Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ VII/15 z VII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,która odbyła się dnia 28 maja 2015 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ VII/15 z VII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,która odbyła się dnia 28 maja 2015 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: VII/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ VII/15

z VII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 maja 2015 r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona                                                                                                                                    3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Wybierała Piotr
13. Wycisk Jadwiga
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

      Otwarcia – o godzinie 13:00 - VII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Michała Dolińskiego – Prezesa „Wodociągów Gminnych” w Pakosławiu, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Radnych, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2014 7. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: - uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok 8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2014 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2014 rok 9. Dyskusja nad: - przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014; - dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie; - Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2014 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2014: - przeprowadzenie głosowania (jawne) - ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania - przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 12. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 14. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie 15. Interpelacje i zapytania 16. Wolne głosy i wnioski 17. Zakończenie

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- udział w podsumowaniu działalności Lokalnej Grupy Działania w Pępowie;
- uczestniczyłem w spotkaniu autorskim dr Romualda Krzyżosiaka;
- brałem udział w obchodach 90-lecia urodzin p. Bartkowiak ze Śląskowa;
- uczestniczyłem w imprezach majowych organizowanych na terenie Gminy Jutrosin;
- odbył się u nas turniej rejonowy piłki plażowej;
- uczestniczyłem z zakończeniu roku szkolnego 3 klas Liceum Ogólnokształcącego w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w capstrzyku strażackim w Szkaradowie;
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka PSP w Rawiczu;
- brałem udział w obchodach 25-lecia powstania samorządu, który odbył się w Pakosławiu;
- odbyła się u nas (w wiatraku nad zalewem) narada Wójta oraz Burmistrzów;
- byłem na obchodach 90-lecia urodzin p. Stanisława Jędrasia;
- odbyła się u nas narada Sołtysów;
- uczestniczyłem w targach rolniczych w Gołaszynie;
- brałem udział w pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015


     Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VII/22/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 maja 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018


      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2015 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VII/23/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 maja 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014


      Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że muszą mieć na koniec taki sam wynik finansowy. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VII/24/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 maja 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2014

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok. Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2014 rok uchwalono w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/198/2013 w wysokości:
- dochody - 22.590.254,00
- wydatki - 21.590.254,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w kwocie 1.000.000,00 zł. stanowiła nadwyżkę budżetu, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. W ciągu całego 2014 roku następowały zmiany budżetowe na podstawie pism Ministerstwa Finansów, pism Wojewody Wielkopolskiego, umów oraz innych regulacji. Dokonywano także zmian poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych 8 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 7 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody - +1.207.207,60
- wydatki - +1.591.008,60

Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2014 roku zamknął się kwotą:
- dochody - 23.797.461,60
- wydatki - 23.181.262,60

Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2014 do kwoty 616.199,00 zł. stanowiąca nadwyżkę budżetu, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2014.

Sprawozdanie w całości znajduje się w sekretariacie UMiG w Jutrosinie.
(załącznik nr 6 do protokołu).

Pan Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 7
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok

       Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Mariana Jakubowskiego. Odczytał On Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok i na tej podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2014 rok.

U Z A S A D N I E N I E:


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok, zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Skarbnika Gminy Jutrosin oraz przedłożoną dokumentacją finansową i sprawozdawczą: Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2014.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Panu Zbigniewowi Koszarkowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2014 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium: 4 głosy (jednogłośnie)

Dziękuję Panu Marianowi Jakubowskiemu za przedstawienie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

Przechodzimy do pkt kolejnego.

Ad. 8
Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2014 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2014 rok

       Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2014 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013r. – wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok opinię pozytywną.

        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Marian Jakubowski odczytał Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 8 maja 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2014 rok. Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013r. – wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy za 2014 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Ad. 9
Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie,
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2014

      Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytań do Burmistrza lub Komisji Rewizyjnej – odnośnie przedłożonych sprawozdań i uchwały Komisji Rewizyjnej.

Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.

Brak pytań.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2014:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne),
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium

       Projekt uchwały Nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2014 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, tym samym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje – zatem Uchwała Nr VII/25/2015 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


     Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczył kwiaty, które następnie p. Burmistrz przekazał p. Skarbnik, dziękując Jej za odpowiedzialne gospodarowanie budżetem gminy w roku 2014.
Burmistrz podziękował również Radzie i Sołtysom.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy .
Po przerwie wznowiono obrady od pkt 11.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów


         Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Zmiana ta, jest zmianą kosmetyczną. W związku z odejściem 2 sołtysów – Pani Mocydlarz i Pana Wybierały, a wybraniem nowych – Pana Małeckiego i Pana Zaradnego – nastąpiła konieczność wprowadzenia tego do uchwały. W przypadku poboru podatków, inkasentów trzeba wyznaczyć na poszczególne sołectwa z imienia i nazwiska. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 maja 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Ad. 12/13
Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

       Głos zajął Prezes „Wodociągów Gminnych” - Pan Michał Doliński. Spółka w roku 2014 obsługiwała w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków 3 Gminy: Miejską Górkę, Jutrosin oraz Pakosław; 7 ujęć wody: w Szkaradowie, Szymonkach, Starym Sielcu, Rogożewie, Konarach, Miejskiej Górce oraz Białymkale oraz 3 oczyszczalnie: Pakosław, Chojno i Nowy Sielec. Z ujęć wodociągowych w roku 2014 wydobyliśmy i wprowadziliśmy do sieci wodociągowej 1mln 206 tys. m³ wody, dodatkowo zakupiliśmy jeszcze wodę z zewnątrz, bo nie jesteśmy samowystarczalni jeżeli chodzi o ilości wody, którą rozprowadzamy (z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu - 83,5 tys. m³, ze Związku Wodociągu i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 128,5 tys.m³). Oczyszczalnia w Chojnie oczyściła - 86 tys. m³, w Pakosławiu - 81 tys. m³, a w Nowym Sielcu – 85 tys. m³ ścieków. Łącznie było to 252 tys. m³ w skali roku, w tym 51 tys. m³ były to ścieki pochodzące z infiltracji, wód opadowych, nieopomiarowanych zrzutów ścieków wśród odbiorców. W roku 2014 obowiązywała jedna cena wody - wprowadzona w roku 2013. Za wodę płaciliście Państwo 2,56 zł. netto, a za ścieki przemysłowe – 8,65 zł. Łącznie przychód z działalności w roku 2014 to 3 mln 928 tys zł. netto - z działalności podstawowej, czyli rozprowadzanie wody i odbiór ścieków. Dodatkowo wykonywaliśmy jeszcze usługi budowlane za kwotę ponad 251 tys. zł. Ogólnie przychód w roku 2014 wyniósł ponad 4 mln zł. W firmie w roku 2014 pracowało: 4 pracowników w biurze, 13 osób w obsłudze brygady remontowej, pozostali pełnili funkcję inkasentów i konserwatorów urządzeń. Łączne zatrudnienie to 28 osób. Średnia płaca z roku 2014 - 2.872 zł. Pokrótce udział kosztów w wykazie rodzajowym: zakup materiałów i energii – 35%; amortyzacja – 12,4%; podatki i opłaty – 12%; wynagrodzenia – 26%; pozostałe koszty – 14%.

       W roku 2014 w naszej działalności odnotowaliśmy straty nadzwyczajne związane ze szkodami komunikacyjnymi; były to uszkodzenia instalacji przeciwpożarowych, czyli hydrantów oraz instalacji sterowniczych oczyszczalni w Pakosławiu. Z polis ubezpieczeniowych udało nam się już trochę odzyskać. Natomiast nie jest to jeszcze kwota pełna, bo w roku 2015 był jeszcze naprawiany układ sterowniczy agregatu prądotwórczego. Ale myślę, że odszkodowanie w całości nie pokryje tych strat.

       Rentowność firmy według wskaźnika rentowności w roku 2014 wyniosła niespełna 5%. Przy czym są tutaj brane pod uwagę 3 działalności. Jeżeli mówimy o działalności związanej ze ściekami, to jest ona nadal deficytowa. Ogółem jesteśmy ponad kreską, natomiast gdybyśmy mieli obsługiwać tylko i wyłącznie ścieki kanalizacyjne, musielibyśmy wykazać stratę albo wprowadzić znaczne podwyżki. Tak mniej więcej wygląda działalność Spółki w roku ubiegłym. Biorąc to wszystko pod uwagę złożyliśmy nowy wniosek taryfowy, w którym proponujemy minimalne wzrosty cen za wodę i ścieki. Za 1 m³ wody - 2,59 zł. netto (tj. 3 grosze w górę); za ścieki komunalne – 4,63 zł. netto (tj. 5 groszy w górę); ścieki przemysłowe – 8,72 zł. netto (wzrost 7 groszy); a opłata taryfowa – 6 zł. Za wodę wszyscy płacą jednakową cenę, natomiast ścieki są rozbite na ścieki przemysłowe i komunalne.

      W celu zobrazowania tego, co ludzie wyrzucają do kanalizacji pokażę Państwu kilka zdjęć. Pragnę zaznaczyć, że jest to tylko niewielki wycinek.

- p. W. Kalka – mam pytanie odnośnie studni w Szkaradowie, wiem, że ona jest nieczynna, ale chciałbym się dowiedzieć jaki jest poziom azotanów?

- p. M. Doliński – 2 razy w roku jest pobierana próba przez wydział ochrony środowiska z Leszna i na dzień dzisiejszy nie stwierdziliśmy żeby ten poziom azotanów ulegał pomniejszeniu. W stosunku do roku 2013, w roku 2014 nawet ten poziom lekko podskoczył do góry; dlatego obawiam się, że ta studnia dla naszych celów będzie studnią straconą w tym momencie; gdyby okazało się, że będziemy potrzebowali w tamtym rejonie więcej wody, to będzie potrzeba więcej wody czerpać z ujęcia w Szymonkach lub wystąpić do Starostwa Powiatowego o zezwolenie na odwiercenie dodatkowej studni, która pozwoliłaby wydobywać więcej wody z terenu Szkaradowa;

- p. A. Kapała – chciałam nawiązać do kalkulacji cen; przy zaopatrzeniu w wodę podaliście Państwo ilość odbiorców, natomiast przy odprowadzaniu ścieków, tej ilości nie ma. Może Pan chociaż ustnie uzupełni, ilu odbiorców ścieków jest podłączonych, szczególnie chodzi mi o Dubin i czy są jakieś sankcje co do tego ?

- p. M. Doliński – w Dubinie mamy aktualnie podłączonych 147 dostawców ścieków. Trudno mi jest się odnieść do tego ilu jest niepodłączonych, bo takimi danymi co do ilości budynków czy gospodarstw nie dysponujemy;
- p. J. Wycisk – co Państwo planują zrobić w sprawie takich gospodarstw w Grąbkowie gdzie jest bardzo niskie ciśnienie wody, czasami nawet gospodarze narzekają, że przy odpasie ta woda nie leci?

- p. M. Doliński – stacja w Sielcu, jest to stacja, która działa w układzie zmienno-ciśnieniowym, zatem zakres ciśnień waha się od włączenia do wyłączenia. Czyli ta różnica ciśnień może skakać w granicach 1,5 atmosfery. W związku z tym, Grąbkowo, które jest położone kilkanaście metrów wyżej w stosunku do stacji może odczuwać ten spadek i na pewno odczuwa, bo takie sygnały już do nas docierały. Po modernizacji stacji w Rogożewie zastanawialiśmy się już wspólnie z Burmistrzem i projektantami, jak do tematu podejść, czy przedłużyć zasilanie od strony Płaczkowa i nowej stacji, która będzie pracowała w układzie stało-ciśnieniowym, czy szukanie środków na modernizację układu technologicznego stacji w Starym Sielcu. Jeszcze nie jesteśmy przygotowani do tego, aby operować datami, kiedy się to zmieni;

- p. E. Szymkowiak – przykładowo awarię mamy po 15-ej i gdzie tą awarię mamy zgłaszać; pod jaki numer telefonu; jako telefon alarmowy mamy podany numer 994 i miałem okazję z niego skorzystać i telefon był głuchy. Co dalej?

- p. M. Doliński – 994, tj. pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne, ale dotyczy tylko tych firm, które płacą za ten numer, natomiast my w centrum antykryzysowym podaliśmy numery i tymi numerami dysponuje policja, straż pożarna. Państwo jako miejscowi, znacie poszczególne osoby, które pełnią rolę konserwatorów, w dodatku jest udostępniony mój telefon i telefon kierownika technicznego, które o dowolnej porze są do dyspozycji;

- p. I. Rolnik – w ubiegłym roku w Bartoszewicach nastąpiła awaria, wycięto dziurę w asfalcie położono płytę i ona do tej pory jest. Czy nie można naprawić tego asfaltu?

- p. M. Doliński – z reguły jeżeli jakaś awaria powoduje konieczność wycięcia kawałka asfaltu, my zasadniczo robimy to w ten sposób, że uzupełniamy to kostką. Natomiast jeżeli właścicielem jest Gmina, bądź Powiat, to w uzgodnionym terminie oni łatają to asfaltem. Jeżeli zostało to jakoś zaniedbane i jest jakiś problem to na pewno tym tematem się zajmiemy;

- p. P. Wachowiak – oglądając te zdjęcia, to moim zdaniem wystarczyłoby jakieś zabezpieczenia porobić po prostu, bo Wy nie zarobicie w ogóle, jak tak dalej będzie; mówił Pan też o średniej wypłacie jaką uzyskują pracownicy; niech Pan powie ile zarabiają poszczególni pracownicy?

- p. M. Doliński – średnia płaca jest wyliczona z 28 osób; fundusz płac jest taki, że jedni dostają zasiłki rodzinne, inni nie, natomiast nie ma rozbieżności wielkiej pomiędzy pracownikami; ja nie jestem tutaj upoważniony do tego, aby przynieść listę płac i wyczytywać ile dana osoba zarabia. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia i o pompy. Państwo widzicie, że to co się tam na tych pompach wiesza, to nie można nazwać ściekiem. W wielu przypadkach są to torby foliowe z obierzynami od ziemniaków, całe główki kapusty, szmaty, kurtki itp. Tego żaden projektant, czy twórca takich pomp nie przewidział, że coś takiego się tam może znaleźć. Wszystkie części są bardzo drogie. Staramy się cały czas jakoś temu zapobiegać, ale w znacznej mierze nie zależy to od nas;

- p. J. Wycisk – nie wiem, czy jest taka możliwość aby p. Asia udostępniła te zdjęcia gdzieś do opinii publicznej, żeby faktycznie w świadomość ludzi jakoś to wpoić;

- p. M. Doliński – to jest tylko wycinek, bo nie zawsze jest czas, ani chęć przy awarii późnym wieczorem czy w nocy na bawienie się z robieniem zdjęć;

- p. J. Wycisk – czy Gmina starała się o jakieś środki unijne, jeżeli chodzi o wodociągi?


- p. Burmistrz – teraz np. robimy kanalizację w Jutrosinie na ul. Lawendowej i Akacjowej;

- p. Burmistrz – liczy się edukacja, bo ja nie wyobrażam sobie jak można np. kawałek prosiaka wyrzucić do kanalizacji, bo też takie przypadki były; to się wszystko wiąże z ogromnymi kosztami;

- p. M. Barteczka – jeżeli chodzi o opłatę abonamentową, czym jest spowodowana jej podwyżka?

- p. M. Doliński – opłata abonamentowa związana jest z dokonywaniem rozliczeń; inkasent musi wydrukować rachunek, ten rachunek musimy dostarczyć pocztą i automatycznie ponosimy wówczas koszty. Mamy coraz więcej komplikacji z dostosowywaniem programów do drukowania tych rachunków itd.

      Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały, z której wynikają następujące wysokości:

wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
- gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - cena za 1 m³ dostarczonej wody - 2,59 zł. (netto), z VAT - 2,80 zł;
- stawka opłaty abonamentowej – 6,00 zł. (netto), z VAT - 6,48 zł.

wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
- gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy usług - cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 4,63 zł. (netto), z VAT - 5,00 zł.
- przemysłowi odbiorcy usług - cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 8,72 zł, (netto), z VAT – 9,42 zł.

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 11”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „4”. Dziękuję zatem Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 maja 2015 roku została przyjęta przez Radę z 4 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 14
Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie


         Głos zajął Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak. Zarząd OMGZOSP RP w Jutrosinie został wybrany na X Zjeździe OSP w dniu 22 marca 2011r. na okres 5 lat. W skład zarządu weszło 21 osób reprezentujących 13 jednostek OSP. Do zadań ZOMGZOSP należy w szczególności: wykonywanie uchwał Zjazdu Oddziału Gminnego, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez prezydium ZOMGZOSP, uchwalanie wysokości składek członkowskich, organizowanie i wspieranie OSP oraz koordynowanie ich zadań oraz bieżące założenia w zakresie ochrony p.pożarowej. W rejonie działania ZOMGZOSP na 19 wsi sołeckich funkcjonuje 13 jednostek OSP, w tym 7 typu „M” i 6 typu „S”, z czego 2 decyzją Komendanta Głównego zostały włączone do KSRG. Są to OSP Jutrosin i OSP Szkaradowo. Odróżnia je od pozostałych jednostek potrzeba większego wyposażenia w sprzęt podstawowy i specjalistyczny oraz większa dyspozycyjność do niesienia pomocy i usuwania skutków zdarzeń. Z powinności statutowych wynika powoływanie w każdej jednostce grupy o nazwie „Jednostka Operacyjno Techniczna”. Decyzję o powołaniu JOT-ów podjęło 9 Zarządów OSP w Szkaradowie, Jutrosinie, Śląskowie, Rogożewie, Domaradzicach, Janowie, Ostojach, Grąbkowie i Dubinie. Pozostałe jednostki jak: Płaczkowo, Stary Sielec, Pawłowo i Jeziora (jak też punkty gaśnicze) mają przede wszystkim zabezpieczyć i nieść pomoc w swoim środowisku.
          We wszystkich jednostkach OSP zrzeszonych jest 311 strażaków czynnych oraz 173 członków Młodzieżowych i Harcerskich Drużyn Pożarniczych. Spośród mieszkańców miasta i gminy 1257 osób są członkami wspierającymi i opłacają od 5 – 10 zł roczną składkę członkowską, na rzecz swoich jednostek. Rozmieszczenie jednostek OSP na terenie objętym działalnością ZOMGZOSP jest właściwe i nie wymaga powołania dodatkowych jednostek OSP. W miejscowościach gdzie nie powołano OSP ustanowiono patronat sąsiednich jednostek i tak w Bartoszewicach – OSP Rogożewo, w Szymonkach, Nad Stawem, Bielawach, Zmysłowie - OSP Jutrosin, Piskornia - OSP Pawłowo, w Zaborowie – OSP Dubin, Nowy Sielec - OSP Śląskowo. Aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc w przypadkach powstałych zagrożeń pożarowych w miejscowościach, których patronat pełnią wyżej wymienione jednostki oraz w przysiółkach przyległych do sołectw wspólnie z sołtysami zorganizowano punkty p.poż .
       Podstawą działalności OSP są członkowie czynni, którzy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt, odzież ochronną, a także posiadać odpowiednie wyszkolenie i umiejętności, aby sprostać stale rosnącym zadaniom stojącym przed OSP. Ze względu na stale rosnące potrzeby w zakresie wyposażenia jednostek OSP w sprzęt, umundurowanie oraz konieczność wykonywania indywidualnych ubezpieczeń i badań lekarskich strażaków ochotników, doceniamy dotacje finansowe przekazywane przez ZOWZOSPRP w Poznaniu w wysokości około 40% wartości zakupionego sprzętu i umundurowania. ZOMGZOSP w Jutrosinie angażuje również na ten cel środki, które rok rocznie Wysoka Rada uchwala w budżecie Gminy na ochronę p.poż. i kolejno stara się wyposażyć w niezbędny sprzęt wszystkie jednostki OSP. Należy zaznaczyć, że 3 jednostki, Szkaradowo, Jutrosin i Śląskowo uczestniczą w ponad 90% zdarzeń. Reszta przypada na pozostałe 10 jednostek, z których znaczna część nie brała udziału w likwidowaniu żadnych zdarzeń i zagrożeń. W związku z tym finansowanie jednostek OSP powinno odbywać się proporcjonalnie do potrzeb i zaangażowania w działania.
Wydatki za rok 2014 zostały przeznaczone przede wszystkim na:
1. usługi remontowe
2. zakupu materiałów, dotacje
3. zakupy inwestycyjne
4. koszty osobowe i ubezpieczenia
5. wydatków na zawody i Dzień Strażaka
6. badania i ubezpieczenia członków OSP
7. składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii, woda, gaz.
W tym miejscu należy podkreślić iż pomimo że, sprzęt pożarniczy taki jak: motopompy czy pojazdy mechaniczne ma sporo lat i wymagają częstych napraw i udoskonaleń to dzięki ofiarności strażaków, a szczególnie mechaników i kierowców jest on sprawny i gotowy do udziału w zdarzeniach. Zarząd Oddziału MG ZOSP RP w Jutrosinie szczególną wagę przykłada do corocznego organizowania imprez i uroczystości takich jak: zawody sportowo-pożarnicze, dni ochrony p.poż., turniej wiedzy „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Brennie. Formą szczególnie uznawaną jest odznaczanie mogił zasłużonych strażaków. Jest to ważne wydarzenie tak dla rodzin strażaków jak i młodzieży – naszych następców.
W działalności ZOMGZOSP szczególnie miejsce zajmuje współpraca z Zarządami OSP. W m-cu styczniu i lutym br. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP w których zawsze biorą udział przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego. Z uznaniem należy podkreślić zaangażowanie i aktywną działalność druhów strażaków w szkoleniu podstawowym i specjalistycznym.
       W imieniu ZOMGZOSP oraz druhów strażaków pragnę zapewnić szanownych Radnych, że jednostki OSP w naszej gminie będą nadal podnosić swoje umiejętności, aby sprawnie i skutecznie nieść pomoc poszkodowanym przez zdarzenia losowe.

Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

- p. I. Mikołajewski – podziękował strażakom za pomoc przy organizowaniu różnego rodzaju imprez na terenie naszej Gminy.

Ad. 15
Interpelacje i zapytania

- p. I. Mikołajewski – ponawiam kwestię powstania ronda przy cmentarzu oraz na końcu ul. Wrocławskiej przydałby się chodnik, bo bardzo szybko jeżdżą tam samochody;

- p. E. Szymkowiak – kiedy będą te lampy solarne?

- p. Burmistrz – chciałbym dokończyć ul. Polną najpierw, a później dopiero pomyśleć o chodniku na ul. Wrocławskiej; na rondo na dzisiaj nas nie stać, nie jest to aż tak pilna sprawa w tym czasie; natomiast na lampy solarne nie ma na razie rozpisanego konkursu, więc nie ma możliwości składania wniosku na nie;

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 16
Wolne głosy i wnioski

- p. B. Grzywaczewski – czy jak będzie robiona droga w Rogożewie, można usunąć tą topolę zaraz?

- p. Burmistrz – nie ma takiej potrzeby;

- p. Sz. Samol – mieszkańcy Grąbkowa złożyli petycję odnośnie chodnika i utwardzenia, czy jest już jakaś decyzja w tej sprawie?

- p. Burmistrz – na dzisiaj nie mamy na to żadnych środków;

- p. A. Kapała – cały czas przypominam o naszym nieszczęsnym bruku w Dubinie;

- p. J. Wycisk – będziemy malować salę w Grąbkowie, Gmina mogłaby nas wesprzeć w tym zadaniu trochę;

- p. Burmistrz – 21 czerwca mamy turniej wsi nad zalewem połączony z obchodami 25-lecia powstania samorządu, 28 czerwca – zawody sportowo-pożarnicze w Ostojach, a sesję następną proponuję na 30 czerwca.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 17
Zakończenie obrad

O godz. 15:40 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu