Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XX/16 z XX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 czerwca 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XX/16 z XX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 czerwca 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XX/16
Rok: 2016

PROTOKÓŁ XX/16

z XX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 30 czerwca 2016 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Ostrowska Jadwiga
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

      Otwarcia – o godzinie 14:00 – XX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Karola Junorego – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Panią Krystynę Konieczną – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, Panią Kamilę Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin
6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin
7. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności
8. Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny
- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
- Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

      Przed omawianiem poszczególnych pkt porządku obrad – Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak – złożył w imieniu Radnych oraz wszystkich obecnych na Sesji gości – życzenia i gratulacje z okazji zamążpójścia Radnej Jadwigi Ostrowskiej (wcześniej Wycisk).

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


    W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- odbył się festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w szkoleniu obronnym Powiatu Rawickiego;
- odbyły się zawody strażackie w Dubinie;
- uczestniczyłem w walnym zebraniu Gminnej Spółdzielni „SCH” w Jutrosinie;
- brałem udział w naradzie Wójta oraz Burmistrzów, która odbyła się w Pakosławiu;
- odwiedziliśmy z życzeniami p. Mądrą z Dubina, która obchodziła 90-te urodziny;
- odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaźni Jutrosin-Potigny w związku z przyjazdem rodzin francuskich do Polski w lipcu br.;
- odbyło się nad zalewem w Jutrosinie 2. już Święto Wiatraka, połączone z turniejem wsi;
- uczestniczyłem w zebraniu LGD w Pępowie oraz zebraniu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego;
- uczestniczyłem w uroczystych obchodach 20-lecia „Wodociągów Gminnych” w Pakosławiu;
- brałem udział w zakończeniu roku szkolnego szkół z terenu naszej Gminy;
- uczestniczyłem w Sesji powiatowej;
- brałem udział w pracach Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XX/83/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XX/84/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

       Głos zajęła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie – Pani Mirosława Domicz. Uchwała ta określa wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz wykaz wydatków kwalifikowalnych do stypendium szkolnego przyznanego w formie pomocy rzeczowej. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XX/85/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. 21 czerwca 2016 roku otrzymaliśmy pismo od Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – Pana Eugeniusza Karpińskiego, w którym powiadamia nas, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotychczasowe uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, podejmowane na podstawie art. 4 tejże ustawy, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, a więc do dnia 1 sierpnia 2016 roku. Oznacza to, że regulamin, który teraz obowiązuje, od dnia 1 sierpnia będzie już nieważny, dlatego dzisiaj jest ta uchwała podejmowana. Nie zmienia się treść regulaminu, tylko jest nowa podstawa prawna. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XX/86/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10 minutowa przerwa. Obrady wznowiono od pkt 7.

Ad. 7
Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności

        Głos zajął Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Miejskiej Górki – Pan Karol Junory. W chwili obecnej kampania 2015 roku jest już zakończona. Do dnia dzisiejszego Agencja zobowiązana jest żeby wypłacić wszystkie środki finansowe objęte tą kampanią. Do naszego biura wpłynęło 3161 wniosków w zeszłym roku. Wypłaciliśmy 59 mln 652 tys. 739 zł. Pieniądze w ten sposób trafiły do 99,62% rolników. Jeszcze wypłata trwa. To są dane na dzień dzisiejszy na godz. 8:00 rano. Do końca dnia zostanie ona zakończona.
      Jeżeli chodzi o płatności ONW - wypłacono 3 mln 800 tys. 817 zł.; złożono 2069 wniosków. Pieniądze trafiły do 99,13% rolników. Jeśli chodzi o płatności z rolnictwa ekologicznego - wpłynęły 4 wnioski. Niestety nie mam danych finansowych o wypłaconych środkach. Płatności rolno-środowiskowe realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2007-2013 – 86 wniosków; wypłacono 1 mln 600 tys. zł. Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne realizowane z PROW-u 2014-2020 – wypłacono 117 tys. 171 zł. Pieniądze trafiły do 63,63% rolników. A wniosków było złożonych 11.
       W kampanii 2016 roku (zakończyła się ona 15 czerwca) przyjęto 3.176 wniosków obszarowych, 2093 wniosków o przyznanie płatności ONW; 28 wniosków zostało złożonych po terminie. Jeden został złożony jeszcze nawet dzisiaj. Do biura powiatowego wpłynęło również 6 wniosków o przyznanie płatności ekologicznych; 27 wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz 57 wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowych. W zakresie płatności związanych z produkcją największym zainteresowaniem wśród rolników cieszą się płatności do produkcji bydła i krów. Złożono w sumie 1836 wniosków. Rolnicy w tym roku mogli składać wnioski w terminie podstawowym od 15 marca do 16 maja. W tym roku podobnie jak to było w zeszłym, termin ten został przedłużony do 15 czerwca (termin podstawowy). Natomiast do 10 lipca można jeszcze złożyć wnioski w terminie sankcyjnym.
       Od 19 maja przeprowadzamy kontrolę w siedzibach stad dotyczącą kwalifikowalności zwierząt do płatności. Do dnia 29 czerwca przeprowadzono kontroli takich 83. To są kontrole, których wyniki nie rzutują bezpośrednio na płatności związane z produkcją bydła i krów, owiec i kóz. Jeżeli chodzi o wnioski o przyznanie płatności do produkcji kóz i owiec – to tutaj mamy tylko śladowe ilości – na naszym terenie. Od początku roku kontynuujemy również kontrole takie kiedy rolnicy nie odpowiadają na jakieś tam nasze wezwania, bądź te zgłoszenia nie spływają terminowo. Celem porównania stanu faktycznego ze stanem w systemie.
      Do 31 maja tego roku otrzymaliśmy 25 tys. 362 zgłoszeń, co jest 2. wynikiem w województwie; ze względu na to, że mamy dużą obsadę zwierząt.
      Terminowość u naszych rolników jest na dobrym poziomie.
      W dniach 30 marca – 29 kwietnia przeprowadziliśmy 2 nabory wniosków: na modernizację gospodarstw rolnych oraz wnioski o przyznanie wsparcia w ramach udzielenia pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej dla młodych rolników z PROW-u 2014-2020. Do biura powiatowego w Miejskiej Górce wpłynęły 64 wnioski – w ramach 1 z tych zadań i 8 wniosków – w ramach 2.
       W dniach 21-22 maja – byliśmy obecni na Regionalnych Targach Rolniczych „Wiosna 2016” w Gołaszynie, natomiast 12 czerwca na Krajowych Dniach Roślin Bobowatych w Gołaszynie. W czasie tych 3 dni pracownicy udzielali informacji o działalności ARiMR w Miejskiej Górce.
       W odpowiedzi na prośbę p. Burmistrza oraz Dyrektora Zespołu Szkół przekazałem wniosek o przekazanie komputerów, które zostały wycofane z użytkowania w Agencji – do szkoły. Wniosek został zawieziony osobiście przeze mnie do dyrekcji. Zobaczymy czy coś z tego wyjdzie, bo mamy tutaj pewną kolejkę wniosków i musimy rozpatrywać je po kolei, według potrzeb na poszczególne gminy.

- p. F. Małecki – muszę przyznać, że w ARiMR w Miejskiej Górce jest bardzo miła obsługa, pracownicy są uprzejmi i służą pomocą petentom; natomiast jeśli chodzi o płatności to lepiej by było, żeby te pieniądze dla rolników wpływały wcześniej; bo wiadomo, że rolnik bardziej potrzebuje ich w marcu, niż w czerwcu;

- p. K. Junory – to są bardzo budujące słowa, co Pan powiedział; a jeżeli chodzi o płatności to robimy wszystko co w naszej mocy, żeby były one jak najszybciej na kontach rolników. Ale w 90% jesteśmy jednak uzależnieni od systemu. A wiadome jest nam też to, że rolnicy oczekują tych pieniędzy bardziej na wiosnę;

- p. K. Szczęsny - czy te druki do wypełniania muszą się tak często zmieniać?

- p. K. Junory – jeśli chodzi o formularze, to zmieniają się one niestety dość często; nasza baza nie jest stała niestety; jest to problem; ale to już nie zależy ode mnie, ani tym bardziej od pracowników.

Brak więcej pytań.

Ad. 8
Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny:

- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie


       Głos zajęła Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie - Pani Krystyna Konieczna. Imprezą rozpoczynającą okres wakacyjny był festyn połączony ze świętem wiatraka oraz 2. turniejem wsi, który odbył się 19 czerwca nad zalewem w Jutrosinie. Jak co roku – we wioskach Gminy Jutrosin – odbywać się będzie cykl imprez pod nazwą „Bawimy się razem”. Do tej pory mamy zgłoszone: Bartoszewice, Grąbkowo, Pawłowo, Dubin, Jeziora, Janowo, Zaborowo, Płaczkowo, Szymonki, Ostoje oraz Nad Stawem. 10 lipca odbędzie się „Festyn przyjaźni” na rynku; 24 lipca – XII Mistrzostwa Wielkopolski Gościnnej w Wyścigach Drezyn Ręcznych na dworcu kolejowym w Jutrosinie. W każdy czwartek sierpnia odbywać się będą wakacyjne spotkania filmowe w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie; 14 sierpnia – dożynki gminne; a 27 sierpnia – zjazd harcerski. 19 września w Centrum Kultury wystąpią: Emilia Krakowska, Barbara Wrzesińska oraz Grażyna Romańczuk – czyli Babski Kabaret z programem „Old Spice Girls”.

- p. E. Szymkowiak – sugestia taka, aby przy kolejnym organizowanym festynie przy wiatraku zagospodarować miejsce na parking dla samochodów bliżej samego wiatraka, bo bardzo dużo osób skarżyło się na to, że trzeba było za daleko iść;


- p. K. Konieczna – rozważymy to przy kolejnym festynie;


- p. St. Janiak – można zaangażować do pilnowania porządku wówczas więcej strażaków ochotników; na pewno będą służyć pomocą.

Brak więcej pytań.


Cała informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

- Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie


      Głos zajęła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie – Pani Kamila Malecha. Program zajęć wakacyjnych przedstawia się następująco: 16.08.2016r. (t.j. wtorek) - godz. 12:00-14:00 – "Dzika Kenia i Tanzania” - czytanie wiersza, zagadki tematyczne i ciekawostki o zwierzętach, zajęcia plastyczne: „Papierowa dżungla”; 18.08.2016r. (t.j. czwartek) - godz. 12:00-14:00 – "Koralowa Australia” - czytanie wiersza, ciekawostki o kraju i zwierzętach, zajęcia plastyczne; 23.08.2016r. (t.j. wtorek) - godz. 12:00-14:00 – "Rosyjska wyprawa”- czytanie wiersza, zabawy w rytm rosyjskich melodii, zajęcia plastyczne; 25.08.2016r. (t.j. czwartek) – godz. 12:00-14:00 - „Francja-elegancja” - czytanie wiersza, gra w bule, zajęcia plastyczne; 26.08.2016r. (t.j. piątek) – godz. 12:00-14:00 - „Piękna nasz Polska cała” - czytanie wiersza, zagadki i rebusy tematyczne oraz zajęcia plastyczne.

Brak pytań ze strony Radnych.


Cała informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – kolejny już raz mówię o tym, że potrzebna jest tutaj na sali klimatyzacja;

- p. M. Kozica – co z chodnikiem w Starym Sielcu?;

- p. Burmistrz – będziemy go robić razem z powiatem; najpierw powiat musi ogłosić przetarg;

- p. F. Małecki – powstaje duży projekt odnośnie ścieżki rowerowej, a z tego co wiem Gmina Jutrosin nie będzie brała w nim udziału; czy trochę nie szkoda tego;

- p. Burmistrz – my będziemy brali udział w drugim etapie;

- p. J. Zaradny – czy jest już coś więcej wiadomo na temat tej naszej drogi w Jeziorach;

- p. Burmistrz - nie ma jeszcze wyników ogłoszonych;

- p. J. Zaradny – a co z dziurami?

- p. Burmistrz – będziemy je sukcesywnie łatać;

- p. A. Kapała – a ja cały czas przypominam o bruku w Dubinie.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11
Zakończenie obrad

O godz. 16:00 zakończono obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu