Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXII/16 z XXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 października 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXII/16 z XXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 października 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXII/16
Rok: 2016

PROTOKÓŁ XXII/16

z XXII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 26 października 2016 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

      Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Panią Wiesławę Krajka – pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Domaradzice na lata 2016- 2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2017 rok
9. Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2015/2016
10. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych
11. Interpelacje i zapytania
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

      Przed omawianiem kolejnych pkt porządku obrad Sesji – dokonano uroczystego przekazania nowego radiowozu do Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


      W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej w Szkaradowie,
- odbył się rajd rowerowo-pieszy organizowany wspólnie z PTTK w Rawiczu,
- odbył się festyn „Pożegnanie lata” na Rynku w Jutrosinie,
- odbyły się zawody systemu krajowego OSP; drużyna ze Szkaradowa zajęła miejsce 2, a z Jutrosina – miejsce 3.,
- uczestniczyłem w zebraniach wiejskich,
- odbyło się spotkanie LGD w Pępowie,
- uczestniczyłem w szkoleniu organizowanym przez WOKiSS w Poznaniu;
- uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim,
- odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Papieskiego,
- odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli,
- uczestniczyłem w szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim na temat LGD i PROW-u,
- odbył się Powiatowy Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonej Wsi,
- brałem udział w obradach Komisji Stałych Rady.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/89/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Taki jest wymóg ustawowy. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/90/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin

       Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 roku, gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną: jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, gminnym instytucjom kultury, innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego.
       Chcemy od 1 stycznia 2017 roku utworzyć centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin. Jednostkami obsługiwanymi będą: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie, Szkoła Podstawowa w Dubinie, Gimnazjum w Jutrosinie, Zespół Szkół w Szkaradowie, Przedszkole w Jutrosinie, Przedszkole w Szkaradowie oraz Przedszkole w Dubinie. W tym celu potrzebne jest podjęcie takiej właśnie uchwały.
       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/91/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10 min. przerwa.

Obrady wznowiono od pkt 6.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Domaradzice na lata 2016-2023

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Plan rozwoju miejscowości Domaradzice został już uchwalony w roku 2010, ale żeby móc starać się o pozyskanie środków unijnych na budowę kanalizacji musimy go zaktualizować. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/92/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017-2020

       Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 – 2020, opracowany został zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa ta stanowi, że zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. Zgodnie z art. 10 ust.1 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i obejmuje:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjo-terapeutycznych.
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Zgodnie z kierunkami działań zaplanowanymi do realizacji dla samorządów w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 Gminny Program powinien obejmować następujące kierunki działań:
kierunek 1: Wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej
kierunek 2: Wspieranie rozwoju programów profilaktyki selektywnej
kierunek 3: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z możliwością zapobiegania zjawisku
kierunek 4: Leczenie, rehabilitację; ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegrację społeczną;
kierunek 5: Badanie i monitoring.
        Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji związanych z tym faktem, dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. To problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często związany jest z innym uzależnieniem w tym przede wszystkim z alkoholem. Jedną z najpoważniejszych kwestii społecznych, przed którą stanęły instytucje zajmujące się wychowaniem i edukacją, a także osoby kreujące politykę w państwie jest używanie przez młodzież alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Badania pokazują, że w latach 90. mieliśmy w Polsce do czynienia ze znacznym wzrostem rozmiarów problemu używania narkotyków. W literaturze psychologicznej i opracowaniach socjologicznych wielokrotnie podkreśla się współzależność pomiędzy trudnymi relacjami rodzinnymi i brakiem wsparcia oraz pomocy ze strony rodziców i zachowaniami problemowymi związanymi z piciem alkoholu i sięganiem po narkotyki przez młodzież. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi (dopalacze), substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności. Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, dane z policji, informacje prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób uzależnionych. Z informacji tych wynika, że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami. Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające się (szczególnie tzw. "miękkich” narkotyków) ceny spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie.
Używanie narkotyków skutkuje różnymi problemami:
- Prawnymi i społecznymi (handel narkotykami, zatrzymania za posiadanie narkotyków, problemy z prawem w związku z bójkami, kradzieżami, wymuszeniami, prostytucja, problemy w kontaktach z rodziną, znajomymi, brak czasu na nawiązywanie znajomości z osobami niebiorącymi, kłótnie)
- Psychologicznymi (zwiększenie drażliwości, agresywności, ryzyko HIV, AIDS (przypadkowy seks), obniżony nastrój, myśli samobójcze, psychoza, ostre napady lęku, halucynacje, izolowanie się od ludzi, mogą nasilać się choroby: anoreksja, bulimia itp.)
- Zdrowotnymi (groźba przedawkowania, wystąpienie różnych chorób na skutek zażywania narkotyków).
         W roku 2015 w drugich klasach gimnazjalnych w naszej gminie było przeprowadzone badanie ankietowe pod hasłem „Młodzi i substancje psychoaktywne”. Badanie zrealizowane było przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Głównym celem badania była diagnoza występowania zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych. Oprócz zastanowienia się nad skalą tego problemu przedmiotem analizy była weryfikacja przekonań i wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych. Poza tym skupiono się na pomiarze natężenia zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz problemie dostępności tych substancji wśród badanej młodzieży. Jeśli chodzi o kwestię związaną z problemem narkotyków to analizując wyniki należy podkreślić, że dla 8% chłopców i dla 17% dziewcząt zdobycie marihuany byłoby łatwe. Spośród badanych 42% chłopców i 62% dziewcząt przyznało, że zdobycie marihuany byłoby niemożliwe. Jeżeli dostępność marihuany, substancji zakazanej w Polsce jest wśród młodzieży prawie taka sama jak dostępność papierosów, to można mówić o kształtującym się problemie związanym z dostępnością tego narkotyku. Spośród ogółu badanych uczniów 85% chłopców i 89% dziewcząt deklaruje, że nigdy nie próbowało zażyć marihuany i dopalaczy. Badani uczniowie najczęściej sięgają po papierosa w okresie przejściowym ze szkoły podstawowej do gimnazjum. Podobnie jest z sięganiem po alkohol, narkotyki i dopalacze. Ankietowani mają świadomość, że narkotyki szkodzą zdrowiu i życiu. Jednak 20 osób tj. 5,34% odpowiedziało twierdząco na pytanie „czy miało bezpośredni kontakt z narkotykami i dopalaczami”. Natomiast niepokojące są dane mówiące o tym, iż młodzież wie do kogo się zwrócić gdyby chciała zakupić narkotyki. Twierdząco odpowiedziało 27% badanych. Nieliczne osoby mają za sobą doświadczenia związane ze stosowaniem narkotyków. Nie mają one jednak charakteru systematycznego „brania”, ale raczej sporadycznego eksperymentowania. Młodzież robi to często pod wpływem presji grupy rówieśniczej, aby nie być wyśmianym i odizolowanym od środowiska, którym się otacza. Należy dołożyć wszelkich starań do prawnego zagwarantowania zakazu sprzedaży tych substancji połączonego z egzekwowaniem prawa.

- p. I. Mikołajewski – czy ma Pani jakieś wiadomości na temat tego, czy występuje na naszym terenie zjawisko narkomanii wśród młodzieży?


- p. W. Krajka – jedynie na podstawie przeprowadzanych ankiet można się czegoś dowiedzieć, wiadomo, że młodzież przyznaje się do tego, że bez większych problemów można narkotyki nabyć, ale tego ilu ich zażywa to nie wiem. Nie mam takich danych.


        Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/93/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Cała informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2017 rok

        Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Wśród wielu problemów społecznych występujących w Polsce jako jedne z czołowych wysuwają się problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez polskie społeczeństwo. Problem ten, mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji jego nadużywania oraz dostępności do świadczeń terapeutycznych, związanych z leczeniem uzależnień, stale utrzymuje tendencję wzrostową. Zjawisko alkoholizmu dotyczy zarówno polityki lokalnej, regionalnej, jak i również całego kraju. Niezależnie od skali, a także jakości podejmowanych działań, alkoholizm był, jest i będzie przyczyną wielu negatywnych zjawisk, zachodzących w różnych obszarach życia społecznego, ekonomicznego, ale przede wszystkim będzie zawsze wielką tragedią zarówno każdej osoby uzależnionej, jak i jej rodziny. Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie, który stanowi rozwinięcie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach poprzednich. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowana na poziomie gminy, która na mocy ustawy uzyskała kompetencje do rozwiązywania tych problemów. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki uzależnień. Program ma minimalizować, a także zapobiegać, edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową. Działania podejmowane w ramach programu powinny uczyć jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Powinny wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne podpieranie się substancjami uzależniającymi.
       Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2015r. 145 rodzin korzystało z różnego rodzaju form pomocy materialnej. Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystało 9 rodzin.
      Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 4 Niebieskie Karty założone z powodu podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Większość sprawców podejrzanych o stosowanie przemocy było pod wpływem alkoholu. Rewir dzielnicowych w Jutrosinie zanotował następujące zdarzenia: interwencje domowe z udziałem nietrzeźwych – 5, 9 nietrzeźwych kierowców, w tym 6 popełniających przestępstwo oraz 3 popełniających wykroczenia, 16 przypadków picia alkoholu w miejscach publicznych. Z dokumentów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że Komisja wszczęła 5 postępowań wobec osób, co do których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu; w tym: w 4 przypadkach wystąpiono do sadu o wydanie postanowienia o obowiązku leczenia, a w 1 przypadku osoba dobrowolnie podjęła terapię i jest monitorowana.
      Ponieważ znaczna część zachowań antyspołecznych podejmowana jest zwykle pod wpływem alkoholu, konieczne jest wdrażanie wszelkich możliwych środków zaradczych wobec tego zjawiska. Podejmowane działania powinny mieć charakter interdyscyplinarny. Ponadto wskazane jest, aby działaniami profilaktycznymi obejmować tak osoby uzależnione jak i współuzależnione, przebywające w najbliższym otoczeniu, (rodziny osób uzależnionych i współmieszkańców) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadania związane z profilaktyką uzależnienia od alkoholu są realizowane na terenie gminy przez szeroki krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działania na rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się m.in. szkoły gminne, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, służba zdrowia.

Cele Programu:

1. Minimalizacja szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
2. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

Zadania Gminy dotyczące realizacji Programu:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Zadanie 1.


- Kontynuacja działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy, do którego podstawowych zadań należy: nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobami i rodzinami z problemem uzależnień oraz przemocy domowej, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, doradztwo i konsultacje specjalistów (m.in. psycholog, prawnik) w sprawie uzależnień i przemocy w rodzinie, informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, udostępnianie materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym,

- Zakres finansowania działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego obejmuje m.in: wynagrodzenie osób pełniących dyżury (psycholog, prawnik), zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, książek oraz specjalistycznej prasy.

Zadanie 2.

- Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dzieci z rodzin alkoholowych (m.in. Poradnia Leczenia Uzależnień w Rawiczu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego „Terapia” w Miejskiej Górce).

Zadanie 3.

- Współpraca z biegłymi sądowymi, psychologiem i psychiatrą w zakresie kierowania osób uzależnionych na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia, przygotowanie dokumentacji do sądu, współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu.

- Zakres finansowania obejmuje m.in.: koszty opinii biegłych, opłaty sądowe związane ze składaniem wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia.

Zadanie 4.

- Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy.

- Zakres finansowania obejmuje: zabezpieczenie fachowej literatury, poradników, broszur i ulotek, dofinansowanie wyjazdu na spotkania grup trzeźwościowych.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe - szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 1.

- Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.

Zadanie 2.

- Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej.

Zadanie 3.

- Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współdziałanie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadanie 4.

- Edukacja publiczna - ulotki, broszury, poradniki

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczych i socjoterapeutycznych.


Zadanie 1.

- Prowadzenie popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci

Zadanie 2.

- Realizowanie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programów profilaktycznych wpisujących się w szkolne programy profilaktyki.

Zadanie 3.

- Dofinansowanie wypoczynku letniego (kolonii, obozów, półkolonii, „zielonych szkół”) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.

Zadanie 4.

- Prowadzenie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień, wspieranie merytoryczne i finansowe konkursów wiedzy o uzależnieniach, zawodów i turniejów sportowych promujących zdrowy styl życia, festynów rodzinnych, wspieranie i dofinansowywanie imprez promujących wzorce godne naśladowania i zdrowy styl życia.

Zadanie 5.

- Organizowanie szkoleń różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

Zadanie 6.


- Dofinansowanie zakupu nowych elementów placów zabaw oraz naprawa i odnowienie już istniejących

Zadanie 7.

- Wspieranie i dofinansowanie działań z zakresu pozalekcyjnych zajęć sportowych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 8.


- Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej

Zadanie 9.


- Wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodek kultury, kluby sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy, trzeźwy styl życia. Współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz promocji trzeźwości obyczajów.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Zadanie 1.


- Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca z instytucjami i podmiotami pozarządowymi, organizacjami sportowymi, kulturalno- oświatowymi i innymi w zakresie realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.


Zadania 1.


- Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art.18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.


Cała informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


- p. A. Kapała – czy zwiększyła się liczba Niebieskich Kart na terenie Gminy Jutrosin?


- p. W. Krajka – 4 karty są założone.


        Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXII/94/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad 9
Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2015/2016

        Głos zajęła Pani Hanna Frąckowiak – Dyrektor Przedszkola w Dubinie. Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola to 55. Liczba oddziałów – 3 (oddział 5-latków – 17 dzieci, oddział 4 – latków – 20 dzieci, oddział 3 latków – 18 dzieci). 55 dzieci korzysta z obiadu, dzienna stawka żywieniowa wynosi – 3,00 zł. W roku szkolnym 2015/2016 realizowane zadania dotyczyły obszarów: praca wychowawczo-dydaktyczna, współpraca z rodzicami, współpraca ze środowiskiem oraz baza i wyposażenie. Z uroczystości przedszkolnych wymienić można: Dzień Nauczyciela, pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołaj, spotkanie opłatkowe z udziałem całego personelu Przedszkola oraz dzieci z wszystkich grup wiekowych, Dzień Babci i Dziadka, bal przebierańców oraz Dzień Dziecka. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach plastycznych, w wycieczkach oraz akcjach charytatywnych, m.in.: „Góra Grosza”. Przedszkole szeroko współpracuje ze środowiskiem lokalnym bliższym i dalszym: Szkołą Podstawową w Dubinie – wspieranie działań z zakresu adaptacji do szkoły, OSP – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Muzeum w Jutrosinie - poznawanie historii ziemi jutrosińskiej i nie tylko, Policja – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Biblioteka – wspieranie działań w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych, MGOPS w Jutrosinie – pomoc w zakresie dożywiania, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, Przychodnia Lekarska w Jutrosinie – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia, PSSE w Rawiczu – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia.

Cała informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.


       Głos zajęła Pani Joanna Andrzejak – Dyrektor Przedszkola w Szkaradowie. W roku szkolnym 2015/2016 zostało przyjętych do Przedszkola 65 dzieci. W obecnym roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do Przedszkola 66 dzieci. Przyjęte dzieci zostały podzielone na cztery grupy wiekowe (pięciolatków mamy – 26, czterolatków – 24, trzylatków – 15, jedno dziecko 2,5 letnie). Dzieci otrzymują w Przedszkolu 2 posiłki: śniadanie i obiad, a stawka żywieniowa wynosi na obecny rok 3,40 zł. W sprawie ”Pomocy Państwa w zakresie dożywiania”- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, w ubiegłym roku szkolnym pokrywał 4 dzieciom koszty posiłków. Frekwencja obecności w Przedszkolu w ubiegłym r. szkol. wyniosła około 85%. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych – w zajęciach logopedycznych, z j. angielskiego, z religii oraz z rytmiki. Zatrudniona kadra liczyła 15 osób. Nauczycielki realizowały wypracowane kierunki działania, takie jak: współpracę z Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu, lokalnym środowiskiem. Praca z dziećmi dotyczyła również organizacji takich akcji, jak „Góra grosza” czy zbieranie nakrętek. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach plastycznych. Oglądały różnorodne przedstawienia teatralne wybrane z bogatej oferty prezentowanej przez teatry objazdowe oraz brały udział w uroczystościach szkolnych, m.in.: Dniu Babci i Dziadka, czy powitaniu wiosny.
Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- p. F. Małecki – podziękował za bardzo dobrą współpracę z Przedszkolem w Szkaradowie.

Brak pytań ze strony Radnych.


         Głos zajęła Pani Urszula Lis – Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie. W roku szkolnym 2015/2016 personel Przedszkola liczył 20 pracowników, w tym: 11 pracowników pedagogicznych oraz 9 pracowników obsługowo – administracyjnych. Wszystkie nauczycielki w Przedszkolu posiadają wymagane kwalifikacje - ukończone wyższe studia magisterskie. Całe grono pedagogiczne uczestniczy zarówno w zewnętrznych, jak i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielki wykorzystują w bezpośredniej pracy z dziećmi. Przedszkole czynne jest od 6:30 – 16:30. Łącznie do Przedszkola uczęszczało 120 dzieci zgrupowanych w sześciu oddziałach:
I oddział - dzieci 3, 4 - letnie - 23 dzieci;
II oddział – dzieci 4, 5 – letnie - 17 dzieci;
III oddział - dzieci 4, 5 - letnie - 16 dzieci;
IV oddział - dzieci 5,6 - letnie - 24 dzieci;
V oddział w GCKiR - dzieci 3,4,5,6 - letnie - 21 dzieci;
VI oddział w Płaczkowie - dzieci 3,4,5 - letnie - 19 dzieci.
Ustalona stawka żywieniowa – 4,00 zł. (za dwa posiłki: 1,10 - śniadanie, 2,40 – obiad, 0,50 - podwieczorek) nie uległa zmianie. Przedszkole pracuje w oparciu o opracowaną przez radę pedagogiczną koncepcję pracy Przedszkola. Zawarte w niej zadania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka. Praca z dziećmi prowadzona jest na podstawie programu – „Ku dziecku”, oraz programów autorskich nauczycielek „ Żyję zdrowo i bezpiecznie” oraz „Wędrówki plastyczne przez cztery pory roku”. Bierzemy udział w projektach edukacyjnych, akcjach i kampaniach: „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Góra grosza”, „Akademia Super Przedszkolaka”, „Marzycielska poczta”, Warsztaty kulinarne” oraz „Dzieci-dzieciom”. Zorganizowaliśmy wiele imprez, uroczystości, które na stałe weszły do kalendarza imprez, a zarazem mają wpływ na poprawę jakości pracy w placówce i uściślają współpracę z rodzicami i środowiskiem. Ponadto dzieci biorą udział w festiwalu piosenki przedszkolnej, w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach muzycznych, w których mają możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień. W ramach współpracy z rodzicami odbyło się 16 zebrań grupowych z rodzicami, ponadto 2 razy do roku każdy rodzic indywidualnie spotyka się z wychowawcą w celu szczegółowego omówienia diagnoz przedszkolnych. Rodzice mieli również możliwość obserwacji umiejętności swoich dzieci w czasie zajęć otwartych i występów artystycznych. Rodzice aktywnie brali udział w życiu Przedszkola uczestnicząc w przygotowaniu dzieci do organizowanych przez placówkę konkursów, uroczystości i wycieczek. W razie potrzeby nauczyciele informują rodziców o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy innej koniecznej dla dziecka.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

- p. M. Barteczka – w miarę możliwości finansowych powinniśmy zacząć wzbogacać i urozmaicać w nowy sprzęt place zabaw przy Przedszkolach w naszej gminie;

- p. Burmistrz – sukcesywnie będziemy to robić;

- p. Burmistrz – podziękował za dobrą i owocną współpracę z Dyrektorkami Przedszkoli w naszej gminie oraz życzył dalszych sukcesów.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Ad. 10
Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych

    Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz oraz Skarbnik złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2016 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk przez niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia. Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

     Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Wszyscy radni złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2016 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk prze niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia. Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Ad. 11
Interpelacje i zapytania

- p. A. Kapała – kolejny raz dopominam się o bruk w Dubinie; czy będzie on w końcu robiony, czy nie?; chodniki już robimy ze środków z funduszu sołeckiego;

- p. Burmistrz – ale my jeszcze na tej Sesji nie uchwalamy przyszłorocznego budżetu; składamy wniosek do FOGR-u na ten odcinek drogi (mamy termin do 15 listopada).

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 12
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – 1 listopada – jak co roku członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej będą kwestować na cmentarzu; natomiast 11 listopada – odbędzie się poświęcenie i odsłonięcie Krzyża Powstańczego na pomniku na Rynku;

- p. M. Jakubowski – Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatkowania środków pochodzących z budżetu gminy – przez klub sportowy „ORLA JUTROSIN”; dokumentacja jest dobrze prowadzona, nie mamy żadnych zastrzeżeń, jednak z wniosków Komisji wynika, że najwięcej środków finansowych pochłaniają sędziowie.

      Pani Iwona Bielerzewska – przedstawiła wraz z przedstawicielką rodziców dzieci chodzących do Szkoły Podstawowej w Dubinie – Panią Dominiką Jasińską – petycję (podpisaną przez 800 mieszkańców) w sprawie rzekomej likwidacji tejże placówki.

- p. I. Bielerzewska – chcemy aby Pan Burmistrz najpierw nas wysłuchał, a potem ustosunkował się do tego, co mamy do powiedzenia. Doszły nas słuchy, że zamierza Pan zamknąć Szkołę Podstawową w Dubinie. Względem tego pracownicy szkoły, rodzice oraz mieszkańcy Dubina i pobliskich wiosek mają wiele pytań dlaczego tak ma się stać. Nasza placówka może nie jest duża, ale ma swoje zalety. Jest wszechstronnie nastawiona na rozwój naszych dzieci. Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę. Nie występuje w niej zjawisko przemocy i agresji. Satysfakcjonuje nas jako rodziców poziom nauczania. Szkoła wspiera uczniów organizując zajęcia kompensacyjne i wyrównawcze, dba również o rozwój ich zainteresowań. Ze względu na niewielką ilość osób, każde dziecko traktowane jest indywidualnie, a nauczyciele doskonale zorientowani są w sytuacjach rodzinnych swoich podopiecznych i wspierają nas w wychowywaniu dzieci;

- p. Dominika Jasińska – uważamy, że nasza szkoła o 50-letniej tradycji, zbudowana częściowo z fundamentów naszej społeczności oraz w czynie społecznym, w żadnym wypadku nie może być poddana takiej procedurze. Uważamy, że nie należy stać na przeszkodzie dalszej edukacji w Dubinie. Nie dopuszczamy też myśli, że nasze pociechy miałyby być zdane na niedogodności związane z dojazdem do innej szkoły. Innym problemem byłby kontakt małych dzieci z grupą gimnazjalistów nie tylko na terenie szkoły, ale także w trakcie dojazdów. Jesteśmy zdesperowani i rozżaleni zaistniałą sytuacją. Przez ostatnie lata nie otrzymaliśmy nic dla szkoły, a przecież Pan Burmistrz i cała Rada, są dla nas wszystkich, a nie tylko dla wybranych wiosek. Nie mamy nic przeciwko oszczędzaniu, ale zauważamy, że traktujecie edukację tak samo jak sprzedaż gruntów gminnych. Apelujemy o wspieranie, a nie niszczenie;

- p. A. Kapała – całkowicie popieram rodziców. Szkolnictwo w Dubinie istnieje od kilku wieków. Pierwsze źródła historyczne mówią o tym, że w 1667 roku była tam szkoła. Przetrwała zabór pruski, okres okupacji i mamy nadzieję, że przetrwa okres próby, który w tej chwili przechodzi;

- p. Burmistrz – nie wiem skąd się wzięła ta historia. My nie mieliśmy jeszcze żadnej dyskusji na temat planowanej reformy oświaty. My nawet nie wiemy co będzie w przyszłości – jakiego rodzaju szkoły będą funkcjonować. Myślę, że jeśli chodzi o Wasz obręb edukacyjny, nic się nie zmieni. Tak jak było, zostanie. Młodsze dzieci będą się uczyć w Dubinie, a starsze w Szkaradowie lub w Jutrosinie. Na pewno będziemy jeszcze o tym dyskutować. Dziękuję za Waszą troskę o tę szkołę, ale nikt nie mówił o likwidacji budynku szkolnego lub o tym, że tam nie będzie szkoły. Być może będą konieczne jakieś zmiany formalne, ale z tym trzeba poczekać na szczegóły reformy oświatowej. Dziękuję za petycję i Wasze stanowisko, które będziemy mieć w zanadrzu.

- p. St. Janiak – dowiedziałem się o rzekomej likwidacji szkoły w Dubinie 2 dni temu w poniedziałek. Podeszła do mnie dziewczyna i poprosiła o podpis. Zapytałem o co chodzi, a ona mi odpowiedziała, że o likwidację szkoły. Naprawdę wtedy pierwszy raz o tym usłyszałem. I nie wiem skąd ten temat wyszedł. Natomiast jeśli chodzi o argumenty rodziców, to my je podzielamy. Na pewno będziemy się starać, aby szkoła w Dubinie istniała. Absolutnie ani ja, ani Pan Burmistrz, ani żaden z Radnych chyba nie jest, ani nie będzie za likwidacją. Trudno nam jednak powiedzieć, co wymyśli rząd;

- p. D. Stachowiak – chodzi o to, że w myśl planowanej reformy wygaszane mają być gimnazja, a w 6-letniej Szkole Podstawowej zostają dzieci do 8 klasy. I zależy nam na tym, żeby Szkoła w Dubinie miała nazwę 8-letnia Szkoła w Dubinie, a nie jakaś filia. Tłumaczenie, że budynek szkoły pozostanie nie jest gwarancją tego;

- p. Izabela Lubiatowska – my nie chcielibyśmy, żeby skończyło się tylko na przekazaniu petycji, bo głosy o likwidacji będą się nadal pojawiały. Chcielibyśmy jakiegoś potwierdzenia, zabezpieczenia, żebyśmy wiedzieli dokładnie co nas czeka;

- p. Burmistrz – na pewno nie ma mowy o żadnej likwidacji;

- p. Izabela Lubiatowska – ale może być filia?

- p. Burmistrz – nikt likwidacji nie planuje. Nie wiem kto to wymyślił. Do tej pory nie było takiego zamiaru, ale nie wiem, co będziemy musieli wykonać w związku z reformą.

- p. St. Janiak – kolejna Sesja odbędzie się 23 albo 30 listopada.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 13

Zakończenie obrad

O godz. 16:30 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu