Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXIV/16 z XXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 grudnia 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXIV/16 z XXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 grudnia 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXIV/16
Rok: 2016

PROTOKÓŁ XXIV/16

z XXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 grudnia 2016 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Wybierała Piotr
12. Zuziak Józef
13. Żmuda Franciszek

       Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: księży z dekanatu jutrosińskiego, Pana Mariana Poślednika – Senatora RP, Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego, Pana Radosława Matysiaka – Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, Pana Piotra Kucharskiego – Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Rawiczu, Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Urzędu Pracy w Rawiczu, Pana Karola Junorego – Kierownika Biura Powiatowego ARiMR z Miejskiej Górki, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Pana Łukasza Rojdę – przedstawiciela Izb Rolniczych, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, przedstawicieli zakładów pracy z Gminy Jutrosin, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecność Radnych: J. Ostrowskiej i M. Jakubowskiego usprawiedliwiona), większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
I. Część robocza

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
b) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
c) wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
6. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017 według następującego porządku:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
b) przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
c) przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;
d) stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
e) zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
f) głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017
7. Interpelacje i zapytania
8. Wolne głosy i wnioski

II. Część okolicznościowa Sesji związana ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2017 Rokiem

      Pan Ireneusz Mikołajewski zasugerował aby po pkt dotyczącym przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej dokonać uroczystego przekazania sztandaru Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - koło w Jutrosinie do Muzeum Ziemi Jutrosińskiej.

Rada przyjęła zmieniony porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


      W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.


      Po tym pkt. dokonano uroczystego przekazania sztandaru Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - koło w Jutrosinie do Muzeum Ziemi Jutrosińskiej.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- uczestniczyłem w spotkaniu LGD w Pępowie;
- brałem udział w spotkaniu Wójta oraz Burmistrzów;
- uczestniczyłem w spotkaniu PTTK w Jutrosinie;
- brałem udział w spotkaniu z Kuratorem Oświaty;
- brałem udział w spotkaniu Rady zatrudnienia w Rawiczu;
- uczestniczyłem w spotkaniu Związku śmieciowego;
- uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowych KGW z Gminy Jutrosin;
- odbył się koncert kolęd w GCKiR w Jutrosinie;
- odbył się Turniej kopa w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w spotkaniu ODR-u w Lesznie.


Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: J. Ostrowskiej i M. Jakubowskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIV/101/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Taki jest wymóg ustawowy. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: J. Ostrowskiej i M. Jakubowskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIV/102/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020 według następującego porządku:

- przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;

        Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jutrosin przygotowana została na lata 2017-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na wydatki majątkowe w roku 2017 przewidziano ogółem kwotę 6.054.360,00 zł. (w tym wydatki jednoroczne w kwocie 858.924,00 zł.). Wśród wydatków jednorocznych wymienić można: m.in.: odtworzenie, odnowienie zbiornika wodnego na terenie sołectwa Dubin i Zmysłowo (łączny koszt 116.400,00 zł.); przebudowę drogi gminnej w Dubinie (koszt 200.000,00 zł.); wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie (kwota 107.250,00 zł.); czy zakup bramy do remizy strażackiej w Jutrosinie (koszt 19.600,00 zł.).Natomiast wśród zadań wieloletnich: budowę kanalizacji sanitarnej Śląskowo-Nowy Sielec (zadanie zaplanowano na lata 2012-2017 i nakłady ogółem w kwocie 2.358.600,00 zł.); budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Domaradzice (zadanie zaplanowano na lata 2016-2019 i nakłady ogółem w kwocie 4.450.430,00 zł.); budowę kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje (zadanie zaplanowano na lata 2016-2018 i nakłady ogółem w kwocie 11.210.000,00 zł.); przebudowę drogi gminnej w Jeziorach (zadanie zaplanowano na lata 2016-2019 i nakłady ogółem w kwocie 1.963.000,00 zł.).

- p. M. Barteczka zajął głos na temat planowanej przebudowy drogi gminnej w Dubinie i pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin opinię pozytywną.

- wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;

Brak wniosków

- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020

      Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXIV/103/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017 według następującego porządku:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017 przez Burmistrza Miasta i Gminy

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie – 30.631.257,53 zł., z tego dochody bieżące w kwocie – 30.315.857,53 zł., a dochody majątkowe w kwocie – 315.400,00 zł.. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie – 33.531.257,53 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 27.476.897,53 zł., wydatki majątkowe w kwocie – 6.054.360,00 zł. Dalej na:
- rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę – 5.295.760,00 zł.
- transport i łączność – 390.909,00 zł.
- gospodarkę mieszkaniową – 456.700,00 zł.
- administrację publiczną – 2.460.893,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 162.000,00 zł.
- obsługę długu publicznego – 275.000,00 zł.
- oświatę i wychowanie – 12.069.846,00 zł.
- ochronę zdrowia – 122.436,00 zł.
- pomoc społeczną – 726.368,00 zł.
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 482.658,00 zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 710.720,00 zł.
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 939.554,00 zł.
- kulturę fizyczną – 151.544,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2017:

- odtworzenie, odnowienie zbiornika wodnego na terenie sołectwa Dubin i Zmysłowo,
- przebudowa drogi gminnej w Dubinie,
- zakup bramy do remizy strażackiej w Jutrosinie,
- wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie.

Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2017:


- budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo-Nowy Sielec,
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Domaradzice,
- budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo-Ostoje,
- przebudowa drogi gminnej w Jeziorach.

      Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie. Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.

Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

- przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej :

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;
Komisja Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

Brak pytań ze strony Radnych.

- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie
o projekcie uchwały budżetowej.


      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na 2017 rok opinię pozytywną.

- stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków

brak wniosków

- zgłaszanie poprawek, dyskusji oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej


       Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek wniósł o wniesienie autopoprawki do projektu budżetu. Chodzi o zwiększenie planowanych wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 27.371,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 54.744,00 zł. Za wniesioną autopoprawką głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni (13).

- głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2017

       Przewodniczący odczytał projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Po odczytaniu projektu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XXIV/104/2016: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 13„za” (nieobecność Radnych: J. Ostrowskiej i M. Jakubowskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XXIV/104/2016 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Burmistrz podziękował Radnym za podjęcie uchwały budżetowej na rok 2017 – będziemy ją wspólnie realizować – dodał Burmistrz.

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania

- p. I. Mikołajewski – prosił o powstanie wszystkich obecnych i uczczenie minutą ciszy poległych 27 grudnia w Powstaniu Warszawskim;


- p. St. Janiak - 17 stycznia na sali w GCKiR będziemy mieli uroczystą akademię z okazji 97. Rocznicy Przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 8
Wolne głosy i wnioski

Brak

      Po 15-minutowej przerwie rozpoczęła się część okolicznościowa sesji. Obecni na niej księża modlitwą wprowadzili zgromadzonych uczestników w nastrój świąteczny. Podzielono się opłatkiem oraz złożono świąteczno-noworoczne życzenia.

Ad. 9
Zakończenie obrad

     O godz. 16:30 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu