Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr X/32/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA Nr X/32/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Numer uchwały: 32
Numer sesji: X
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr X/32/2015
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
___________________________________________________________________________


    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885, z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) w związku z realizacją inwestycji „Sala sportowo – widowiskowa w Szkaradowie”, w rozbiciu na lata:
- rok 2015 kwota 1.300.000,00 zł,
- rok 2016 kwota 500.000,00 zł.

§ 2.
Kredyt wymieniony w § 1 wraz z należnymi odsetkami spłacany będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat w terminach określonych w umowie.

§ 3.
Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu, o którym mowa w § 1.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu