Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXX/17 z XXX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,która odbyła się dnia 27 września 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXX/17 z XXX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,która odbyła się dnia 27 września 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXX/17
Rok: 2017

PROTOKÓŁ XXX/17

z XXX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 27 września 2017 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1.Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Ostrowska Jadwiga
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

       Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ireneusz Mikołajewski. Powitał przybyłych gości: Pana Czesława Fedyka – kierownika placówki terenowej KRUS-u w Rawiczu, Pana Henryka Lipowczyka – kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

      Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecność Radnego St. Janiaka usprawiedliwiona) - większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Jutrosin
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
9. Informacja Prezesa KRUS-u o aktualnie prowadzonej działalności
10. Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2016/2017 ze szczególnym uwzględnieniem:
a) osiągnięć dydaktycznych
b) stanu zagrożeń patologiami społecznymi
c) funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
11. Interpelacje i zapytania
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie obrad

       Przed omawianiem kolejnych pkt porządku obrad uczczono minutą ciszy zmarłego ojca Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – śp. Franciszka Koszarka.


       Po czym uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę Dyrektora Gimnazjum w Jutrosinie – Pana Andrzeja Musielaka oraz wręczono nominacje na stanowiska dyrektorskie na kolejnych 5 lat: Pani Urszuli Lis – Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie, Pani Irminie Gilickiej –Zalas - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szkaradowie oraz Panu Waldemarowi Swornowskiemu – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jutrosinie.


       Pan Jan Borucki poprosił o możliwość zaprezentowania swojej informacji o programowej działalności zaraz na początku Sesji. Rada przyjęła zmieniony porządek obrad Sesji bez sprzeciwu.


        Radny Mirosław Barteczka zasugerował Dyrektorom Szkół aby przy omawianiu informacji o swojej działalności w roku szkolnym 2016/2017 ustosunkowali się też do zmian jakie nastąpiły po wprowadzeniu obecnej reformy oświatowej.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


      W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- brałem udział w zakończeniu roku szkolnego;
- uczestniczyłem w obchodach 750-lecia Dubina;
- odbyły się Dożynki Gminne w Szkaradowie;
- byłem wraz z grupą mieszkańców w Potigny (Francja);
- odbyły się zawody strażackie PSP w Rawiczu;
- odbyło się walne zebranie „Wodociągów Gminnych” w Pakosławiu;
- byłem na Targach Rolniczych w Gołaszynie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 10
Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2016/2017 ze szczególnym uwzględnieniem:

a) osiągnięć dydaktycznych
b) stanu zagrożeń patologiami społecznymi
c) funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół

         Głos zajął Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie – Pan Jan Borucki. W roku szkolnym 2016/2017 mury szkoły opuściło 28 licealistów. Wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego i wybierają się do szkół wyższych lub pomaturalnych. Odeszło także 64 absolwentów ZSZ, z których wielu zamierza kontynuować naukę w szkołach uzupełniających by ostatecznie zdobyć średnie wykształcenie. Zdawalność egzaminu maturalnego: część ustną oraz pisemną zdali wszyscy. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 6 absolwentów w zawodzie rolnik – zdało 5, 9 – w zawodzie kucharz i 8 w zawodzie - sprzedawca. Pozostali absolwenci zdają przed komisją powoływaną w Izbie Rzemieślniczej. Nie mamy w tym czasie jeszcze aktualnych wyników. W ramach pracy dydaktycznej zajęcia realizowane były zgodnie z właściwymi ramowymi planami nauczania. Oprócz tego celem jak najpełniejszego przygotowania uczniów do czekających ich zadań w społeczeństwie dorosłym zorganizowano szereg zajęć dodatkowych, w których brali oni udział, a niejednokrotnie sami pod okiem nauczycieli je organizowali: zespół „ARS NOVA” - który daje uczniom możliwość wyżycia się artystycznego, jak i formowania w nich szeregu potrzebnych cech charakterologicznych, zajęcia sportowe, zajęcia w zespole teatralno-recytatorskim, redagowanie gazetki szkolnej „Kujon” oraz kółka przedmiotowe. Uczniowie uczestniczą w konkursach, olimpiadach oraz zawodach, a także współorganizują różne uroczystości szkolne. Mają dostęp do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czy też do pedagoga szkolnego.

Brak pytań ze strony Radnych.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

     Pozostali Dyrektorzy przedstawili swoją informację zgodnie z wcześniejszym porządkiem obrad (pkt 10).

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

         Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego St. Janiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXX/133/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020

        Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego St. Janiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXX/134/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Rada Gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Uchwała ta umożliwi dokonywanie płatności bezgotówkowych w kasie urzędu. Jest ona przedkładana również - w związku z możliwością przystąpienia Miasta i Gminy Jutrosin - do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

       Brak pytań ze strony Radnych zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego St. Janiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXX/135/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

         Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Starostwo Powiatowe w Rawiczu zwróciło się do nas o przejęcie w zasób dróg gminnych, należących dotychczas do kategorii dróg powiatowych: drogi nr 5499P Jutrosin-Zmysłowo, drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5500P do granicy województwa wielkopolskiego o długości 4,202 km oraz drogi nr 5504P Płaczkowo-Pakosław, odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5482P do granicy Gminy Jutrosin o długości 1,3058 km. Zarząd Powiatu Rawickiego wskazał, iż rozwiązanie takie nie koliduje z przebiegiem dróg powiatowych powiatu rawickiego, a służy jedynie poprawie funkcjonowania i utrzymania dróg publicznych na terenie Gminy Jutrosin.

Brak pytań ze strony Radnych zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego St. Janiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXX/136/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Jutrosin

        Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Wójt Gminy Pakosław wystąpił do Rady Miejskiej w Jutrosinie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Pakosław i Gminy Jutrosin poprzez włączenie do terytorium Gminy Pakosław części obszaru o powierzchni około 9,16 ha wyłączonego z obszaru sołectwa Domaradzice. W przedmiotowej sprawie na zarządzenie Wójta Gminy Pakosław zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami sołectwa Osiek, którzy opowiedzieli się za proponowaną zmianą (za zmianą – 15 osób, przeciw zmianie – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób, na 366 osób uprawnionych do głosowania). Wnioskodawca uzasadnił proponowaną zmianę względami funkcjonalnymi, uwarunkowaniami przestrzennymi oraz interesami mieszkańców tego obszaru, którzy są zameldowani w Gminie Jutrosin i formalnie są jej mieszkańcami, ale co podkreślają, zawsze identyfikowali się z sołectwem Osiek i Gminą Pakosław, uczestnicząc w jej życiu społecznym i gospodarczym. Zwrócono również uwagę na fakt, że nieruchomości zainteresowanych zmianą mieszkańców położone są w odległości około 80 metrów od budynku nr 1 znajdującego się w miejscowości Osiek (Gmina Pakosław), natomiast do najbliższego budynku położonego w Domaradzicach (Gmina Jutrosin) drogą bitumiczną odległość ta wynosi około 3 kilometry. Dodatkowo mieszkańcy wnioskowanego terenu powiązani są z Gminą Pakosław poprzez infrastrukturę techniczną (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna) oraz społeczną (placówki zdrowia, szkoły). Ustalenie i zmiana granic gmin stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym wymaga wyrażenia opinii przez zainteresowane rady gmin, tj. rady tych gmin, których terytorium ma ulec zmianie. Każdorazowo rada gminy przed zajęciem stanowiska w formie opinii zobowiązana jest do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest wyrażenie przez Radę Miejską w Jutrosinie stanowiska odnośnie woli przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Jutrosin i przeprowadzenia konsultacji ograniczonych do mieszkańców sołectwa Domaradzice, których zmiana ta bezpośrednio dotyczy.

       Brak pytań ze strony Radnych zatem Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego St. Janiaka usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXX/137/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 8
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

       Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. Poinformował o procentowych wykonaniach budżetu w I półroczu 2017 roku. I tak też dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin wykonano w 56,87%.

W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 68,68%;
- w dziale Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 196,47%;
- w dziale Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 0,00%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 73,34%;
- w dziale Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 50,10%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano dochody w wysokości 50,00%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 48,85%;
- w dziale Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 57,87%;
- w dziale Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 52,63%;
- w dziale Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 67,78%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 63,22%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 80,60%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 69,71%.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz nadpłaty to kwoty 4.253,75 zł. oraz 0 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 264 upomnień i 97 tytułów egzekucyjnych. Na dzień sprawozdawczy zahipotekowano należności na kwotę 353.876,17 zł. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego.

        Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w 44,89%, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 10,00%;
- w dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 19,74%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 27,59%;
- w dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 49,64%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano środki w 50,00%;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 59,07%;
- w dziale Obsługa długu publicznego – wydatkowano środki w 29,44%;
- w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 51,42%;
- w dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 28,22%;
- w dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 47,01%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 49,51%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 39,15%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 52,86%.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017r.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2017r. wynosi 1.110.000,00 zł.

Planowane spłaty:

- rok 2017 kwota 170.000,00 zł.
- rok 2018 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2019 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2020 kwota 260.000,00 zł.

- emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł. – zadłużenie na 30.06.2017r. wynosi 800.000,00 zł.

Plan wykupu:

- rok 2017 kwota wykupu 800.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Sala sportowo-widowiskowa w Szkaradowie” w kwocie 1.800.000,00 zł. – zadłużenie na 30.06.2017r. wynosi 1.700.000,00 zł.

Planowane spłaty:

- rok 2017 kwota 100.000,00 zł.
- rok 2018 kwota 600.000,00 zł.
- rok 2019 kwota 500.000,00 zł.
- rok 2020 kwota 500.000,00 zł.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec w kwocie 1.700.000,00 zł. – zadłużenie na 30.06.2017r. wynosi 1.699.999,76 zł.

Planowane spłaty:

- rok 2018 kwota 456.000,00 zł.
- rok 2019 kwota 456.000,00 zł.
- rok 2020 kwota 787.999,76 zł.


Wszystkie należne raty z tytułu kredytów w kwocie ogółem 410.000,00 zł. zostały uregulowane w terminie.
Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów na dzień sprawozdawczy wynosi – 5.309.999,76 zł.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2017 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Cała informacja odnośnie wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 9
Informacja Prezesa KRUS-u o aktualnie prowadzonej działalności

        Głos zajął Pan Czesław Fedyk – kierownik placówki terenowej KRUS w Rawiczu. Opowiedział o prowadzonej przez KRUS w Rawiczu aktualnej działalności, a przede wszystkim skupił swoją wypowiedź na temacie emerytury rolniczej po ukończeniu 60 lub 65 roku życia. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. O emeryturę rolniczą mogą ubiegać się: osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r.; osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia, a także osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej. Poza wiekiem emerytalnym muszą posiadać 25-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Prawo do emerytury rolniczej ustala się na wniosek.


      Wszelkich aktualnych informacji można dowiadywać się ze strony internetowej lub bezpośrednio w placówce KRUS-u w Rawiczu.


Brak pytań ze strony Radnych.


Ad. 10 (ciąg dalszy)
Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2015/2016 ze szczególnym uwzględnieniem:

- osiągnięć dydaktycznych,
- stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
- funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół

         Głos zajęła Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie (dawniej Zespołu Szkół w Szkaradowie) – Pani Irmina Gilicka – Zalas. Działalność dydaktyczna – realizowanie nowej podstawy programowej, wewnątrz-szkolny system oceniania, rozwijanie pasji i zainteresowań, organizacja przez szkołę konkursów, udział uczniów w konkursach oraz zawodach sportowych. Działalność opiekuńczo wychowawcza – doskonalenie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwój samorządności, dążenie do zmiany postaw z biernego uczestnictwa na postawę aktywną, realizacja projektów pedagogicznych edukacja ekologiczna, edukacja zdrowotna, skuteczne działanie na rzecz aklimatyzacji nowych uczniów w szkole, ocena realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. Kultywowano tradycje realizując bogaty kalendarz imprez szkolnych. W całej szkole jest zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W Zespole Szkół uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL oraz gimbus szkolny.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego: (część humanistyczna z zakresu języka polskiego – 60,98%, część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 54,57%, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki – 43,60%, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 47,95%, język angielski – poziom podstawowy – 77,22%, język angielski – poziom rozszerzony – 65,57%, natomiast język niemiecki – 36,68%).

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

        Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie – Pan Dariusz Stachowiak. W minionym roku szkolnym średnia ocen z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV-VI wyniosła 4,10. Średnia frekwencja uczniów na zajęciach przedstawiała się następująco: edukacja wczesnoszkolna – 96,63%, klasy IV-VI – 94,16%, szkoła – 95,40%. W roku szkolnym 2016/2017 na terenie placówki nie odnotowano żadnych pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Nie było kradzieży. Szkoła wolna jest od narkotyków. Nie odnotowano przypadków notorycznego opuszczania zajęć czy wagarów. Zagrożenie patologiami społecznymi jest niewielkie. Uczniowie do szkoły dowożeni są gimbusem szkolnym. Dowozami objętych było 58 uczniów. Dowozy przebiegały sprawnie i bez większych problemów. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele brali udział w różnych formach szkoleniowych nabywając nowych doświadczeń i umiejętności oraz doskonaląc swój własny warsztat pracy, natomiast uczniowie brali udział w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając w nich większe lub mniejsze sukcesy.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

       Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie – Pan Waldemar Swornowski. Tym razem po raz pierwszy przedstawił dwie informacje, mianowicie ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Jutrosinie.

      Informacja z Gimnazjum – praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły realizowana była w całości w oparciu o podstawowe dokumenty, tzn.: statut wraz z wewnątrz-szkolnym systemem oceniania, program wychowawczy, program profilaktyki oraz zatwierdzony arkusz organizacji. W roku szkolnym 2016/2017 prowadzono działalność pozalekcyjną w postaci pracy organizacji szkolnych, kół przedmiotowych (Samorząd Uczniowski, Koło artystyczne, Wolontariat, Chór szkolny). Uczniowie uczestniczyli i osiągali sukcesy w różnych konkursach z wiedzy, czy zawodach sportowych.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego na tle innych szkół powiatu rawickiego w roku szkolnym 2016/2017 nie wypadły najgorzej. W dziewięciostopniowej skali staninowej, tj. od 1 do 9, za część humanistyczną uzyskaliśmy wynik 6, czyli pozycję wyżej średnią, z części matematyczno-przyrodniczej i językowej - 5, czyli pozycję średnią.

Gimnazjum ściśle współpracowało z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu. Odnośnie obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozmów i omówień przeprowadzonych zajęć można stwierdzić, że nauczyciele odpowiednio planowali realizację treści kształcenia, które były zgodne z przyjętymi planami nauczania, w realizacji programów uwzględniali treści i osiągnięcia przewidziane w podstawie programowej, a poziom bezpieczeństwa w szkole – z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – był dobry i zadowalający.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

       Informacja ze Szkoły Podstawowej - średnia szkoły z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 4,33. Frekwencja na zajęciach – 92,82%. Szkoła brała udział w różnych akcjach, projektach oraz programach, m.in.: „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”, „Trzymaj formę”, czy „VI Sztafecie im. Gen. Tadeusza Buka”. W szkole obserwuje się bardzo duże zaangażowanie w organizację i udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Owocem tego są osiągnięcia uczniów na różnych szczeblach konkursowych.
Uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL. Dowozy funkcjonowały bez większych problemów i w sposób prawidłowy i zgodny z planem. Na terenie szkoły nie odnotowano przypadków kradzieży, pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła jest wolna od narkotyków. Nie odnotowano też opuszczania zajęć czy wagarów. W tym zakresie istnieje ścisła współpraca pomiędzy wychowawcami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją oraz rodzicami.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

      W związku z pytaniem z początku Sesji – Radnego Mirosława Barteczki – wszyscy Dyrektorzy jednoznacznie stwierdzili, że ze swojej strony są przygotowani do reformy oświatowej, jaka obecnie ma miejsce, a co do efektów dydaktycznych i jak wpłynie to na uczniów, to będzie można wiedzieć dopiero jak zakończy się obecny rok szkolny.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania

- p. J. Ostrowska – poruszyła temat uchwały antysmogowej; jakie jest zdanie na ten temat Burmistrza i czy będzie jakieś dofinansowanie ze strony Gminy, jeżeli będzie trzeba wymienić piece;

- p. Burmistrz – jest to temat trudny, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, czas pokaże;

- p. F. Żmuda – poruszył temat oznakowania wsi Nad Stawem;

- p. M. Barteczka – poruszył temat nowego programu „Otwartych Stref Aktywności”, który ma ruszyć od 1 stycznia 2018 roku, a jego głównym celem jest stworzenie wielofunkcyjnych i wielopokoleniowych stref aktywności, z których korzystać będą dzieci i seniorzy.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 12
Wolne głosy i wnioski

- p. A. Kapała – podziękowała za wykonanie drogi w Dubinie;

- p. I. Mikołajewski – podziękował sołtysowi Szkaradowa – Panu Fabianowi Małeckiemu – za dwie w ostatnim czasie – duże imprezy – mianowicie – Dożynki Gminne oraz Święto Szkaradka, które były bardzo fajnie zorganizowane dla mieszkańców;

- p. I. Mikołajewski – podziękował strażakom ochotnikom za ich pracę i szybką akcję, jaką mógł zaobserwować w niedawnym pożarze budynku mieszkalnego w Jutrosinie; dzięki czemu nie było większych strat.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 13
Zakończenie obrad

      O godz. 17:00 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ireneusz Mikołajewski zakończył obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu