Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXV/17 z XXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 lutego 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXV/17 z XXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 lutego 2017 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXV/17
Rok: 2017

PROTOKÓŁ XXV/17

z XXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 23 lutego 2017 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

     Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Rady – 15, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2017
5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Szkaradowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


     W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami 


- powitałem Nowy Rok na Rynku wraz z mieszkańcami Gminy Jutrosin;
- uczestniczyłem w Orszaku Trzech Króli w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w uroczystej akademii związanej z przyłączeniem Powiatu Rawickiego do Polski;
- brałem udział w naradzie Wójta oraz Burmistrzów, która odbyła się w Pakosławiu;
- odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół i Przedszkoli;
- w GCKiR odbył się występ operetki kijowskiej;
- odwiedziłem z p. B. Rzeźnik jubilatów obchodzących 90-te urodziny oraz 70-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego;
- brałem udział w forum rolniczym;
- uczestniczyłem w zebraniach wiejskich.
Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/105/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2017

       Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Plan Pracy na 2017 rok oprócz ramowych tematów, które zawsze są ujęte w programie, mi.n.: sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Rewiru Dzielnicowych, czy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu - będzie aktualizowany o bieżące sprawy i zagadnienia wymagające rozpatrzenia przez Radę z mocy prawa oraz sprawy wnoszone pod obrady z inicjatywy Burmistrza i Radnych.
Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/106/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Projekt tej uchwały jest bardzo ważnym dokumentem. Zostawiamy 3 szkoły podstawowe (w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie), a gimnazjum wygaśnie za 2 lata. W Dubinie nie ma możliwości pomieszczenia 8 klas, dlatego doszliśmy do wniosku, że klasy 7 i 8 przeniesiemy do budynku Szkoły Podstawowej w Szkaradowie. Odległość pomiędzy siedzibą szkoły w Dubinie i dodatkową lokalizacją odbywania zajęć jest niewielka i wynosi 4 km. Cały czas z tego rozwiązania organizacyjnego korzystają gimnazjaliści. Zaproponowane zmiany pozwolą uniknąć wprowadzenia zmianowości w dubińskiej szkole. Ponadto uczniowie klas VII i VIII będą mieli możliwość pełnego korzystania z bazy sportowej, jaka została utworzona przy Zespole Szkół w Szkaradowie, w tym z oddanej do użytku w 2016 roku nowoczesnej sali sportowo-widowiskowej.

- p. I. Bielerzewska – dlaczego p. Burmistrz nie liczy się ze zdaniem mieszkańców i rodziców. Był pan na zebraniu i zna pan nasze stanowisko. Chcemy, żeby nasze dzieci zostały w Dubinie i Domaradzicach;

- p. Burmistrz – doszliśmy do wniosku, że nie cofamy się do średniowiecza. Obiekt w Domaradzicach wygląda, jak za czasów, kiedy myśmy tam chodzili, nie ma tam żadnego konkretnego zaplecza, boiska ani placu zabaw. Dlatego tak będzie lepiej dla dzieci, a nie dla rodziców, którzy uważają, że jak była tu szkoła, to tu musi zostać. Sam chodziłem do szkoły w Grąbkowie, której dziś już nie ma. Oczywiście mamy sentyment do tych miejsc, ale trzeba patrzeć na dzieci. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kończył podstawówkę w Dubinie i nie widział sali sportowej. Kończyłem szkołę w Jutrosinie i też nie wiedziałem, jak wygląda sala sportowa, aż nie poszedłem do technikum. Nie chciałbym, żeby nasze dzieci w XXI wieku to przechodziły. Chciałbym, żeby korzystały z tej zdobyczy, którą my ładujemy w oświatę;

- p. A. Kapała – a może zrobić jeszcze jakieś konsultacje wśród mieszkańców, z nauczycielami i rodzicami;

- p. D. Stachowiak – rodzice z obwodu dubińskiego są przeciwni dowożeniu VII i VIII klasy do Szkaradowa. Powód jest jeden – chodzi o bezpieczeństwo tych dzieci. I niech Burmistrz nie mówi, że nie są remontowane nasze szkoły. Można podjechać i zobaczyć. W Domaradzicach jest założone ogrzewanie gazowe, wymienione są okna w jednej klasie, założone płytki, naprawiony dach i zamontowane piorunochrony. Jeżeli samorząd nie chce łożyć na remont budynku w Domaradzicach, to proszę rozbudować obiekt w Dubinie. Ten temat ciągnie się od 20 lat. Zaprzestaliśmy, bo zrobiono 6-letnią szkołę podstawową i nie było takiej potrzeby, ale teraz przy 8-letniej będzie potrzeba rozbudowy. Rodzice i grono pedagogiczne są przeciwni też ze względu na bezpieczeństwo tych dzieci, bo kto będzie pilnował dzieci w czasie przejazdu nauczyciela z Dubina do Szkaradowa?

- p. J. Ostrowska – nie po to budowaliśmy salę w Szkaradowie za 4 mln zł., żeby ona nie była wykorzystywana. Codziennie jeżdżę przez Dubin i zwracam uwagę, jak dzieci chodzą do szkoły i wcale to bezpieczeństwo nie jest lepsze. Szkoła w Szkaradowie jest dobrze wyposażona. To wszystko dla państwa dzieci. Przecież tak naprawdę, to dzieci z Dubina do szóstej klasy były w Dubinie, a do gimnazjum i tak jeździły do Szkaradowa. Proszę dać szansę dzieciom, a nie myślmy o ich rodzicach;

- p. E. Szymkowiak – uważam, że w okresie przejściowym, aż byłby rozbudowany Dubin, to dzieci mogłyby dojeżdżać do Szkaradowa. A o Dubin to powinno się dbać tak samo, jak o Jutrosin i Szkaradowo. Tamci są na pierwszym miejscu, a Dubin zawsze zostaje w tyle. To nie fair.

- p. D. Stachowiak – bez sali gimnastycznej mamy super wyniki w sporcie. Jesteśmy w pierwszej szóstce w powiecie. Co do sali, to ja mogę dowozić dzieci na salę do Szkaradowa;

- p. J. Ostrowska – a kto będzie za to płacił? Gmina;

- p. I. Gilicka-Zalas – w szkole w Szkaradowie mamy 14 wyposażonych w pełni sal lekcyjnych. Za dwa lata będzie potrzebnych 9. Łatwo sobie policzyć, że 5 zostanie pustych. Trochę mnie oburza propozycja rozbudowy szkoły w Dubinie, kiedy cały majątek w Szkaradowie będzie stał pusty. Do tej pory dzieci z Dubina, Zaborowa, Domaradzic i Śląskowa przyjeżdżają do Szkaradowa i nic złego się nie dzieje. Dlatego trochę mi też przykro słyszeć, jak pada hasło „Szkaradowo” i wszyscy się burzą, jakby w tym Szkaradowie coś strasznego się działo i ten przyjazd dzieci do nas powodował jakieś zło. Po drugie – my nie zabieramy pracy nauczycielom z Dubina, bo te dzieci będą przez nich uczone. Nie będą one też w Szkaradowie osamotnione, bo będą tam mieli starszych kolegów ze swoich wiosek;

- p. Burmistrz – Rada decyduje, jaki będzie układ sieci szkół. Przygotowaliśmy najlepszy układ z możliwych. Chciałbym, żeby w innych gminach też mieli do dyspozycji tak wyposażone sale dydaktyczne i sportowe, jakie są u nas;

- p. St. Janiak – nie jestem przeciwny remontów i modernizacji szkoły w Dubinie, ale nie wiem, czy jakakolwiek Rada po nas podniesie palec do góry i podejmie decyzję o rozbudowie tej szkoły, jeżeli w Jutrosinie lub Szkaradowie sale lekcyjne będą puste. Mamy przykłady budynków dawnych szkół, które co prawda są zasiedlone, ale jest problem by były one utrzymane we względnym stanie. Głosując nie robimy tutaj niczego na przekór szkole, czy nauczycielom.

        Brak więcej pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 11”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 4 (p. T. Lis, p. P. Jędrkowiak, p. A. Kapała i p. I. Bielerzewska). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/107/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku została przyjęta przez Radę z 4 głosami wstrzymującymi.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 15 min. przerwę.

Obrady wznowiono od pkt 6.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

       Głos zajął Sekretarz Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli objęci zostaną subwencją oświatową. Po 1 stycznia 2017 r. rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkolach w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
         Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/108/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

        Głos zajął Sekretarz Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Uchwałę taką podejmowaliśmy już na sesji w dniu 23 listopada 2016 roku. Jednak Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 23 grudnia 2016 roku (nr KN-I.4131.1.498.2016.10) orzekł jej nieważność. „…W § 4 w/w/ uchwały Rada Miejska uchwaliła, że „usługi opiekuńcze świadczone będą w ramach pomocy sąsiedzkiej poprzez osoby zatrudnione na umowę zlecenia”. W ocenie organu nadzoru takim zapisem Rada Miejska przekroczyła delegację ustawową z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Przywołany przepis zawiera szczegółowe upoważnienie do podjęcia przez organ stanowiący przedmiotowej uchwały, w którym ustawodawca ściśle wskazuje jakie kwestie powinna normować powyższa uchwała, czyli szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Oznacza to, iż zakres materii przekazanej na mocy art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej do uregulowania w drodze uchwały został określony jednoznacznie i zakres tego upoważnienia nie może być interpretowany rozszerzająco. Należy zatem uznać, iż sposób świadczenia usług opiekuńczych nie mieści się w katalogu określonym w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto organ nadzoru dostrzegł, iż organ stanowiący w uchwale nie określił szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) pomimo wyrażonej normy kompetencyjnej zawartej w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Tym samym Rada
Miejska pomijając w uchwale wskazanie przesłanek warunkujących całkowite lub częściowe zwolnienie od opłat za wyżej wymienione usługi, naruszyła ponownie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. W ocenie organu nadzoru nie odniesienie się przez Radę Miejską w Jutrosinie w uchwale choćby do jednej kwestii wskazanej w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej pociąga za sobą konieczność stwierdzenia nieważności takiego aktu prawa miejscowego w całości. Organ nadzoru zwraca również uwagę na § 1 ust. 3 uchwały, z którego treści wynika, iż "usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić". Powyższy zapis stanowi błędne powtórzenie regulacji zawartej w art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, bowiem ustawodawca przewidział możliwość przyznania również usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobie wymagającej pomocy innych osób tylko w przypadku, gdy rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić…”
        Po uwzględnieniu tych zastrzeżeń dzisiaj jeszcze raz poddajemy głosowaniu w/w uchwałę. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/109/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Szkaradowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Przyjęliśmy dzisiaj do budżetu nowe zadanie: „Adaptacja przestrzeni publicznej na plenerowe miejsce spotkań i wypoczynku w miejscowości Szkaradowo”, aby móc uzyskać dofinasowanie tego zadania musimy zgłosić sołectwo Szkaradowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Stąd ta uchwała. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXV/110/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Interpelacje i zapytania

- p. F. Małecki - myślę, że można by do programu prac Rady na ten rok wprowadzić temat dotyczący sytuacji rawickiego szpitala; i druga sprawa – „nagminna” wycinka drzew, to co się teraz wyprawia z wycinką drzew, to jest coś niesamowitego;

- p. St. Janiak – nie musimy tego tematu wprowadzać do programu pracy, ale nie widzę problemu, żeby w danym miesiącu zaprosić przedstawiciela tejże placówki na Sesję i zapytać go o to co chcemy;

- p. Burmistrz – był u mnie niedawno dyrektor ZOZ-u z Rawicza w sprawie dofinansowania szpitala na zakup sprzętu i myślę, że jeżeli zajmiemy się tym tematem, to wtedy zaprosimy stosowne osoby;

Jeśli chodzi o wycinkę drzew – to na prywatnym terenie można ciąć wszystko; choć pewne ograniczenia by mogły być;

- p. I. Mikołajewski – apeluję o chodnik w kierunku Szymonek i ponawiam sprawę katastrofalnego stanu drogi na ul. Polnej;

- p. Burmistrz – zgadzam się z tym, że wszędzie powinny być chodniki, ale niestety na wszystko nas nie stać.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski

- p. E. Szymkowiak – poruszył temat rowów melioracyjnych;

- p. St. Janiak – spotkam się z Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Miejskiej i omówimy temat dotyczący stawek diet dla radnych oraz sołtysów;

- p. St. Janiak – następna Sesja odbędzie się 30 marca 2017 roku.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11
Zakończenie obrad

O godz. 15:45 zakończono obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu