Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/141/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/141/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Numer uchwały: 141
Numer sesji: XXXI
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXXI/141/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
________________________________________________________________________________

       Na podstawie art.18 ust 2, pkt.8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/, art.5 ust. 1, art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785/ oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (Monitor Polski z dnia 9.08.2017r., poz. 800) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,82 zł.
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,63 zł.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni – 0,29 zł.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² – 3,04 zł.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej – 0,77 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej – 18,50 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej – 10,80 zł.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej – 4,70 zł.
e) pozostałych od 1m² powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,56 zł.

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4. ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 powołanej w podstawie prawnej ustawy

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:


grunty stanowiące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.

§ 3


Poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy dokonują w drodze inkasa sołtysi poszczególnych sołectw. Wpłat podatku można dokonywać także bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy, który prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie.
Pobór podatku w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIII/96/2016 z 23 listopada 2016 roku.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu