Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ X/15 z X SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 czerwca 2015 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ X/15 z X SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30 czerwca 2015 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: X/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ X/15

z X SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 30 czerwca 2015 r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Bielerzewska Iwona                                                                                                                                   2. Bobrowska Grażyna
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Wycisk Jadwiga                                                                                                                                        12. Zuziak Józef
13. Żmuda Franciszek

       Otwarcia – o godzinie 13:00 - X Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Przemysława Ratajczaka – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Miejskiej Górki, Panią Kamilę Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie, Panią Krystynę Konieczną – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych, większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnych: p. Mirosława Barteczki oraz p. Piotra Wybierały - jest usprawiedliwiona.

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Jutrosin wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 21 w Jutrosinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXV/163/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2005 roku 10. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności 11. Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny: - Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie - Biblioteki Publicznej w Jutrosinie 12. 25-lecie samorządu terytorialnego 13. Interpelacje i zapytania 14. Wolne głosy i wnioski 15. Zakończenie


Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie


     W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono żadnych uwag, został on przyjęty bez odczytywania. Jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- brałem udział w zakończeniu roku szkolnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w Święcie pieśni i muzyki, które odbyło się w Rawiczu;
- brałem udział w walnym zgromadzeniu Spółki „Wodociągi Gminne”;
- brałem udział w zgromadzeniu związku śmieciowego;
- uczestniczyłem w obradach sesji Rady Powiatu Rawickiego;
- brałem udział w walnym zebraniu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w konferencji Lokalnej Grupy Działania oraz w walnym zgromadzeniu;
- uczestniczyłem w obchodach 25-lecia samorządu gminnego w Rawiczu;
- uczestniczyłem w zakończeniach roku szkolnego szkół z naszej gminy;
- odbyły się w Ostojach zawody strażackie;
- brałem udział w pracach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015


    Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. M. Barteczki oraz p. P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/30/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018


      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2015 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. M. Barteczki oraz p. P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/31/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


    Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. W związku z budową sali sportowo-widowiskowej w Szkaradowie zaciągamy kredyt długoterminowy w wysokości 1.800.000,00 zł, który będzie spłacany w latach 2015 i 2016. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. M. Barteczki oraz p. P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/32/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Jutrosin wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie

     Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Żeby objąć 130 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie Gmina Jutrosin musi wnieść wkład pieniężny w wysokości 107.250,00 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. M. Barteczki oraz p. P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/33/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 21 w Jutrosinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

     Głos zajął Sekretarz Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. 8 czerwca 2015 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin wpłynęło pismo od Gminnej Spółdzielni „SCh” w Jutrosinie, w którym to została wyrażona prośba o wyrażenie zgody na dalszy wynajem przedmiotowego lokalu użytkowego na cele handlowe. Prośbę tą umotywowano tym, że zbliża się termin wygaśnięcia umowy zawartej pomiędzy Gminną Spółdzielnią „SCh” w Jutrosinie a Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jutrosinie, na mocy której w zamian za współfinansowanie kosztów odbudowy budynku w którym mieści się lokal, Gminna Spółdzielnia „SCh” w Jutrosinie nabyła prawo do jego bezpłatnego użytkowania przez okres 50 lat. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. M. Barteczki oraz p. P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/34/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

       Głos zajął Sekretarz Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Starostwo Powiatowe w Rawiczu zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. W związku z tym 18 czerwca przesłali do nas pismo, w którym zobligowano nas do dostarczenia do dnia 31 sierpnia 2015 roku uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Gmina Jutrosin jest właścicielem jednego przystanku, który mieści się na Rynku w Jutrosinie. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. M. Barteczki oraz p. P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/35/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXV/163/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2005 roku

       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Zbigniew Koszarek. Jest to temat, który nam wyniknął niedawno. W 2005 roku uchwaliliśmy program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Jutrosin z perspektywą do roku 2015. Jest on aktualny cały czas, ale pewne rzeczy, które zostały już zrobione nie zostały w nim jeszcze ujęte. Dlatego chciałbym żeby tę perspektywę przedłużyć jeszcze o 5 lat, czyli do 2020 roku, między innymi dlatego aby móc kontynuować i zakończyć inwestycje już rozpoczęte na bazie Programu, poprzez efektywne i sprawne wykorzystanie środków finansowych, które gmina zamierza uzyskać również ze źródeł zewnętrznych. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnych: p. M. Barteczki oraz p. P. Wybierały usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr X/36/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10 min. przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 10.

Ad. 10

Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności

       Głos zajął Pan Przemysław Ratajczak – Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Miejskiej Górce. W tym roku wyjątkowo 15 czerwca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wyjątkowo – bowiem ze względu na zwiększony stopień trudności wypełniania tych wniosków termin składania był wydłużony o jeden miesiąc. I tak wydłużenie to spowodowało to, że praktycznie można powiedzieć przyjęliśmy wszystkie wnioski w tym podstawowym terminie, tj. do 15 czerwca. Jeszcze cały czas można wnioski składać, jeśli ktoś by zapomniał to do dnia 10 lipca, z tym, że za każdy dzień roboczy zmniejszamy wysokość dopłat o 1%. W tym roku, jak już mówiłem przyjęliśmy wniosków 3216, jest to praktycznie o około 70 wniosków więcej niż lata poprzednie. Wynikało to tak naprawdę z jednej przyczyny. W tym roku w ramach nowego PROW-u i nowego systemu dopłat bezpośrednich ustawa zezwoliła na składanie wniosków poprzez rolników, którzy mają poniżej 1 ha fizycznego, a którzy posiadają bydło czy też krowy. Wtedy ich wysokość dopłat przekraczała równowartość tych 200 euro, więc mogli wnioskować również o dopłaty. Z tego powodu właśnie mamy te 60 czy 70 wniosków więcej na całym powiecie rawickim do rozpatrywania. Jak już mówiłem w tym roku również ten poziom trudności wypełniania wniosków był wyższy niż w latach ubiegłych. Wynikało to przede wszystkim z tego, że wprowadzone zostało takie pojęcie jak zazielenienie i podział gospodarstw ze względu na wielkość, czyli tak naprawdę gospodarstwa do 10 ha wypełniały wniosek tak jak w latach ubiegłych. Natomiast gospodarstwa, które miały powyżej 10 ha musiały wypełniać w sposób inny, znacznie trudniejszy. W naszym powiecie jest około 30% gospodarstw takich, które mają właśnie powyżej 10ha.
      Z takich nowości jakie czekają nas w tej chwili, to przede wszystkim program „Młody rolnik”. Będzie on zbliżony do tego programu co był realizowany dotychczas. Są natomiast takie dość znaczne różnice, przede wszystkim to, że te wnioski, które będą składane, będą składane do nas do biura do Miejskiej Górki i także u nas rozpatrywane. Jest to takie myślę znaczące ułatwienie. Natomiast jeśli chodzi o reguły, czy zmiany reguł to jest jedna podstawowa zmiana, która mówi o tym, że do tej pory można było sobie przekazywać gospodarstwa w postaci, np. dzierżawy, natomiast w tej chwili zostało to bardziej sprecyzowane i 70 % gruntów, które będzie miało to gospodarstwo tego „Młodego rolnika” będzie musiało być własnością rolnika tego poprzedniego, bądź też dzierżawiąc z zasobu agencji nieruchomości rolnych, bądź tez z zasobu gminy. Kolejny program to tzw. „mała modernizacja”, czyli program pozwalający na restrukturyzację małych gospodarstw.


- p. W. Kalka – czy wydłużenie czasu składania wniosków coś spowodowało?


- p. P. Ratajczak – wzrosła ich ilość;


- p. E. Szymkowiak – czy w związku z wystąpieniem suszy Agencja przewiduje jakąś pomoc, myślę, że w formie wcześniejszego rozpatrzenia wniosków o płatność? Czy jest takie coś przewidziane?


- p. P. Ratajczak – z informacji jakie posiadam to na terenie Wielkopolski nie została „urzędowo” stwierdzona susza, także nic takiego prawdopodobnie nie będzie;


- p. Burmistrz – jeżeli ktoś chce składać wnioski to może, ale czy to przejdzie to nie wiem; susza nie została na naszym terenie oficjalnie ogłoszona;


- p. T. Lis – czy coś wiadomo kiedy ruszy program modernizacja gospodarstwa albo różnicowanie działalności?


- p. P. Ratajczak – na razie nic mi nie wiadomo.

Brak więcej pytań.

Ad. 11
Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny:


- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie


      Głos zajęła Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie – Pani Krystyna Konieczna. Imprezą rozpoczynającą okres wakacyjny był festyn z okazji 25-lecia samorządu gminnego połączony ze świętem wiatraka oraz turniejem wsi, który odbył się 21 czerwca nad zalewem w Jutrosinie. 11 lipca na zaproszenie pani Krystyny Łybackiej odbywa się wycieczka autokarowa do Parlamentu Europejskiego. Jak co roku – we wioskach Gminy Jutrosin – odbywać się będzie cykl imprez pod nazwą „Bawimy się razem”. Do tej pory mamy zgłoszone: Grąbkowo, Pawłowo, Zaborowo, Dubin, Jeziora, Płaczkowo, Szymonki, Janowo, Bielawy, Ostoje, Bartoszewice oraz Nad Stawem. 24 lipca odbędzie się kolejny już w tym roku spływ kajakowy Orlą z Jutrosina do Pakosławia. W każdy czwartek sierpnia odbywać się będą wakacyjne spotkania filmowe w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, natomiast na boisku sportowym Orlik – zajęcia sportowe, m.in.: liga piłki siatkowej i piłki nożnej, biegaj razem z nami czy letni obóz dochodzeniowy piłki nożnej.
     W kalendarz imprez letnich wpisały się już Mistrzostwa Wielkopolski w wyścigach drezyn ręcznych, które tym razem odbędą się 26 lipca 2015 roku. 23 sierpnia na Rynku w Jutrosinie odbędą się Dożynki Powiatowe, a 25 września – z okazji 40-lecia istnienia Domu Kultury – koncert jubileuszowy.

- p. W. Kalka – w kalendarz imprez podany został również turniej piłki plażowej w Ostojach, nie wspomniała Pani o tym;

- p. K. Konieczna – bo ja mówię tylko o tych imprezach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie;

- p. M. Jakubowski – czy będzie w tym roku festyn na rynku organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie – na zakończenie wakacji;

- p. K. Konieczna – z tego co mi wiadomo, to będzie;

- p. J. Wycisk – czy już wiadomo kto będzie występował na tym koncercie jubileuszowym Domu Kultury i czy występ ten będzie biletowany?

- p. K. Konieczna – jeszcze nie wiadomo, a koncert będzie bezpłatny, w stosownym terminie będzie można w Centrum Kultury nabyć wejściówki na niego.

Brak więcej pytań.

- Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie


      Głos zajęła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie – Pani Kamila Malecha. Program zajęć wakacyjnych przedstawia się następująco: 18.08.2015r. (t.j. wtorek) - godz. 12:00-14:00 - "Rusz głową nad grą planszową" - gry planszowe, układanie puzzli, zajęcia plastyczne - forma przestrzenna; 20.08.2015r. (t.j. czwartek) - godz. 12:00-14:00 - "Szablonowe i pieczątkowe twórcze szaleństwo" - czytanie książek o zwierzętach, rysowanie z wykorzystaniem szablonów i pieczątek, plastelinowy świat zwierząt - zajęcia manualne; 25.08.2015r. (t.j. wtorek) - godz. 12:00-14:00 - "Bajkowy świat plastelinowego ludzika" - czytanie wiersza M. Kownackiej, pt. "Misio i Plastuś", poznanie bohatera "Plastusiowego pamiętnika", plastelinowy świat (wykonanie figurek z plasteliny).


Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 12
25-lecie samorządu terytorialnego

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Przedstawił informację o działalności samorządu gminnego przez ostatnich 25 lat, a następnie wręczył podziękowania Radnym pełniącym tą funkcję od początku czyli 1990 roku: Panu Stanisławowi Janiakowi oraz Panu Szczepanowi Samolowi (obecnie pełniącemu funkcję sołtysa). Wyróżnienie z rąk Burmistrza otrzymał również Mieczysław Kurzawa, który najdłużej, bo nieprzerwanie od 1983 roku pełni funkcję sołtysa wsi Nowy Sielec.
      Stosowne życzenia i gratulacje za pełnienie funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin oraz działanie dla Jej dobra i rozwoju otrzymał również Pan Zbigniew Koszarek.

Ad. 13
Interpelacje i zapytania

- p. M. Guziołek – czy sprawdzane jest kto na terenie Gminy Jutrosin nie jest zaopatrzony w kosze na śmieci?

- p. Burmistrz – cały czas jest to weryfikowane;

- p. I. Mikołajewski – druhowie z OSP w Rogożewie mają wielkie obawy, że znowu zostaną „wykiwani” ze swoim wozem bojowym. Takie ich słuchy doszły. Czują się oszukani;

- p. Burmistrz – składaliśmy wnioski na 3 pojazdy bojowe: 2 pojazdy lekkie do Rogożewa i Dubina oraz 1 pojazd średni do Jutrosina. I teraz jest kwestia tego gdzie nam przydzielą w Poznaniu; to nie jest tak, że my tutaj dzielimy;

- p. St. Janiak – jeżeli chodzi o te 2 samochody lekkie, my zrobiliśmy 2 wnioski i te wnioski zostały zakwalifikowane. Zostały one przekazane do realizacji do Marszałka. Z tego co wiem, to są one cały czas rozpatrywane. Z tym, że wniosek na samochód do Dubina jest rozpatrywany jako w pierwszej kolejności. Trudno mi jest powiedzieć czy wniosek na samochód do Rogożewa już przepadł, jeśli tak, to będziemy składać kolejne aż do skutku. Na pewno nie dostaniemy 3 samochodów w jednym roku.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 14
Wolne głosy i wnioski

- p. J. Wycisk – kiedy pojawią się tabliczki z numerami domów w Grąbkowie?

- p. Burmistrz – są już zamówione;

- p. St. Janiak – kolejne sesje będą odbywały się o godz. 14:00.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 15
Zakończenie obrad

O godz. 15:45 zakończyły się obrady X Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu