Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XVIII/16 z XVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 kwietnia 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XVIII/16 z XVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 kwietnia 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XVIII/16
Rok: 2016

PROTOKÓŁ XVIII/16

z XVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 kwietnia 2016 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Bielerzewska Iwona
2. Bobrowska Grażyna
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Wybierała Piotr
12. Wycisk Jadwiga
13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

       Otwarcia – o godzinie 14:00 – XVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Radosława Matysiaka – z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Pana Błażeja Pietrzela – przedstawiciela firmy „Wroconsult”, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecność Radnego M. Barteczki usprawiedliwiona), większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Jutrosin nieruchomości stanowiących własność PKP S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jutrosin na lata 2015-2020
8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za 2015 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
11. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
12. Interpelacje i zapytania
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


     W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- udział w uroczystościach związanych z 1050 rocznicą Chrztu Polski;
- mieliśmy wizytację z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą postępu prac przy budowie sali sportowej w Szkaradowie;
- uczestniczyłem w pracach Komisji Stałych Rady;
- odbyłem spotkanie z firmą INEA, w związku z dalszą budową światłowodu w naszej Gminie;
- uczestniczyłem w spotkaniu Wójta oraz Burmistrzów;
- mieliśmy wizytację Biskupa w parafii jutrosińskiej;
- odbył się gminny zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych;
- uczestniczyłem w zebraniu Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego: M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/74/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Jutrosin nieruchomości stanowiących własność PKP S.A.

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. 4 lata temu podejmowaliśmy już Uchwałę w tej sprawie. Teraz kolej wyodrębniła działki, które mogą być przez nas przejęte. Ja jestem za tym, aby tą przejąć. Podobną deklarację złożyła Miejska Górka oraz Rawicz. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność Radnego: M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 (p. J. Wycisk, p. F. Żmuda). Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/75/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Temat ten jest nam już znany, dotyczy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Ostrowie Wielkopolskim. Podejmowaliśmy już uchwałę intencyjną, wyrażającą wolę zadeklarowania, tak jak i inne gminy powiatu rawickiego – pomocy finansowej. Tą uchwałą wprowadzamy już konkretne kwoty naszej pomocy na lata 2016-2017, czyli 6.218 zł. w roku 2016 oraz taka sama kwota w roku 2017, co daje nam sumę 12.436 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/76/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

       Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Jeśli dochodzą jednostce jakieś zadania, to każdy statut musi być zaktualizowany. W ostatnim czasie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jutrosinie zostały powierzone zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz Programu 500+. Stąd ta zmiana. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/77/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

      Po tym pkt. nastąpiła 15 min. przerwa podczas której p. A. Kapała oraz p. I. Bielerzewska zbierały pieniądze na rzecz chorego Wojtusia z Dubina. Panie wspomniały również o zabawie charytatywnej, z której dochód również zostanie przeznaczony na rzecz chorego chłopca.

Obrady wznowiono od pkt 7.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jutrosin na lata 2015-2020

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Uchwalenie tego dokumentu jest podstawą do ubiegania się w przyszłości o środki unijne. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy, które opracowały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, czyli gminy posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak: termodernizację budynków, wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii, działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję).

       Głos zajął również Pan Błażej Pietrzela - przedstawiciel firmy „WROCONSULT”, która opracowała dla Gminy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – dokument ten jest dokumentem otwartym; w miarę takiej potrzeby będzie on na bieżąco aktualizowany cały czas. Gmina Jutrosin uzyskała dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych. Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z dokumentami strategicznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVIII/78/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za 2015 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej

         Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie zapisane w ustawie o pomocy społecznej i aktach wykonawczych do tej ustawy. Celem pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zasięgiem swojego działania obejmuje teren miasta i gminy Jutrosin. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym wypłacił następujące świadczenia:
1. Zasiłki stałe - ogółem dla 8 rodzin samotnie gospodarujących na ogólną kwotę 34.840,00 zł. Wypłacono 74 świadczeń.
2. Zasiłki okresowe - były przyznawane w okresie (od miesiąca do trzech) głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 38 osób otrzymało łącznie 171 świadczeń w łącznej kwocie: 64.397,33 zł.
3. Zasiłki celowe - w 2015 roku wypłacono zasiłek celowy dla 111 rodzin na kwotę 46.003,82 zł. Środki pieniężne wydano na częściowe dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, pokrycia kosztów leczenia oraz zakup obuwia i odzieży.

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia na podstawie posiadanych dokumentów. Zakres przyznanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia oraz od sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej. W Gminie Jutrosin usługi świadczone były dla 10 osób i wydatkowano kwotę: 43.200,00 zł.

      Jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowano pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania. Nasza gmina po raz kolejny włączyła się do realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W 2015 r. dożywianie w formie wydawania posiłków prowadzone było w 6 punktach, w tym 4 na wsi. Do szkół wiejskich, w których nie ma stołówek, zupy były dowożone przez firmę ”Pod Dzwonem„ z Krotoszyna.
Dożywianiem objęto dzieci i młodzież z terenu Gminy Jutrosin w następujących szkołach :
1. Szkoła Podstawowa w Jutrosinie i Gimnazjum – koszt jednostkowy 3,80 zł.
2. Zespół Szkół w Szkaradowie i Gimnazjum w Szkaradowie – koszt 3,34 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Dubinie – 3,34 zł.
4. Przedszkole w Szkaradowie - koszt 2,00 zł.
5. Przedszkole w Dubinie - koszt 3,00 zł.
6. Przedszkole w Jutrosinie - koszt 2,40 zł.
7. Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu – koszt 2,44 zł.

    W roku 2015 MGOPS w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu
kontynuował po raz kolejny organizację prac społecznie użytecznych. Celem programu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Program realizowany był od stycznia do grudnia. W ramach prac społecznie użytecznych aktywność zawodową podjęło 6 osób bezrobotnych, objętych wsparciem pomocy społecznej. Ogółem przepracowano 2.900 godzin, za które otrzymały świadczenia na łączną kwotę 23.490,00 zł.

      W 2012 roku MGOPS przejął do realizacji dodatki mieszkaniowe. Wnioski o dodatek mieszkaniowy składa się co pół roku. Ogółem w 2015 roku skorzystało z nich 11 rodzin na łączną kwotę 28.728,78 zł.

        Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego M. Barteczki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna 3/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała wraz z całym sprawozdaniem stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok

     Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek oceny zasobów pomocy społecznej. Gmina przygotowuje ją w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ocena stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

         Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego – 12 stycznia 2015 roku. Komisja konkursowa po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2015 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych. Na zadanie w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działania służące aktywizacji osób starszych, wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych; działania pomocowe skierowane do osób w wieku emerytalnym) – przeznaczono kwotę 3.000 zł. Złożono 2 oferty (spełniające wymogi konkursowe): przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy – Stowarzyszenie Charytatywne Poznań - na realizację zadania „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – popołudnie z piosenką biesiadną” – komisja przyznała kwotę - 2.000 zł. oraz przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – na realizację zadania „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – cykliczne zajęcia edukacyjne i kulturalne dla seniorów” - komisja przyznała kwotę – 1.000 zł. Na zadanie w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, organizacji znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym, działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury) – przeznaczono kwotę 5.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie „Nasze Jeziora”– na realizację zadania „Turniej wsi” – komisja przyznała kwotę - 5.000 zł. Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 6.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na organizację wyjazdu rodzin do Potigny (Francja) – komisja przyznała kwotę - 8.000 zł. Na zadania w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 70.000 zł. Złożono 3 oferty (spełniające wymogi konkursowe): przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – komisja konkursowa przyznała kwotę – 52.000 zł.; przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin – komisja przyznała kwotę – 13.000 zł. oraz przez UKS „Orlik” Jutrosin – na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce siatkowej – komisja przyznała kwotę – 6.000 zł. Na zadanie w ramach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym mieści się m.in.: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym – przeznaczono kwotę 2.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Żwirek” na realizację zadania – kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dzieci i młodzieży – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł.
       Na zadania zawarte w ofercie konkursowej pod nr 1,2,4,5,8 oraz 10 nie zostały złożone przez uprawnione podmioty żadne oferty, a środki finansowe przeznaczone w ramach tych zadań zostały rozdysponowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin na zadanie pod nr 7 oraz 9.
Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 90.000 zł.

- p. M. Jakubowski – przeczytał protokół z kontroli, którą przeprowadziła Komisja Rewizyjna - w stosunku do wydatkowania środków finansowych - przez LUKS Szkaradowo.

Brak pytań ze strony Radnych.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

      Głos zajął Pan Paweł Jernaś – Kierownik Rewiru Dzielnicowych. Rejon służbowy nr 15 to miasto Jutrosin - obsługiwane przez Karola Wieczorka, rejon służbowy nr 16 - to wszystkie wioski Gminy Jutrosin – obsługiwane przez Grzegorza Głowacza. Przeprowadzono 60 interwencji publicznych oraz 18 domowych. Zatrzymano 28 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 4 w stanie po użyciu alkoholu. Zanotowano 11 przestępstw kryminalnych (2 kradzieże mienia, 1 kradzież z włamaniem, 3 oszustwa, 1 niszczenie cudzej rzeczy, 1 paserstwo narkotykowe). Dzielnicowi nałożyli łącznie 163 mandaty karne, głównie za: kradzież mienia o wartości do 437,5 zł. - 2, nieprzestrzeganie regulaminu nad zalewem w Jutrosinie – 2, zakłócenia porządku publicznego – 7, niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa – 7, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – 5, zaśmiecanie miejsc ogólniedostępnych – 13, wykroczenia w ruchu drogowym – 82 (większość to nieprawidłowe parkowanie). Przeprowadzono 10 czynności wyjaśniających po których sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu: 2 kradzież mienia, 1 obowiązku rejestracji bydła, 1 nieprzestrzeganie znaków drogowych (nieprawidłowe parkowanie w Rynku), 5 za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, 1 za spowodowanie kolizji drogowej. Dzielnicowi zatrzymali: 6 praw jazdy, 23 dowody rejestracyjne. Wykonano 221 pomocy prawnych, zleconych przez Sądy, Prokuratury, jednostki policji i inne uprawnione organy. Dzielnicowi zaangażowani są do prac w Zespole Interdyscyplinarnym w Jutrosinie. W 2015 roku sporządzono 3 Niebieskie Karty. Nie wszczynano postępowań karnych przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie. Na koniec 2015 roku procedurą objęte były 3 rodziny. W ramach prowadzonych programów prewencyjnych w sali Centrum Kultury w Jutrosinie Komendant Powiatowy spotkał się z mieszkańcami Gminy Jutrosin w ramach konsultacji społecznych.

Brak pytań.

       Głos zajął Pan Radosław Matysiak – z-ca Komendanta Powiatowego Policji. Gmina Jutrosin jest gminą spokojną. Dziękuję za wsparcie finansowe przy zakupie samochodu policyjnego oraz za darowiznę 3.000 zł., którą przeznaczyliśmy na zakup paliwa.

- p. K. Szczęsny – prosił o interwencję na starym śmietnisku w kierunku Zmysłowa, bo taki bałagan jak był kiedyś jest cały czas;

- p. A. Kapała – prosiła o zwiększenie patroli przy „wyrobisku” w Dubinie;

- p. Burmistrz – sprawdzimy to.

Brak więcej pytań.

Ad. 12
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 13
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – jest szansa, że nad naszym zbiornikiem mogą się odbyć Mistrzostwa Europy w paralotniarstwie w przyszłości;

- p. I. Mikołajewski - zapraszam na wystawę fotograficzną do Muzeum Ziemi Jutrosińskiej; a do Kościoła p. w. św. Elżbiety na wystawę modeli sakralnych;

- p. R. Krzyżosiak – przypominam p. Burmistrzowi o tej pompie przy ogródkach działkowych;

- p. Burmistrz – mam na uwadze cały czas.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 14
Zakończenie obrad

     O godz. 15:30 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-05-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu