Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVIII/125/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA Nr XXVIII/125/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Numer uchwały: 125
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXVIII/125/2017
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

_______________________________________________________________________________

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100), w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice”, w rozbiciu na lata:


- w roku 2017 kwota 500.000,00 zł,
- w roku 2018 kwota 1.800.000,00 zł.


§ 2.


Pożyczka wymieniona w § 1 wraz z należnymi odsetkami spłacana będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat w terminach określonych w umowie.

§ 3.


Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXVIII/125/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

       Gmina Jutrosin złożyła wniosek o pożyczkę długoterminową do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice”.
Niniejsza uchwała określa istotne warunki zawarcia umowy pożyczki a Rada Miejska jest organem włąściwym do podjęcia decyzji o jej zaciągnięciu.
Pożyczka w wysokości 2.300.000,00 zł została zaplanowana w budżecie Gminy Jutrosin po stronie przychodów w rozbiciu na lata: 2017 rok – kwota 500.000,00 zł i 2018 rok – kwota 1.800.000,00 zł. Wnioskowana pożyczka, jest pożyczką zwrotną w kwartalnych ratach, w latach 2019-2025. Oprocentowanie pożyczki w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym, liczonym od nie spłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej niż 2,8%. Planowane umorzenie pożyczki do 15 % z możliwością zwiększenia do 25 %.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu