Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ VI/15 z VI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 kwietnia 2015 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ VI/15 z VI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 kwietnia 2015 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: VI/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ VI/15

z VI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 23 kwietnia 2015 r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona                                                                                                                              3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

     Otwarcia – o godzinie 13:00 - VI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu, Pana Krzysztofa Nowaka – Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

    Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych, większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnej J. Wycisk jest usprawiedliwiona.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2014 – podjęcie uchwały wewnętrznej 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 8. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin  9. Interpelacje i zapytania 10. Wolne głosy i wnioski 11. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


     Przed omawianiem poszczególnych punktów z porządku obrad Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek wręczyli listy gratulacyjne Pani Magdalenie Mocydlarz oraz Panu Damianowi Wybierała – dotychczasowym sołtysom wsi Szkaradowo oraz Jeziora, a także życzyli powodzenia i dobrej współpracy nowo wybranym sołtysom tych wsi: Panu Fabianowi Małeckiemu oraz Panu Jerzemu Zaradnemu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- uczestniczyłem w zebraniach sołeckich;
- brałem udział w naradzie Wójta oraz Burmistrzów w Rawiczu oraz Bojanowie;
- uczestniczyłem w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania w Pępowie;
- z Panią Beatą Rzeźnik z Urzędu Stanu Cywilnego braliśmy udział w obchodach 90-lecia urodzin Pani Osińskiej oraz 95-lecia urodzin Pani Wyrwa;
- gościliśmy u nas sztafetę gen. Tadeusza Buka;
- brałem udział w Święcie Rzemiosła w Rawiczu;
- uczestniczyłem w obradach Komisji Stałych Rady.

Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015


    Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (1 Radny nieobecny), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 kwietnia 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu


    Głos zajął Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak. W związku z decyzją poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej, diety Radnych na dzień dzisiejszy zostawiamy w takiej samej wysokości co do tej pory. W związku z czym nie podejmujemy dzisiaj uchwały, a do tematu wrócimy w terminie późniejszym.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin


     Głos zajął Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak. Propozycje Komisji Stałych Rady były różne w stosunku do ustalenia wielkości podwyżki poszczególnych sołectw. Kwestia 20, 30, 40 zł. do danej wioski, czy w przypadku sołectw takich jak Dubin czy Szkaradowo – 50 zł. Ostatecznie głosem większości Radnych przegłosowano stawkę – 50 zł. dla wszystkich sołectw, bez zróżnicowania na ich wielkość. W głosowaniu nad projektem uchwały 9 Radnych było „za” - 1 Radny nieobecny, 1 „przeciw” (p. M. Barteczka) oraz 4 „wstrzymało się od głosu” (p. P. Wybierała, P. Jędrkowiak, W. Kalka, M. Jakubowski).


Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6
Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2014 – podjęcie uchwały wewnętrznej


     Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie zapisane w ustawie o pomocy społecznej i aktach wykonawczych do tej ustawy. Celem pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zasięgiem swojego działania obejmuje teren miasta i gminy Jutrosin. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym wypłacił następujące świadczenia:
1. Zasiłki stałe - ogółem dla 6 rodzin samotnie gospodarujących na ogólną kwotę 26.700,00 zł. Wypłacono 60 świadczeń.
2. Zasiłki okresowe - były przyznawane w okresie (od miesiąca do trzech) głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 41 osób otrzymało łącznie 194 świadczeń w łącznej kwocie: 66.976,71 zł.
3. Zasiłki celowe - w 2014 roku wypłacono zasiłek celowy dla 126 rodzin na kwotę 73.745,67 zł. Środki pieniężne wydano na częściowe dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, pokrycia kosztów leczenia oraz zakup obuwia i odzieży.

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia na podstawie posiadanych dokumentów. Zakres przyznanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia oraz od sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej. W Gminie Jutrosin usługi świadczone były dla 12 osób i wydatkowano kwotę: 41.600,00 zł.

    Jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowano pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania. Nasza gmina po raz kolejny włączyła się do realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W 2014 r. dożywianie w formie wydawania posiłków prowadzone było w 6 punktach w tym 4 na wsi. Do szkół wiejskich, w których nie ma stołówek, zupy były dowożone przez firmę ”Pod Dzwonem„ z Krotoszyna.
Dożywianiem objęto dzieci i młodzież z terenu Gminy Jutrosin w następujących szkołach :
1. Szkoła Podstawowa w Jutrosinie i Gimnazjum – koszt jednostkowy 3.70 zł.
2. Zespół Szkół w Szkaradowie i Gimnazjum w Szkaradowie – koszt 3,17zł.
3. Szkoła Podstawowa w Dubinie – 3.17 zł.
4. Przedszkole w Szkaradowie - koszt 3.40 zł.
5. Przedszkole w Dubinie - koszt 3.00 zł.
6. Przedszkole w Jutrosinie - koszt 3.50 zł.
7. Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu – koszt 2.64 zł.

    W roku 2014 MGOPS w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu
koordynował po raz kolejny organizację prac społecznie użytecznych. Celem programu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Program realizowany był od stycznia do grudnia. W ramach prac społecznie użytecznych aktywność zawodową podjęło 6 osób bezrobotnych, objętych wsparciem pomocy społecznej. Ogółem przepracowano 2.726 godzin, za które otrzymały świadczenia na łączną kwotę 21.970,00 zł.

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w 2014 roku realizował projekt partnerski „Mogę–Potrafię–Teraz” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie biorą udział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (lider projektu) oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Bojanowie, Miejskiej Górce i Pakosławiu.
Z Gminy Jutrosin w projekcie uczestniczyło 8 osób, (6 osób bezrobotnych oraz 2 osoby niepełnosprawne). Udział w projekcie przyczynił się do zdobycia i poszerzenia swoich umiejętności oraz pozyskania większego poczucia własnej wartości.

     W 2012 roku MGOPS przejął do realizacji dodatki mieszkaniowe. Wnioski o dodatek mieszkaniowy składa się co pół roku. Ogółem w 2014 roku skorzystało z nich 12 rodzin na łączną kwotę 24.963,71 zł.

- p. A. Kapała – czy zwiększyła się liczba usług opiekuńczych na terenie naszej Gminy oraz czy jest zatrudniony asystent rodziny?

- p. M. Domicz – liczba usług się zwiększyła, a asystenta rodziny na razie nie mamy, ale staramy się cały czas o niego. Jego zadaniem będzie jeszcze większy nadzór nad rodzinami potrzebującymi pomocy, dodatkowe wsparcie pracownika socjalnego.

     Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (1 Radny nieobecny), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna 3/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 kwietnia 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała wraz z całym sprawozdaniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

      Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014. Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego – 9 stycznia 2014 roku. Komisja konkursowa po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2014 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych. Na zadania: w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, organizacji znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, w tym również akcji o charakterze charytatywnym, działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji oraz ochrony dóbr kultury) – przeznaczono kwotę 5.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy – na organizowanie pokazów i szkoleń w zakresie modelarstwa oraz zakup materiałów modelarskich – komisja przyznała kwotę - 2.000 zł. Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 6.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na organizację pobytu rodzin z Potigny (Francja) w Gminie Jutrosin – komisja przyznała kwotę - 6.000 zł.  Na zadania w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 70.000 zł.
Złożono 3 oferty (spełniające wymogi konkursowe): przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – komisja konkursowa przyznała kwotę – 52.000 zł., przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin – komisja przyznała kwotę – 13.000 zł. oraz przez UKS „Orlik” Jutrosin – na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej halowej – komisja przyznała kwotę 5.000 zł.
Na zadanie w ramach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym mieści się m.in.: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym – przeznaczono kwotę 2.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Żwirek” na realizację zadania – kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dzieci i młodzieży – komisja przyznała kwotę - 2.000 zł. Na zadania zawarte w ofercie konkursowej pod nr 1,2,3,4,5,8 oraz 10 nie zostały złożone przez uprawnione podmioty żadne oferty. Przyznając środki na poszczególne zadania komisja kierowała się celowością i potrzebą ich przyznania w wysokości pozwalającej na podjęcie i wykonanie zadania przez organizację, dotychczasowy sposób wykorzystania przyznawanych środków oraz społeczną ocenę prowadzonej w środowisku działalności. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 80.000 zł. Przyznane środki, zostały przez organizacje wykorzystane w pełni, zgodnie z przeznaczeniem uwzględnionym w złożonych ofertach.

Brak pytań ze strony Radnych.


Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. 8
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

      Głos zajął Pan Paweł Jernaś – Kierownik Rewiru Dzielnicowych. Rejon służbowy nr 15 to miasto Jutrosin - obsługiwane przez Karola Wieczorka, rejon służbowy nr 16 - to wszystkie wioski Gminy Jutrosin – obsługiwane przez Grzegorza Głowacza. Zagrożenie przestępczością w 2014 roku w stosunku do roku 2013 spadło. Przeprowadzono 62 interwencji publicznych oraz 16 domowych. Zatrzymano 23 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 8 w stanie po użyciu alkoholu. Zanotowano 9 przestępstw kryminalnych (4 kradzieże, 1 kradzież z włamaniem, 3 oszustwa, 1 niszczenie cudzej rzeczy). Dzielnicowi nałożyli łącznie 167 mandatów karnych, głównie za: kradzież mienia o wartości do 420 zł. - 2, nieprzestrzeganie regulaminu nad zalewem w Jutrosinie – 19, zakłócenia porządku publicznego – 14, niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa – 6, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – 6, zaśmiecanie miejsc ogólnie dostępnych – 19, wykroczenia w ruchu drogowym – 85 (większość to nieprawidłowe parkowanie). Przeprowadzono 14 czynności wyjaśniających po których sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu: 2 kradzież mienia, 1 uszkodzenie mienia, 1 ustawie o obowiązku rejestracji bydła, 1 nieprzestrzeganie znaków drogowych (osiedle w Jutrosinie), 8 za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, 1 za spowodowanie kolizji drogowej. Dzielnicowi zatrzymali: 7 praw jazdy, 37 dowodów rejestracyjnych. Wykonano 237 pomocy prawnych, zleconych przez Sądy, Prokuratury, jednostki policji i inne uprawnione organy. Dzielnicowi zaangażowani są do prac w Zespole Interdyscyplinarnym w Jutrosinie. W 2014 roku sporządzono 6 Niebieskich Kart. Wszczęto 3 postępowania przygotowawcze przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie, postępowania te zakończyły się w Sądzie wyrokami skazującymi, a w 1 przypadku bezwarunkowym odbyciem kary pozbawienia wolności.

Brak pytań.

     Głos zajął Pan Krzysztof Nowak – Komendant Powiatowy Policji. Gmina Jutrosin jest gminą spokojną, tak jak mówiłem już podczas sesji w zeszłym roku. Po raz kolejny dziękuję Gminie za wsparcie finansowe i proszę o dalsze, bo jest nam wtedy łatwiej.

- p. M. Kurzawa – mogło by być troszkę mniej tych patroli policyjnych;

- p. M. Jakubowski – proszę zwrócić uwagę na parkowanie na chodnikach.

Brak więcej pytań.

        Po tym punkcie uczniowie z Zespołu Szkół w Szkaradowie przedstawili krótką prezentację na temat „ciężkich plecaków”, jakie muszą dźwigać w drodze do szkoły, a w związku z tym wystąpili wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego oraz Rady Rodziców – z petycją do Rady oraz Burmistrza o wsparcie finansowe przy zakupie szafek do szkoły.

- p. F. Małecki – jeżeli uczniowie będą zostawiali książki w szkole, to z czego się będą uczyć?

- p. I. Gilicka-Zalas – to chodzi o te dodatkowe rzeczy, typu: farbki, kredki itd.;

- p. M. Barteczka – warto docenić tą inicjatywę uczniów;
- przedstawiciel Rady Rodziców – prosimy w imieniu rodziców o wsparcie Gminy w kwocie 12.000 zł., bo znaczną część pieniędzy uzbieraliśmy już sami;

- p. Burmistrz – każda szkoła musi mieć takie szafki, a ja muszę brać pod uwagę wszystkie z naszej Gminy, nie tylko Szkaradowo. Ale myślę, że ten problem jakoś rozwiążemy.

Brak więcej pytań.

Ad. 9
Interpelacje i zapytania

- p. A. Kapała – co z tym płotem przy Gospodarstwie Rolnym w Dubinie, zgłaszałam już wielokrotnie, że jest on w coraz gorszym stanie;

- p. Burmistrz - zgłaszałem już to Dyrektorowi ze Smolic;

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – od 10 lat mamy cały czas takie same stawki za przejazd samochodem w podróży służbowej, czy nie można ich zmienić?

- p. B. Grzywaczewski – co będzie z samochodem strażackim?

- p. St. Janiak – wnioski na samochody składaliśmy, musimy teraz czekać na to kiedy będą na nie fundusze z zewnątrz;

- p. I. Mikołajewski - podziękował wszystkim obecnym za pomoc przy organizacji uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci ofiar Katynia i Smoleńska;

- p. Burmistrz – zbliżają się imprezy majowe (1 maja mamy spływ kajakowy, 2 maja – capstrzyk strażacki w Szkaradowie, 3 maja – 4. bieg dookoła zalewu);

- p. M. Guziołek – kiedy będą poprawione „garby” w drodze w Rogożewie?

- p. Burmistrz – będą one zlikwidowane jak droga na Ochłodę będzie robiona;

- p. St. Janiak – 28 maja będzie kolejna Sesja Rady Miejskiej.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11
Zakończenie obrad

O godz. 14:20 zakończono obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu