Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/99/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XXIII/99/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Numer uchwały: 99
Numer sesji: XXIII
Rok: 2016

Uchwała
Nr XXIII/99/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2016 roku


w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

______________________________________________________________________________

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2016r., poz. 930 wraz z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 296) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyznawanie świadczeń w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej między innymi zakres i częstotliwość usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, a także wysokość odpłatności za te usługi.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4. Wysokość odpłatności za usługi, o których mowa w ust.1, uzależniona jest od dochodu osoby samotnej, samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie i ustalona jest według poniższej tabeli.


Lp.

Dochód w rodzinie% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

                                      

Wysokość odpłatności liczona procentowo od kosztu usług opiekuńczych

                  

Osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca / Osoba w rodzinie

1

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2

od 100% – 150%

10% 10%
3

od 150% – 250%

15% 15%
4

od 250% – 350%

20% 25%
5

od 350% – 450%

25% 35%
6

od 450% - 550%

30% 40%
7

powyżej 550%

100% 100%

 

§ 2.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom samotnym, samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, a w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie – kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy.

 

§ 3.

Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 4.

Usługi opiekuńcze świadczone będą w ramach pomocy sąsiedzkiej poprzez osoby zatrudnione na umowę zlecenia.

 

§ 5.

Ustala się cenę jednej godziny świadczonej usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości 13,00 zł.

 

§ 6.

Opłata za usługi zgodnie z wydaną decyzją administracyjną wnoszona jest comiesięcznie do kasy podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze.

 

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie .

 

§ 8.

Traci moc uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Stanisław Janiak

 

UZASADNIENIE:

       Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione i rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli: w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 634,00 zł., a w przypadku osoby w rodzinie jest to kwota 514,00 zł. na osobę. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego czyli 634,00 zł. lub w rodzinie 514,00 zł. zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu