Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXIII/95/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXIII/95/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Numer uchwały: 95
Numer sesji: XXIII
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XXIII/95/2016


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
___________________________________________________________________________


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214 ust.1, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XV/59/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 32.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 29.438.308,95 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 28.917.182,95 zł
- dochody majątkowe w kwocie 521.126,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.843.415,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 32.481,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 31.845.088,95 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 26.581.146,95 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.263.942,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 8.843.415,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”
4. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2016, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do
niniejszej Uchwały.


§ 3.


§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4.


§ 11 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości - 113.470,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 5.500,00 zł”

§ 5.


§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2016 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu