Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XIX/16 z XIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 31 maja 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XIX/16 z XIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 31 maja 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XIX/16
Rok: 2016

PROTOKÓŁ XIX/16

z XIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 31 maja 2016 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Wybierała Piotr
12. Zuziak Józef
13. Żmuda Franciszek

     Otwarcia – o godzinie 14:00 – XIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Michała Dolińskiego – Prezesa „Wodociągów Gminnych” w Pakosławiu, Pana Krzysztofa Wrzeszcza – Komendanta OSP, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

    Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecność Radnych: T. Lisa oraz J. Wycisk usprawiedliwiona), większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2015
6. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok
7. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2015 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2015 rok
8. Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015;
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie;
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2015
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2015:
- przeprowadzenie głosowania (jawne)
- ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania
- przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium
10. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
12. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie
13. Interpelacje i zapytania
14. Wolne głosy i wnioski
15. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


    W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w akademii z okazji 3 maja;
- uczestniczyłem w rozdaniu świadectw Liceum Ogólnokształcącego;
- brałem udział w imprezach majowych;
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka;
- Koło Gospodyń Wiejskich z Grąbkowa zwyciężyło w konkursie kulinarnym „Wielkopolski Obiad”w Rawiczu;
- brałem udział w walnym zgromadzeniu LGD w Pępowie;
- odbyła się narada Wójta oraz Burmistrzów w Jutrosinie;
- odbyła się narada Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z naszej Gminy;
- uczestniczyłem w Sesji Rady Powiatu;
- brałem udział w obchodach Dnia Strażaka;
- odbyło się zebranie wiejskie w Śląskowie odnośnie budowy chlewni;
- uczestniczyłem w uroczystościach związanych z 50-leciem kapłaństwa ks. dziekana Stanisława Matuszczaka;
- brałem udział w Targach Rolniczych, które odbyły się w Bojanowie;
- uczestniczyłem w pracach Komisji Stałych Rady.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

     Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa oraz J. Wycisk usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIX/79/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin - Pani Grażyna Niedbała. Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że muszą mieć na koniec taki sam wynik finansowy. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność Radnych: T. Lisa oraz J. Wycisk usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIX/80/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2015

     Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok. Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2015 rok uchwalono w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr II/10/2014 w wysokości:
- dochody - 22.292.845,00
- wydatki - 22.842.845,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok w kwocie 550.000,00 zł. stanowiła niedobór budżetu, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu całego 2015 roku następowały zmiany budżetowe na podstawie pism Ministerstwa Finansów, pism Wojewody Wielkopolskiego, umów oraz innych regulacji. Dokonywano także zmian poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych 8 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 10 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody - +1.945.187,28
- wydatki - +2.136.642,28

Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2015 roku zamknął się kwotą:
- dochody - 24.238.032,28
- wydatki - 24.979.487,28


Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2015 do kwoty 741.455,00 zł. stanowiąca niedobór budżetu, który sfinansowano przychodami z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnych środków.
Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2015.

Sprawozdanie w całości znajduje się w sekretariacie UMiG w Jutrosinie.
(załącznik nr 5 do protokołu).

Pan Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 6
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok

      Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Mariana Jakubowskiego. Odczytał On Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok i na tej podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2015 rok.

U Z A S A D N I E N I E:


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok, zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Skarbnika Gminy Jutrosin oraz przedłożoną dokumentacją finansową i sprawozdawczą: Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2015.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Panu Zbigniewowi Koszarkowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2015 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium: 3 głosy (jednogłośnie) – nieobecność Radnego P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona.

Dziękuję Panu Marianowi Jakubowskiemu za przedstawienie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

Przechodzimy do pkt kolejnego.

Ad. 7
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2015 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2015 rok

    Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2015 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016r. – wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok opinię pozytywną.

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Marian Jakubowski odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2015 rok. Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016r. – wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy za 2015 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Ad. 8
Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie,
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2015

     Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytań do Burmistrza lub Komisji Rewizyjnej – odnośnie przedłożonych sprawozdań i uchwały Komisji Rewizyjnej.

Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.

Brak pytań.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2015:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne),
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium

     Projekt uchwały Nr XIX/81/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2015 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, tym samym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 13 „za” (nieobecność Radnych: T. Lisa oraz J. Wycisk usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje – zatem Uchwała Nr XIX/81/2016 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


      Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczył kwiaty, które następnie p. Burmistrz przekazał p. Skarbnik, dziękując Jej za odpowiedzialne gospodarowanie budżetem gminy w roku 2015.

Burmistrz podziękował również Radzie i Sołtysom.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy .
Po przerwie wznowiono obrady od pkt 10.

Ad. 10/11
Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

     Głos zajął Prezes „Wodociągów Gminnych” - Pan Michał Doliński. Spółka w roku 2015 obsługiwała w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków 3 Gminy: Miejską Górkę, Jutrosin oraz Pakosław; 7 ujęć wody: w Szkaradowie, Szymonkach, Starym Sielcu, Rogożewie, Konarach, Miejskiej Górce oraz Białymkale oraz 3 oczyszczalnie: Pakosław, Chojno i Nowy Sielec. Z ujęć wodociągowych w roku 2015 wydobyliśmy i wprowadziliśmy do sieci wodociągowej ponad 1mln 345 tys. m³ wody, dodatkowo zakupiliśmy jeszcze wodę z zewnątrz, bo nie jesteśmy samowystarczalni jeżeli chodzi o ilości wody, którą rozprowadzamy (z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu – ponad 75 tys. m³, ze Związku Wodociągu i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – ponad 47 tys. m³). Łącznie zakupiono ponad 123 tys. m³ wody, za kwotę 351 tys. 667 zł. Oczyszczalnia w Chojnie oczyściła - 80 tys. m³, w Pakosławiu - 86 tys. m³, a w Nowym Sielcu – 70 tys. m³ ścieków. Łącznie było to ponad 237 tys. m³ w skali roku, w tym 23 tys. m³ były to ścieki pochodzące z infiltracji, wód opadowych, nieopomiarowanych zrzutów ścieków wśród odbiorców. Łącznie przychód z działalności w roku 2015 to ponad 4 mln zł. - z działalności podstawowej, czyli rozprowadzanie wody i odbiór ścieków. Dodatkowo wykonywaliśmy jeszcze usługi budowlane. W firmie w roku 2015 pracowało: 5 pracowników w biurze, 13 osób w obsłudze brygady remontowej, pozostali pełnili funkcję inkasentów i konserwatorów urządzeń. Średnia płaca z roku 2015 - 3.426 zł. Pokrótce udział kosztów w wykazie rodzajowym: zakup materiałów i energii – 35%; amortyzacja – 12,4%; podatki i opłaty – 12%; wynagrodzenia – 26%; pozostałe koszty – 14%.

     Tak mniej więcej wygląda działalność Spółki w roku ubiegłym. Biorąc to wszystko pod uwagę złożyliśmy nowy wniosek taryfowy, w którym proponujemy minimalne wzrosty cen za wodę i ścieki oraz wprowadzenie stawki abonamentowej. Za 1 m³ wody – 2,62 zł. netto; za ścieki komunalne – 4,71 zł. netto; ścieki przemysłowe – 9,00 zł. netto.

- p. B. Grzywaczewski – rozmawiałem z kilkoma rolnikami i trochę się denerwują, bo znów są podwyżki cen, z tego co Pan mówi jakiś zysk osiągnęliście, a tej wody w gospodarstwie jednak dużo idzie. Rolnika się nikt nie zapyta, czy ma z czego zapłacić, a ceny za bydło, mleko czy trzodę chlewną są coraz niższe. Czy to podnoszenie cen jest konieczne?

- p. M. Doliński – każda podwyżka rodzi jakiś opór w społeczeństwie, to jest normalny oddźwięk; natomiast już kilkakrotnie rozmawialiśmy tutaj na sali i bezpośrednio z mieszkańcami Grąbkowa, którzy uskarżają się na kiepskie ciśnienie wody; w tej chwili pracujemy nad dokumentacją projektową; a to nie jedyna inwestycja, która nas czeka. I te środki są nam również potrzebne do realizacji tych inwestycji. Ja uważam, że firma musi mieć swój kapitał, nie możemy bazować tylko na kredytach, bo kondycję finansową firmy bank będzie szacował według majątku. W związku z tym zawsze będziemy mieć narzucane warunki mniej korzystne niż w przypadku takim, gdzie będziemy dysponować własnymi środkami. Istniejemy już 20 lat i zawsze robiliśmy wszystko, żeby tym własnym kapitałem dysponować. Co daje nam duże możliwości uzyskiwania – w przypadku jakiś dużych awarii – kredytów. Także ja rozumiem Państwa, ale my też staramy się robić wszystko aby kondycja firmy była dobra.
Relacja ścieki – woda się teraz odwróciła. Ścieki są w tej chwili dużo droższe. A to co znajdujemy w kanalizacji, to nadal przekracza ludzkie wyobrażenie i nie mówię tu o patyczkach do uszu, czy podpaskach. I dlatego w skali roku mamy z tego powodu bardzo dużo awarii.

- p. M. Jakubowski – ile osób jest w Zarządzie, jak kształtują się płace, koszty Rady Nadzorczej, czy są 13. te pensje i czy były premie?

- p. M. Doliński – w skład wynagrodzenia pracowników wchodzą również prace w nadgodzinach; nie były to jakieś dodatkowe pieniądze; w Zarządzie jestem ja i jeszcze 4 osoby w biurze; łączna kwota wypłacona Radzie Nadzorczej wyniosła 26.400 zł.;

- p. M. Guziołek – mówi Pan, że z dostarczeniem rachunku wiążą się koszty, czy nie mogą ich roznosić ci pracownicy, którzy odczytują liczniki;

- p. M. Doliński – nie zawsze jest możliwość zostawienia rachunku w danym domu;

- p . M. Antkowiak – kwestia średniej płacy – w zeszłym roku było to 2.800 zł., a teraz jest prawie 600 zł. podwyżki, skąd to wynika?

- p. M. Doliński – to się wiąże z zatrudnieniem nowej księgowej, doszła też nowa osoba do biura; w tej chwili pracuje nas 30 osób w sumie;

- p. P. Wachowiak – mówił Pan o uszkodzeniach z jakimi musicie się zmagać; czy nie można by używać włączników termicznych, np. nie było by tyle strat;

- p. M. Doliński – różne zabezpieczenia były już testowane, ale niestety elektronika dużo razy się nie sprawdza w takich przypadkach;

- p. M. Barteczka – co wchodzi w skład opłaty abonamentowej?

- p. M. Doliński – koszty Zarządu, inkasenta, materiałów biurowych, licencji oprogramowania;

- p. Burmistrz – 20 lat temu na tej sali powstała Spółka „Wodociągi Gminne” i z tej okazji 24 czerwca będzie takie uroczyste spotkanie trzech gmin wchodzących w jej skład, czyli Jutrosnia, Miejskiej Górki oraz Pakosławia.

      Brak więcej pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 7”za” (nieobecność Radnych: T. Lisa oraz J. Wycisk usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – 3, kto się wstrzymał – 3. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIX/82/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2016 roku została przyjęta przez Radę z 3 głosami przeciwnymi oraz 3 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 12
Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie

       Głos zajął Pan Krzysztof Wrzeszcz – Komendant Gminny. Na XI Zjeździe OMGZOSP RP w Jutrosinie w dniu 22 kwietnia 2016r. z zaproponowanych delegatów przez zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP został zatwierdzony na okres 5 lat - 21 osobowy Zarząd oraz została wybrana 5 osobowa Komisja Rewizyjna Zarządu Oddziału. W rejonie działania ZOMGZOSP istnieje na 19 wsi sołeckich i Miasto Jutrosin - 13 jednostek OSP, w tym typu „M” 7 Jednostek, typu „S” 6 Jednostek; z czego 2 decyzją Komendanta Głównego PSP zostały włączone do KSRG, są to OSP Jutrosin i OSP Szkaradowo. Zgodnie ze statutem na 13 jednostek OSP w 9 OSP zostały powołane JOT. Decyzję o powołaniu JOT-ów podjęło 9 Zarządów: OSP Szkaradowo, Jutrosin, Śląskowo, Rogożewo, Domaradzice, Janowo, Ostoje, Grąbkowo i Dubin. Pozostałe 4 jednostki, takie jak: Płaczkowo, Stary Sielec, Pawłowo i Jeziora decyzji takiej nie podjęły. W miejscowościach gdzie nie powołano OSP ustanowiono patronat sąsiednich jednostek i tak w Bartoszewicach – OSP Rogożewo, w Szymonkach, Nad Stawem, Bielawach, Zmysłowie - OSP Jutrosin, Piskornia - OSP Pawłowo, w Zaborowie – OSP Dubin, Nowy Sielec - OSP Śląskowo. Aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc w przypadkach powstałych zagrożeń pożarowych w miejscowościach których patronat pełnią wyżej wymienione jednostki oraz w przysiółkach przyległych do sołectw wspólnie z sołtysami zorganizowano punkty p.poż .
       Ilość zrzeszonych członków we wszystkich Jednostkach OSP przedstawia się następująco: członków czynnych – 311 osób, w tym 11 kobiet; członków honorowych – 26 osób; członków wspierających – 1257 osób; łączna liczba członków – 1594 osób; ponadto – 173 osoby są to dziewczęta i chłopcy w wieku 12–16 lat tworzące Harcerskie i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
       Posiadany ważniejszy sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w wyżej wymienionych jednostkach to: średni samochód bojowy - szt. 3: OSP Jutrosin, Szkaradowo i Śląskowo; lekki samochód bojowy Ford Kontener - szt. 1: OSP Rogożewo; Ford Transit - szt. 1: OSP Jutrosin; WV osobowy - szt. 1: OSP Szkaradowo; jednostki wyposażone w zestaw medyczny PSP R1 – razem szt. 4: Jutrosin, Szkaradowo, Śląskowo i Rogożewo; samochód marki ŻUK - szt. 2: OSP Grąbkowo i OSP Dubin; motopompy M 800 łącznie – 17; motopompy pływające - 6 motopompy szlamowe - 4, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny oraz wiele innego sprzętu potrzebnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
         Aby sprostać zadaniom, które stoją przed Jednostkami OSP na co dzień, a szczególnie podczas prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczej. Podstawą do wykonania tych zadań są członkowie czynni, posiadający odpowiednie wyszkolenie, którzy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt, odzież ochronną i umundurowanie bojowe, do tego normatywu należy dołączyć indywidualne ubezpieczenie i badania lekarskie strażaków ratowników. Na ten cel angażowane są środki z budżetu gminy przeznaczone na ochronę przeciwpożarową, które są wsparte dotacją około 40% wartości zakupów sprzętu i umundurowania z ZOW Z OSP RP w Poznaniu. Najczęściej dysponowane do zdarzeń są jednostki ze Szkaradowa, Jutrosina i Śląskowa.
       Budżet na rok 2015 uchwalony przez Radę wynosił 115.000,00 zł.

Cała informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 13
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 14
Wolne głosy i wnioski

- p. M. Barteczka – czy będą doposażane place zabaw w naszej Gminie?

- p. Burmistrz – zobaczymy, czy nam starczy pieniędzy;

- p. M. Guziołek – dopominam się o tłuczeń na drogę w Rogożewie oraz o wycięcie drzewa koło byłej szkoły, bo gdy jest większy wiatr to gałęzie zahaczają o linię wysokiego napięcia;

- p. I. Mikołajewski – jestem zbulwersowany brakiem zainteresowania wystawą na którą zapraszałem na ostatniej Sesji i Panie Burmistrzu – jak teraz zaczynają się już upały przydałaby się klimatyzacja na tej sali;

- p. F. Małecki – mamy na ukończeniu budowy wspaniałą salę sportową w Szkaradowie, czas by było pomyśleć o jakimś opiekunie tego obiektu;

- p. A. Kapała – przeczytała informację od p. Teresy Jankowiak – odnośnie Dni Roślin Bobowatych;

- p. K. Konieczna – przypomniała o zbliżającym się Turnieju Wsi nad zalewem w Jutrosinie;

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 15
Zakończenie obrad

    O godz. 17:00 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu