Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XVI/16 z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 25 lutego 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XVI/16 z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 25 lutego 2016 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XVI/16
Rok: 2016

PROTOKÓŁ XVI/16

z XVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 25 lutego 2016 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz 12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

       Otwarcia – o godzinie 14:00 - XVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecność Radnej J. Wycisk usprawiedliwiona), większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie
na rok 2016
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/50/2015 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Dubin do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Jutrosin do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad


Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


     W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- przywitałem wraz z mieszkańcami Jutrosina Nowy Rok;
- uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego;
- brałem udział w naradzie Dyrektorów Szkół i Przedszkoli;
- uczestniczyłem w akademii zorganizowanej z okazji rocznicy przyłączenia powiatu rawickiego do Polski;
- brałem udział w wystawie gołębi;
- uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami Policji oraz Straży Pożarnej w Rawiczu;
- brałem udział w naradzie Lokalnej Grupy Działania w Pępowie;
- uczestniczyłem w obchodach 50-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Janowie;
- uczestniczyłem w naradzie WOKISS-u w Poznaniu;
- brałem udział w koncercie noworocznym w Krośnicach;
- uczestniczyłem w zebraniach wiejskich;
- brałem udział w naradzie Wójta oraz Burmistrzów, która odbyła się w Miejskiej Górce;
- odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie narada z sołtysami;
- uczestniczyłem w rozdaniu nagród HIT w Poznaniu (z Gminy Jutrosin wyróżnienie otrzymał Pan Grzegorz Samol z Dubina);
- otrzymaliśmy negatywną decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu odnośnie budowy chlewni w Janowie.

Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej J. Wycisk usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/60/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 lutego 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2016

      Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Plan Pracy na 2016 rok oprócz ramowych tematów, które zawsze są ujęte w programie, mi.n.: sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Rewiru Dzielnicowych, czy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu - będzie aktualizowany o bieżące sprawy i zagadnienia wymagające rozpatrzenia przez Radę z mocy prawa oraz sprawy wnoszone pod obrady z inicjatywy Burmistrza i Radnych.
       Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej J. Wycisk usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/61/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 lutego 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego

      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zaprosiło Gminę Jutrosin do wspólnego opracowania koncepcji projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ma on służyć poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, poprawie dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. Z uwagi na dużą potrzebę wspierania i dostępu do usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością projekt ma służyć również wzmacnianiu i wzbogacaniu usług opiekuńczych dla lokalnej społeczności w Gminie Jutrosin. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej J. Wycisk usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/62/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 lutego 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/50/2015 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą nr 26/1548/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2015 roku stwierdziła nieważność § 1 pkt 10 i 11 uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ma rok 2016. Chodzi o niezawarcie klauzuli dotyczącej miejsca siedzenia dla kierowcy w przypadku autobusów. W uzasadnieniu RIO w Poznaniu twierdzi, że zapisy, które znalazły się w badanej uchwale są niekorzystne dla posiadaczy autobusów z liczbą 22 miejsc do siedzenia. Zgodnie z treścią uchwały od takiego autobusu, w zależności od roku jego produkcji, w 2016 roku należało będzie zapłacić podatek w wysokości 1.250 zł. lub 1.200 zł., podczas gdy biorąc pod uwagę fakt, że do liczby miejsc do siedzenia nie powinno być doliczone siedzenie dla kierowcy, stawka podatku dla takiego autobusu powinna wynosić odpowiednio 650 zł. lub 600 zł. I dlatego ten § musimy w przedmiotowej uchwale zmienić. Pozostała treść nie ulega zmianie. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej J. Wycisk usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/63/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 lutego 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10 min. przerwa.

Obrady wznowiono od pkt 7.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Dubin do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

     Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Zebranie wiejskie w Dubinie wyszło z inicjatywą aby wejść do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” i móc skorzystać ze środków unijnych. Jestem jak najbardziej za tym i popieram ten pomysł, tym bardziej, że ze środków tych skorzystało już kiedyś Grąbkowo i Bielawy. Dlatego potrzebna jest ta uchwała.

- p. M. Barteczka – czy nie jest już w ostatnim czasie trochę za dużo robione dla wioski Dubin, nie jestem przeciwny, ale są jeszcze inne w Gminie;

- p. Burmistrz – do tego programu mogą przystąpić wszystkie wioski, jeżeli tylko mieszkańcy podejmą taką inicjatywę i zostaną poparci przez zebranie wiejskie;

- p. T. Lis – jaka to jest kwota i na co ją można przeznaczyć?

- p. Burmistrz – 70% środków maksymalnie można dostać, im mniejsza kwota tym więcej punktów można dostać. Program ten przyczynia się do wzmocnienia procesu odnowy wsi w regionie oraz integracji społeczności wiejskiej, poprzez jej bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów w sołectwach. Wsparcie zadań służy podniesieniu jakości życia na terenach wiejskich, odbudowie tożsamości i integralności wsi oraz promocji idei odnowy.

     Brak więcej pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnej J. Wycisk usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. T. Lis). Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/64/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 lutego 2016 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Jutrosin do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organy gminy do dnia 1 kwietnia 2016 roku mają obowiązek wyznaczyć lub utworzyć jednostkę organizacyjną właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Ponieważ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie realizuje już zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wyznaczenie tej jednostki również do realizacji zadań dotyczących świadczenia wychowawczego jest uzasadnione. Nie ma więc potrzeby tworzenie w tym celu nowej jednostki organizacyjnej. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej J. Wycisk usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XVI/65/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 lutego 2016 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – od wczoraj wisi na budynku, który się niedawno palił (po byłej bombkarni) transparent o powstaniu Biedronki w tym miejscu i możliwości składania podań do pracy. Czy Pan Burmistrz coś wie na ten temat, bo Panie wysyłały swoje CV, a nie ma żadnego odzewu;

- p. I. Mikołajewski – chciałbym podziękować Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubinie za zorganizowanie wycieczki dla 30 dzieci do naszego Muzeum;

- p. I. Mikołajewski – na prośbę Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie – Pani Urszuli Lis przeczytał list zachęcający dorosłych do włączenia się do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, do czytania choć parę minut dziennie swoim pociechom;

- p. R. Krzyżosiak – przypomniał o możliwości składania do Starostwa Powiatowego w Rawiczu wniosków o utylizację azbestu;

- p. Burmistrz – miałem telefon w sprawie rzekomego powstania „Biedronki” w Jutrosinie, nic mi na ten temat nie wiadomo; właściciel tego obiektu był w Urzędzie jednego dnia i dziewczyny z księgowości spytały go czy to jest prawda o powstaniu tego sklepu. Dostały odpowiedź od niego, że to jest kawał po prostu. To jest Jego budynek i on może tam robić co chce;

- p. M. Guziołek – ponawiam prośbę aby założyć w Rogożewie progi zwalniające;

- p. E. Szymkowiak – ostatnio ucichł coś temat lamp w naszej gminie, a ja dopominam się ciągle o tą brakującą na Borku;

- p. Burmistrz – na razie nie ma rozpisanego konkursu na lampy solarne, cały czas czekamy;


- p. M. Barteczka – chciałbym zająć troszkę czasu i powiedzieć coś na temat ogłoszonego ostatnio konkursu dla organizacji pozarządowych; uważam, że Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ze Szkaradowa został skrzywdzony decyzją Komisji oceniającej oferty, która przyznała jedyne 6.000 zł., co co roku mieliśmy kwotę 13.000 zł. Natomiast 7.000 zł. (te co zawsze my jeszcze dostawaliśmy zostały przyznane Klubowi Sportowemu „Orla” z Jutrosina). Nie wiem czym to jest spowodowane, doszły mnie słuchy na temat różnych pomówień w stosunku co do mojej osoby, jak i wydatkowania tych środków na różne wycieczki itd.

    Radny M. Barteczka przedstawił obecnym na Sesji charakter działalności LUKS Szkaradowo, co zrobili i w czym uczestniczyli od początku powstania i na co wydatkują otrzymane od gminy dotacje.
Na końcu dodał, że taka jest decyzja Komisji i Pana Burmistrza i Klub musi się z nią zgodzić, ale czują się bardzo pokrzywdzeni.

- p. Burmistrz – zgadzam się z tym wszystkim o czym mówi kolega Radny. Ale pieniędzy zawsze jest za mało. Jak w przyszłym roku będziemy uchwalać program współpracy z organizacjami pozarządowymi, to chcemy dołożyć jeszcze 10 000 zł. Zawsze będzie więcej do podziału. Ja się zgadzam też z Komisją, to też nie jest łatwa sprawa dla nich podzielić pieniądze (dysponując oczywiście określoną pulą) na zadania, tak żeby wszyscy byli zadowoleni;

- p. M. Barteczka – ja to rozumiem, można raz obciąć komuś 10%, raz innemu, ale nie tak jak nam zaraz o ponad połowę, co my teraz mamy zrobić, jak przyznane środki rozdzielić na cały rok funkcjonowania Klubu;

- p. M. Jakubowski – ja byłem również członkiem Komisji opiniującej oferty. Parę lat do tyłu, jak LUKS Szkaradowo dostał dofinansowanie w kwocie około 15.000 zł., to brana była również pod uwagę działalność sportowa na terenie Dubina, teraz nic o tym nie słychać, ponadto część pieniędzy Klub przeznaczył na wycieczki, a jak zaproponowałem – jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – koledze Mirkowi – kontrolę finansową, to za każdym razem nie miał dla mnie czasu;

- p. P. Jędrkowiak – zbliża się rekrutacja do Przedszkoli, czy 3-latki zostaną wszystkie przyjęte w tym roku do Przedszkola?

- p. Burmistrz – chcemy, żeby tak było;

- p. M. Barteczka – do p. M. Jakubowskiego – jeśli chodzi o wycieczki dla młodzieży – to z kwoty 13.000 zł. zostało na nie przeznaczone około 2.800 zł., to nie była jakaś olbrzymia kwota; natomiast co do kontroli – to nie było tak, że ja się sprzeciwiłem jej i powiedziałem, że nie chce się spotkać, tylko jak p. Jakubowski do mnie dzwonił w przerwie pomiędzy zajęciami, to jak miałem się spotkać;

- p. F. Małecki – popieram tutaj kolegę Mirka, takich społeczników jak On powinno się popierać, a nie podcinać im skrzydła.

- p. St. Janiak – Komisja została powołana do tego aby działać i skrupulatnie oceniać pod względem formalnym dane wnioski;

- p. P. Jędrkowiak – jaką minimalną liczbę dzieci uważa Pan, Panie Burmistrzu za optymalną aby otworzyć oddział szkolny u nas?

- p. Burmistrz – zgodnie z ustawą jest to 8 dzieci;


- p. Michał Barteczka (przedstawiciel LUKS Szkaradowo) – kieruję swoje pytanie i do Komisji i do Pana Burmistrza – co my jako Klub mamy teraz robić jak środki przyznane wystarczą nam na pół roku, mamy pół roku działać i zawiesić swoją działalność po tym czasie; chciałbym widzieć sprawozdanie Klubu „Orla”, co ona takiego robi oprócz gry w piłkę, że jej się dołożyło, a nam odjęło. Burzymy się, bo każdy by się burzył na naszym miejscu;

- p. Sekretarz – Komisja doskonale wie co robi nie tylko Wasz Klub, ale też inne. Podstawą do działania Komisji jest Program współpracy, który corocznie uchwala Rada. My w sporcie mówimy o piłce nożnej, siatkówce czy koszykówce i na tym też się opieramy przy podziale środków. Nie ma tu żadnej mowy o wyjazdach na jakieś wycieczki itp.

     Pan M. Barteczka oraz przedstawiciele LUKS Szkaradowo dyskutowali jeszcze na temat tego, aby bardziej przyjrzeć się działalności Klubu. Sugerowali również to, że nie wnioskują o podwyższenie dotacji, tylko pozostawienie jej choć na takim poziomie jak dotychczas, a nie obcinanie o ponad połowę. Poruszali również temat wyjazdu kibiców (wcześniej zaaprobowany przez Pana Burmistrza) na zawody Stihl Timbersports oraz cały czas nie kryli swojego rozgoryczenia co do ostatecznej decyzji Pana Burmistrza.

       Po kilkunastu minutach dyskusji na temat przyznania środków finansowych Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ze Szkaradowa, Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak poinformował o terminie następnej Sesji – 24 marca.

Ad. 11.
Zakończenie obrad

O godz. 16:15 zakończono obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu