Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXIX/17 z XXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27 czerwca 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXIX/17 z XXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27 czerwca 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXIX/17
Rok: 2017

PROTOKÓŁ XXIX/17

z XXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 27 czerwca 2017 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1.Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

       Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Waldemara Dobiałę – z-cę Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych; Rejonowy Oddział w Lesznie, Pana Marcina Englerta – urbanistę z biura projektowego „URBIPLAN” z Rawicza, Panią Krystynę Konieczną – Dyrektor GCKiR, Panią Kamilę Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, pełen skład Rady, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa
6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin
7. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności
8. Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny:
- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
- Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


      W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- odbyło się 50-lecie nadania imienia Władysława Bartkowiaka Szkole Podstawowej w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w walnym zebraniu Związku Śmieciowego w Trzebanii;
- odbył się Turniej wsi w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w walnym zebraniu „Wodociągów Gminnych” w Pakosławiu;
- odbyły się konsultacje programu rewitalizacji w Domaradzicach i w Jutrosinie;
- odbyły się zawody strażackie w Domaradzicach;
- brałem udział w pracach Komisji Stałych Rady;
- uczestniczyłem w zakończeniach roku szkolnego szkół z terenu naszej Gminy;
- otrzymaliśmy z ARiMR w Miejskiej Górce komputery do Zespołu Szkół w Jutrosinie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIX/129/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020

        Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIX/130/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa

        Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Chodzi o to, że od kilku już lat walczymy ze zbiornikiem i musimy w końcu zakończyć już ten etap gruntowy. Nadszedł czas aby wyregulować własność tych 120 działek.

        Głos zajął Pan Waldemar Dobiała z WZMiUW z Poznania, Oddział w Lesznie. Upłynął już dość znaczny okres od budowy zbiornika retencyjnego „JUTROSIN”. Kończymy w tym roku wykup działek, tych co były do wykupienia, a ich właściciele zgodzili się na to i chcemy uregulować sprawę do końca zgodnie z zawartymi wcześniej porozumieniami w 2010 roku. Chcemy też przygotować powierzchnię i cały grunt zbiornika tak, aby można w przyszłości przekazać część gruntów na potrzeby lokalnej społeczności dla gmin (cele rekreacyjne itd.). Był czas, że nie mogliśmy żadnej działalności prowadzić przynoszącej dochody, w tym roku wrzesień-październik kończy się ten okres, który zobowiązywał nas do tego, że nie będziemy mieć z tego żadnych zysków; a po tym okresie można zacząć już cos robić. Dlatego w maju zwróciliśmy się z wnioskiem do Burmistrza o sfinalizowanie sprawy i zakończenie regulacji gruntowej na terenie Gminy Jutrosin.

        Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIX/131/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin

        Głos zajął Pan Marcin Englert z biura projektowego „URBIPLAN” z Rawicza. Ta uchwała związana jest z aktualizacją dokumentów planistycznych Gminy Jutrosin. Jest ona obligatoryjna z tego powodu, że zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 roku wprowadziła obowiązek wprowadzenia takiej uchwały raz na kadencję rady gminy. Nikt wcześniej takiego dokumentu nie respektował, ale od 3 lat taki obowiązek na gminach ciąży. Ten dokument jest niezbędny przy pracach planistycznych, takich jak zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych. Wtedy Wojewoda taką uchwałę od każdej gminy chce.

       Według opracowanej analizy na pewno istnieje potrzeba zmiany studium dla Gminy Jutrosin. Studium jest z 2008 roku, ostatnia zmiana – związana z wiatrakami – wprowadzona była w 2013 roku. Tak więc jest już trochę zdeaktualizowany; chociażby jeśli chodzi o potrzebę wprowadzenia do niego nowych terenów górniczych, czy też terenów pod zabudowę mieszkaniową.

       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIX/131/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Po tym pkt. nastąpiła 10 minutowa przerwa.


Obrady wznowiono od pkt 7.

Ad. 7

Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności


        Głos zajął Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Miejskiej Górki – Pan Karol Junory. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce zatrudnionych jest 19 osób. Obecnie jesteśmy na ukończeniu kampanii 2016 roku. Do 30 czerwca jesteśmy zobowiązani do wypłaty co najmniej 98% środków finansowych.

• Płatności bezpośrednie – wydano decyzje dla 99,7% wnioskodawców i do dnia dzisiejszego wypłacono 55,5 mln. zł. Pieniądze trafiły do 97,9% rolników;
• Płatności rolno-środowiskowe – wypłacono 637,5 tys. zł. ;
• Płatności ONW – wypłacono ponad 3 mln. zł.

        Okres przyjmowania wniosków został wydłużony do dnia 31 maja. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upłynął wczoraj. W sumie do Biura ARiMR w Miejskiej Górce wpłynęło 3169 wniosków o płatności bezpośrednie, 2074 – wnioski ONW, 45 – wnioski rolno-środowiskowe oraz 5 wniosków z rolnictwa ekologicznego.

Uczestniczyliśmy też w różnego typu imprezach: Targach w Gołaszynie, Dniach Roślin Bobowatych czy Dożynkach Powiatowych.

        Współorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Moje gospodarstwo rolne” – dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i do gimnazjum z terenu województwa wielkopolskiego. Polegał on na narysowaniu gospodarstwa rolnego. Z naszego powiatu akurat żadnego zwycięzcy nie było.

        Aktualnie ogłoszony jest konkurs skierowany do Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tak jak już wcześniej mówił Pan Burmistrz – przekazaliśmy do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie - 15 zestawów komputerów – wycofanych z eksploatacji z ARiMR z Miejskiej Górki w 2016 roku.

       Ważny komunikat dla rolników: zmienił się termin dywersyfikacji upraw; aktualnie są prowadzone 2 nabory wniosków; szczegóły na stronie internetowej oraz w Biurze Powiatowym ARiMR w Miejskiej Górce.

       Na końcu Pan Karol Junory podziękował za okazaną pomoc w rozprzestrzenianiu informacji wśród mieszkańców dla Sołtysów, Radnych oraz Burmistrza.


Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 8
Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny:

- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie


          Głos zajęła Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie - Pani Krystyna Konieczna. Imprezą rozpoczynającą okres wakacyjny był 3. już turniej wsi, który odbył się 18 czerwca na stadionie w Jutrosinie. Jak co roku – we wioskach Gminy Jutrosin – odbywać się będzie cykl imprez pod nazwą „Bawimy się razem”. Do tej pory mamy zgłoszone: Stary Sielec, Bartoszewice, Grąbkowo, Pawłowo, Dubin, Jeziora, Janowo, Zaborowo, Płaczkowo, Szymonki, Ostoje oraz Nad Stawem; 23 lipca – XIII Mistrzostwa Wielkopolski Gościnnej w Wyścigach Drezyn Ręcznych na dworcu kolejowym w Jutrosinie; 29 lipca odbędzie się festyn wakacyjny organizowany wspólnie z firmą W. Legutko – na placu przed firmą. Ponadto w sierpniu odbywać się będą wakacyjne spotkania filmowe oraz kluby gier planszowych w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie; 26 sierpnia – jak co roku zjazd harcerski w leśniczówce w Szymonkach; 3 września – Dożynki Gminne w Szkaradowie, a 24 września – przedstawienie muzyczne „Piosenka jest moją miłością” w sali GCKiR w Jutrosinie.

Brak pytań ze strony Radnych.
Cała informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

- Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie


        Głos zajęła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie – Pani Kamila Malecha. W Bibliotece Publicznej w Jutrosinie w okresie wakacyjnym odbędzie się m.in.: prezentacja książek tematycznych z ilustracjami 3D, czytanie ciekawostek z życia dinozaurów, zajęcia manualne – „Kraina dinozaurów”; praca plastyczna (forma przestrzenna z wykorzystaniem papierowych rolek) – „Ciekawy bajkowy świat”; gry planszowe, logiczne zadania, zagadki literackie – „Rusz głową nad grą planszową”; prezentacja książek o kosmosie i naszej planecie, ciekawostki o wszechświecie – „Kosmiczne wyprawy”; quiz kosmiczny, zagadki logiczne – „Nasza galaktyka”.


        W Bibliotece w Dubinie – cykl spotkań mających przybliżyć dzieciom zwyczaje, potrzeby, cechy charakteru zwierząt domowych i leśnych – „Kochamy zwierzęta, ale czy je znamy”.


        Natomiast w Bibliotece w Szkaradowie – cykl spotkań z dziećmi na temat wybranych książek – dyskusje tematyczne – „My się w wakacje nie nudzimy, miło czas w bibliotece spędzimy”.

Brak pytań ze strony Radnych.
Cała informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Interpelacje i zapytania


Brak

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski


- p. J. Ostrowska – czy jest taka możliwość, aby na tej imprezie W. Legutki – zorganizować jakąś zbiórkę charytatywną dla dzieci chorych lub potrzebujących z Gminy Jutrosin? Nie ukrywam, że będzie to duża impreza i warto by było nad czymś takim pomyśleć;


- p. Burmistrz – nie ma możliwości zrobienia czegoś takiego prywatnie; myślę, że można by przez jakąś fundację spróbować;


- p. I. Gilicka-Zalas – podziękowała za zorganizowanie spotkania dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej - na temat zachowania się dzieci w przypadku kontaktu z niebezpiecznym psem;


- p. K. Szczęsny – kiedy coś będzie robione w związku z drogą w Zmysłowie? co innego mówi p. Starosta, a co innego obiecuje p. Burmistrz;


- p. Burmistrz – w przyszłym roku chcemy złożyć wniosek na fundusze z FOGR-u; zobaczymy jak to wszystko wyjdzie;


- p. Burmistrz – chciałbym przypomnieć Sołtysom o Dożynkach, które odbędą się tym razem 3 września w Szkaradowie; dobrze było by żeby z każdej wioski był wieniec i gospodarze, którzy będą go odbierać;


- p. Burmistrz – od 10 do 21 lipca – nasza grupa mieszkańców wyjeżdża w ramach współpracy polsko-francuskiej do Potigny; obchodzimy w tym roku 25-lecie współpracy;


- p. Burmistrz – w okresie wakacyjnym nie przewidujemy Sesji, chyba, że coś pilnego wymagało by jej zwołania to poinformujemy Radnych.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11
Zakończenie obrad

      O godz. 15:20 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak - zakończył obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu