Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXVI/17 z XXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 marca 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXVI/17 z XXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 marca 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXVI/17
Rok: 2017

PROTOKÓŁ XXVI/17

z XXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 30 marca 2017 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

        Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Rady – 15, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2016
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2017 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu
13. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin
14. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku – podjęcie uchwały wewnętrznej
16. Sprawozdanie z prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin w 2016 roku
17. Sprawozdanie z prowadzonej działalności Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w 2016 roku
18. Interpelacje i zapytania
19. Wolne głosy i wnioski
20. Zakończenie obrad

        Przed omawianiem kolejnych pkt porządku obrad Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak oraz Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Zbigniew Koszarek wręczyli podziękowania oraz listy gratulacyjne osobom, które przyczyniły się do uratowania życia pogryzionemu przez psa – 6-letniemu Oliwierowi z Dubina. Wyróżnieni zostali: Pani Czesława Kowalska z Dubina, Pan Mirosław Tyczyński z Dubina oraz policjant Karol Wieczorek z Jutrosina.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


     W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym u Wojewody w Poznaniu;
- brałem udział w zebraniach wiejskich;
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych w Rawiczu;
- uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym odnów wsi, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu;
- z p. B. Rzeźnik – z-cą Kierownika USC odwiedziłem z życzeniami kolejnych jubilatów z naszej gminy obchodzących 90-te urodziny;
- uczestniczyłem w gali rozdania HIT-ów, które odbyły się w Poznaniu;
- uczestniczyłem w gminnych obchodach Dnia Kobiet w Szkaradowie;
- odbyło się uroczyste przekazanie samochodu dla OSP w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w forum rolniczym w Rawiczu;
- brałem udział w zebraniu Związku Kółek Rolniczych;
- uczestniczyłem w zebraniu Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;
- odbyła się Gala Liderów Powiatu w Rawiczu;
- brałem udział w pracach Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/111/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/112/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Jutrosinie za rok 2016

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Grażyna Niedbała. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2016 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 8.079,16 zł. Ustala się, że w roku 2016 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto minus 134,49 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/113/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2016

       Głos zajęła Pani Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Grażyna Niedbała. Według ustawy o rachunkowości, jeżeli wynik finansowy jest ujemny, należy wskazać w jaki sposób zostanie on pokryty. W tym przypadku poprzez umniejszenie kapitału rezerwowego jednostki. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/114/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Grażyna Niedbała. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 134.121,78 zł. Ustala się, że w roku 2016 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie uzyskało wynik finansowy netto minus 3.112,84 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/115/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2016

      Głos zajęła Pani Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Grażyna Niedbała. Według ustawy o rachunkowości, jeżeli wynik finansowy jest ujemny, należy wskazać w jaki sposób zostanie on pokryty. W tym przypadku poprzez umniejszenie kapitału rezerwowego jednostki. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/116/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2017 roku

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Program taki uchwalamy co roku, bo taki jest wymóg ustawowy. Program ten dotyczy sytuacji, kiedy właściciel zarówno zwierząt domowych, jak i gospodarskich, nienależycie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wówczas to na gminie spoczywa obowiązek znalezienia miejsca i opiekuna dla tych zwierząt. Wskazane w Piskornii gospodarstwo rolne posiada miejsca, w którym zwierzęta mogą być utrzymywane w warunkach odpowiednich do gatunku i jego potrzeb, przy zachowaniu minimalnych norm powierzchni. W przypadku zwierząt domowych, Gmina Jutrosin ma podpisane z Lesznem – porozumienie na mocy którego wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu Gminy mają w razie potrzeby zapewnioną właściwą opiekę w tym schronisku. Gmina zapewnia w budżecie na rok 2017 środki finansowe w wysokości 15.400 zł. niezbędne na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, w tym na realizację zadań wynikających z Porozumienia z Miastem Leszno w sprawie korzystania Gminy Jutrosin z Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Henrykowo.

      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/117/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Chcemy zmienić siedziby lokali wyborczych obwodu głosowania nr 1 i 2. Mieściły się one dotychczas w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, a od teraz chcemy je przenieść do budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie wyborcom łatwego i dogodnego dostępu do lokali, funkcjonalną komunikację wewnątrz budynku oraz co najważniejsze przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

        Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/118/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Uchwała ta określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Jutrosin do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Rada podjęła już taką uchwałę – projekt – w lutym br. Została ona pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ostateczna decyzja należała tutaj do Kuratora, a, że jest ona pozytywna dzisiaj przedkładamy uchwałę w tej formie co była do przegłosowania. Jeśli byśmy coś w tej formie zmienili, to uchwała ta byłaby nieważna, a jednocześnie obligatoruje nas do tego termin – 31 marca 2017r.

      Ostatnio zrobiło się dużo szumu wokół tego tematu. Byłem na zebraniu w Dubinie i wszyscy wiemy jak ono wyglądało. Różne pisma poszły do Kuratora, czy do posła Dziedziczaka. Była mowa, że sprzedajemy szkołę w Domaradzicach, co nie jest prawdą. Nikt tak nigdy nie powiedział. Druga sprawa – że likwidujemy szkołę podstawową – co też nie jest prawdą, albo to, że będą zwalniani jacyś nauczyciele w związku z tym.

      Myślę tak, że kłótnia jest kłótnią, dużo mieszkańców się burzy, dzwoniłem do Kuratora i chce się dogadać w ten sposób, że po mimo podjętej uchwały chcemy pozostawić wszystko tak jak było do tej pory na te dwa lata.


      Głos zajął Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak – przeczytał pozytywną opinię od Kuratora Oświaty oraz pismo (które otrzymał dzień wcześniej) od Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w Dubinie.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 11”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 4 (p. A. Kapała, p. I. Bielerzewska, p. T. Lis i p. P. Jędrkowiak). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/119/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę z 4 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 15 min. przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 12.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu

      Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Ostatnia podwyżka diet w Jutrosinie miała miejsce w 2011 roku. Naszą pracę w obecnej kadencji rozpoczęliśmy od podniesienia diety sołtysom. Było to w 2015 roku. O podwyżkach diet dla radnych dyskutowaliśmy od pewnego czasu. Propozycje były różne: 30, 50 i 100 zł. Ostatecznie uzgodniono, aby owa podwyżka wyniosła 50 zł.

      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 10”za”, kto jest przeciwny – 3 (p. J. Ostrowska, p. P. Wybierała oraz p. W. Kalka), kto się wstrzymał – 2 (p. M. Barteczka oraz p. F. Żmuda). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/120/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę z 3 głosami przeciwnymi oraz 2 wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13
Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin

     Głos zajął Pan Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Na koniec 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 1.476 bezrobotnych, tj. o 16 % mniej niż na koniec roku 2015. W Gminie Jutrosin liczba ta wynosi – 123 osoby. Na zmianę poziomu bezrobocia wpływ mają z jednej strony ilość rejestrujących się bezrobotnych, z drugiej ilość bezrobotnych wyłączonych z ewidencji. W okresie 12 miesięcy 2016 roku zarejestrowało się 3.074 bezrobotnych (w tym z Gminy Jutrosin 262), a wyłączono z ewidencji 3.916 (w tym Gmina Jutrosin – 350).

Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku - na koniec 2016 roku bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 82,3% ogółu bezrobotnych, podczas gdy na koniec 2015 roku – 84,4%.
Bezrobotne kobiety - na koniec 2016 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 851 kobiet, co stanowi 57,7% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotni wg wykształcenia - dominującą grupą bezrobotnych w skali powiatu, są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (33,3% ogółu bezrobotnych), gimnazjalnym i poniżej (25,1% ogółu bezrobotnych), najmniejszą osoby z wykształceniem wyższym (11,8%) i średnim ogólnokształcącym (7,7%).
Bezrobotni wg wieku - największy udział w populacji bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat – 27,9 % oraz osoby w wieku 35 do 44 lat – 20,7%. Wysoki jest również udział osób do 24 lat oraz w przedziale od 45 do 54 lat wynoszący odpowiednio 19,9 i 13,7%.
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy - cechą charakterystyczną struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy jest wysoki odsetek osób oczekujących na pracę ponad rok – 31% (w Jutrosinie 29,2%).
Bezrobotni zamieszkali na wsi - według stanu na 31.12.2016r. w PUP w Rawiczu zarejestrowanych było 723 osoby zamieszkałe na wsi, co stanowi 49% ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 72,2%). W analogicznym okresie 2015 roku mieszkańcy wsi stanowili 48,3% ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 85,6 %).
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika - w 2016 roku poziom rejestracji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika utrzymywał się na niższym poziomie niż w latach poprzednich. Ogółem w 2016 roku w wyniku „zwolnień grupowych” zarejestrowało się 137 osób, o 52 mniej niż w roku poprzednim. Na koniec roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 69 osób zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika, w tym 13 z Gminy Jutrosin. Stanowili oni 4,7% ogółu bezrobotnych (w Gminie Jutrosin 10,6%).
Pośrednictwo pracy - w okresie 12 miesięcy 2016 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły 2243 oferty pracy, tj. o 548 mniej niż w 2015. W omawianym okresie pracę podjęło 1925 bezrobotnych, w tym 151 z terenu Gminy Jutrosin. W 2015 roku pracę podjęło 2086 bezrobotnych, w tym 204 z Gminy Jutrosin.
Programy rynku pracy - w 2016 roku instrumentami i usługami rynku pracy objęto 752 bezrobotnych, z tego 85 z Gminy Jutrosin. Na realizację instrumentów i usług rynku pracy z Funduszu Pracy z uwzględnieniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowaliśmy w 2016 roku 5.476,1 tys. zł.
- z tego ze środków przyznanych Powiatowi w ramach algorytmu 1.738,4 tys. zł.
- ze środków rezerwy Ministra 382 tys. zł.
- ze środków uzyskanych na realizację projektu pozakonkursowego z EFS w ramach poddziałania 1.1.1 PO WER – 1.484,9 tys. zł.
Ze środków algorytmowych zrealizowano:
- prace interwencyjne dla 46 bezrobotnych głównie do 30 roku życia i długotrwale bezrobotnych, z tego 8 z Gminy Jutrosin,
- szkolenia dla 48 osób głównie do 30 roku życia, w tym 4 z Gminy Jutrosin,
- staże dla 93 osób głównie do 30 roku życia, w tym 7 z Gminy Jutrosin,
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 20 bezrobotnym,
- 23 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
- 98 bezrobotnych (w tym 7 z Gminy Jutrosin) aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych,
- 4 bezrobotnych objęto wsparciem w formie finansowania studiów podyplomowych.

Charakterystyczne cechy rynku pracy powiatu rawickiego w okresie 2016 roku:

- spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do 2015 roku o 16 % - w Jutrosinie o 6,8 %;
- spadek podjęć pracy o 7,7 % - w Jutrosinie wzrost o 16 %;
- zmniejszenie się udziału osób bez prawa do zasiłku o 2,1 p.p.- w Jutrosinie wzrost o 0,1 p.p.;
- przewaga kobiet w populacji bezrobotnych – 57,7 % - w Jutrosinie 60,2%;
- wysoki udział bezrobotnych w wieku 25-34 lat – 27,9 % - w Jutrosinie 31,7 %;
- spadek udziału osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 1,5 p.p. - w Jutrosinie wzrost o 2,7 p.p.;
- wzrost udziału bezrobotnych zamieszkałych na wsi o 0,7 p.p., w Jutrosinie spadek o 8,4 p.p.;
- spadek wydatkowania środków na usługi i instrumenty rynku pracy o 4,2 %.

- p. A. Kapała – w tym sprawozdaniu jest ujęte to, że tylko 1% społeczeństwa z Gminy Jutrosin uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej, z czego to wynika?

- p. K. Maciaszek – wynika to z tego, że w Gminie Jutrosin jest niski poziom bezrobocia.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 14
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej

       Głos zajęła Pani Wiesława Krajka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin na lata 2014-2016 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/194/2013 z dnia 28 listopada 2013r. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie były środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
       Z badań ogólnopolskich wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal jednym z poważniejszych negatywnych zjawisk społecznych. Szczególnie narażone na nie jest młodzież, głównie z powodu lekceważenia problemu i zbyt liberalnego podejścia osób dorosłych. Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomagania przeżyć i doznań. Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Dzisiaj znaczenia nabiera więc fakt praktykowania zasad wychowania prewencyjnego, które należy wdrażać już od najwcześniejszych lat w domu, potem kontynuować w szkole. Zintegrowane działania są adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Działania realizowane w 2016r. w ramach programu, były działaniami profilaktyki pierwszorzędowej adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka pierwszorzędowa ma na celu promocję zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych. Profilaktyka wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Gdyby zapobieganie uzależnieniom ograniczyć tylko do informowania o narkotykach, to istnieje ryzyko pobudzenia ciekawości i chęci spróbowania. Konieczne są więc zróżnicowane oddziaływania, a ich podstawą powinna być nauka umiejętności radzenia sobie w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, bez uciekania się do zażywania środków psychoaktywnych. Szkoła i dom to z pewnością najlepsze miejsca do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii.
       W 2016r. w ramach realizowania programu zapobiegania narkomanii podjęto następujące zadania: młodzież Gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych „Stop substancjom psychoaktywnym”. Zajęcia te miały na celu: zmianę przekonań normatywnych dotyczących środków uzależniających, kształtowanie systemu wartości, wiedzę o realnych konsekwencjach zażywania substancji psychoaktywnych, obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania zachowań ryzykownych. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 166 uczniów. W Gimnazjach w Jutrosinie oraz Szkaradowie odbyło się spotkanie z inspektorem ds. nieletnich na temat narkotyków i konsekwencji ich używania.
W 2016r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 3.159,96 zł. Środki te pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 1/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 15

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku – podjęcie uchwały wewnętrznej

      Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 22 października 2015r. Zadania oraz cele w nim zawarte są kontynuacją działań, realizowanych w Gminie Jutrosin w latach ubiegłych i skupiały się przede wszystkim na szeroko rozumianej profilaktyce.
Program finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację powyższego programu. W 2016 roku na realizację zadań ujętych w programie zaplanowano kwotę 113.470,00 zł. Natomiast wydatki wyniosły 90.074,09 zł. Przez 10 miesięcy roku szkolnego działały trzy świetlice środowiskowe. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Zadaniem świetlicy jest: pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie kultury osobistej dzieci, poprawa sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi. Zajęcia prowadziły 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. W zajęciach regularnie uczestniczyło 60 dzieci. Łącznie w świetlicach przeprowadzono 350 godzin zajęć. Koszt wynagrodzeń w świetlicach w 2016r. wyniósł łącznie 7.000,00 zł. Dzieci oprócz zajęć w świetlicy korzystały z różnego rodzaju wyjazdów, np. na basen, na wycieczkę do Wrocławia. Dzieci z Jutrosina wzięły także udział w przedstawieniu profilaktycznym w Krotoszynie „Dwa skrzaty dwa światy”. Szkoły z terenu gminy przystąpiły także do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” otrzymując materiały edukacyjne zakupione w ramach pakietu. Materiały te posłużyły wychowawcom do przygotowania lekcji wychowawczych i prowadzenia zajęć. Uczniowie Gimnazjum w Jutrosinie uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym „Powiedz nie” dotyczącym problematyki uzależnień W Gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie przeprowadzono warsztaty z zakresu profilaktyki alkoholowej „Debata”. Program debata adresowany jest głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich. Wzięło w nich udział 163 uczniów z klas pierwszych i drugich. Natomiast w klasie V SP w Dubinie oraz w klasie VI SP w Szkaradowie i 3 klasach VI SP w Jutrosinie przeprowadzono program wczesnej profilaktyki pod nazwą „Czarodziejskie okno”.

       Gminna Komisja w 2016 roku finansowała wypoczynek letni dla dzieci z terenu miasta i gminy:
a) kolonię dla 25 dzieci w Węgierskiej Górce w dniach od 27.06. do 03.07.2016r. Koszt kolonii wyniósł 13.750,00 zł.
b) obóz strażacki dla 3 uczniów w Brennie na kwotę 300,00 zł.
c) półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie w wysokości 1.150,00 zł.

       W 2016r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie wsparła finansowo: festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie i KGW we wioskach naszej gminy, festyn rodzinny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie oraz bieg uliczny zorganizowany w Szkaradowie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

       Z budżetu GKRPA w ubiegłym roku zakupiono także urządzenia na plac zabaw do Szkaradowa i Dubina. Koszt zakupu wyniósł 11.578,83 zł.

      W 2016r. działał nadal Punkt Konsultacyjny, w którym dyżury pełnił psycholog. Z porad psychologa korzystają tak dorośli mieszkańcy, jak również dzieci. W ubiegłym roku psycholog przyjął 42 osoby podczas 112 wizyt.
Koszt działalności punktu konsultacyjnego w 2016r. to 9.600,00 zł.

       W 2016r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 9 posiedzeń. Chciałam przypomnieć, że komisja liczy 6 członków. Posiedzenia odbywały się w celu omówienia bieżących spraw związanych z realizacją programu, jak również opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Postanowienia Komisji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi są konieczne do tego, aby Burmistrz Miasta i Gminy mógł wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

       W 2016r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 5 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 4 osób przez biegłych sądowych, psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia. W 4 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia. Sąd we wszystkich przypadkach wydał postanowienie o przymusowym leczeniu ambulatoryjnym, bądź stacjonarnym i ustanowił dozór kuratora nad osobą uzależnioną.
        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu całego 2016 roku ściśle współpracowała ze szkołami, pedagogami szkolnymi, policją, prokuraturą, kuratorami społecznymi i zawodowymi oraz służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nadrzędnym celem naszej współpracy jest przede wszystkim podnoszenie skuteczności podejmowanych działań.

- p. R. Krzyżosiak – w tym Punkcie Konsultacyjnym przyjmował kiedyś również prawnik, teraz już go nie ma ?

- p. W. Krajka – przyjmuje też, ale z innego programu.

      Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 2/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 16
Sprawozdanie z prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie w 2016 roku

      Głos zajęła Pani Kamila Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin. W 2016 roku odbyły się w Bibliotece spotkania autorskie: z pisarką Magdaleną Witkiewicz, Agatą Kołakowską, z wydawcą książek – Tomaszem Bulikiem, z podróżnikiem i pisarzem – Romanem Pankiewiczem. Uczestniczyliśmy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czy w „Światowym Dniu Pluszowego Misia”. Odbywały się również konkursy „Głośnego czytania”, plastyczne „Pejzaż w bieli” oraz różne turnieje. Przygotowywaliśmy zajęcia cykliczne dla dzieci, zarówno w ferie zimowe, jak i letnie. Zwiększyła się liczba czytelników, a także woluminów książek. Korzystaliśmy z budżetu gminnego, jak również z budżetu Biblioteki Narodowej.

Brak pytań.

Cała informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 17
Sprawozdanie z prowadzonej działalności Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w 2016 roku

        Głos zajęła Pani Krystyna Konieczna – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. W 2016 roku wśród imprez organizowanych przez lub przy pomocy Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie można wyróżnić m.in.: XXIV Finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, Gminny Dzień Kobiet w Pawłowie, sztafeta gen. Buka, spływ kajakowy „Orlą z Jutrosina do Pakosławia”, bieg dookoła zalewu, „Święto wiatraka”, 2. turniej wsi o puchar Burmistrza, „Bawimy się razem”, Festyn przyjaźni, Dożynki Gminne w Jutrosinie, Mistrzostwa Wielkopolski w wyścigach drezyn ręcznych, czy „Mikołaj w mieście”.


       Oprócz tego GCKiR w Jutrosinie prowadziło również działalność środowiskową (różnego typy akademie, pokazy), kulturalną (kursy, koła, warsztaty, zespoły i sekcje), a także promocyjną oraz usługową. W strukturach funkcjonowania GCKiR w Jutrosinie mieści się również Muzeum Ziemi Jutrosińskiej, Gminne Centrum Informacji oraz boisko sportowe Orlik.

Cała informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

- p. M. Barteczka – cieszę się bardzo, że wzbogaciła Pani ofertę, myślę, że to jest na plus i mam nadzieję, że może jeszcze coś uda się dołożyć w miarę oczywiście potrzeb. Dziękuję też za przygotowanie statystyk dotyczących Gminnego Centrum Informacji, bo o to pytałem w zeszłym roku, czy warto to utrzymywać dalej, czy nie , ale jeśli ponad 3 tys. osób korzysta z niego w ciągu całego roku, to myślę, że warto – bo jest to uzasadnione.

Chodzi mi też o działalność Orlika, pracy opiekunów, żeby może też wzbogacić ofertę i wprowadzić jakieś zajęcia stałe dla organizacji, jakiś lig siatkówki, koszykówki. Żeby to też było kierowane do mieszkańców.

I jeszcze jedna rzecz, obserwuję zajęcia w ferie zimowe, ciągle mówimy o tych komputerach i telewizji, że dzieci tyle czasu spędzają przy tych monitorach, czy nie warto jednak w te ferie zimowe (bo plan feryjny w 90% jest wypełniony seansami filmowymi) wprowadzić jakiś ciekawszych zajęć, np. turniej warcabowy, albo coś w tym stylu;

- p. K. Konieczna – dziękuję, że zauważył Pan te zmiany. Cały czas się staramy. Jeśli chodzi o turniej gier planszowych np., to faktycznie mam taką fajną propozycję i w następnym roku postaram się go zrealizować, nie tylko jeśli chodzi o ferie, ale też w całym roku, żeby właśnie odciążyć dzieci od komputera i żeby ze sobą współpracowały. Spróbujemy to zrobić, zobaczymy czy to się uda.

A jeśli chodzi o inne, to mam prośbę o pomoc finansową. Żeby prowadzić jakąś fajną działalność, np. koła fotograficznego, to po pierwsze musimy mieć jakieś pomieszczenie, a po za tym pieniądze na sprzęt, więc gdzieś około 20 tys. zł przydało by się nam więcej pieniędzy w przyszłorocznym budżecie.

Brak więcej pytań.

Ad. 18
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 19
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Gilicka – Zalas -

chciałam się odnieść do moich odczuć związanych ze sprawą szkoły w Dubinie i Szkaradowie. Od 17 lat służę dzieciom, Państwu, naszej Gminie swoją pracą, swoim zaangażowaniem i doskonale wiecie, że przez te 17 lat nie było żadnej skargi na funkcjonowanie szkoły w Szkaradowie, ani nie było skargi do organu prowadzącego, czyli do p. Burmistrza, ani nie było skargi do Kuratorium; współpraca była wspaniała, aż do dnia kiedy przyszła do mnie p. redaktor z „Życia Rawicza” z serią zdjęć, tendencyjnie zrobionych w naszej szkole. Dla mnie jest to uczucie ogromnej krzywdy, ponieważ nie sfotografowano pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, wielu fajnych miejsc w szkole, tylko jakieś załatane dziury w holu szkoły, który przez wiele lat był użytkowany przez 250 dzieci, jako sala gimnastyczna.

I ja z wielkim szacunkiem do Radnych, do p. Burmistrza - ponieważ zrobiona była wielka inwestycja, jaką jest sala gimnastyczna - nie śmiałabym teraz tutaj żądać jakiś pieniędzy np. na odnowienie tego holu. Musimy po prostu cierpliwie poczekać, aż się znajdą.

Ale niezwykle przykre jest kiedy ludzie z mojego otoczenia dzwonią do mnie, zatrzymują mnie i pytają czy ta szkoła jest w ruinie. Te zdjęcia tendencyjnie zrobione pokazały, że w tej szkole jest wszystko co najgorsze, jeżeli chodzi o wygląd szkoły. Krzywdzące dla mnie bardzo.
Powiem jakie to ma skutki, które już zaczynam obserwować. Wszyscy już zaczynają się zastanawiać, kto zrobił zdjęcia, bo nikt nie przyszedł z aparatem, żeby porozmawiać ze mną. Ja jestem otwarta na wszelkie rozmowy, nigdy się nie zamykam w swoim gabinecie. Nikt nie przyszedł. Jeśli rodzice byliby zainteresowani losem dzieci, powinni przyjechać z panem Dyrektorem na czele do szkoły, zobaczyć gdzie te dzieci będą się uczyły, w jakich warunkach. I wtedy po prostu normalnie po ludzku porozmawiać.

W tej chwili w szkole powstało zamieszanie, nauczyciele są zdenerwowani, gimnazjaliści dziwnie się zachowują, nie są to te dzieci uśmiechnięte, radosne. Te działania teraz zaczynają budować ogromny rów między Dubinem a Szkaradowem. My uczymy dzieciaki debaty, rozmowy, a Państwo pokazali coś innego, że dziś można napisać, podpisać się Rada Rodziców SP w Dubinie, nikt nie ujawni kto do tej Rady należy i że można w ten sposób działać. To nie jest droga.

Za chwilę Ci młodzi ludzie zastąpią nas wszystkich i będą musieli zbudować most między Dubinem a Szkaradowem, bo zaczyna się robić bardzo niemiła sytuacja, powodująca wrogość między ludźmi.

- p. St. Janiak – nie przytoczyłem wszystkich cytowanych pism, które wczoraj dostałem, ale jeden szczególnie utkwił w mojej pamięci dotyczący niby złego stanu szkoły w Szkaradowie, braku pozwoleń na budowę, narażania życia i zdrowia uczniów do niej uczęszczających, niestety jest to już lekka przesada (tym bardziej gdy Przewodniczący Rady dostaje takie pisma 24 h przed sesją);

- p. P. Jędrkowiak – apeluję o chodnik do Szymonek, albo chociażby o próg zwalniający, bo na tej drodze jest naprawdę niebezpiecznie;

- p. I. Mikołajewski – proponuję, aby te 50 zł. podwyżki co dzisiaj dostaliśmy przeznaczyć dla rodziców tego dziecka nieszczęśliwie pogryzionego przez psa, bo leczenie i rehabilitacja będzie na pewno długa i kosztowna;

- p. R. Krzyżosiak – jak wygląda realizacja wspólnych inwestycji na linii powiat – gmina; chodzi o drogę do Zmysłowa i chodnik w Starym Sielcu;

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o Stary Sielec będziemy go robić, okazuje się, że nie ma obecnie firm, które by mogły się tym zająć, wszyscy są zajęci; ale my spróbujemy to zrobić swoimi siłami; z Urzędu Pracy biorę teraz dwie osoby plus jeden nasz pracownik i od maja chcemy zacząć; a jeśli chodzi o Zmysłowo – my się dołożymy i jeśli będą w budżecie powiatu pieniądze, to nie ma problemu;

- p. R. Krzyżosiak – dokładnie to samo mówi p. Starosta, przegłosujemy, jeśli w budżecie gminy będą zaplanowane na to zadanie pieniądze;

- p. Burmistrz – ale droga ta należy do powiatu, my możemy ją tylko współfinansować;

- p. M. Jakubowski – mamy takie potrzeby w mieście, nic się nie robi, a żebrze się żeby gdzieś indziej dołożyć do powiatu; tę inwestycję powinien powiat sam zrobić, a nie, że my mamy jeszcze do tego dokładać;

- p. Burmistrz – jutro są dni otwarte w gospodarstwie pszczelarskim w Katarzynowie, kto chce zobaczyć jak to wygląda to zapraszam;

- p. Burmistrz – wspomniał o aktualnych przetargach oraz o tych co będą w najbliższym czasie ogłoszone, a także o kończących się pracach przy budowie kanalizacji sanitarnej w Nowym Sielcu i Śląskowie;

- p. St. Janiak – kolejna Sesja odbędzie się 26 kwietnia 2017r., tym razem w środę, bo w czwartek Zespół Szkół będzie miał drzwi otwarte i sala będzie z tego powodu zajęta.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 20
Zakończenie obrad

O godz. 17:30 zakończono obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu