Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XII/15 z XII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22 października 2015 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XII/15 z XII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 22 października 2015 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XII/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ XII/15

z XII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 22 października 2015 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław                                                                                                                                     2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz                                                                                                                         12. Wybierała Piotr
13. Wycisk Jadwiga                                                                                                                                       14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

      Otwarcia – o godzinie 14:00 - XII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Panią Mirosławę Domicz – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Panią Wiesławę Krajka – pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu na kadencję 2016-2019 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2016 rok 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jutrosin 8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych 9. Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2014/2015 10. Interpelacje i zapytania 11. Wolne głosy i wnioski 12. Zakończenie


Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


    W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Koła Emerytów i Rencistów;
- Dom Kultury w Jutrosinie obchodził 40-lecie powstania (z tej okazji odbył się koncert jubileuszowy oraz Pani Dyrektor przygotowała wystawę okolicznościową przedstawiającą 40-letni dorobek instytucji);
- uczestniczyłem w otwarciu nowego zakładu TAD-LEN w Zielonej Wsi;
- odbyła się w Urzędzie narada sołtysów oraz szkolenie z zakresu funduszu sołeckiego;
- brałem udział w uroczystościach związanych z 40-leciem oraz 60-leciem pożycia małżeńskiego par z naszej Gminy;
- uczestniczyłem w inauguracji roku szkolnego Uniwersytetu III Wieku;
- brałem udział w Kongresie Gmin Wiejskich w Serocku;
- uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Związku Śmieciowego w Lesznie;
- uczestniczyłem w naradzie Burmistrzów w Starostwie;
- brałem udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Nauczyciela;
- brałem udział w zjeździe Wójtów, Burmistrzów organizowanym przez WOKiSS w Poznaniu;
- brałem udział w spotkaniu organizowanym przez Klub Seniora Wrzos w Jutrosinie - „Popołudnie z piosenką biesiadną”;
- uczestniczyłem w spotkaniu z konserwatorem zabytków odnośnie stodół w Dubinie.

Brak pytań.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015


      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XII/42/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 października 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu na kadencję 2016-2019


      Pan Mirosław Barteczka - Przewodniczący Zespołu powołanego do zaopiniowania kandydatów na ławników przedstawił sprawozdanie - w którym wraz z pozostałymi członkami zespołu (p. M. Jakubowski, p. J. Zuziak) uwzględnił kryteria i wymogi ustawowe, dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego, opinię Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz własne wypracowane w toku prac Zespołu oceny o kandydacie na ławnika. Reasumując - członkowie Zespołu jednogłośnie - pozytywnie - zaopiniowali kandydaturę 1 osoby - Pani Mirosławy Domicz, która zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz obwarowaniami ustawowymi kandyduje na ławnika do Sądu Rejonowego w Rawiczu, do orzekania w sprawach cywilnych i karnych.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

      Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Janiak spytał Radnych, kto mógłby być w Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Pana Piotra Jędrkowiaka, Pani Jadwigi Wycisk oraz Pani Iwony Bielerzewskiej Kandydaci przyjęli propozycje, przy czym Panią Jadwigę Wycisk mianowano na przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.
       Komisja przystąpiła do pracy, przygotowała karty do głosowania, po czym po kilkuminutowej przerwie ogłosiła wyniki.
        Pani Jadwiga Wycisk - przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół w którym stwierdzono, że po podliczeniu głosów w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na XII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 22 października 2015r. kandydatka – Pani Mirosława Domicz otrzymała 15 głosów, wobec powyższego uzyskała bezwzględną ilość głosów i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Rawiczu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik Nr 5 i 6 do protokołu.

      Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Janiak podziękował Komisji Skrutacyjnej za pracę, po czym przystąpił do odczytania projektu uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XII/43/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 października 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016


       Głos zajęła Pani Wiesława Krajka z MGOPS w Jutrosinie. Wśród wielu problemów społecznych występujących w Polsce jako jedne z czołowych wysuwają się problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez polskie społeczeństwo. Problem ten, mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji jego nadużywania oraz dostępności do świadczeń terapeutycznych, związanych z leczeniem uzależnień, stale utrzymuje tendencję wzrostową. Zjawisko alkoholizmu dotyczy zarówno polityki lokalnej, regionalnej, jak i również całego kraju. Niezależnie od skali, a także jakości podejmowanych działań, alkoholizm był, jest i będzie przyczyną wielu negatywnych zjawisk, zachodzących w różnych obszarach życia społecznego, ekonomicznego, ale przede wszystkim będzie zawsze wielką tragedią zarówno każdej osoby uzależnionej, jak i jej rodziny. Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie, który stanowi rozwinięcie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach poprzednich. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowana na poziomie gminy, która na mocy ustawy uzyskała kompetencje do rozwiązywania tych problemów. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki uzależnień. Program ma minimalizować, a także zapobiegać, edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową. Działania podejmowane w ramach programu powinny uczyć jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Powinny wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne podpieranie się substancjami uzależniającymi.
      Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2015r. 147 rodzin korzystało z różnego rodzaju form pomocy materialnej. Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystało 12 rodzin.
      Rewir Dzielnicowych w Jutrosinie zanotował następujące zdarzenia: interwencje domowe z udziałem nietrzeźwych – 3, w tym zatrzymani do wytrzeźwienia – 0; 21 nietrzeźwych kierowców, w tym 4 popełniających przestępstwo oraz 17 popełniających wykroczenia, a także 16 przypadków picia alkoholu w miejscach publicznych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła 5 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu, w tym w 1 przypadku wystąpiono do sądu o wydanie postanowienia o obowiązku leczenia. Z Punktu Konsultacyjnego w Jutrosinie uzyskano informację, że z porad prawnika skorzystało 53 osób, natomiast psycholog udzielił 68 porad i konsultacji dla 25 osób.
       Ponieważ znaczna część zachowań antyspołecznych podejmowana jest zwykle pod wpływem alkoholu, konieczne jest wdrażanie wszelkich możliwych środków zaradczych wobec tego zjawiska. Podejmowane działania powinny mieć charakter interdyscyplinarny. Ponadto wskazane jest, aby działaniami profilaktycznymi obejmować tak osoby uzależnione jak i współuzależnione, przebywające w najbliższym otoczeniu, (rodziny osób uzależnionych i współmieszkańców) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadania związane z profilaktyką uzależnienia od alkoholu są realizowane na terenie gminy przez szeroki krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działania na rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się m.in. szkoły gminne, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, służba zdrowia.

Cele Programu:

1. Minimalizacja szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
2. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

Zadania Gminy dotyczące realizacji Programu:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Zadanie 1.
- Kontynuacja działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy, do którego podstawowych zadań należy: nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobami i rodzinami z problemem uzależnień oraz przemocy domowej, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, doradztwo i konsultacje specjalistów (m.in. psycholog, prawnik) w sprawie uzależnień i przemocy w rodzinie, informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, udostępnianie materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
- Zakres finansowania działalności Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego obejmuje m.in: wynagrodzenie osób pełniących dyżury (psycholog, prawnik), zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, książek oraz specjalistycznej prasy.
Zadanie 2.
- Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dzieci z rodzin alkoholowych (m.in. Poradnia Leczenia Uzależnień w Rawiczu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego „ Terapia” w Miejskiej Górce).
Zadanie 3.
- Współpraca z biegłymi sądowymi, psychologiem i psychiatrą w zakresie kierowania osób uzależnionych na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia, przygotowanie dokumentacji do sądu, współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu.
- Zakres finansowania obejmuje m.in.: koszty opinii biegłych, opłaty sądowe związane ze składaniem wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia.
Zadanie 4.
- Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy.
- Zakres finansowania obejmuje: zabezpieczenie fachowej literatury, poradników, broszur i ulotek, dofinansowanie wyjazdu na spotkania grup trzeźwościowych.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe-szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie 1.

- Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.
Zadanie 2.
- Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej .
Zadanie 3.
- Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współdziałanie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zadanie 4.
- Edukacja publiczna - ulotki, broszury, poradniki

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczych i socjoterapeutycznych.

Zadanie 1.

Prowadzenie popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
Zadanie 2.
Realizowanie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programów profilaktycznych wpisujących się w szkolne programy profilaktyki.
Zadanie 3.
Dofinansowanie wypoczynku letniego (kolonii, obozów, półkolonii, „zielonych szkół”) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.
Zadanie 4.
Prowadzenie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień, wspieranie merytoryczne i finansowe konkursów wiedzy o uzależnieniach, zawodów i turniejów sportowych promujących zdrowy styl życia, festynów rodzinnych, wspieranie i dofinansowywanie imprez promujących wzorce godne naśladowania i zdrowy styl życia.
Zadanie 5.
Organizowanie szkoleń różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.
Zadanie 6.
Dofinansowanie zakupu nowych elementów placów zabaw oraz naprawa i odnowienie już istniejących
Zadanie 7.
Wspieranie i dofinansowanie działań z zakresu pozalekcyjnych zajęć sportowych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Zadanie 8.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej
Zadanie 9.
Wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodek kultury, kluby sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy, trzeźwy styl życia. Współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz promocji trzeźwości obyczajów.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Zadanie 1.
Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca z instytucjami i podmiotami pozarządowymi, organizacjami sportowymi, kulturalno-oświatowymi i innymi w zakresie realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.


Zadanie 1.
Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art.18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.


Cała informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


- p. M. Kozica – czym kieruje się komisja, przyznając środki na urządzenia na place zabaw na poszczególne wioski?


- p. W. Krajka – w tym roku zakupiliśmy urządzenia do Rogożewa, Zmysłowa, Nad Stawem oraz Domaradzic. Systematycznie chcemy doposażyć wszystkie wioski, które złożą takie zapotrzebowanie na dany rok.


       Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2016 rok proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XII/44/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 października 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2016 rok


      Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Prace społecznie użyteczne jest to nowa forma pracy, skierowana dla osób bezrobotnych. Obejmuje głównie prace porządkowe (na stadionie sportowym, boiskach szkolnych, placach zabaw, w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach), a także pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jutrosin. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 października 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jutrosin


     Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Wracamy do tematu z poprzedniej sesji, na której to zajmowaliśmy się już regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jutrosin. Wszystkie uchwały są przez nas przesyłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do Poznania, gdzie organ nadzoru je sprawdza. Tak też było i w tym przypadku. Organ nadzoru stwierdził, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego, dlatego też powinna być opublikowana w Dzienniku Urzędowym. I aby tak było, musimy zmienić § 3 tejże uchwały, który właśnie o tym mówi. I to jest jedyna zmiana, treść regulaminu się nie zmienia.
       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jutrosin. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XII/46/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 października 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


Po tym pkt ogłoszono 10 min. przerwę.


Obrady wznowiono od pkt 8


Ad. 8
Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych


       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz oraz Skarbnik złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2015 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk przez niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia. Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

      Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Wszyscy radni złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2015 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk prze niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia. Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Ad. 9
Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2014/2015


     Głos zajęła Pani Joanna Andrzejak – pełniąca obowiązki Dyrektora Przedszkola w Szkaradowie. W roku szkolnym 2014/2015 zostało przyjętych do Przedszkola 69 dzieci. W obecnym roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza do Przedszkola 65 dzieci. Przyjęte dzieci zostały podzielone na trzy grupy wiekowe (sześciolatków mamy – 10, pięciolatków – 15, czterolatków – 26, trzylatków - 18). Dzieci otrzymują w Przedszkolu 2 posiłki: śniadanie i obiad, a stawka żywieniowa wynosi na obecny rok 3,40 zł. W sprawie ”Pomocy Państwa w zakresie dożywiania”- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, w ubiegłym roku szkolnym pokrywał 5-gu dzieciom koszty posiłków. Frekwencja obecności w Przedszkolu w ubiegłym r. szkol. wyniosła około 80%. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych – w zajęciach logopedycznych, z j. angielskiego, z religii oraz z rytmiki. Zatrudniona kadra liczyła 16 osób. Nauczycielki realizowały wypracowane kierunki działania, takie jak: współpracę z Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu, lokalnym środowiskiem. Praca z dziećmi dotyczyła również organizacji takich akcji, jak „Góra grosza” czy zbieranie nakrętek. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach plastycznych, brały udział w VII biegu uliczkami Szkaradowa w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oglądały różnorodne przedstawienia teatralne wybrane z bogatej oferty prezentowanej przez teatry objazdowe oraz brały udział w uroczystościach szkolnych, m.in.: Dniu Babci i Dziadka, czy powitaniu wiosny. Wśród przeprowadzonych remontów w Przedszkolu można wymienić, m.in. wymalowanie kuchni.


- p. F. Małecki – podziękował za przygotowanie dzieci do występów podczas I Święta Szkaradowa – Szkaradka;


- p. M. Barteczka – p. Burmistrzu w ramach posiadanych środków finansowych nie możemy zapominać o systematycznym doposażaniu placu zabaw oraz parkingu przy Przedszkolu w Szkaradowie.


Brak więcej pytań ze strony Radnych.


       Głos zajęła Pani Katarzyna Wojciechowska – reprezentująca nieobecną z usprawiedliwionych powodów Dyrektor Przedszkola w Dubinie. Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola to 55. Liczba oddziałów – 3 (oddział 5-latków – 16 dzieci, oddział 4 – latków – 16 dzieci, oddział 3-4 latków – 23 dzieci). 55 dzieci korzysta z obiadu, dzienna stawka żywieniowa wynosi – 3,00 zł. W roku szkolnym 2014/2015 realizowane zadania dotyczyły obszarów: praca wychowawczo-dydaktyczna, współpraca z rodzicami, współpraca ze środowiskiem oraz baza i wyposażenie. Z uroczystości przedszkolnych wymienić można: Dzień Nauczyciela, pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołaj, spotkanie opłatkowe z udziałem całego personelu Przedszkola oraz dzieci z wszystkich grup wiekowych, Dzień Babci i Dziadka, bal przebierańców oraz Dzień Dziecka. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach plastycznych, w wycieczkach oraz akcjach charytatywnych, m.in.: „Góra Grosza”. Przedszkole szeroko współpracuje ze środowiskiem lokalnym bliższym i dalszym: Szkołą Podstawową w Dubinie – wspieranie działań z zakresu adaptacji do szkoły, OSP – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Muzeum w Jutrosinie - poznawanie historii ziemi jutrosińskiej i nie tylko, Policja – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Biblioteka – wspieranie działań w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych, MGOPS w Jutrosinie – pomoc w zakresie dożywiania, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, Przychodnia Lekarska w Jutrosinie – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia, PSSE w Rawiczu – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

     Głos zajęła Pani Urszula Lis – Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie. W roku szkolnym 2014/2015 personel Przedszkola liczył 20 pracowników, w tym: 11 pracowników pedagogicznych oraz 9 pracowników obsługowo – administracyjnych. Wszystkie nauczycielki w Przedszkolu posiadają wymagane kwalifikacje - ukończone wyższe studia magisterskie. Całe grono pedagogiczne uczestniczy zarówno w zewnętrznych, jak i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielki wykorzystują w bezpośredniej pracy z dziećmi. Przedszkole czynne jest od 6:30 – 16:30. Łącznie do Przedszkola uczęszczało 120 dzieci zgrupowanych w sześciu oddziałach:
I oddział - dzieci 4, 5 - letnie - 24 dzieci;
II oddział – dzieci 3, 4 – letnie - 17 dzieci;
III oddział - dzieci 4, 5 - letnie - 18 dzieci;
IV oddział - dzieci 5,6 - letnie - 24 dzieci;
V oddział w GCKiR - dzieci 3,4,5,6 - letnie - 20 dzieci;
VI oddział w Płaczkowie - dzieci 4,5,6 - letnie - 17 dzieci.
Ustalona stawka żywieniowa – 3,50 zł. (za dwa posiłki: 1,10 - śniadanie, 2,40 - obiad) nie uległa zmianie. Przedszkole pracuje w oparciu o opracowaną przez radę pedagogiczną koncepcję pracy Przedszkola. Zawarte w niej zadania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka. Praca z dziećmi prowadzona jest na podstawie programu – „Ku dziecku”, oraz programów autorskich nauczycielek „ Żyję zdrowo i bezpiecznie” oraz „Wędrówki plastyczne przez cztery pory roku”. Bierzemy udział w projektach edukacyjnych, akcjach i kampaniach: „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Góra grosza”, „Akademia Super Przedszkolaka”, „Marzycielska poczta”, Warsztaty kulinarne” oraz „Dzieci-dzieciom”. Zorganizowaliśmy wiele imprez, uroczystości, które na stałe weszły do kalendarza imprez, a zarazem mają wpływ na poprawę jakości pracy w placówce i uściślają współpracę z rodzicami i środowiskiem. Ponadto dzieci biorą udział w festiwalu piosenki przedszkolnej, w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach muzycznych, w których mają możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień. W ramach współpracy z rodzicami odbyło się 15 zebrań grupowych z rodzicami, ponadto 2 razy do roku każdy rodzic indywidualnie spotyka się z wychowawcą w celu szczegółowego omówienia diagnoz przedszkolnych. Rodzice mieli również możliwość obserwacji umiejętności swoich dzieci w czasie zajęć otwartych i występów artystycznych. Rodzice aktywnie brali udział w życiu Przedszkola uczestnicząc w przygotowaniu dzieci do organizowanych przez placówkę konkursów, uroczystości i wycieczek. W razie potrzeby nauczyciele informują rodziców o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy innej koniecznej dla dziecka.

Cała informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

- p. Burmistrz – cały czas staramy się o to, aby w naszej Gminie każde dziecko zostało przyjęte do Przedszkola, czy to w Dubinie, czy w Szkaradowie, czy w Jutrosinie.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania

- p. J. Zuziak – co się dzieje z oświetleniem ulicznym na terenie Jutrosina, bo w ostatnim czasie na terenie kilku ulic nie jest zapalane w ogóle światło?;


- p. Burmistrz – była awaria, ale z tego co wiem to wszystko zostało wczoraj zrobione;


- p. A. Kapała – słyszymy o kolejnej inwestycji, mianowicie drodze w Jeziorach, a o bruku w Dubinie w ogóle się nie mówi; kolejny raz zgłaszam wniosek o ujęcie tej inwestycji w planie wieloletnim. Ponadto chcę przypomnieć, że przy tym nieszczęsnym odcinku bruku znajduje się też zakład wylęgu drobiu i także w ich imieniu proszę też o położenie nowego dywanika. Mieszkańcy są tak zdeterminowani, ze budżet sołecki na przyszły rok przeznaczyli cały na krawężniki; żeby już po prostu było wszystko przygotowane i można tylko położyć dywanik. Nie wiem jak mam dotrzeć do Pana Burmistrza;


- p. Burmistrz – w pierwszej kolejności robimy tam, gdzie uzyskujemy pieniądze. Nie ma pieniędzy na drogi, tam gdzie tylko się kładzie asfalt. Droga musi być wyremontowana, tzn. albo poszerzona, albo od nowa całkowicie zrobiona i wtedy są pieniądze. U Was jest tylko położenie asfaltu i nic więcej. Nie ma na dzisiaj dodatkowych funduszy na nią. Mam nadzieję, że za mojej kadencji uda mi się ją jeszcze zrobić;


- p. A. Kapała – na zebraniu wiejskim było obiecane przez Burmistrza, że będzie skosztorysowana ta inwestycja (etapami – najpierw jeden odcinek, potem drugi). Potem okazało się, że żadnego skosztorysowania nie będzie. Proszę to powiedzieć mieszkańcom na zebraniu wiejskim, że nic z tego nie będzie i koniec;


- p. Burmistrz – na pewno nie będzie to zrobione w przyszłym roku, bo nie mam funduszy; ale nie mogę powiedzieć, że nie będzie zrobione w ogóle;


- p. M. Jakubowski – my sobie zdajemy sprawę z tego, że nie ma pieniędzy na te inwestycje, w Jutrosinie też jest np. ul. Polna do remontu.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 11
Wolne glosy i wnioski


- p. I. Mikołajewski - w zeszłym roku na zebraniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jutrosińskiej wyszliśmy z propozycją aby na każdym grobie powstańca zrobić krzyż, ale niestety nie mamy na to środków. Dlatego doszliśmy do wniosku, że żeby tych wszystkich powstańców uhonorować – warto by było aby ten krzyż umieścić na tym naszym pomniku na rynku. Warunki zbieraliśmy cały rok (plan zagospodarowania, zgody itd.). Dzisiaj oddaliśmy projekt do Pana Sekretarza żeby zobaczył jak to wszystko wygląda;


- p. I. Mikołajewski – chciałbym podziękować pani Joannie Miśkowiak z „Życia Rawicza”, bo dzięki jej interwencji uratowaliśmy zabytkową skrzynkę pocztową, którą ktoś chciał ukraść;


- p. I. Mikołajewski – niedawno byłem w kościele, gdzie występowała młodzież z naszego liceum i było mi bardzo przykro, bo na palcach można było policzyć osoby, które na tym były; uszanujmy zaangażowanie naszej młodzieży i uczestniczmy w takich wydarzeniach;


- p. I. Mikołajewski – niedługo będą wybory parlamentarne i naszym obowiązkiem jest iść zagłosować;


- p. Burmistrz – dzisiaj sołtysi dostali ankiety dotyczące planu gospodarki niskoemisyjnej, mam prośbę abyście rozdali je swoim mieszkańcom i potem wypełnione wróciły do Urzędu;


- p. Burmistrz – tak jak już kolega wcześniej powiedział, 25 października mamy wybory parlamentarne i naszym obowiązkiem obywatelskim jest iść zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem;


- p. St. Janiak – następna sesja odbędzie się 27 listopada .

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 12
Zakończenie obrad

    O godz. 16:20 Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu