Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

UCHWAŁA Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Numer uchwały: 27
Numer sesji: VII
Rok: 2015

UCHWAŁA
Nr VII/27/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
____________________________________________________________________________

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 wraz z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” w Pakosławiu ul. Leśna 42 z dnia 21 kwietnia 2015 roku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się dla odbiorców z terenu Miasta i Gminy Jutrosin, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, określone we wniosku przedstawionym przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu.
2. Ceny i stawki opłat ustalone w taryfach na okres od dnia 01.07.2015r. do 30.06.2016r. określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2015 roku.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/27/2015
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 maja 2015 roku


w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

      Na podstawie art. 24, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139), Spółka z o.o. „Wodociągi Gminne” z siedzibą w Pakosławiu złożyła w dniu 21.04.2015r. wniosek Nr 45/04/2015 o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek złożony został w wymaganym terminie i dotyczy taryf na okres od dnia 01.07.2015r. do dnia 30.06.2016r., obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Jutrosin.
     W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy, oraz na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Spółka opracowała taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006 roku, Nr 127, poz. 886).
    W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z w/w przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń oraz stosowania cen i stawek opłat z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
    Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę w taryfach, zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów i wydatków prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, których zróżnicowanie wynika z udokumentowanych:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
- planowanych wydatków inwestycyjnych określonych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
      Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.
     Uwzględniając powyższe uwarunkowania podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy uznać za w pełni uzasadnione.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu