Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XX/83/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XX/83/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Numer uchwały: 83
Numer sesji: XX
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XX/83/2016
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214 ust.1, 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XV/59/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:


§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2016 ustalone w § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały o kwotę 179.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 27.342.859,08 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 26.684.922,08 zł
- dochody majątkowe w kwocie 657.937,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.155.338,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”


§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016, ustalone w § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały o kwotę 2.086.431,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 29.749.639,08 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 24.519.767,08 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.229.872,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 7.155.338,08 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”
4. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016, obejmujący wydatki
majątkowe realizowane w roku 2016, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do
niniejszej Uchwały.

§ 3.
§ 3 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 2.406.780,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów,
2) pożyczek,
3) wolnych środków”.

§ 4.
§ 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 3.906.780,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5.
§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.200.000,00 zł, w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.500.000,00 zł.”

§ 6.
§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7.
§ 8 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 9”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8.
§ 13 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2016 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.
Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2016 i podlega ogłoszeniu
w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu