Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/137/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017r. w sprawie: przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXX/137/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017r. w sprawie: przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 137
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXX/137/2017


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 września 2017r.

w sprawie: przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Jutrosin
_______________________________________________________________________________


     Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 wraz z późn. zm.) oraz uchwały nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 19 sierpnia 2011 roku Nr 221, poz. 3482) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się wolę przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Jutrosin polegającej na wyłączeniu z jej granic części obszaru sołectwa Domaradzice o powierzchni około 9,16 ha i jego włączeniu w granice administracyjne Gminy Pakosław.

§ 2


Obszar proponowanej zmiany ilustruje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Domaradzic w sprawie proponowanej zmiany granic sołectwa.

§ 4


Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin złoży Radzie Miejskiej w Jutrosinie sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§ 5


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Ireneusz Mikołajewski


Uzasadnienie

     Wójt Gminy Pakosław wystąpił do Rady Miejskiej w Jutrosinie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Pakosław i Gminy Jutrosin poprzez włączenie do terytorium Gminy Pakosław części obszaru o powierzchni około 9,16 ha wyłączonego z obszaru sołectwa Domaradzice Gmina Jutrosin, zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku, ilustrującym obszar proponowany do przyłączenia do Gminy Pakosław.
W przedmiotowej sprawie na zarządzenie Wójta Gminy Pakosław zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami sołectwa Osiek Gminy Pakosław, którzy opowiedzieli się za proponowaną zmianą (za zmianą – 15 osób, przeciw zmianie – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób, na 366 osób uprawnionych do głosowania). Wnioskodawca uzasadnił proponowaną zmianę względami funkcjonalnymi, uwarunkowaniami przestrzennymi oraz interesami mieszkańców tego obszaru, którzy są zameldowani w Gminie Jutrosin i formalnie są jej mieszkańcami, ale co podkreślają, zawsze identyfikowali się z sołectwem Osiek i Gminą Pakosław, uczestnicząc w jej życiu społecznym i gospodarczym. Zwrócono również uwagę na fakt, że nieruchomości zainteresowanych zmianą mieszkańców położone są w odległości około 80 metrów od budynku nr 1 znajdującego się w miejscowości Osiek (Gmina Pakosław), natomiast do najbliższego budynku położonego w Domaradzicach (Gmina Jutrosin) drogą bitumiczną odległość ta wynosi około 3 kilometry. Dodatkowo mieszkańcy wnioskowanego terenu powiązani są z Gminą Pakosław poprzez infrastrukturę techniczną (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna) oraz społeczną (placówki zdrowia, szkoły).
Ustalenie i zmiana granic gmin stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym wymaga wyrażenia opinii przez zainteresowane rady gmin, tj. rady tych gmin, których terytorium ma ulec zmianie. Każdorazowo rada gminy przed zajęciem stanowiska w formie opinii zobowiązana jest do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest wyrażenie przez Radę Miejską w Jutrosinie stanowiska odnośnie woli przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Jutrosin i przeprowadzenia konsultacji ograniczonych do mieszkańców sołectwa Domaradzice, których zmiana ta bezpośrednio dotyczy.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu