Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XXI/16 z XXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22 września 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XXI/16 z XXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22 września 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XXI/16
Rok: 2016

PROTOKÓŁ XXI/16

z XXI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 22 września 2016 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

       Otwarcia – o godzinie 14:00 – XXI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Rawickiego, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku
6. Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2015/2016 ze szczególnym uwzględnieniem:
- osiągnięć dydaktycznych
- stanu zagrożeń patologiami społecznymi
- funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
7. Interpelacje i zapytania
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


     W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- w lipcu przebywali u nas goście z zaprzyjaźnionego Potigny we Francji;
- odbył się Festyn Przyjaźni na Rynku w Jutrosinie;
- odbył się turniej kopa o puchar Mera Potigny;
- odbyła się narada Sołtysów oraz szkolenie z KRUS-u;
- odbyła się narada Wójta oraz Burmistrzów;
- w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbyły się w tym roku w Krakowie, nasza Gmina gościła przez kilka dni młodzież z Wysp Zielonego Przylądka;
- odbyły się zawody w wyścigach drezyn ręcznych na dworcu w Rogożewie;
- uczestniczyłem w otwarciu nowej hali produkcyjnej W. Legutko;
- odbyły się dni otwarte „Nepomucena” w Szkaradowie;
- odbyło się 2. już święto Szkaradka w Szkaradowie;
- odbyły się Dożynki Gminne w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w Dniach Pola w Dłoni;
- przez okres wakacyjny mieliśmy kontrolę gospodarki finansowej przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lesznie;
- odbył się zjazd harcerski w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w szkoleniu LGD w Pępowie;
- odbył się zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej w Domaradzicach;
- na sali w Centrum Kultury odbyły się jubileusze 50, 60 oraz 65-lecia pożycia małżeńskiego par z naszej Gminy;
- zmieniły się władze straży powiatowej oraz policji w Rawiczu. Pana Krzysztofa Nowaka z policji zastąpił Pan Radosław Matysiak; natomiast Pana Sławomira Rojdę ze straży zastąpił Pan Piotr Kucharski;
- jutro, tj. 23 września – nastąpi długo wyczekiwany przez nas moment – otwarcie sali sportowej w Szkaradowie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXI/87/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 września 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu

      Głos zajął Starosta Rawicki – Pan Adam Sperzyński. Mówimy tutaj o pomocy finansowej na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z Miejskiej Górki, z których korzystają niepełnosprawne osoby z naszego powiatu. Jest to inicjatywa bardzo szczytna. Wiemy już o wsparciu finansowym wszystkich gmin z powiatu rawickiego, także myślę, że i Gmina Jutrosin się też dołoży. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXI/88/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 września 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

          Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. Poinformował o procentowych wykonaniach budżetu w I półroczu 2016 roku. I tak też dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin wykonano w 55,30%.
W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 106,48%;
- w dziale Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 88,12%;
- w dziale Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 0,00%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 41,99%;
- w dziale Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 49,38%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano dochody w wysokości 86,62%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 49,81%;
- w dziale Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 58,42%;
- w dziale Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 52,02%;
- w dziale Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 55,57%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 74,75%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 100,33%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 84,32%.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz nadpłaty to kwoty 4.654,10 zł. oraz 0 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 265 upomnień i 95 tytułów egzekucyjnych. Na dzień sprawozdawczy zahipotekowano należności na kwotę 355.537,17 zł. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego.

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w 51,79%, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 52,22%;
- w dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 24,52%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 44,73%;
- w dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 51,15%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano środki w 13,38%;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 89,32%;
- w dziale Obsługa długu publicznego – wydatkowano środki w 31,95%;
- w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 53,97%;
- w dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 30,03%;
- w dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 51,47%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 54,38%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 45,64%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 56,49%.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016r.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012, w kwocie 500.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2016r. wynosi 40.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2016 kwota 40.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2016r. wynosi 1.450.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2016 kwota 170.000,00 zł.
- rok 2017 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2018 kwota 340.000,00n zł.
- rok 2019 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2020 kwota 260.000,00 zł.

- emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł. – zadłużenie na 30.06.2016r. wynosi 1.400.000,00 zł.
Plan wykupu:
- rok 2016 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2017 kwota wykupu 800.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2016r. wynosi 140.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2017 kwota 140.000,00 zł.

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów w kwocie ogółem 690.000,00 zł. zostały uregulowane w terminie.
Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów na dzień sprawozdawczy wynosi – 5.641.028,90 zł.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2016 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Cała informacja odnośnie wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 6
Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2015/2016 ze szczególnym uwzględnieniem:
- osiągnięć dydaktycznych,
- stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
- funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół

          Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie – Pan Waldemar Swornowski. Średnia szkoły z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła 4,00. Frekwencja na zajęciach – 92,35%. W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa w Jutrosinie w sprawdzianie po klasie VI – z języka polskiego uzyskała 70,5%, z matematyki - 61%, natomiast z języka angielskiego – 62%. Do sprawdzianu przystąpiło 42 uczniów o bardzo zróżnicowanym poziomie wiedzy. Szkoła brała udział w różnych akcjach, projektach oraz programach, m.in.: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Trzymaj formę”, czy „V Sztafecie im. Gen. Tadeusza Buka”. W szkole obserwuje się bardzo duże zaangażowanie w organizację i udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Owocem tego są osiągnięcia uczniów na różnych szczeblach konkursowych.
         Uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL . Dowozy funkcjonowały bez większych problemów i w sposób prawidłowy i zgodny z planem. Na terenie szkoły nie odnotowano przypadków kradzieży, pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła jest wolna od narkotyków. Nie odnotowano też opuszczania zajęć czy wagarów. W tym zakresie istnieje ścisła współpraca pomiędzy wychowawcami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją oraz rodzicami.

3 czerwca 2017r. będziemy obchodzić 50-lecie nadania imienia Władysława Bartkowiaka naszej szkole w Jutrosinie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

        Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie – Pan Dariusz Stachowiak. W minionym roku szkolnym średnia ocen z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV-VI wyniosła 4,16. Średnia frekwencja uczniów na zajęciach przedstawiała się następująco: edukacja wczesnoszkolna – 95,22%, klasy IV-VI – 95,18%, szkoła – 95,20%. Do sprawdzianu po klasie VI przystąpiło 24 uczniów. 23 pisało arkusz standardowy, 1 arkusz dostosowany (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim). Średni wynik szkoły z części 1 to 23,83 pkt, z części 2 – 28,10 pkt. Najwyższy wynik ucznia z części 1 to 39 pkt, najniższy – 8. Najwyższy wynik ucznia z części 2 to 39 pkt, najniższy – 10. Z części 1 siedmioro uczniów osiągnęło wynik 30 pkt i więcej, natomiast z części 2 było takich uczniów 12. Troje uczniów piszących sprawdzian posiadało opinie poradni o dostosowaniu wymagań, ale sprawdzian pisali na arkuszu standardowym. W roku szkolnym 2015/2016 na terenie placówki nie odnotowano żadnych pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Nie było kradzieży. Szkoła wolna jest od narkotyków. Nie odnotowano przypadków notorycznego opuszczania zajęć czy wagarów. Zagrożenie patologiami społecznymi jest niewielkie. Uczniowie do szkoły dowożeni są gimbusem szkolnym. Dowozami objętych było 70 uczniów. Dowozy przebiegały sprawnie i bez większych problemów. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele brali udział w różnych formach szkoleniowych nabywając nowych doświadczeń i umiejętności oraz doskonaląc swój własny warsztat pracy, natomiast uczniowie brali udział w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając w nich większe lub mniejsze sukcesy.

- p. E. Szymkowiak- chciałbym podziękować Panu za przyjęcie zaproszenia na organizowany przez nas zjazd absolwentów szkoły w Domaradzicach oraz za występ chóru p. L. Rajch;

- p. D. Stachowiak – 05 listopada będziemy uroczyście obchodzić 50-lecie Szkoły Podstawowej w Dubinie.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

      Głos zajęła Dyrektor Zespołu Szkół w Szkaradowie – Pani Irmina Gilicka – Zalas. Działalność dydaktyczna – realizowanie nowej podstawy programowej, wewnątrz-szkolny system oceniania, rozwijanie pasji i zainteresowań, organizacja przez szkołę konkursów, udział uczniów w konkursach oraz zawodach sportowych. Działalność opiekuńczo wychowawcza – doskonalenie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwój samorządności, dążenie do zmiany postaw z biernego uczestnictwa na postawę aktywną, realizacja projektów pedagogicznych edukacja ekologiczna, edukacja zdrowotna, skuteczne działanie na rzecz aklimatyzacji nowych uczniów w szkole, ocena realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. Kultywowano tradycje realizując bogaty kalendarz imprez szkolnych. W całej szkole jest zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W Zespole Szkół uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL oraz gimbus szkolny.
Wyniki egzaminów zewnętrznych:
- sprawdzian po klasie 6 – część pierwsza – język polski (75,35%), matematyka (45,50%); część druga – język angielski (54,85%).
- egzamin gimnazjalny (część humanistyczna z zakresu języka polskiego – 57,05%, część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 52,29%, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki – 42,75%, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 44,39%, język angielski – poziom podstawowy – 59,58%, język angielski – poziom rozszerzony – 42,08%, natomiast język niemiecki – 32,81%).

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

        Głos zajął Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie – Pan Andrzej Musielak. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły realizowana była w całości w oparciu o podstawowe dokumenty, tzn.: statut wraz z wewnątrz-szkolnym systemem oceniania, program wychowawczy, program profilaktyki oraz zatwierdzony arkusz organizacji. W roku szkolnym 2015/2016 prowadzono działalność pozalekcyjną w postaci pracy organizacji szkolnych, kół przedmiotowych (Samorząd Uczniowski, Koło artystyczne, Wolontariat, Chór szkolny). Uczniowie uczestniczyli i osiągali sukcesy w różnych konkursach z wiedzy, czy zawodach sportowych.
        Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego na tle innych szkół powiatu rawickiego w roku szkolnym 2015/2016:
- historia i WOS – średni wynik szkoły w % - 48,21; język polski – 61,38%; przedmioty przyrodnicze – 48,12%; matematyka – 40,48%, język angielski (poziom podstawowy) – 47,89% oraz język angielski (poziom rozszerzony) – 30,08%; język niemiecki (poziom podstawowy) – 45,08%. Gimnazjum ściśle współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu. Odnośnie obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozmów i omówień przeprowadzonych zajęć można stwierdzić, że nauczyciele odpowiednio planują realizację treści kształcenia, które są zgodne z przyjętymi planami nauczania, w realizacji programów uwzględniają treści i osiągnięcia przewidziane w podstawie programowej, a poziom bezpieczeństwa w szkole – z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – uznaję za dobry i zadowalający.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

         Głos zajął Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie – Pan Jan Borucki. W roku szkolnym 2015/2016 mury szkoły opuściło 31 licealistów. Wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego i wybierają się do szkół wyższych lub pomaturalnych. Odeszło także 61 absolwentów ZSZ, z których wielu zamierza kontynuować naukę w szkołach uzupełniających by ostatecznie zdobyć średnie wykształcenie. Zdawalność egzaminu maturalnego: część ustną zdali wszyscy, z części pisemnej nie mamy wszystkich wyników, gdyż oczekujemy na wyniki egzaminu poprawkowego z matematyki. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 6 absolwentów w zawodzie rolnik – zdało 5, 10 – w zawodzie kucharz i 7 w zawodzie - sprzedawca. Pozostali absolwenci zdają przed komisją powoływaną w Izbie Rzemieślniczej. Nie mamy w tym czasie jeszcze aktualnych wyników. W ramach pracy dydaktycznej zajęcia realizowane były zgodnie z właściwymi ramowymi planami nauczania. Oprócz tego celem jak najpełniejszego przygotowania uczniów do czekających ich zadań w społeczeństwie dorosłym zorganizowano szereg zajęć dodatkowych, w których brali oni udział, a niejednokrotnie sami pod okiem nauczycieli je organizowali: zespół „ARS NOVA” - który daje uczniom możliwość wyżycia się artystycznego, jak i formowania w nich szeregu potrzebnych cech charakterologicznych, zajęcia sportowe, zajęcia w zespole teatralno-recytatorskim, redagowanie gazetki szkolnej „Kujon” oraz kółka przedmiotowe. Uczniowie uczestniczą w konkursach, olimpiadach oraz zawodach, a także współorganizują różne uroczystości szkolne. Mają dostęp do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czy też do pedagoga szkolnego.

- p. I. Mikołajewski oraz p. P. Jędrkowiak podziękowali i pogratulowali Dyrektorowi za osiągane wysokie wyniki kształcenia uczniów;

- p. M. Jakubowski zasugerował, że nie jest w porządku fakt, iż rada rodziców zbiera od dzieci pieniądze na jakieś remonty w szkołach;


- p. Burmistrz – pogratulował osiągniętych wyników i życzył Dyrektorom dalszej owocnej współpracy z nauczycielami, uczniami oraz samorządem.

Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania

- p. F. Małecki – powstała mapa zagrożeń powiatu rawickiego; a mi chodzi o zrobienie chodnika na trasie Szkaradowo-Huby, bo jest tam naprawdę niebezpiecznie, a wiadomo, że dzieci chodzą do szkoły; po drugie chodzi o staw w Szkaradowie; jest on nieszczelny, też by coś trzeba było w tym temacie zrobić;

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o chodnik, to jest takich miejsc w naszej gminie dużo, nie tylko w Szkaradowie chodzą dzieci do szkoły; aktualnie chcemy złożyć wniosek na kanalizację Szkaradowo-Ostoje; na kanalizację w Domaradzicach mamy już przygotowaną pełną dokumentację. Czekamy na rozpisanie konkursu.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 8
Wolne głosy i wnioski

- p. E. Szymkowiak – czy będzie coś robione z oświetleniem, kolejny raz już się dopominam na ten temat;

- p. M. Jakubowski – na ul. Polnej już dawno były obiecane chodniki, kolejny już raz mówię o osuszeniu cmentarza; mieszkańcy Jutrosina zaczynają się już denerwować, że wszystkie inwestycje są robione na wioskach, a w samym Jutrosinie nic;

- p. Burmistrz – nie można wszystkiego od razu zrobić, nie ma pieniędzy na to;

- p. St. Janiak – kolejna Sesja odbędzie się 27 października.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 9
Zakończenie obrad

O godz. 16:30 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu