Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XI/15 z XI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 17 września 2015 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XI/15 z XI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 17 września 2015 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: XI/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ XI/15

z XI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 17 września 2015 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław                                                                                                                                         2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz (obecny od pkt 9)                                                                                      11. Wybierała Piotr                                                                                                                                                                    12. Wycisk Jadwiga                                                                                                                                                            13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

        Otwarcia – o godzinie 14:00 - XI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Panią Andżelikę Możdżanowską – senator i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Pawła Jernasia – kierownika rewiru dzielnicowych, Pana Romualda Krzyżosiaka – Radnego Rady Powiatu, strażaków z OSP Rogożewo, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych, większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnych: p. Bogusława Grzywaczewskiego oraz p. Ireneusza Mikołajewskiego - jest usprawiedliwiona (radny I. Mikołajewski dotrze na Sesję trochę później, ze względu na sprawy służbowe).

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
7. Podjęcie uchwały w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jutrosin
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
9. Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2014/2015 ze szczególnym uwzględnieniem:
- osiągnięć dydaktycznych,
- stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
- funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
10. Interpelacje i zapytania
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie


Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- byłem na wyjeździe z grupą osób w Potigny we Francji;
- uczestniczyłem w obchodach 90-tych urodzin osób z naszej gminy;
- brałem udział w zebraniu samorządu mieszkańców;
- uczestniczyłem w obchodach Święta Policji w Rawiczu;
- brałem udział w naradzie dotyczącej PROW-u i WRPO;
- uczestniczyłem w otwarciu browaru „Nepomucen” w Szkaradowie;
- brałem udział w naradzie izb rolniczych;
- 23 sierpnia odbyły się w Jutrosinie Dożynki Powiatowe;
- 6 września odbyło się referendum ogólnokrajowe (w Gminie Jutrosin tak jak i w całym kraju była bardzo niska frekwencja);
- uczestniczyłem w XI zjeździe harcerskim;
- brałem udział w rozpoczęciu roku szkolnego szkół z terenu naszej gminy;
- uczestniczyłem w Dniach Pola i Kukurydzy;
- uczestniczyłem w pikniku mleczarskim;
- brałem udział w spotkaniu dotyczącym ewentualnej budowie kopalni;
- w ramach Jarmarku historycznego odbył się w Rawiczu konkurs kulinarny „Wielkopolski obiad”, w którym panie z KGW Grąbkowo zdobyły 3. miejsce;
- w Tarchalinie odbyły się powiatowe zawody strażackie, w których ochotnicy z Gminy Jutrosin w 3. kategoriach wiekowych zdobyli 1. miejsca;
- uczestniczyłem w obradach komisji stałych Rady.


Brak pytań.


Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015


        Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. B. Grzywaczewskiego oraz p. I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/37/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 września 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018


       Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2015 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. B. Grzywaczewskiego oraz p. I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/38/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 września 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku


       Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. Poinformował o procentowych wykonaniach budżetu w I półroczu 2015 roku. I tak też dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin wykonano w 55,91%.
W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 99,83%;
- w dziale Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 91,25%;
- w dziale Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 0,00%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 88,48%;
- w dziale Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 56,66%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano dochody w wysokości 97,00%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 47,38%;
- w dziale Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 58,20%;
- w dziale Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 55,30%;
- w dziale Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 57,42%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 63,13%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 17,24%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 98,29%.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz nadpłaty to kwoty 6.638,30 zł. oraz 13.663,33 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 296 upomnień i 139 tytułów egzekucyjnych. Na dzień sprawozdawczy zahipotekowano należności na kwotę 269.244,66 zł. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego.

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku w 49,15%, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 61,02%;
- w dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 9,40%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 63,38%;
- w dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 51,01%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano środki w 97,00%;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 54,93%;
- w dziale Obsługa długu publicznego – wydatkowano środki w 38,82%;
- w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 52,25%;
- w dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 35,36%;
- w dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 50,89%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 53,54%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 61,27%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 54,92%.
Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015r.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012, w kwocie 500.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2015r. wynosi 170.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2015 kwota 20.000,00 zł.
- rok 2016 kwota 150.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2015r. wynosi 1.790.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2015 kwota 170.000,00 zł.
- rok 2016 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2017 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2018 kwota 340.000,00n zł.
- rok 2019 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2020 kwota 260.000,00 zł.

- emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł. – zadłużenie na 30.06.2015r. wynosi 2.000.000,00 zł.

Plan wykupu:
- rok 2015 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2016 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2017 kwota wykupu 800.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2015r. wynosi 550.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2016 kwota 410.000,00 zł.
- rok 2017 kwota 140.000,00 zł.

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów w kwocie ogółem 410.000,00 zł. zostały uregulowane w terminie.
Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów na dzień sprawozdawczy wynosi – 4.510.000,00 zł.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2015 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Cała informacja odnośnie wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

         Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Wzorem lat ubiegłych do zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników (zgłoszony został jeden kandydat – Pani Mirosława Domicz) proponuję podać przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej, czyli Pana Mirosława Barteczkę (jako przewodniczącego), Pana Mariana Jakubowskiego oraz Pana Józefa Zuziaka. Zadaniem Ich będzie przygotowanie oraz przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonym kandydacie. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. B. Grzywaczewskiego oraz p. I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/39/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 września 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jutrosin

         Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Zbigniew Koszarek. Chcemy odzyskiwać podatek VAT od działalności świetlic, dlatego musimy uporządkować warunki korzystania z tych pomieszczeń. Od 1 października każda osoba wynajmująca salę w świetlicy zobowiązana będzie podpisać z gminą stosowną umowę, w związku z czym za media będzie płacić samorządowi. Do tej pory opłaty za zużycie prądu, czy wody w trakcie komercyjnych imprez odbywających się w świetlicach pobierali sołtysi. Stanowiły one część tzw. funduszu świetlicowego, ale ostatecznie i tak trafiały na konto gminy. Teraz po prostu zostanie to sformalizowane i sołectwa nic na tym nie stracą. Pozostałe zasady korzystania ze świetlic pozostaną bez zmian.

- p. M. Barteczka – czy można wyrzucić z tej uchwały § 3 pkt 8 mówiący o tym, że rezerwacja terminu jest wolna od opłat?

- p. Sekretarz – tak, jest to możliwe.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13 ”za” (nieobecność Radnych: p. B. Grzywaczewskiego oraz p. I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/40/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 września 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Zbigniew Koszarek. Od 2 września do końca października samorządy mogą składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Program ten służy m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię oraz wdrożenia odnawialnych źródeł energii. Plany gospodarki niskoemisyjnej stworzone w ramach konkursów mają stworzyć możliwość jak najszybszego ubiegania się o sfinansowanie działań opisanych w tych planach już z początkiem przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Niniejsza uchwała stanowi zatem niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Ponadto dokument ten będzie koniecznym elementem dokumentacji aplikacyjnych w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Koszt opracowania takiego planu to kwota 18.500 zł.
        Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. B. Grzywaczewskiego oraz p. I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XI/41/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 września 2015 roku została przyjęta przez Radę z jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Po tym pkt. ogłoszono 15 minutową przerwę.

         Po przerwie – przybyły gość – senator oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pani Andżelika Możdżanowska – przekazała uroczyście strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogożewie – torbę zawierającą niezbędne sprzęty pomocne przy udzielaniu pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Po około 20 minutowym przemówieniu dotyczącym działalności senackiej Pani Możdżanowskiej oraz pytaniom kierowanym przez Radnych oraz Sołtysów wznowiono obrady od pkt 9.

Ad. 9 (od tego pkt. obecny p. I. Mikołajewski)
Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2014/2015 ze szczególnym uwzględnieniem:
- osiągnięć dydaktycznych,
- stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
- funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół

        Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie – Pan Waldemar Swornowski. Średnia szkoły z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 4,08. Frekwencja na zajęciach – 94,37%. W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Jutrosinie w sprawdzianie po klasie VI – z języka polskiego oraz matematyki uzyskała 60,79%, natomiast z języka angielskiego – 72,26%. Do sprawdzianu przystąpiło 43 uczniów o bardzo zróżnicowanym poziomie wiedzy. Szkoła brała udział w różnych akcjach, projektach oraz programach, m.in.: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Trzymaj formę”, czy „IV Sztafecie im. Gen. Tadeusza Buka”. W szkole obserwuje się bardzo duże zaangażowanie w organizację i udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Owocem tego są osiągnięcia uczniów na różnych szczeblach konkursowych.
Uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL . Dowozy funkcjonowały bez większych problemów i w sposób prawidłowy i zgodny z planem. Na terenie szkoły nie odnotowano przypadków kradzieży, pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła jest wolna od narkotyków. Nie odnotowano też opuszczania zajęć czy wagarów. W tym zakresie istnieje ścisła współpraca pomiędzy wychowawcami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją oraz rodzicami.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

       Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie – Pan Dariusz Stachowiak. W minionym roku szkolnym średnia ocen z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV-VI wyniosła 4,15. Średnia frekwencja uczniów na zajęciach przedstawiała się następująco: edukacja wczesnoszkolna – 95,23%, klasy IV-VI – 95,59%, szkoła – 95,41%. Do sprawdzianu po klasie VI przystąpiło 20 uczniów. 19 pisało arkusz standardowy, 1 arkusz dostosowany (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim). Średni wynik szkoły z części 1 to 24,53 pkt, z części 2 – 29,26 pkt. Najwyższy wynik ucznia z części 1 to 37 pkt, najniższy – 15. Najwyższy wynik ucznia z części 2 to 38 pkt, najniższy – 13. Z części 1 pięcioro uczniów osiągnęło wynik 30 pkt i więcej, natomiast z części 2 było takich uczniów 11. Zarówno z części 1 i 2 nie było wyniku poniżej 10 pkt. Sześcioro uczniów piszących sprawdzian posiadało opinie poradni o dostosowaniu wymagań, ale sprawdzian pisali na arkuszu standardowym. W roku szkolnym 2014/2015 na terenie placówki nie odnotowano żadnych pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Nie było kradzieży. Szkoła wolna jest od narkotyków. Nie odnotowano przypadków notorycznego opuszczania zajęć czy wagarów. Zagrożenie patologiami społecznymi jest niewielkie. Uczniowie do szkoły dowożeni są gimbusem szkolnym. Dowozami objętych było 69 uczniów. Dowozy przebiegały sprawnie i bez większych problemów. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele brali udział w różnych formach szkoleniowych nabywając nowych doświadczeń i umiejętności oraz doskonaląc swój własny warsztat pracy, natomiast uczniowie brali udział w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając w nich większe lub mniejsze sukcesy.

- p. A. Kapała – chciałabym zaznaczyć, że boisko przy Szkole Podstawowej w Dubinie wymaga już gruntownego remontu.

Brak więcej pytań.


Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

      Głos zajęła Dyrektor Zespołu Szkół w Szkaradowie – Pani Irmina Gilicka – Zalas. Działalność dydaktyczna – realizowanie nowej podstawy programowej, wewnątrz-szkolny system oceniania, rozwijanie pasji i zainteresowań, organizacja przez szkołę konkursów, udział uczniów w konkursach oraz zawodach sportowych. Działalność opiekuńczo wychowawcza – doskonalenie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwój samorządności, dążenie do zmiany postaw z biernego uczestnictwa na postawę aktywną, realizacja projektów pedagogicznych edukacja ekologiczna, edukacja zdrowotna, skuteczne działanie na rzecz aklimatyzacji nowych uczniów w szkole, ocena realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. Kultywowano tradycje realizując bogaty kalendarz imprez szkolnych. W całej szkole jest zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W zespole szkół uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL oraz gimbus szkolny.
Wyniki egzaminów zewnętrznych:
- sprawdzian po klasie 6 – część pierwsza – język polski (70,00%), matematyka (50,60%); część druga – język angielski (75,32%). W skali staninowej szkoła w części pierwszej uzyskała stanin 4 (wynik niżej średni), a w części drugiej 5 (wynik średni).
- egzamin gimnazjalny (część humanistyczna z zakresu języka polskiego – 50,78%, część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 59,82%, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki – 41,00%, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 40,29%, język angielski – poziom podstawowy – 72,18%, język angielski – poziom rozszerzony – 50,25%, natomiast język niemiecki – 45,25%).

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

         Głos zajął Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie – Pan Andrzej Musielak. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły realizowana była w całości w oparciu o podstawowe dokumenty, tzn.: statut wraz z wewnątrz-szkolnym systemem oceniania, program wychowawczy, program profilaktyki oraz zatwierdzony arkusz organizacji. W roku szkolnym 2014/2015 prowadzono działalność pozalekcyjną w postaci pracy organizacji szkolnych, kół przedmiotowych (Samorząd Uczniowski, Koło artystyczne, Wolontariat, Chór szkolny). Uczniowie uczestniczyli i osiągali sukcesy w różnych konkursach z wiedzy, czy zawodach sportowych.
Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego na tle innych szkół powiatu rawickiego w roku szkolnym 2014/2015:
- historia i WOS – średni wynik szkoły w % - 62,06; język polski – 59,10%; przedmioty przyrodnicze – 49,55%; matematyka – 45,78%, język angielski (poziom podstawowy) – 69,39% oraz język angielski (poziom rozszerzony) – 50,44%; język niemiecki (poziom podstawowy) – 48,39%, język niemiecki (poziom rozszerzony) – 68,00%. Gimnazjum ściśle współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu. Odnośnie obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozmów i omówień przeprowadzonych zajęć można stwierdzić, że nauczyciele odpowiednio planują realizację treści kształcenia, które są zgodne z przyjętymi planami nauczania, w realizacji programów uwzględniają treści i osiągnięcia przewidziane w podstawie programowej, a poziom bezpieczeństwa w szkole – z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – uznaję za dobry i zadowalający.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

         Głos zajął Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie – Pan Jan Borucki. W roku szkolnym 2014/2015 mury szkoły opuściło 28 licealistów. Wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego i wybierają się do szkół wyższych lub pomaturalnych. Odeszło także 29 absolwentów ZSZ, z których wielu zamierza kontynuować naukę w szkołach uzupełniających by ostatecznie zdobyć średnie wykształcenie. Zdawalność egzaminu maturalnego: część ustną zdali wszyscy, z części pisemnej nie mamy wszystkich wyników, gdyż oczekujemy na wyniki egzaminu poprawkowego z matematyki. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 9 absolwentów w zawodzie rolnik, kucharz i sprzedawca – zdało siedmioro. Pozostali absolwenci zdają przed komisją powoływaną w Izbie Rzemieślniczej. Nie mamy w tym czasie jeszcze aktualnych wyników. W ramach pracy dydaktycznej zajęcia realizowane były zgodnie z właściwymi ramowymi planami nauczania. Oprócz tego celem jak najpełniejszego przygotowania uczniów do czekających ich zadań w społeczeństwie dorosłym zorganizowano szereg zajęć dodatkowych, w których brali oni udział, a niejednokrotnie sami pod okiem nauczycieli je organizowali: zespół „ARS NOVA” - który daje uczniom możliwość wyżycia się artystycznego, jak i formowania w nich szeregu potrzebnych cech charakterologicznych, zajęcia sportowe, zajęcia w zespole teatralno-recytatorskim, redagowanie gazetki szkolnej „Kujon” oraz kółka przedmiotowe. Uczniowie uczestniczą w konkursach, olimpiadach oraz zawodach, a także współorganizują różne uroczystości szkolne. Mają dostęp do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czy też do pedagoga szkolnego.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 10
Interpelacje i zapytania

- p. F. Małecki - w imieniu wiosek: Janowo, Jeziora, Stasin oraz Szkaradowo składam na ręce Pana Burmistrza pisemny sprzeciw (podpisany przez ponad 300 mieszkańców) wobec budowy dużej chlewni na terenie Janowa. Mieszkańcy burzą się dlaczego tak wielki obiekt ma powstać w tak zadbanej i czystej miejscowości, w bardzo bliskiej odległości od zabudowań;

- p. Sekretarz – zgadzam się z tymi wszystkimi stwierdzeniami, które Pan przytoczył jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, to że każdy przedsiębiorca może złożyć wniosek i może próbować realizować inwestycję o takim charakterze, jaki zamierza. I faktycznie tutaj do Pana Burmistrza wpłynął wniosek o budowę dużej chlewni, tj. na około 2000 sztuk trzody chlewnej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Pan Burmistrz nie może jednoosobowo przeczytać wniosku i powiedzieć „nic z tego”, nie ma takiej możliwości. Zostało więc wszczęte postępowanie i dopiero na podstawie wszystkich uprawnionych w tej sprawie organów - a jest ich bardzo dużo - może zapaść konkretna decyzja. Myślę, że będzie ona negatywna, bo wszystko za tym przemawia, żeby nie doszło do realizacji tej inwestycji. Tym bardziej, że ona częściowo koliduje z terenami wodonośnymi ujęć wody dla Szkaradowa i nie tylko. Więc tutaj problem ochrony wód głębinowych ma kapitalne znaczenie. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że te opinie co wpłynęły do Urzędu są negatywne;

- p. F. Małecki – pragnę zwrócić uwagę na to, że wszystkim nam powinno zależeć na ujęciach wód.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 11
Wolne głosy i wnioski

- p. M. Antkowiak – chodzi mi o ten samochód strażacki, który został przyznany dla Rogożewa. Kilka miesięcy temu w prasie była wypowiedź prezesa, że Dubin otrzyma ten samochód, a teraz okazało się, że samochód ten trafi do Rogożewa;

- p. M. Antkowiak – kolejny już raz wspominam o bruku w Dubinie. Słuchając tego planu finansowego na przyszłe lata, w ogóle nie jest on brany pod uwagę. Nie wiem czy Pan Burmistrz zapomniał. Nawet nie jest jeszcze oszacowany koszt tego;

- p. M. Antkowiak – popierając naszego dyrektora szkoły – boisko szkolne wymaga gruntownego remontu i murawa i bieżnia i przede wszystkim ogrodzenie;

- p. A. Kapała – na komisji temat drogi w Dubinie był też poruszany i polemizowałam z Panem Burmistrzem dlaczego nic w tym temacie się nie robi;

- p. J. Wycisk – z uwagi na fakt, o którym coraz głośniej w mediach, czyli o temat uchodźców - firma Legutko – jeżeli przyjdzie do tego, ze mamy ulokować tutaj jakieś rodziny – da Im pracę, ale pod warunkiem, że Gmina pomoże nam w tym – dając tej rodzinie mieszkanie w Jutrosinie;

- p. R. Krzyżosiak – w związku z rocznicą (17 września 1939r. rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę) poprosił wszystkich obecnych na Sesji o uczczenie minutą ciszy poległych w tym starciu;

- p. M. Jakubowski – chodzi o ten samochód do Rogożewa - w związku z tym, że działalność OSP Rogożewa została wykazana większa, mogło to być powodem tego, że dostali oni ten samochód, a nie jak to było mówione na początku – Dubin.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 12

Zakończenie obrad

O godz. 17:10 w-ce Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ireneusz Mikołajewski zakończył obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu