Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/146/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXXI/146/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 146
Numer sesji: XXXI
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXXI/146/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie

z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Jutrosin
____________________________________________________________________________


     Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały Nr XXX/137/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Jutrosin - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Jutrosin polegającej na odłączeniu z jej granic części obrębu Domaradzice o pow. ok. 9,16 ha oraz włączeniu tego obszaru w granice administracyjne Gminy Pakosław.

§ 2


Opinia, o której mowa w § 1 oparta jest o wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Domaradzice, w sprawie zmiany granic.

§ 3


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław JaniakUzasadnienie


           Wójt Gminy Pakosław wystąpił do Rady Miejskiej w Jutrosinie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Pakosław i Gminy Jutrosin poprzez włączenie do terytorium Gminy Pakosław części obszaru o powierzchni około 9,16 ha wyłączonego z obszaru sołectwa Domaradzice Gmina Jutrosin, zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku, ilustrującym obszar proponowany do przyłączenia do Gminy Pakosław.
W przedmiotowej sprawie na zarządzenie Wójta Gminy Pakosław zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami sołectwa Osiek Gminy Pakosław, którzy opowiedzieli się za proponowaną zmianą (za zmianą – 15 osób, przeciw zmianie – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób, na 366 osób uprawnionych do głosowania). Wnioskodawca uzasadnił proponowaną zmianę względami funkcjonalnymi, uwarunkowaniami przestrzennymi oraz interesami mieszkańców tego obszaru, którzy są zameldowani w Gminie Jutrosin i formalnie są jej mieszkańcami, ale co podkreślają, zawsze identyfikowali się z sołectwem Osiek i Gminą Pakosław, uczestnicząc w jej życiu społecznym i gospodarczym. Zwrócono również uwagę na fakt, że nieruchomości zainteresowanych zmianą mieszkańców położone są w odległości około 80 metrów od budynku nr 1 znajdującego się w miejscowości Osiek (Gmina Pakosław), natomiast do najbliższego budynku położonego w Domaradzicach (Gmina Jutrosin) drogą bitumiczną odległość ta wynosi około 3 kilometry. Dodatkowo mieszkańcy wnioskowanego terenu powiązani są z Gminą Pakosław poprzez infrastrukturę techniczną (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna) oraz społeczną (placówki zdrowia, szkoły).
Ustalenie i zmiana granic gmin stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym wymaga wyrażenia opinii przez zainteresowane rady gmin, tj. rady tych gmin, których terytorium ma ulec zmianie. Każdorazowo rada gminy przed zajęciem stanowiska w formie opinii zobowiązana jest do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Mając powyższe na uwadze w dniu 27 września 2017 roku Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę Nr XXX/137/2017 w sprawie: przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Jutrosin i przeprowadzenia konsultacji ograniczonych do mieszkańców sołectwa Domaradzice, których zmiana ta bezpośrednio dotyczy.
W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zostały przeprowadzone w dniu 13.10.2017 br. na zebraniu wiejskim konsultacje z mieszkańcami sołectwa Domaradzice, które polegały na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej przez mieszkańców sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Jutrosinie. Łączna liczba mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w konsultacjach wynosi 320 osób, natomiast w konsultacjach wzięło udział 17 osób. Wszystkie osoby uczestniczące w konsultacjach opowiedziały się za zmianą granic Gminy Jutrosin polegającą na odłączeniu obszaru części obrębu Domaradzice oraz włączeniu tego obszaru do Gminy Pakosław.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji wskazują na jednomyślną aprobatę społeczności lokalnej wobec proponowanych zmian granic administracyjnych Gminy Jutrosin i Gminy Pakosław.
Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest wyrażenie przez Radę Miejską w Jutrosinie pozytywnej opinii odnośnie proponowanych zmian.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu