Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XVII/16 z XVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,która odbyła się dnia 24 marca 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XVII/16 z XVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,która odbyła się dnia 24 marca 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XVII/16
Rok: 2016

PROTOKÓŁ XVII/16

z XVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 24 marca 2016 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Wybierała Piotr
11. Wycisk Jadwiga
12. Zuziak Józef
13. Żmuda Franciszek

     Otwarcia – o godzinie 14:00 - XVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Panią Krystynę Konieczną – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, Panią Kamilę Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie, Panią Wiesławę Krajka – pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecność Radnych I. Mikołajewskiego oraz P. Jędrkowiaka usprawiedliwiona), większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019
5. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy upamiętnienia uczestników Powstania Wielkopolskiego
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Jutrosinie za rok 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2015
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2016 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Jeziora na lata 2016-2023
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 lutego 2016 roku na działania Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
11. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2015 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku – podjęcie uchwały wewnętrznej
13. Sprawozdanie z prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie w 2015 roku
14. Sprawozdanie z prowadzonej działalności Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w 2015 roku
15. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin
16. Interpelacje i zapytania
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie obrad

Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek - zaproponował aby informację z pkt 15 przełożyć na pkt 11.

Rada przyjęła zmieniony porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


     W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- udział w zebraniach wiejskich;
- udział w naradzie Wójta oraz Burmistrzów, która odbyła się w Bojanowie;
- udział w zebraniu Spółek Wodnych;
- udział w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania w Pępowie;
- udział w forum rolniczym w Szkaradowie;
- uczestniczyłem w obchodach Gminnego Dnia Kobiet, które odbyły się w Pawłowie;
- uczestniczyłem w gali wręczania nagród w ramach „Wielkopolskiego Rolnika Roku” (Gminę Jutrosin reprezentował Pan Janusz Karaś);
- uczestniczyłem w pracach Komisji Stałych Rady.


Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: P. Jędrkowiaka oraz I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/66/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: P. Jędrkowiaka oraz I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/67/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy upamiętnienia uczestników Powstania Wielkopolskiego

      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Inicjatywa ta jest już od dawna znana mieszkańcom i uważam, że jest godna poparcia. Zgłosiło ją Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej celem podziękowania i uhonorowania wszystkich znanych i nieznanych osób, w tym szczególnie nam bliskich, bo związanych z ziemią jutrosińską i rawicką, które z bronią w ręku lub w inny aktywny sposób uczestniczyli w walkach przeciw zaborcy. I aby tak było potrzebna jest Uchwała Rady Miejskiej do tego.

- p. R. Krzyżosiak – chcę podziękować firmie SOB-METAL z Rogożewa za nieodpłatne zrobienie krzyża; przypuszczalnie 10 kwietnia nastąpi takie symboliczne wprowadzenie go do Kościoła św. Krzyża.

     Brak więcej pytań, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: P. Jędrkowiaka oraz I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/68/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Jutrosinie za rok 2015

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Grażyna Niedbała. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2015 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 6.162,87 zł. Ustala się, że w roku 2015 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto 174,66 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: P. Jędrkowiaka oraz I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/69/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2015

     Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Grażyna Niedbała. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2015 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 161.545,74 zł. Ustala się, że w roku 2015 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie uzyskało wynik finansowy netto 10.361,38 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność Radnych: P. Jędrkowiaka oraz I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/70/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2016 roku

      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Program taki uchwalamy co roku, bo tak jest wymóg ustawowy. Program ten dotyczy sytuacji, kiedy właściciel zarówno zwierząt domowych, jak i gospodarskich, nienależycie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wówczas to na gminie spoczywa obowiązek znalezienia miejsca i opiekuna dla tych zwierząt. Wskazane w Piskornii gospodarstwo rolne posiada miejsca, w którym zwierzęta mogą być utrzymywane w warunkach odpowiednich do gatunku i jego potrzeb, przy zachowaniu minimalnych norm powierzchni. W przypadku zwierząt domowych, Gmina Jutrosin ma podpisane z Lesznem – porozumienie na mocy którego wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu Gminy mają w razie potrzeby zapewnioną właściwą opiekę w tym schronisku. Gmina zapewnia w budżecie na rok 2016 środki finansowe w wysokości 18.000 zł. niezbędne na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, w tym na realizację zadań wynikających z Porozumienia z Miastem Leszno w sprawie korzystania Gminy Jutrosin z Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Henrykowo.

- p. M. Guziołek – jak my na wioskach mamy zareagować na wałęsające się psy, policja niech się tym zajmie.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność Radnych: P. Jędrkowiaka oraz I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/71/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości Jeziora na lata 2016-2023

        Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Plan rozwoju miejscowości Jeziora został już uchwalony w roku 2010. Teraz go trochę udoskonalamy, tak aby móc złożyć wniosek na przebudowanie drogi. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za”(nieobecność Radnych: P. Jędrkowiaka oraz I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. I. Bielerzewska). Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/72/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 lutego 2016 roku na działania
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pan Zenon Łakomy. Sprawa związana jest ze złożeniem skargi przez Pana Zbigniewa Kaczmarka z Domaradzic na nienależyte według niego załatwienie sprawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin – Pana Zbigniewa Koszarka. Chodzi tu mianowicie o przeprowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Domaradzice pod kątem postępowania ze ściekami bytowymi oraz ściekami pochodzenia zwierzęcego, w tym natychmiastowego wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nakładającej na właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Domaradzice obowiązku podjęcia działań naprawczych oraz zaprzestania zanieczyszczania środowiska w postaci wylewania nieczystości do rowu.
      Zgodnie z Kodeksem obywatel może taką skargę złożyć. My cały czas kontrolujemy to i nic niepokojącego nie zauważyliśmy. Komisja Rewizyjna również (w tym miejscu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Marian Jakubowski przeczytał protokół z takiej kontroli oraz przedstawił zdjęcia obrazujące wspomniany rów).
       Należy również stwierdzić, że skarżący Pan Zbigniew Kaczmarek w swoim wniosku nie podał i nie wskazał konkretnej, indywidualnej sytuacji, która by stanowiła podstawę do wszczęcia przedmiotowego postępowania. Z protokołów kontroli wynika, że przy rolniczym wykorzystaniu ścieków bytowych nie przekroczono ilości 5m³ na dobę w granicach własnej nieruchomości. W wyniku powyższego nie nastąpiło naruszenie art. 36 ustawy prawo wodne przez właścicieli kontrolowanych nieruchomości. Wobec powyższych faktów działania Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w rozpatrywanej sprawie nie naruszyły przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy uznać, że zarzuty zawarte w przedmiotowej skardze są bezzasadne.

- p. E. Szymkowiak – p. Kaczmarek do tematu podchodzi bardzo złośliwie, sam nie jest w porządku w niektórych sprawach.

      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały, a zarazem za uznaniem skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za niezasadną, proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność Radnych: P. Jędrkowiaka oraz I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVII/73/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10 min. przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 11.

Ad. 11 (pkt przełożony z pkt 15)
Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin

      Głos zajął Pan Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Na koniec 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 1.758 bezrobotnych, tj. o 22,8 % mniej niż na koniec roku 2014. W Gminie Jutrosin liczba ta wynosi – 132 osoby. Na zmianę poziomu bezrobocia wpływ mają z jednej strony ilość rejestrujących się bezrobotnych, z drugiej ilość bezrobotnych wyłączonych z ewidencji. W okresie 12 miesięcy
2015 roku zarejestrowało się 3.395 bezrobotnych (w tym z Gminy Jutrosin 295), a wyłączono z
ewidencji 3.916 (w tym Gmina Jutrosin – 350). Natomiast w 2014 roku zarejestrowano 3.706
bezrobotnych (w tym Gmina Jutrosin – 326), a wyłączono z ewidencji 4.177 (w tym Gmina
Jutrosin – 354).
Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku - na koniec 2015 roku bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 84,4% ogółu bezrobotnych, podczas gdy na koniec 2014 roku – 83,8%.
Bezrobotne kobiety - na koniec 2015 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.034 kobiet, co stanowi 58,8% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotni wg wykształcenia - dominującą grupą bezrobotnych w skali powiatu, są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (33,4% ogółu bezrobotnych) oraz policealnym i średnim zawodowym (24,9%), najmniejszą osoby z wykształceniem wyższym (9%) i średnim ogólnokształcącym (8,5%).
Bezrobotni wg wieku - największy udział w populacji bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat – 28,8 % oraz osoby młode do 24 lat – 21,2%.Wysoki jest również udział osób w przedziale wieku od 35 do 44 lat i od 45 do 54 lat wynoszący odpowiednio 18,9 i 16,9%.
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy - cechą charakterystyczną struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy jest wysoki odsetek osób oczekujących na pracę ponad rok – 34,6% (w Jutrosinie 25,0%).
Bezrobotni zamieszkali na wsi - według stanu na 31.12.2015r. w PUP w Rawiczu zarejestrowanych było 849 osób zamieszkałych na wsi, co stanowi 48,3 % ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 85,6%). W analogicznym okresie 2014 roku mieszkańcy wsi stanowili 48,9% ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 85,1 %).
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika - w 2015 roku poziom rejestracji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika utrzymywał się na niższym poziomie niż w latach poprzednich. Ogółem w 2015 roku w wyniku „zwolnień grupowych” zarejestrowało się 189 osób, o 30 mniej niż w roku poprzednim. Na koniec roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 98 osób zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika, w tym 4 z Gminy Jutrosin. Stanowili oni 5,6% ogółu bezrobotnych (w Gminie Jutrosin 3%).
Pośrednictwo pracy - w okresie 12 miesięcy 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 2791 ofert pracy, tj. o 281 więcej niż w 2014. W omawianym okresie pracę podjęło 2.086 bezrobotnych, w tym 204 z terenu Gminy Jutrosin. W 2014 roku pracę podjęło 2330 bezrobotnych, w tym 211 z Gminy Jutrosin.
Programy rynku pracy - w 2015 roku instrumentami i usługami rynku pracy objęto 998 bezrobotnych, z tego 85 z Gminy Jutrosin. Na realizację instrumentów i usług rynku pracy z Funduszu Pracy z uwzględnieniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowaliśmy w 2015 roku 5.722,8 tys. zł.
- z tego ze środków przyznanych Powiatowi w ramach algorytmu 2.738,9 tys. zł.
- ze środków rezerwy Ministra 829,7 tys. zł.
- ze środków uzyskanych na realizację projektu systemowego z EFS w ramach poddziałania
1.1.1 PO WER – 1.385,9 tys. zł.
Ze środków algorytmowych zrealizowano:
- prace interwencyjne dla 48 bezrobotnych głównie do 25 roku życia i długotrwale bezrobotnych, z tego 5 z Gminy Jutrosin,
- szkolenia dla 53 osób głównie długotrwale bezrobotnych i do 25 lat, w tym 6 z Gminy Jutrosin,
- staże dla 170 osób głównie do 30 roku życia, w tym 7 z Gminy Jutrosin,
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 29 bezrobotnym,
- 60 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
- 114 bezrobotnych (w tym 9 z Gminy Jutrosin) aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych,
- 4 bezrobotnych objęto wsparciem w formie finansowania studiów podyplomowych.
Ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra realizowano:
- program związany z aktywizacją bezrobotnych do 25 roku życia;
- 3 projekty związane z aktywizacją osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
- 2 projekty związane z aktywizacją bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
- program związany z aktywizacją osób w wieku od 30 do 50 lat.
      W ramach programów współfinansowanych z EFS realizowano projekt: „aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawickim” oraz „aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie rawickim”.
Charakterystyczne cechy rynku pracy powiatu rawickiego w okresie 2015 roku:
- spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do 2014 roku o 22,8% - w Jutrosinie o 32,3 %;
- spadek podjęć pracy o 10 % - w Jutrosinie spadek o 3,3 %;
- zwiększenie się udziału osób bez prawa do zasiłku o 0,6 p.p.- w Jutrosinie o 4 p.p.;
- przewaga kobiet w populacji bezrobotnych – 58,8% - w Jutrosinie 60,6%;
- wysoki udział bezrobotnych w wieku w wieku 25-34 lat – 25,9 % - w Jutrosinie 26,5%;
- wzrost udziału osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 0,6 p.p. - w Jutrosinie spadek o 1 p.p.;
- spadek udziału bezrobotnych zamieszkałych na wsi o 0,6 p.p., w Jutrosinie wzrost o 0,5 p.p.;
- wzrost wydatkowania środków na usługi i instrumenty rynku pracy o 10,4%.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2015 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej

       Głos zajęła Pani Wiesława Krajka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin na lata 2014-2016 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/194/2013 z dnia 28 listopada 2013r. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie były środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
        Z badań ogólnopolskich wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal jednym z poważniejszych negatywnych zjawisk społecznych. Szczególnie narażone na nie jest młodzież, głównie z powodu lekceważenia problemu i zbyt liberalnego podejścia osób dorosłych. Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomagania przeżyć i doznań. Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Dzisiaj znaczenia nabiera więc fakt praktykowania zasad wychowania prewencyjnego, które należy wdrażać już od najwcześniejszych lat w domu, potem kontynuować w szkole. Zintegrowane działania są adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Działania realizowane w 2015r. w ramach programu, były działaniami profilaktyki pierwszorzędowej adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka pierwszorzędowa ma na celu promocję zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych. Profilaktyka wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Gdyby zapobieganie uzależnieniom ograniczyć tylko do informowania o narkotykach, to istnieje ryzyko pobudzenia ciekawości i chęci spróbowania. Konieczne są więc zróżnicowane oddziaływania, a ich podstawą powinna być nauka umiejętności radzenia sobie w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, bez uciekania się do zażywania środków psychoaktywnych. Szkoła i dom to z pewnością najlepsze miejsca do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii.
       W 2015r. w ramach realizowania programu zapobiegania narkomanii podjęto następujące zadania: młodzież Gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych „Dopalacze mogą Cię wypalić”. Zajęcia te miały na celu: zmianę przekonań normatywnych dotyczących środków uzależniających, kształtowanie systemu wartości, wiedzę o realnych konsekwencjach zażywania substancji psychoaktywnych, obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania zachowań ryzykownych. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 177 uczniów. W Gimnazjach w Jutrosinie oraz Szkaradowie odbyły się także wywiadówki profilaktyczne dla rodziców prowadzone przez przeszkolonych realizatorów na temat substancji psychoaktywnych. Również nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach rady pedagogicznej „Dopalacze kradną życie”. Szkolenia odbyły się w Gimnazjum w Jutrosinie oraz Szkaradowie.
W 2015r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Środki te pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność Radnych: P. Jędrkowiaka oraz I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 1/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku – podjęcie uchwały wewnętrznej

      Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 23 października 2014r. Zadania oraz cele w nim zawarte są kontynuacją działań, realizowanych w Gminie Jutrosin w latach ubiegłych i skupiały się przede wszystkim na szeroko rozumianej profilaktyce.
Program finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację powyższego programu. W 2015 roku na realizację zadań ujętych w programie zaplanowano kwotę 114.990,00 zł. Natomiast wydatki wyniosły 92.195,47 zł. Przez 10 miesięcy roku szkolnego działały trzy świetlice środowiskowe. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Zadaniem świetlicy jest: pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie kultury osobistej dzieci, poprawa sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi. Zajęcia prowadziły 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. W zajęciach regularnie uczestniczyło 60 dzieci i około 40 dzieci okazjonalnie. Łącznie w świetlicach przeprowadzono 426 godzin zajęć. Koszt wynagrodzeń w świetlicach w 2015r. wyniósł łącznie 8.520,00 zł. Dzieci oprócz zajęć w świetlicy korzystały z różnego rodzaju wyjazdów, np. na basen, na wycieczkę do Wrocławia, na zajęcia edukacyjne do Milicza. Dzieci z Jutrosina wzięły także udział w przedstawieniu profilaktycznym w Krotoszynie „Świat pełen pokus”. Nasi uczniowie wzięli także udział w zajęciach z robotyki z zakresu logicznego myślenia dla dzieci z dysfunkcjami. Szkoły z terenu gminy przystąpiły także do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” otrzymując materiały edukacyjne zakupione w ramach pakietu. Materiały te posłużyły wychowawcom do przygotowania lekcji wychowawczych i prowadzenia zajęć. Uczniowie klas I i II Gimnazjum w Jutrosinie uczestniczyli w warsztatach z zakresu profilaktyki i uzależnień przeprowadzonych przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa perspektywa” z Krakowa dotyczących problematyki agresji, przemocy „Pokonać złość”. Warsztaty były prowadzone metodami aktywizującymi i spowodowały czynny udział uczniów w zajęciach. W trzech klasach 4SP w Jutrosinie oraz w jednej klasie SP w Szkaradowie i jednej klasie 4 SP w Dubinie przeprowadzono program wczesnej profilaktyki od nazwą „Cukierki”. Celem programu było informowanie o zagrożeniach ze strony osób dorosłych wobec dzieci, wyjaśnienie pojęcia uzależnienia i konsekwencji z tego płynących oraz dostarczenie wiedzy na temat szkód ponoszonych przez osoby uzależnione. W programie udział wzięło 103 uczniów. Realizatorami zadania byli uprawnieni realizatorzy programów profilaktycznych z firmy Venator z Trzebnicy. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie zrealizowano program profilaktyczny „Noe”. Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczyło 104 uczniów. Spotkania prowadzone były przez trzyosobowy zespół i trwały po trzy godziny lekcyjne każde.
       Gminna Komisja w 2015 roku finansowała wypoczynek letni dla dzieci z terenu miasta i gminy:
a) kolonię dla 25 dzieci w Chłapowie w dniach od 8.07. do 14.07.2015r. Koszt kolonii wyniósł 14.000,00 zł.
b) obóz strażacki dla 11 uczniów w Brennie w dniach na kwotę 1.650,00 zł.
c) półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie w wysokości 1.010,80 zł.

       W 2015r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie wsparła finansowo: festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie i KGW we wioskach naszej gminy, festyn rodzinny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie oraz bieg uliczny zorganizowany w Szkaradowie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
      Z budżetu GKRPA w ubiegłym roku zakupiono także urządzenia na plac zabaw do Domaradzic, Zmysłowa, Nad Stawem, Zaborowa i Rogożewa. Koszt zakupu wyniósł 11.312,73 zł. .
     W 2015r. działał nadal Punkt Konsultacyjny, w którym dyżury pełnią prawnik i psycholog. W ubiegłym roku udzielono 34 porad prawnych dla mieszkańców gminy. Porady dotyczyły głównie prawa rodzinnego i opiekuńczego przede wszystkim spraw rozwodowych, separacji, alimentów oraz porady z zakresu prawa pracy. Natomiast z porad psychologa korzystają tak dorośli mieszkańcy, jak również dzieci. W ubiegłym roku psycholog przyjął 49 osób podczas 97 wizyt.
Koszt działalności punktu konsultacyjnego w 2015r. to 6.880,00 zł.
     W 2015r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 9 posiedzeń. Chciałam przypomnieć, że komisja liczy 6 członków. Posiedzenia odbywały się w celu omówienia bieżących spraw związanych z realizacją programu, jak również opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Postanowienia Komisji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi są konieczne do tego, aby Burmistrz Miasta i Gminy mógł wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
     W 2015r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 6 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 4 osób przez biegłych sądowych, psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia. W 4 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia. Sąd we wszystkich przypadkach wydał postanowienie o przymusowym leczeniu ambulatoryjnym, bądź stacjonarnym i ustanowił dozór kuratora nad osobą uzależnioną.
      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu całego 2015 roku ściśle współpracowała ze szkołami, pedagogami szkolnymi, policją, prokuraturą, kuratorami społecznymi i zawodowymi oraz służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nadrzędnym celem naszej współpracy jest przede wszystkim podnoszenie skuteczności podejmowanych działań.
      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecność Radnych: P. Jędrkowiaka oraz I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 2/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 14
Sprawozdanie z prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie w 2015 roku

      Głos zajęła Pani Kamila Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin. W 2015 roku odbyły się w Bibliotece spotkania autorskie z: pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską, z aktorem Zbigniewem Walerysiem, z historykiem Romualdem Krzyżosiakiem, z Małgorzatą Kwiecińską („Wokół świątecznego stołu”), odbył się również wieczór literacko-muzyczny z „Fletnią Pana w tle”- koncert Olegha Dowhala. Uczestniczyliśmy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czy w „Światowym Dniu Pluszowego Misia”. Odbywały się również konkursy „Głośnego czytania”, plastyczne „Pejzaż zimowy w bajce i baśni” oraz turnieje warcabowe. Przygotowywaliśmy zajęcia cykliczne dla dzieci, zarówno w ferie zimowe, jak i letnie. Zwiększyła się liczba czytelników, a także woluminów książek. Korzystaliśmy z budżetu gminnego, jak również z budżetu Biblioteki Narodowej.

- p. J. Wycisk – czy jest w planach Biblioteki zakup notebooków dla dzieci?

- p. K. Malecha – w planach na przyszły rok budżetowy.

Brak więcej pytań.

Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 15
Sprawozdanie z prowadzonej działalności Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie w 2015 roku

       Głos zajęła Pani Krystyna Konieczna – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. W 2015 roku wśród imprez organizowanych przez lub przy pomocy Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie można wyróżnić: XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedstawienie teatralne „Pastorałka”, Gminny Dzień Kobiet w Dubinie, sztafeta gen. Buka, spływ kajakowy „Orlą z Jutrosina do Pakosławia”, bieg dookoła zalewu, „Święto wiatraka”, 1. turniej wsi o puchar Burmistrza, „Bawimy się razem”, Dożynki Powiatowe, Mistrzostwa Wielkopolski w wyścigach drezyn ręcznych, jubileusz 40-lecia Domu Kultury w Jutrosinie, czy „Mikołaj w mieście”.

Cała informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

- p. J. Wycisk – czy planuje Pani wprowadzić może jakieś warsztaty do działalności Centrum Kultury?

- p. K. Konieczna – jeżeli zgłosi się jakaś grupa osób, które takie zapotrzebowanie na dany warsztat będzie miała, to dlaczego nie;

- p. A. Kapała – prawdą jest, że w Centrum Kultury dzieje się coraz więcej, ale popieram tutaj też koleżankę Radną, o możliwość zorganizowania jakiś kursów, np. tańca czy coś w tym rodzaju;

- p. K. Konieczna – nie widzę żadnego problemu;

- p. W. Kalka – od kiedy jest cały etat opiekuna muzeum, bo z tego co kojarzę to cały czas było ¾?;

- p. K. Konieczna – od roku już, ale wszystko to było ustalane z moim szefem, czyli p. Burmistrzem;

- p. M. Barteczka - wracając do tematu tych zajęć dodatkowych rok temu mówiła Pani, że miała by być firma, która zajęła by się w środowisku takim audytem co , kto by chciał; tak mnie zastanawia czy Pani sama zainteresowała się tym, zrobiła zapytanie, np. do szkół, kto uczestniczy w zajęciach dodatkowych w innych gminach, bo wiem, że dużo osób uzdolnionych jeździ w różne miejsca. Warto by zorganizować czy to naukę gry na fortepianie, czy na gitarze, na pewno nie było by też problemu z instruktorami. Nie możemy też zwalać wszystkiego na szkoły; że dzieci w szkołach się już tego uczą, ale chodzi też o zajęcia po szkole. Dom Kultury jest czynny do godz. 15-tej, a myślę, że powinien tętnić życiem też po godz. 15-tej. Trzeba po prostu z jakąś inicjatywą wyjść i nie czekać, aż ktoś z tym wyjdzie. Żeby samemu też się trochę zainteresować tematem;

- p. K. Konieczna – widzę, że Pan nie interesuje się naszym harmonogramem pracy, bo my tu pracujemy niekiedy do godz. 20, czasami dłużej, nawet do godz. 24-ej. Odbywają się zajęcia dla dorosłych; kurs gotowania, spotkania i wykłady dla młodzieży; bardzo często odbywa się to przy udziale szkół, bo taka to jest idea w takich małych miejscowościach, żeby ośrodki kultury współpracowały ze szkołami. Zajęcia komputerowe też się odbywają w sali komputerowej;

- p. M. Barteczka – mam też pytanie odnośnie Gminnego Centrum Informacji żeby w miarę możliwości pokazać komu ta pomoc jest udzielana, bo wiemy, że w Gminnym Centrum Informacji jest zatrudniona osoba, można tam podejść i skorzystać z komputera itd., tylko nie wiemy w liczbach ilu osobom udało się pomóc, czy ile osób w ogóle korzysta z tego GCI?;

- p. K. Konieczna – następnym razem poproszę Pana z Gminnego Centrum Informacji żeby przygotował odrębnie taką informację i Państwu przedstawię;

- p. M. Barteczka – bo dowiemy się czy jest może niepotrzebne to miejsce, czy faktycznie jeżeli jest potrzebne, czy np. nie potrzeba go rozbudować;

- p. M. Barteczka – mam jeszcze pytanie odnośnie boiska Orlik. Mamy tam 2 animatorów i w ofercie konkursowej jest tam taki zapas, że przedstawia się harmonogram prac na dany miesiąc i interesuje mnie to, czy faktycznie jest możliwość ustalenia takiego harmonogramu, żeby było jasne, że np. w poniedziałek i w piątek w godz. 17-18 odbywają się np. zajęcia z nauki koszykówki, czy tenisa ziemnego. Wówczas każdy z nas zerknie sobie na taki plan i będzie mógł zawieźć dziecko na takie zajęcia;

- p. K. Konieczna – animatorzy są na boisku i takie harmonogramy na bieżąco realizują. Ja się na tym nie znam. Ale zapytam tych Panów, jeśli Państwo chcą znać szczegółowo, to ja ich o to poproszę;

- p. St. Janiak – czy jest jakiś krok zrobiony w kierunku warsztatów. Bo ja też zadałem podobne pytanie, jak tutaj koledzy w zeszłym roku. Żebyśmy za rok znów podobnej odpowiedzi nie usłyszeli, a poczynania w tym kierunku nie zostaną żadne zrobione. Wozimy dzieci i wnuki do sąsiednich gmin, na różne warsztaty, są one odpłatne, ale nie są to takie koszty, jak te, które trzeba na dojazdy wydać;

- p. K. Konieczna – p. Pernak uczy 4 dzieci gry na instrumentach, nie występują oni jeszcze, ale dołączą do kapeli ludowej Orlanie. We ferie próbowaliśmy przyciągnąć dzieci do uczestniczenia w różnego typu zajęciach edukacyjnych; ale niestety było ich bardzo mało.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Ad. 16
Interpelacje i zapytania

- p. M. Antkowiak – chciałam przedstawić sprawę Wielkopolskiej Odnowy Wsi, do której żeśmy przystąpili. Nasz p. Burmistrz zniechęcił nas do tego projektu. Powinien nas wspierać w tym działaniu, a tak nie było. Myśmy zrobili wszystko z naszej strony, żeby uczestniczyć w tym programie, bo mieliśmy wielką szansę otrzymania dotacji. Ale od samego początku p. Burmistrz był na nie. Wczoraj minął termin składania wniosków, ale niestety nie zdążyliśmy. Projekt mamy przygotowany.

Pan Burmistrz stwierdził, że nie zdążymy z tymi wszystkimi pozwoleniami. Warto było moim zdaniem składać ten wniosek, no ale niestety wyszło jak wyszło. Mamy zapewnione, że na drugi rok będziemy składać go, bo wcześniej zaczniemy się do tego przygotowywać.

Ponadto doszły mnie słuchy, że Gminne Dożynki będą organizowane w Dubinie. Czy to prawda?

- p. Burmistrz – dożynki to organizuje Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich, to oni to ustalają, czy to jest pewne, że w Dubinie, nie umiem powiedzieć. A to co wcześniej p. Sołtys mówiła, to jest takie trochę zganianie winy. Mieliśmy zebranie mieszkańców Dubina, które wyszło z tą inicjatywą, na następnej Sesji przyjęliśmy program odnowy wsi. Powiedziałem, że pomożemy, musimy wiedzieć jedynie co chcecie zrobić.

2 dni temu p. Sołtys przyszła do mnie z projektem - wizualizacją. Na budowę fontanny trzeba mieć pozwolenia , na budowę oświetlenia tak samo, w ciągu 2 dni trzeba by było to załatwić, ja nie umiem tego załatwić przez taki krótki czas. Dlatego chciałbym powiedzieć, że to co mówi p. Sołtys, to takie tylko naciąganie, że to wszystko to tylko moja wina jest. Nie ma możliwości złożenia wniosku bez tych wszystkich zgód. Na wszystko potrzebne są pozwolenia. Burmistrz podpisuje umowę, nie wioska czy Rada Sołecka, a ponadto muszą być na to pieniądze zaplanowane w budżecie;

- p. M. Antkowiak – termin realizacji mielibyśmy do końca października;

- p. St. Janiak – na dzień dzisiejszy żeby złożyć wniosek, to trzeba mieć pełną dokumentację skompletowaną;

- p. M. Antkowiak – z tego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” mogły z Gminy skorzystać 3 sołectwa; a p. Burmistrz złożył tylko wniosek na Zaborowo i to jeszcze w ostatnim tygodniu naboru, dodatkowo wysłany pocztą;

- p. B. Grzywaczewski – znowu zaczyna się zarywać miejscami droga w Rogożewie; druga sprawa – czy nie można napisać jakiejś petycji do Ministra Rolnictwa odnośnie niskiej ceny za skup mleka;

- p. Burmistrz – rynek reguluje cenę mleka, my możemy napisać jakąś odezwę, ale i tak nic z tym nie zdziałamy;

- p. E. Szymkowiak – do policjantów – co roku na wiosnę ginie u nas drzewo, nagminnie wycinane są sosny; jak mamy na to reagować;

- p. St. Janiak – temat ten nie dotyczy jedynie sołectwa Domaradzice;

- p. J. Wycisk – mam prośbę do p. Burmistrza – aby bardziej zająć się sprawą rowów, które są bardzo mocno zaśmiecone; w październiku uchwalaliśmy plan prac społecznie użytecznych, chciałabym aby osoby z tego projektu się tym zajęły, nie wspomnę już nawet o rowie pomiędzy p. Dudą a Płaczkowem. Gmina ma reprezentować sobą coś fajnego, a jak się wjeżdża do miejscowości i coś takiego się widzi, to chyba coś jest nie tak; druga sprawa – dużo osób pyta mnie czy będzie coś działane odnośnie samego zalewu, czy będą powstawały jakieś ścieżki, parkingi, czy altanki dla osób, które grillują. Dużo osób chce tu przyjeżdżać, a nie ma tu co robić. Trzecia sprawa – oświetlenie na stadionie, czy coś w tym temacie gmina będzie działać? Potrzeba tam renowacji i oświetlenia przede wszystkim;

- p. Burmistrz – wszystkie te drogi dookoła są powiatu, żebyśmy mieli czekać na powiat, aż oni sami to posprzątają wszystko, to by to trwało trochę, dlatego zbieramy sami na razie. My to śmiecimy sami, jeździmy samochodami i wyrzucamy przez okno. Tak samo młodzież, czy dzieci. Zwrócę się tez do powiatu, żeby nam pomogli w tym.

Jeśli chodzi o zbiornik to chcemy założyć narty wodne i mam nadzieję, że jak dobrze pójdzie to w czerwcu te narty już by były; będzie też przywieziony pomost z Leszna, szukam też cały czas chętnych do wypożyczalni kajaków; musimy również prąd podłączyć, tak aby przy różnego rodzaju imprezach nie trzeba było wypożyczać agregatu.

Jeśli chodzi o stadion, to myślimy o tym cały czas, ale na dzień dzisiejszy nie ma środków w budżecie na to zaplanowanych. Klub działa dość mocno i dość dobrze przy wsparciu również firmy SOB-METAL z Rogożewa.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 17
Wolne głosy i wnioski

- p. M. Kurzawa – niedawno w głęboki rów w Nowym Sielcu wpadł samochód. Całe szczęście, że jechał sam kierowca; wyciągnąć go nie szło, bo wcale go nie było widać; czy nie można by w tym miejscu jakiejś barierki zrobić;

- p. Burmistrz – to jest prosty odcinek drogi, niektórzy rolnicy nie chcą barierek, bo ciągnikami mają problem żeby przejechać; ale przekażę to do Zarządu Dróg do Rawicza;

- p. P. Sobański – prezes „Klubu Orla” - przedstawił sprawozdanie z działalności „Klubu Orla” za 2015 rok oraz dopomniał się renowacji stadionu w Jutrosinie oraz wspomnianego już wcześniej przez Radną Wycisk oświetlenia;

- p. R. Krzyżosiak – sprawę dróg i niebezpiecznych poboczy poruszę na najbliższym posiedzeniu sesji powiatowej; druga sprawa – chodzi o ogródki przy Szkole Podstawowej, dzieciaczki dbają tam o swoje warzywka, ale muszą z domu brać ze sobą wodę, z tego co wiem woda tam jest, ale nie ma pompy, myślę, że to nie jest jakiś ogromny koszt, żeby taką pompę kupić, a zawsze tym dzieciom było by trochę łatwiej;

- p. St. Janiak – ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne złożył wszystkim obecnym życzenia.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 18
Zakończenie obrad

O godz. 17:05 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu