Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/51/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: wprowadzenia, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XIII/51/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: wprowadzenia, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej.

Numer uchwały: 51
Numer sesji: XIII
Rok: 2015

Uchwała
Nr XIII/51/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej.
______________________________________________________________________________

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 15 ust. 1, art 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Jutrosin.

§ 2.


Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą:

1) za sprzedaż towarów na stanowisku – 15,00 zł.

2) z tytułu zajęcia dwóch lub więcej stanowisk, o których mowa w pkt. 1 – wielokrotność stawki

3) za sprzedaż towarów z wózka, kosza, stolika – 5,00 zł.

§ 3.


Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa

§ 4.


Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Macieja Żyto, zarządzającego terenem targowiska.

§ 5.


Za pobranie opłaty targowej i wpłacenie jej w ustalonym terminie, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% pobranej opłaty.

§ 6.


Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swego wynagrodzenia.

§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 8.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-12-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu