Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXVIII/17 z XXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 31 maja 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXVIII/17 z XXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 31 maja 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXVIII/17
Rok: 2017

PROTOKÓŁ XXVIII/17

z XXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 31 maja 2017 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Bielerzewska Iwona
2. Bobrowska Grażyna
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Wybierała Piotr
12. Zuziak Józef
13. Żmuda Franciszek

      Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Radosława Matysiaka – Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, Pana Michała Dolińskiego – Prezesa „Wodociągów Gminnych” z Pakosławia, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

     Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecność 2 Radnych: p. J. Ostrowskiej oraz M. Barteczki usprawiedliwiona) co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2016
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2016
8. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok
9. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2016 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2016 rok
10. Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016;
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie;
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2016
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2016:
- przeprowadzenie głosowania (jawne)
- ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania
- przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium
12. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
14. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie
15. Przyjęcie stanowiska w sprawie Karty Samorządności
16. Interpelacje i zapytania
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie obrad

         Przed omawianiem pkt. porządku obrad – Pan Marian Jakubowski – wręczył wyróżnienia od prezesa wielkopolskich strażaków – za wkład pracy i zaangażowanie w pozyskanie samochodu ratowniczo-gaśniczego do Jutrosina - Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin – Zbigniewowi Koszarkowi, Panu Stanisławowi Janiakowi – prezesowi zarządu gminnego OSP, Pani Grażynie Niedbała – Skarbnikowi Miasta i Gminy w Jutrosinie, Pani Danucie Łakomej – pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.


        Pani Anna Kapała podziękowała w imieniu rodziców - Radnym oraz Sołtysom - za zbiórkę na ostatniej Sesji dla 6-letniego Oliwiera z Dubina.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


      W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.


Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- odbył się spływ kajakowy oraz bieg wokół zalewu;
- odbyła się narada Wójta oraz Burmistrzów;
- uczestniczyłem w obchodach św. Floriana w Krotoszynie oraz Jutrosinie;
- odbyły się powiatowe obchody dnia strażaka w Miejskiej Górce;
- uczestniczyłem w zebraniu w przedszkolu w Szkaradowie;
- uczestniczyłem w obchodach 60-lecia ślubu Państwa Tyców w Ostojach;
- odbyła się wystawa rolnicza w Bojanowie;
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Matki w Klubie Seniora;
- uczestniczyłem w obchodach 25-lecia kapłaństwa ks. Tadeusza Jaskuły z Parafii w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w pracach Komisji Stałych Rady;
- brałem udział w Sesji powiatowej.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

        Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. J. Ostrowskiej i p. M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVIII/123/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. J. Ostrowskiej i p. M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVIII/124/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

        Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Chcemy zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2.300.000,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice. Pożyczka będzie spłacana z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. J. Ostrowskiej i p. M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVIII/125/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2016

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin - Pani Grażyna Niedbała. Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że muszą mieć na koniec taki sam wynik finansowy. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. J. Ostrowskiej i p. M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVIII/126/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2016

        Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok. Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2016 rok uchwalono w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XV/59/2015 w wysokości:
- dochody - 23.897.068,00
- wydatki - 24.397.068,00
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok w kwocie 500.000,00 zł. stanowiła niedobór budżetu, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu całego 2016 roku następowały zmiany budżetowe na podstawie pism Ministerstwa Finansów, pism Wojewody Wielkopolskiego, umów oraz innych regulacji. Dokonywano także zmian poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych 9 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 4 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody - +6.505.199,95
- wydatki - +8.411.979,95

Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2016 roku zamknął się kwotą:
- dochody - 30.402.267,95
- wydatki - 32.809.047,95


Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2016 do kwoty 2.406.780,00 zł. stanowiąca niedobór budżetu, który sfinansowano przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnych środków.
Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2016.

Sprawozdanie w całości znajduje się w sekretariacie UMiG w Jutrosinie.
(załącznik nr 7 do protokołu).

Pan Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 8
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok

          Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Mariana Jakubowskiego. Odczytał On Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok i na tej podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2016 rok.

U Z A S A D N I E N I E:

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok, zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Skarbnika Gminy Jutrosin oraz przedłożoną dokumentacją finansową i sprawozdawczą: Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2016.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Panu Zbigniewowi Koszarkowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2016 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium: 4 głosy (jednogłośnie).
Dziękuję Panu Marianowi Jakubowskiemu za przedstawienie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu.

Przechodzimy do pkt kolejnego.

Ad. 9
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2016 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016r. – wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok opinię pozytywną.

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Marian Jakubowski odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2016 rok. Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016r. – wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy za 2016 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Ad. 10
Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie,
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2016

Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytań do Burmistrza lub Komisji Rewizyjnej – odnośnie przedłożonych sprawozdań i uchwały Komisji Rewizyjnej.

Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.

Brak pytań.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2016:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne),
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium

       Projekt uchwały Nr XXVIII/127/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2016 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, tym samym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 13 „za” (nieobecność Radnych: J. Ostrowskiej oraz M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje – zatem Uchwała Nr XXVIII/127/2017 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


       Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczył kwiaty, które następnie p. Burmistrz przekazał p. Skarbnik, dziękując Jej za odpowiedzialne gospodarowanie budżetem gminy w roku 2016.

Burmistrz podziękował również Radzie i Sołtysom.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy .
Po przerwie wznowiono obrady od pkt 12.

Ad. 12/13
Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków/ podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

           Głos zajął Prezes „Wodociągów Gminnych” - Pan Michał Doliński. Spółka w roku 2016 obsługiwała w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków 3 Gminy: Miejską Górkę, Jutrosin oraz Pakosław; 7 ujęć wody: w Szkaradowie, Szymonkach, Starym Sielcu, Rogożewie, Konarach, Miejskiej Górce oraz Białymkale oraz 3 oczyszczalnie: Pakosław, Chojno i Nowy Sielec. Z ujęć wodociągowych w roku 2016 wydobyliśmy i wprowadziliśmy do sieci wodociągowej ponad 1mln 340 tys. m³ wody, dodatkowo zakupiliśmy jeszcze wodę z zewnątrz, bo nie jesteśmy samowystarczalni jeżeli chodzi o ilości wody, którą rozprowadzamy (z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu – ponad 74 tys. m³, ze Związku Wodociągu i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – ponad 51 tys. m³). Łącznie zakupiono ponad 125 tys. m³ wody, za kwotę 360 tys. zł. Oczyszczalnie oczyściły w skali roku ponad 280 tys. m³ ścieków, w tym również ścieki pochodzące z infiltracji, wód opadowych, nieopomiarowanych zrzutów ścieków wśród odbiorców. W firmie w roku 2016 pracowało: 5 pracowników w biurze, 13 osób w obsłudze brygady remontowej, pozostali pełnili funkcję inkasentów i konserwatorów urządzeń.

        Tak mniej więcej wygląda działalność Spółki w roku ubiegłym. Nie planujemy na ten rok podwyżek, dlatego złożyliśmy wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres do dnia 1.07.2017r. do 30.06.2018r. Za 1 m³ wody – 2,62 zł. netto; za ścieki komunalne – 4,71 zł. netto; ścieki przemysłowe – 9,00 zł. netto.

        Niestety nie mogę zagwarantować tego, że w przyszłym roku będzie podobnie, bo czeka nas poważna zmiana jeśli chodzi o prawo wodne.

- p. E. Szymkowiak – zapytał o zbiornik w Sielcu, jak wyglądają zasoby wody, na ile to starczy;

- p. M. Doliński – po uruchomieniu ujęcia dla koncernu zaobserwowaliśmy spadek wody w ujęciu w Sielcu i niepokojące tempo zużycia wody; natomiast na tą chwilę wszystko to się uspokoiło.

        Brak więcej pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. J. Ostrowskiej i p. M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVIII/128/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 14
Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie

        Głos zajął Pan Stanisław Janiak. Na XI Zjeździe OMGZOSP RP w Jutrosinie w dniu 22 kwietnia 2016r. z zaproponowanych delegatów przez zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP został zatwierdzony na okres 5 lat - 21 osobowy Zarząd oraz została wybrana 5 osobowa Komisja Rewizyjna Zarządu Oddziału. W rejonie działania ZOMGZOSP istnieje na 19 wsi sołeckich i Miasto Jutrosin - 13 jednostek OSP, w tym typu „M” 7 Jednostek, typu „S” 6 Jednostek; z czego 2 decyzją Komendanta Głównego PSP zostały włączone do KSRG, są to OSP Jutrosin i OSP Szkaradowo. Zgodnie ze statutem na 13 jednostek OSP w 9 OSP zostały powołane JOT. Decyzję o powołaniu JOT-ów podjęło 9 Zarządów: OSP Szkaradowo, Jutrosin, Śląskowo, Rogożewo, Domaradzice, Janowo, Ostoje, Grąbkowo i Dubin. Pozostałe 4 jednostki, takie jak: Płaczkowo, Stary Sielec, Pawłowo i Jeziora decyzji takiej nie podjęły. W miejscowościach gdzie nie powołano OSP ustanowiono patronat sąsiednich jednostek i tak w Bartoszewicach – OSP Rogożewo, w Szymonkach, Nad Stawem, Bielawach, Zmysłowie - OSP Jutrosin, Piskornia - OSP Pawłowo, w Zaborowie – OSP Dubin, Nowy Sielec - OSP Śląskowo. Aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc w przypadkach powstałych zagrożeń pożarowych w miejscowościach których patronat pełnią wyżej wymienione jednostki oraz w przysiółkach przyległych do sołectw wspólnie z sołtysami zorganizowano punkty p.poż .
        Ilość zrzeszonych członków we wszystkich Jednostkach OSP przedstawia się następująco: członków czynnych – 330 osób, w tym 21 kobiet; członków honorowych – 29 osób; członków wspierających – 1324 osób; łączna liczba członków – 1683 osób; ponadto – 179 osób są to dziewczęta i chłopcy w wieku 12–16 lat tworzące Harcerskie i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
       Posiadany ważniejszy sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w wyżej wymienionych jednostkach to: średni samochód bojowy - szt. 3: OSP Jutrosin, Szkaradowo i Śląskowo; lekki samochód bojowy Ford Kontener - szt. 1: OSP Rogożewo; Ford Transit - szt. 1: OSP Jutrosin; WV osobowy - szt. 1: OSP Szkaradowo; jednostki wyposażone w zestaw medyczny PSP R1 – razem szt. 4: Jutrosin, Szkaradowo, Śląskowo i Rogożewo; samochód marki ŻUK - szt. 2: OSP Grąbkowo i OSP Dubin; motopompy M 800 łącznie – 17; motopompy pływające - 6 motopompy szlamowe - 4, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny oraz wiele innego sprzętu potrzebnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
      Aby sprostać zadaniom, które stoją przed Jednostkami OSP na co dzień, a szczególnie podczas prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej. Podstawą do wykonania tych zadań są członkowie czynni, posiadający odpowiednie wyszkolenie, którzy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt, odzież ochronną i umundurowanie bojowe, do tego normatywu należy dołączyć indywidualne ubezpieczenie i badania lekarskie strażaków ratowników. Na ten cel angażowane są środki z budżetu gminy przeznaczone na ochronę przeciwpożarową, które są wsparte dotacją około 40% wartości zakupów sprzętu i umundurowania z ZOW Z OSP RP w Poznaniu. Najczęściej dysponowane do zdarzeń są jednostki ze Szkaradowa, Jutrosina i Śląskowa.
Budżet na rok 2016 uchwalony przez Radę wynosił 120.500,00 zł.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 15
Przyjęcie stanowiska w sprawie Karty Samorządności

      Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Stanowisko takie podejmują wszystkie samorządy powiatowe oraz gminne. Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć ustrój państwa. Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji.
       Brak pytań ze strony Radnych. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego stanowiska proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. J. Ostrowskiej i p. M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Stanowisko Nr 1/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 roku zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Stanowisko stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 16
Interpelacje i zapytania

- p. F. Małecki – chciałbym poruszyć temat kładów oraz crossowych motorów; należę do Koła Łowieckiego nr 14 „Wielki Bór” w Rawiczu. Nasze pola są dewastowane. Należało by coś z tym zrobić, bo zwierzyna nie ma spokoju. W tej chwili jeleń, czy sarna jest bardzo płoszona i nic się z tym faktem nie robi.

Druga sprawa - dlaczego w naszej sali gimnastycznej w Szkaradowie młodzież musi opłacać pewne kwoty; ci młodzi ludzie jeżdżą do Jutrosina, gdzie siłownia jest gratisowa. Panie Burmistrzu należało by coś z tym faktem zrobić, kto to wprowadził i dlaczego?

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o kłady i motory myślę, że tutaj wspólnie z policją będziemy analizowali gdzie jeżdżą itd. Jeśli chodzi o salę, zobaczę jak to wygląda, nie jestem zorientowany w tym temacie na ten czas.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 17
Wolne głosy i wnioski

- p. Burmistrz – zbliża się okres wakacyjny i cykl imprez w naszej gminie: 50-lecie nadania imienia Władysława Bartkowiaka Szkole Podstawowej w Jutrosinie, turniej wsi, święto wiatraka, zawody strażackie, 750-lecie Dubina, 25-lecie firmy W. Legutko połączonego z naszym wspólnym festynem, dożynki gminne w Szkaradowie. Zachęcam do korzystania;

- p. St. Janiak – 27 czerwca odbędzie się kolejna Sesja.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 18
Zakończenie obrad

O godz. 16:20 zakończono obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu