Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XV/15 z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29 grudnia 2015 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XV/15 z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29 grudnia 2015 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XV/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ XV/15

z XV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 29 grudnia 2015 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz 12. Wybierała Piotr
13. Wycisk Jadwiga
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

       Otwarcia – o godzinie 14:00 - XV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę Powiatu Rawickiego, Pana Krzysztofa Nowaka - Komendanta Powiatowego Policji, Pana Sławomira Rojdę – Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, Pana Kazimierza Maciaszka – Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy, Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Zarządu Dróg, Pana Przemysława Ratajczaka – Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, księży z dekanatu jutrosińskiego, przedstawicieli zakładów pracy z naszej gminy, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, pełen skład, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przed omawianiem porządku obrad Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak – poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy poległych w Powstaniu Wielkopolskim.


Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


I. Część robocza


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016- 2019 według następującego porządku:
- przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
- wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019
6. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016 według następującego porządku:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
- przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;
- stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
- zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
- głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016
7. Interpelacje i zapytania
8. Wolne głosy i wnioski

II. Część okolicznościowa Sesji związana ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2016 rokiem


Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej Sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- uczestniczyłem w naradzie w WOKiSSie i spotkaniu opłatkowym z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego;
- byłem w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu odnośnie budowy chlewni w Janowie; robimy wszystko - aby zgodnie z decyzją mieszkańców – ta chlewnia nie powstała;
- byłem na koncercie bożonarodzeniowym w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w spotkaniach wigilijnych, m.in.: OSP, KGW;
- brałem udział w naradzie Wójta oraz Burmistrzów w Rawiczu;
- odbył się w Centrum Kultury turniej kopa o puchar Pani Krystyny Łybackiej – posłanki do Parlamentu Europejskiego;
- brałem udział w spotkaniu LGD w Pępowie;

Brak pytań.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015

    Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/56/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018


      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XV/57/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 5
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019 według następującego porządku:

- przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;

         Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jutrosin przygotowana została na lata 2016-2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na wydatki majątkowe w roku 2016 przewidziano ogółem kwotę 3.959.187,00 zł. (w tym wydatki jednoroczne w kwocie 414.084,00 zł.). Wśród wydatków jednorocznych wymienić można: m.in.: przebudowę drogi gminnej w Rogożewie (100.000,00 zł.); przebudowę drogi gminnej w Grąbkowie (93.782,00 zł.); przebudowę drogi gminnej w Jeziorach – dokumentację projektową – 30.000,00 zł. Natomiast wśród zadań wieloletnich: budowę sali sportowo-widowiskowej w Szkaradowie – dalszą realizację, zaplanowano na ten cel kwotę 1.638.885,00 zł. oraz budowę kanalizacji sanitarnej Domaradzice-Śląskowo-Nowy Sielec – w roku 2016 zaplanowano dalszą realizację inwestycji, przewidziano na ten cel kwotę 1.500.000,00 zł., zakończenie przewidziano w roku 2017.

Brak pytań ze strony Radnych.

- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin opinię pozytywną.

- wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie

brak wniosków

- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019

        Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 (p. A. Kapała, p. I. Bielerzewska). Dziękuję – zatem uchwała Nr XV/58/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016-2019 została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016 według następującego porządku:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016 przez Burmistrza Miasta i Gminy

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie – 23.897.068,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie – 22.526.268,00 zł., a dochody majątkowe w kwocie – 1.370.800,00 zł.. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie – 24.397.068,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 20.437.881,00zł., wydatki majątkowe w kwocie – 3.959.187,00 zł. Dalej na:
- rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę – 1.550.975,00 zł.
- transport i łączność – 402.974,00 zł.
- gospodarkę mieszkaniową – 198 700,00 zł.
- administrację publiczną – 2 092 151,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 525 050,00 zł.
- obsługę długu publicznego – 250 000,00 zł.
- oświatę i wychowanie – 11 547 802,00 zł.
- ochronę zdrowia – 116 218,00 zł.
- pomoc społeczną – 3 873 336,00 zł.
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 420 057,00 zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 677 397,00 zł.
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 830 013,00 zł.
- kulturę fizyczną – 1.789 003,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2016:

- przebudowa drogi gminnej w Rogożewie,
- przebudowa drogi gminnej w Grąbkowie,
- przebudowa drogi gminnej w Jeziorach (dokumentacja projektowa),
- wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy,
- wniesienie udziałów do MZO Sp. z o. o. w Lesznie.

Zadania majątkowe wieloletnie w roku 2016:
- budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice-Śląskowo-Nowy Sielec,
- budowa sali sportowo-widowiskowej w Szkaradowie.

       Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie. Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.

Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

- przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej :

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;
Komisja Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

Brak pytań ze strony Radnych.

- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie
o projekcie uchwały budżetowej.

      Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na 2016 rok opinię pozytywną.

- stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków

brak wniosków

- zgłaszanie poprawek, dyskusji oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej

Brak poprawek do projektu uchwały budżetowej

- głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

       Przewodniczący odczytał projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. Po odczytaniu projektu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XV/59/2015: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr XV/59/2015 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Burmistrz podziękował Radnym za podjęcie uchwały budżetowej na rok 2016 – będziemy ją wspólnie realizować – dodał Burmistrz.

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania


Brak

Ad. 8
Wolne głosy i wnioski


Brak

        Po 15-minutowej przerwie rozpoczęła się część okolicznościowa sesji. Obecni na niej księża modlitwą wprowadzili zgromadzonych uczestników w nastrój świąteczny. Podzielono się opłatkiem oraz złożono świąteczno-noworoczne życzenia.

Ad. 9
Zakończenie obrad

O godz. 17:00 Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu