Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXVII/17 z XXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXVII/17 z XXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXVII/17
Rok: 2017

PROTOKÓŁ XXVII/17


z XXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

     Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Radosława Matysiaka – Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik MGOPS-u w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

     Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Rady – 15, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jutrosin
5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za 2016 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok
8. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


     W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w szkoleniu Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
- uczestniczyłem w szkoleniu zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu,
- uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym tablic interaktywnych,
- brałem udział w naradzie Wójta oraz Burmistrzów,
- odbyła się sztafeta im. gen. broni Tadeusza Buka,
- odbyło się spotkanie w warsztatach terapii zajęciowych w Miejskiej Górce,
- odbyło się zebranie działkowiczów w Jutrosinie,
- brałem udział w pracach Komisji Stałych Rady Miejskiej;
- odbył się nabór do przedszkoli.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVII/121/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jutrosin

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Uchwałę taką podejmowaliśmy już 23 lutego 2017 roku. Jednak Wojewoda Wielkopolski – Pan Zbigniew Hoffmann rozstrzygnięciem nadzorczym (zn.: KN-I.4131.1.185.2017.3) - orzekł jej nieważność. W związku z tym – po wprowadzonych poprawkach – poddajemy ją pod głosowanie dzisiaj jeszcze raz. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVII/122/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za 2016 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej

       Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie zapisane w ustawie o pomocy społecznej i aktach wykonawczych do tej ustawy. Celem pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zasięgiem swojego działania obejmuje teren miasta i gminy Jutrosin. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym wypłacił następujące świadczenia:


1. Zasiłki stałe - ogółem dla 9 rodzin samotnie gospodarujących na ogólną kwotę 43.881,00 zł. wypłacono 82 świadczenia.

2. Zasiłki okresowe - były przyznawane w okresie (od miesiąca do trzech) głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 36 osób otrzymało łącznie 171 świadczeń w łącznej kwocie: 61.894,72 zł.

3. Zasiłki celowe - w 2016 roku wypłacono zasiłek celowy dla 102 rodzin na kwotę 42.560,00 zł. Środki pieniężne wydano na częściowe dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, pokrycia kosztów leczenia oraz zakup obuwia i odzieży.

4. Zasiłki specjalne celowe – w 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 30 rodzin – 40 świadczeń na kwotę 7.840 zł. Środki finansowe wydano przede wszystkim na zakup opału, opłaty energii elektrycznej, na pokrycie części kosztów lub całości zakupu leków i leczenia oraz żywności.

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia na podstawie posiadanych dokumentów. Zakres przyznanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia oraz od sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej. W Gminie Jutrosin usługi świadczone były dla 11 osób i wydatkowano kwotę: 41.200,00 zł.

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2016 roku usługami objęto 1 osobę – dziecko z autyzmem; całkowity koszt – 18.200 zł.

7. Jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowano pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania. Nasza gmina po raz kolejny włączyła się do realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W 2016 r. dożywianie w formie wydawania posiłków prowadzone było w 6 punktach w tym 4 na wsi. Do szkół wiejskich, w których nie ma stołówek, zupy były dowożone przez firmę ”Pod Dzwonem„ z Krotoszyna.

8. W roku 2016 MGOPS w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu
koordynował po raz kolejny organizację prac społecznie użytecznych. Celem programu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Program realizowany był od stycznia do grudnia. W ramach prac społecznie użytecznych aktywność zawodową podjęło 9 osób bezrobotnych, objętych wsparciem pomocy społecznej. Ogółem przepracowano 1942 godziny, za które otrzymały świadczenia na łączną kwotę 15.730,20 zł.

Całe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- p. A. Kapała – odnośnie przemocy w rodzinie – jak wygląda sytuacja odnośnie „niebieskich kart”?

- p. M. Domicz – jest założonych 9, w tym roku zapowiada się na to, że będzie ich więcej niż do tej pory.

        Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna 3/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 kwietnia 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad. 6
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016. Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego – 12 stycznia 2016 roku. Komisja konkursowa po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2016 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych.


    Na zadanie w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działania służące aktywizacji osób starszych, wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych; działania pomocowe skierowane do osób w wieku emerytalnym) – przeznaczono kwotę 3.000 zł. Złożono 2 oferty (spełniające wymogi konkursowe): przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy – Stowarzyszenie Charytatywne Poznań - na realizację zadania „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – emeryci 2016” – komisja przyznała kwotę - 3.500 zł, a także przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – na realizację zadania „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – cykliczne zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów” - komisja przyznała kwotę – 1.380 zł.

     Na zadanie w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, organizacji znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym, działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury) – przeznaczono kwotę 5.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez "Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy”– na realizację zadania „Organizowanie pokazów i szkoleń oraz zakup materiałów modelarskich– komisja przyznała kwotę - 2.000 zł.

     Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 6.000 zł. Złożono 2 oferty (spełniające wymogi konkursowe): przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na organizację pobytu rodzin z Potigny (Francja) w Gminie Jutrosin – komisja przyznała kwotę - 8.000 zł., a także przez Stowarzyszenie „Nasze Jeziora” - na realizację zadania – „Promocja Gminy – festyn przyjaźni” – komisja przyznała kwotę – 3.120 zł.

      Na zadania w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 70.000 zł.
Złożono 3 oferty (spełniające wymogi konkursowe): przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – komisja konkursowa przyznała kwotę – 58.000 zł.; przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin – komisja przyznała kwotę – 6.000 zł., a także przez UKS „Orlik” Jutrosin – na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce siatkowej – komisja przyznała kwotę – 6.000 zł.

       Na zadanie w ramach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym mieści się m.in.: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym – przeznaczono kwotę 2.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Żwirek” na realizację zadania – kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dzieci i młodzieży – komisja przyznała kwotę - 2.000 zł.

      Na zadania zawarte w ofercie konkursowej pod nr 1,2,4,5,8 oraz 10 nie zostały złożone przez uprawnione podmioty żadne oferty, a środki finansowe przeznaczone w ramach tych zadań zostały rozdysponowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na zadanie pod nr 7 oraz 9. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 90.000 zł.

- p. J. Ostrowska – co jest głównym kryterium do rozdysponowania tych pieniędzy wśród organizacji?

- p. Burmistrz – w programie współpracy, który uchwala Rada jest wskazane ile pieniędzy na dane zadanie można przyznać; a decyzję o dokładnej kwocie w zależności na zakres zapotrzebowania danej organizacji przy złożonej ofercie podejmuje powołana do tego komisja konkursowa.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok

      Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek oceny zasobów pomocy społecznej. Gmina przygotowuje ją w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ocena stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

       Głos zajął Pan Paweł Jernaś – Kierownik Rewiru Dzielnicowych. Rejon służbowy nr 15 to miasto Jutrosin - obsługiwane przez Karola Wieczorka, rejon służbowy nr 16 - to wszystkie wioski Gminy Jutrosin – obsługiwane przez Grzegorza Głowacza. W 2016 roku przeprowadzono 74 interwencji publicznych oraz 22 domowych. Zatrzymano 9 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 3 w stanie po użyciu alkoholu. Zanotowano 13 przestępstw kryminalnych (3 kradzieże mienia, 8 kradzieży z włamaniem, 2 oszustwa). Dzielnicowi nałożyli łącznie 193 mandaty karne, głównie za: kradzież mienia o wartości do 500 zł. - 3, nieprzestrzeganie regulaminu nad zalewem w Jutrosinie – 8, zakłócenia porządku publicznego – 8, niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa – 12, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – 12, zaśmiecanie miejsc ogólnie dostępnych – 17, wykroczenia w ruchu drogowym – 119 (większość to nieprawidłowe parkowanie). Dzielnicowi zatrzymali: 1 prawo jazdy, 20 dowodów rejestracyjnych. Wykonano 271 pomocy prawnych, zleconych przez Sądy, Prokuratury, jednostki policji i inne uprawnione organy. Dzielnicowi zaangażowani są do prac w Zespole Interdyscyplinarnym w Jutrosinie. W 2016 roku sporządzono 9 Niebieskich Kart.

      Plany priorytetowe dzielnicowych: miasto Jutrosin – eliminowanie negatywnego zjawiska polegającego na nieprawidłowym parkowaniu pojazdami mechanicznymi; wioski – Szkaradowo – eliminowanie negatywnego zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych.

     Program „Dzielnicowi bliżej nas” – realizowano m.in.: spotkania z mieszkańcami w trakcie zebrań sołeckich – propagowanie aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń; bezpieczeństwo seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora); bezpieczna szkoła – spotkania z uczniami szkół i przedszkoli, realizowanie programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, Cyberzagrożenia, narkotyki, dopalacze, środki odurzające.

      Krajowa Mapa Zagrożeń – zagrożenia zgłoszone przez internautów i potwierdzone przez policjantów Rewiru Dzielnicowych i Ruchu Drogowego:

- nieprawidłowe parkowania: Jutrosin – Rynek, Kościuszki, Podgórna, Dworcowa, Mickiewicza, Wrocławska, Dubin (tzw. Rynek podczas mszy);
- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych: Dubin (tzw. Rynek), Szkaradowo (przy sklepach), Płaczkowo;
- niewłaściwa infrastruktura drogi oraz oznakowanie: skrzyżowanie ul. Polnej z Wrocławską;
- przekraczanie prędkości: ul. Mickiewicza, Dworcowa, Dubin;
- zaśmiecanie: dworzec PKP w Rogożewie.

Brak pytań.

     Głos zajął Pan Radosław Matysiak – Komendant Powiatowy Policji. Gmina Jutrosin jest gminą spokojną, co może cieszyć nas wszystkich. Podziękował Radzie za wsparcie finansowe przy zakupie dwóch radiowozów.

Ad. 9
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – podziękował za możliwość uczestniczenia w zjeździe Przewodniczących Rad Gmin (w zastępstwie Przewodniczącego Rady), który odbył się w Trzebawiu;

- p. E. Szymkowiak – przypominał p. Burmistrzowi o oświetleniu w Borku;

- p. M. Antkowiak – nawiązując do tematu omawianego burzliwie na ostatnich Sesjach – mianowicie dotyczącego szkoły w Dubinie, Domaradzicach oraz Szkaradowie, podziękowała Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Dubinie oraz Radzie Rodziców z Dubina za interwencję, w wyniku której zostaje szkoła w Domaradzicach, a Szkoła Podstawowa w Dubinie nie staje się filią szkoły w Szkaradowie.

W związku z powrotem do tego tematu wywiązała się kilkunastominutowa dyskusja pomiędzy panią Sołtys, Burmistrzem, a Przewodniczącym Rady.

- p. St. Janiak – kolejna Sesja odbędzie się 31 maja 2017 roku.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11
Zakończenie obrad

O godz. 15:30 zakończono obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu