Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XIII/15 z XIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27 listopada 2015 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XIII/15 z XIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27 listopada 2015 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XIII/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ XIII/15

z XIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 27 listopada 2015 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Grzywaczewski Bogusław
3. Jakubowski Marian
4. Janiak Stanisław
5. Jędrkowiak Piotr
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Lis Tomasz
9. Mikołajewski Ireneusz                                                                                                                            10. Wybierała Piotr                                                                                                                                                                   11. Wycisk Jadwiga                                                                                                                                                             12. Zuziak Józef
13. Żmuda Franciszek

      Otwarcia – o godzinie 14:00 - XIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Kierownika Rewiru Dzielnicowych – Pana Pawła Jernasia, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych, większość qworum co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. (Nieobecność Radnych: p. I. Bielerzewskiej oraz p. G. Bobrowskiej – usprawiedliwiona).

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018
5. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2016:
a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016;
c) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej;
d) podjęcie decyzji o nieobniżaniu ustalonej Komunikatem Prezesa GUS-u ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2016;
e) podjęcie decyzji o nieobniżaniu ustalonej Komunikatem Prezesa GUS-u ceny 1 dt żyta przyjmowanej za podstawę do obniżania podatku rolnego na rok 2016
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
9. Stanowisko Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie wpisania przez Ministra Środowiska do projektu listy kopalin zawartych w Białej Księdze złoża węgla brunatnego: Gostyń, Oczkowice, Krzywiń, Mosina i Czempiń
10. Interpelacje i zapytania
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie


Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


    W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- brałem udział w zjeździe Wójta i Burmistrzów – w Rosnówku koło Poznania;
- uczestniczyłem w spotkaniu w Rokosowie – odnośnie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim;
- brałem udział w spotkaniu w Kielcach odnośnie funduszu norweskiego;
- uczestniczyłem w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania w Pępowie;
- byłem z p. Beatą Rzeźnik (z-cą kierownika USC) z życzeniami oraz gratulacjami u osób z naszej gminy obchodzących 90-te urodziny;
- 11 listopada odbyły się na Rynku w Jutrosinie uroczystości związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości;
- odbyło się spotkanie dotyczące postępu prac przy budowie sali sportowej w Szkaradowie;
- uczestniczyłem w pracach Komisji Stałych Rady;
- uczestniczyłem wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w spotkaniu dotyczącym ewentualnej budowie kopalni;
- w Bojanowie odbył się turniej bowling – reprezentacja Gminy Jutrosin zajęła w nim IV. miejsce;
Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015


   Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt
uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. I. Bielerzewskiej oraz p. G. Bobrowskiej - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIII/47/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018


      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu na 2015 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. I. Bielerzewskiej oraz p. G. Bobrowskiej - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XIII/48/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 5

Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2016

Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych Rady m.in. odnośnie stawek podatkowych na 2016 rok. Brak uwag ze strony Radnych.

a) podatek od nieruchomości na 2016 rok
- od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:


Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,78 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,78 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,78 zł.

      Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2015 roku to 0,78, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,89, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,78. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.


- od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 4,58 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,58 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 4,58 zł.

       Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2015 roku to 4,58, natomiast propozycja Min. Finansów – 4,58, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,58. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,58. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych:


Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,26 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,26 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,26 zł.

         Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2015 roku to 0,26, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,47, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,26. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów pozostałych: 0,26. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 3,00 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 3,00 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 3,00 zł.

       Burmistrz poinformował, że jest to nowa kategoria podatkowa, której stosowanie od roku 2016 uzależnione jest od posiadania przez Gminę planu rewitalizacji. Proponowana stawka przez Burmistrza – 3,00. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od budowli:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 2%
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2%
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 2%

      Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2015 roku to 2%, natomiast propozycja Min. Finansów – 2%, proponowana stawka przez Burmistrza – 2%. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od budowli: 2%. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 0,74 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,74 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 0,74 zł.

       Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2015 roku to 0,74, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,75, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,74. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,74. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 17,50 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 17,50 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 17,50 zł.

     Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2015 roku to 17,50, natomiast propozycja Min. Finansów – 22,86, proponowana stawka przez Burmistrza – 17,50. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,50. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:


Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 10,68 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 10,68 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 10,68 zł.

       Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2015 roku to 10,75, natomiast propozycja Min. Finansów – 10,68, proponowana stawka przez Burmistrza – 10,68. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,68. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 4,65 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,65 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 4,65 zł.

      Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2015 roku to 4,68, natomiast propozycja Min. Finansów - 4,65, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,65. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych: 4,65. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:

Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – proponowana stawka – 5,40 zł.
Komisja rewizyjna – proponowana stawka – 5,40 zł.
Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – proponowana stawka – 5,40 zł.

     Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2015 roku to 5,40, natomiast propozycja Min. Finansów – 7,68, proponowana stawka przez Burmistrza – 5,40. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 5,40. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poprosił by Rada przystąpiła do głosowania.

     Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/49/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za” (nieobecność Radnych: p. I. Bielerzewskiej oraz p. G. Bobrowskiej - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XIII/49/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b) podatek od środków transportowych na rok 2016

      Burmistrz poinformował, że w projekcie uchwały zaproponowano stawki podatkowe w wysokości obowiązującej w roku 2015. Niemniej jednak mając na uwadze zmiany dokonane w przepisach podatkowych, trzeba było uwzględnić nowy przedział opodatkowania autobusów oraz niewielkie zmiany dotyczące konstrukcji załączników (zaokrąglenie do pełnych złotych czterech stawek podatkowych). Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/50/2015 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za” (nieobecność Radnych: p. I. Bielerzewskiej oraz p. G. Bobrowskiej - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XIII/50/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) opłata targowa na rok 2016

    Burmistrz poinformował, że na rok podatkowy 2016 nie chcemy podnosić stawek opłaty targowej, także zastosowanie będą miały stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2015, czyli: za sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych na targowisku w Jutrosinie od stanowiska – 15,00 zł., natomiast za sprzedaż z koszyka, wózka, skrzynki – 5,00 zł. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/51/2015 w sprawie wprowadzenia, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za” (nieobecność Radnych: p. I. Bielerzewskiej oraz p. G. Bobrowskiej - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XIII/51/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

d) podatek leśny na rok 2016

      Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2016 rok (191,77 zł.) Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1m³ drewna decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.
Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1m³ drewna jednogłośnie.

e) podatek rolny na rok 2016

       Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1 dt żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2016 rok (53,75 zł.) Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1dt żyta decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.
Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1dt żyta jednogłośnie.

Po tym pkt nastąpiła 10 minutowa przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 6.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


     Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Zbigniew Koszarek. Uchwała ta dostosowuje obowiązujące dotychczas formularze w zakresie informacji oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego do obowiązujących przepisów. Jest to tylko taka zmiana kosmetyczna. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/52/2015 w sprawie: określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za” (nieobecność Radnych: p. I. Bielerzewskiej oraz p. G. Bobrowskiej - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XIII/52/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 rok


        Głos zajął Sekretarz Gminy - Pan Zenon Łakomy. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów i kierunków form wzajemnej współpracy.
Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2016 przyjmuje zadania z zakresu:
- ochrony zdrowia;
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocji gminy.
Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert.

Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/53/2015 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za” (nieobecność Radnych: p. I. Bielerzewskiej oraz p. G. Bobrowskiej - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XIII/53/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu


      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Zbigniew Koszarek. Pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyszedł z propozycją, aby w Ostrowie wybudować bazę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS). Cała infrastruktura będzie kosztowała około 6 mln złotych, z czego 3 mln złotych spoczywałoby na dofinansowaniu wszystkich samorządów z południowej Wielkopolski. Z naszej strony koszt rozłożony na okres 2 lat wyniesie 12.500 zł. Nie jest to jakaś ogromna suma – w moim przekonaniu – a życie ludzkie jest najważniejsze i nieocenione. Także myślę, że warto w to wejść.


- p. R. Krzyżosiak – samorząd powiatowy też dokłada się do tego przedsięwzięcia, z tego co wiem na okres 2 lat jest to kwota około 62 000 zł.


      Brak więcej pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XIII/54/2015 w sprawie: wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 „za” (nieobecność Radnych: p. I. Bielerzewskiej oraz p. G. Bobrowskiej - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XIII/54/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 9
Stanowisko Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie wpisania przez Ministra Środowiska do projektu listy kopalin zawartych w Białej Księdze złoża węgla brunatnego: Gostyń, Oczkowice, Krzywiń, Mosina i Czempiń

       Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Wraz z Burmistrzem – panem Zbigniewem Koszarkiem byliśmy na spotkaniu w Rokosowie, gdzie omawiane były po raz kolejny już, zagrożenia jakie niesie ze sobą ewentualna budowa kopalni na terenie naszych gmin ościennych. Minister Finansów 3 listopada opublikował projekt listy kopalin zawartych w Białej Księdze ochrony złóż, które będą podlegały prawnej i planistycznej ochronie. Prawna ochrona, a co za tym idzie, przyzwolenie do ich eksploatacji może spowodować poważny deficyt wody, nieodwracalne szkody w środowisku oraz degradację społeczno-gospodarczą. Ministerstwo Środowiska wskazało termin 15 grudnia 2015 roku jako graniczny co do możliwości składania uwag, wniosków i wspólnego stanowiska dotyczącego ochrony złóż na naszym terenie. W związku z tym chcemy wspólnie z innymi gminami podjąć takie stanowisko, które będzie naszą reakcją na wykazaną wcześniej publikację.


- p. I. Mikołajewski – na zarządzie Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej podjęliśmy też stosowne w tej sprawie stanowisko i przekazaliśmy panu Staroście;


- p. F. Małecki – rozmawiałem z p. Maćkowiakiem i mówił, że na razie nie ma żadnego realnego zagrożenia w związku z kopalnią;


- p. St. Janiak – musimy działać za wczasu, żeby jeżeli jest taka możliwość móc zapobiec jej powstaniu;


- p. Z. Koszarek – do 15 grudnia są przyjmowane wszelkie wnioski i skargi w ministerstwie; jest to niewiele czasu, dlatego chciałbym abyśmy takie stanowisko podjęli.


      Brak więcej pytań, zatem Przewodniczący odczytał tekst stanowiska i poprosił o przegłosowanie go przez Radnych. Kto z państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego stanowiska proszę o podniesienie ręki: 13 „za” (nieobecność Radnych: p. I. Bielerzewskiej oraz p. G. Bobrowskiej - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem stanowisko Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie.


Stanowisko stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania

- p. I. Mikołajewski – występuję w imieniu młodych mieszkańców naszej gminy, czy nie można by tam przy Orliku zamontować takiej „rynny”, gdzie mogliby jeździć m.in. na deskorolce;


- p. Burmistrz - przy Orliku myśleliśmy o tym, żeby zrobić taki skatepark, jak jest np. w Miejskiej Górce, właśnie dla uprawiania takich sportów jak: jazda na deskorolce, czy jazda na rolkach, ale grunty te nie należą do gminy i nie możemy czegoś takiego tam zrobić;


- p. B. Grzywaczewski – z tego co wiem, bo byłem kiedyś w komisji mieszkaniowej, na terenie Gminy Jutrosin jest wiele rodzin, które potrzebują mieszkania, a tutaj pan Burmistrz chce sprowadzić do nas uchodźców ;


- p. Burmistrz – to jeszcze nie jest nic pewnego, czy kogoś w ogóle będziemy mieć.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 11
Wolne głosy i wnioski

- p. A. Kapała – czy do projektu Wieloletniej Prognozy nie można chociaż dodać wyceny tego naszego bruku?;


- p. J. Wycisk – w Dubinie macie chociaż chodnik, a na terenie Grąbkowa i Nowego Sielca nie ma chodnika nawet;


- p. A. Kapała – chodnik robiliśmy z funduszu sołeckiego;


- p. F. Małecki – czy do samorządu wpłynęły może jakieś skargi na nauczycielkę od języka angielskiego?


- p. Burmistrz – nic mi na ten temat nie wiadomo;


- p. M. Barteczka – tuż przed wyborami parlamentarnymi w naszej lokalnej gazetce, której redaktorem jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Pani Krystyna Konieczna ukazało się ogłoszenie wyborcze tej pani - nieopatrzone opisem komitetu z jakiego zostało sfinansowane, czy p. Burmistrz zainteresował się tym tematem?


- p. Burmistrz – z budżetu gminy do tej gazetki nie są dokładane żadne fundusze, z tego co wiem p. Dyrektor zapłaciła za ogłoszenie sama, a sprawę wyjaśniałem już na łamach „Życia Rawicza”; zresztą to pytanie powinien pan skierować do komitetu, z którego ta pani startowała; ja jako Burmistrz – nie mogę nikomu zabronić startować w wyborach;


- p. M. Barteczka – ale moim zdaniem nie powinno coś takiego mieć miejsca (chodzi o ogłoszenie), tym bardziej, że w gazecie tej ukazało się tylko ogłoszenie tej pani, jeszcze dziwnym zbiegiem okoliczności pod artykułem w jaki sposób i gdzie można na terenie gminy zagłosować; dzisiaj np. dostaliśmy „Orędownik samorządowy powiatu rawickiego” i tutaj nie ma żadnej reklamy kandydata z terenu powiatu;


- p. P. Jernaś – podziękował za udzielone wsparcie finansowe przy zakupie radiowozu do policji oraz zaprosił wszystkich na debatę społeczną na temat bezpieczeństwa - 2 grudnia do Chojna;


- p. St. Janiak – w związku z tym, że następna sesja odbędzie się 29 grudnia dopiero, złożył życzenia świąteczne.


Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

W związku z ostatnimi zamachami terrorystycznymi we Francji - wszyscy obecni na sesji, po jej zakończeniu - w geście solidarności – poszli zapalić symboliczny znicz pod drzewkiem przyjaźni.

Ad. 12
Zakończenie obrad

O godz. 16:00 Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Stanisław Janiak zakończył obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu