Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXIII/16 z XXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 listopada 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXIII/16 z XXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 listopada 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXIII/16
Rok: 2016

PROTOKÓŁ XXIII/16

z XXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 23 listopada 2016 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

     Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecność Radnego P. Wybierały usprawiedliwiona), większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 5. Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwał w sprawie określenia stawek:
a) podatku od środków transportowych na 2017 rok
b) podatku rolnego na 2017 rok
c) opłaty targowej na 2017 rok
d) podatku leśnego na 2017 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2017 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu-rzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Śląskowo na lata 2016-2023
10. Interpelacje i zapytania
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


      W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami 


- uczestniczyłem w forum gospodarczym, które odbyło się w Rawiczu;
- uczestniczyłem w uroczystych obchodach 50-lecia powstania budynku szkolnego w Dubinie;
- uczestniczyłem w akademiach okolicznościowych z okazji 11 listopada;
- 11 listopada odbyła się msza św. za ojczyznę, uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem na Rynku oraz odsłonięcie Krzyża Powstańczego na pomniku na Rynku;
- odbył się turniej piłki nożnej na sali sportowej w Szkaradowie;
- uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Jeziorach;
- byłem z p. B. Rzeźnik na 90-tych urodzinach kolejnej już mieszkanki naszej Gminy – tym razem p. Migasiewicz z Jutrosina;
- uczestniczyłem w obradach Komisji Stałych Rady;
- uczestniczyłem w piosence biesiadnej organizowanej przez Klub Seniora „Wrzos„ z Jutrosina.

Brak pytań ze strony Radnych.


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIII/95/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

       Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych Rady m.in. odnośnie stawek podatkowych na 2017 rok. Brak uwag ze strony Radnych.

Podatek od nieruchomości na 2017 rok:


- od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,80 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,80 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,80 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2016 roku to 0,78, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,89, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,80. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 4,54 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,54 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 4,54 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2016 roku to 4,58, natomiast propozycja Min. Finansów – 4,54, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,54. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,54. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,28 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,28 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,28 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2016 roku to 0,26, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,47, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,28. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów pozostałych: 0,28. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.


- od 1 m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 2,98 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2,98 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 2,98 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2016 roku to 3,00, natomiast propozycja Min. Finansów – 2,98, proponowana stawka przez Burmistrza – 2,98. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni: 2,98. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od budowli:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 2%
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2%
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 2%

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2016 roku to 2%, natomiast propozycja Min. Finansów – 2%, proponowana stawka przez Burmistrza – 2%. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od budowli: 2%. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,75 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,75 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,75 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2016 roku to 0,74, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,75, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,75. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,75. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 18,00 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 18,00 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 18,00 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2016 roku to 17,50, natomiast propozycja Min. Finansów – 22,66, proponowana stawka przez Burmistrza – 18,00. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 10,59 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 10,59 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 10,59 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2016 roku to 10,68, natomiast propozycja Min. Finansów – 10,59, proponowana stawka przez Burmistrza – 10,59. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,59. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 4,61 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,61 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 4,61 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2016 roku to 4,65, natomiast propozycja Min. Finansów - 4,61, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,61. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych: 4,61. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 5,45 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 5,45 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 5,45 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2016 roku to 5,40, natomiast propozycja Min. Finansów – 7,62, proponowana stawka przez Burmistrza – 5,45. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 5,45. Za tą stawką głosowało 13 Radnych (nieobecny Radny P. Wybierała). Przeciw tej stawce był Radny M. Jakubowski.

Przewodniczący Rady poprosił by Rada przystąpiła do głosowania.

       Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXIII/96/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za” (nieobecność Radnego p. P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XXIII/96/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwał w sprawie określenia stawek:
a) podatku od środków transportowych na 2017 rok
b) podatku rolnego na 2017 rok
c) opłaty targowej na 2017 rok
d) podatku leśnego na 2017 rok

a) podatek od środków transportowych na rok 2017

    Burmistrz poinformował, że na rok podatkowy 2017 nie chcemy podnosić stawek podatku od środków transportowych. Zastosowanie będą miały stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2016.
Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać tę decyzję Rada musi ją przegłosować. Rada przegłosowała decyzję jednogłośnie.

b) podatek rolny na rok 2017

     Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1 dt żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2017 rok (52,44 zł.) Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1dt żyta decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.
Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1dt żyta jednogłośnie.

c) opłata targowa na rok 2017

     Burmistrz poinformował, że na rok podatkowy 2017 nie chcemy podnosić stawek opłaty targowej, także zastosowanie będą miały stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2016, czyli: za sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych na targowisku w Jutrosinie od stanowiska – 15,00 zł., natomiast za sprzedaż z koszyka, wózka, skrzynki – 5,00 zł. Również nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać tę decyzję Rada musi ją przegłosować. Rada przegłosowała decyzję jednogłośnie.

d) podatek leśny na rok 2017

      Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2017 rok (191,01 zł.) Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1m³ drewna decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.
Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1m³ drewna jednogłośnie.

Po tym pkt nastąpiła 10 minutowa przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 6.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 rok

       Głos zajął Sekretarz Gminy - Pan Zenon Łakomy. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów i kierunków form wzajemnej współpracy.
Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2017 przyjmuje zadania z zakresu:
- ochrony zdrowia;
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocji gminy.

Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert. W budżecie gminy zaplanowano na przyszły rok kwotę dla organizacji pozarządowych w wysokości 100.000 zł.

       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XXIII/97/2016 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za” (nieobecność Radnego p. P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała XXIII/97/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2017 rok

       Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Prace społecznie użyteczne jest to forma pracy skierowana dla osób bezrobotnych. Obejmuje głównie prace porządkowe (na stadionie sportowym, boiskach szkolnych, placach zabaw, w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach), a także pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jutrosin. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14”za (nieobecność Radnego P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXIII/98/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

       Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Uchwałę taką podejmowaliśmy już w 2011 roku. Jedyną zmianą jaką wprowadzamy jest cena za jedną godzinę świadczonej usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do tej pory obowiązywała kwota 10 zł., a od teraz wzrośnie ona o 3 zł., czyli 13 zł. Innych zmian nie ma. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14”za (nieobecność Radnego P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXIII/99/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Śląskowo na lata 2016-2023

       Głos zajął Pan Zbigniew Koszarek – Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin. Ze względu na fakt, iż projekt budowlany dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej miejscowości Domaradzice obejmuje również 3 posesje w Śląskowie, wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest również plan rozwoju miejscowości Śląskowo. Dlatego musimy taką uchwałę podjąć. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14”za (nieobecność Radnego P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXIII/100/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania

- p. B. Grzywaczewski – w przyszłym roku miały być dożynki w Grąbkowie, ale nie mogą się odbyć, bo sala jest zajęta;

- p. R. Krzyżosiak – jutro na Sesji Powiatowej będzie obecny p. F. Halec; czy mam przekazać jakieś pytanie od sołtysów odnośnie regulacji cieków wodnych?;

- p. M. Kurzawa oraz p. E. Szymkowiak – poruszyli temat regulacji Orli i problemów z tym związanych.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 11
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – podziękował za liczny udział w obchodach 11 listopada na Rynku w Jutrosinie;

- p. K. Szczęsny – czy wszyscy mają pozwolenia na wydobywanie żwiru?

- p. Burmistrz – pozwolenia wydaje powiat;

- p. M. Jakubowski – wspomniał na temat stanu dróg na terenie Gminy Jutrosin oraz przestrzegania porządku na drogach, żeby Policja zwracała bardziej uwagę na to;
- p. E. Szymkowiak – wspomniał na temat złego stanu kanalizacji deszczowej w Domaradzicach;

- p. St. Janiak – kolejna Sesja odbędzie się 28 grudnia.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 12
Zakończenie obrad

O godz. 15:20 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu