodzicami odbyły się zebrania grupowe z rodzicami, ponadto 2 razy do roku każdy rodzic indywidualnie spotyka się z wychowawcą w celu szczegółowego omówienia diagnoz przedszkolnych. Rodzice mieli również możliwość obserwacji umiejętności swoich dzieci w czasie zajęć otwartych i występów artystycznych. Rodzice aktywnie brali udział w życiu Przedszkola uczestnicząc w przygotowaniu dzieci do organizowanych przez placówkę konkursów, uroczystości i wycieczek. W razie potrzeby nauczyciele informują rodziców o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy innej koniecznej dla dziecka.


Cała informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


Brak pytań ze strony Radnych.


        Głos zajęła Pani Joanna Andrzejak – Dyrektor Przedszkola w Szkaradowie. W roku szkolnym 2016/2017 zostało przyjętych do Przedszkola 75 dzieci. Przyjęte dzieci zostały podzielone na trzy grupy wiekowe (1 grupa dzieci 3-4 letnich, 2 grupy dzieci 5-6 letnich, 3 grupa dzieci według wieku: 9 dzieci - 3 letnich, 20 dzieci - 4 letnich, 26 dzieci - 5 letnich, 20 dzieci - 6 letnich). Dzieci otrzymują w Przedszkolu 2 posiłki: śniadanie i obiad, a stawka żywieniowa wynosi na obecny rok 3,80 zł. W sprawie ”Pomocy Państwa w zakresie dożywiania”- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, w ubiegłym roku szkolnym pokrywał 5 dzieciom koszty posiłków. Frekwencja obecności w Przedszkolu w ubiegłym r. szkol. wyniosła około 87%. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych – w zajęciach logopedycznych, z j. angielskiego, z religii oraz z rytmiki. Zatrudniona kadra liczyła 16 osób. Nauczycielki realizowały wypracowane kierunki działania, takie jak: współpracę z Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu, lokalnym środowiskiem. Praca z dziećmi dotyczyła również organizacji takich akcji, jak „Góra grosza” czy zbieranie nakrętek. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach plastycznych. Oglądały różnorodne przedstawienia teatralne wybrane z bogatej oferty prezentowanej przez teatry objazdowe oraz brały udział w uroczystościach szkolnych, m.in.: Dniu Babci i Dziadka, czy powitaniu wiosny.


Cała informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

         Głos zajęła Pani Hanna Frąckowiak – Dyrektor Przedszkola w Dubinie. Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola to 75. Liczba oddziałów – 3 (oddział 5,6-latków – 25 dzieci, oddział 4,5 – latków – 25 dzieci, oddział 2,5;3 latków – 25 dzieci). 75 dzieci korzysta z obiadu, dzienna stawka żywieniowa wynosi – 3,00 zł. W roku szkolnym 2016/2017 realizowane zadania dotyczyły obszarów: praca wychowawczo-dydaktyczna, współpraca z rodzicami, współpraca ze środowiskiem oraz baza i wyposażenie. Z uroczystości przedszkolnych wymienić można: Dzień Nauczyciela, pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołaj, spotkanie opłatkowe z udziałem całego personelu Przedszkola oraz dzieci z wszystkich grup wiekowych, Dzień Babci i Dziadka, bal przebierańców oraz Dzień Dziecka. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach plastycznych, w wycieczkach oraz akcjach charytatywnych, m.in.: „Góra Grosza”. Przedszkole szeroko współpracuje ze środowiskiem lokalnym bliższym i dalszym: Szkołą Podstawową w Dubinie – wspieranie działań z zakresu adaptacji do szkoły, OSP – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Muzeum w Jutrosinie - poznawanie historii ziemi jutrosińskiej i nie tylko, Policja – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Biblioteka – wspieranie działań w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych, MGOPS w Jutrosinie – pomoc w zakresie dożywiania, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, Przychodnia Lekarska w Jutrosinie – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia, PSSE w Rawiczu – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia.

Cała informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.


Brak pytań ze strony Radnych.


     Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek podziękował Dyrektorkom za sprawozdanie i życzył dalszej owocnej współpracy.


Ad. 14
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 15
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – zaprosił na prelekcję przybliżającą sylwetkę dawnego mieszkańca Jutrosina - Stanisława Karłowskiego, która odbędzie się dnia 23.11.2017r. o godz. 18:00 w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. Upamiętnienie postaci odbędzie się poprzez zasadzenie 1000 drzew na terenie miasta Jutrosina, a także poprzez inicjatywę stworzenia parku jego imienia;


- p. Burmistrz – 11 listopada – jak co roku – odbędzie się uroczysta msza św., a potem nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem na Rynku; proszę o udział.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 16
Zakończenie obrad

O godz. 16:00 Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu