Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ V/15 z V SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ V/15 z V SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: V/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ V/15

z V SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 26 marca 2015 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska  Iwona                                                                                                                                  3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz                                                                                                                                             11. Mikołajewski Ireneusz
12. Wybierała Piotr
13. Wycisk Jadwiga
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

      Otwarcia – o godzinie 14:00 - V Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Panią Krystynę Konieczną – Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, Panią Kamilę Malecha – Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie, Panią Wiesławę Krajka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Radnych, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Jutrosinie za rok 2014 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2014 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za 2014 rok 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Jutrosin w 2015 roku 8. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2014r. - podjęcie uchwały wewnętrznej 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r. - podjęcie uchwały wewnętrznej 10. Sprawozdanie z prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 2014 r. 11. Sprawozdanie z prowadzonej działalności Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w 2014 r. 12. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin 13. Interpelacje i zapytania 14. Wolne głosy i wnioski 15. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- udział w forum rolniczym w Dłoni organizowanym przez Izby Rolnicze;
- uczestniczyłem w naradzie Wójta oraz Burmistrzów w Rawiczu;
- brałem udział we wręczaniu HIT-ów w Poznaniu (wyróżnienie otrzymał Bank Spółdzielczy z Jutrosina i SOB-METAL z Rogożewa);
- brałem udział w walnym zebraniu Związku śmieciowego;
- udział w zjeździe organizacji samorządowych w Poznaniu, z okazji 25-lecia samorządności;
- odbył się u nas turniej kopa o puchar Anity Włodarczyk;
- uczestniczyłem w spotkaniu w Pudliszkach, organizowanym przez zakłady pracy związane z rolnictwem, dotyczącym kopalni;
- odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Orla z Jutrosina;
- uczestniczyłem w Gali przedsiębiorczości w Rawiczu (wyróżnienie otrzymali: Fabian Małecki, Grzegorz Samol, Włodzimierz Gawroński i Czesława Pawlak);
- brałem udział w zebraniach sołeckich;
- uczestniczyłem w obradach Komisji Stałych Rady Miejskiej;
- uczestniczyłem w obradach Sesji powiatowej w Rawiczu.

Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015


     Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/15/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 marca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Jutrosinie za rok 2014


      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2014 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 3 903,56 zł. Ustala się, że w roku 2014 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto 420,06 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 marca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2014


    Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2014 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 162 443,67 zł. Ustala się, że w roku 2014 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie uzyskało wynik finansowy netto minus 3 335,48 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 marca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2014

     Głos zajęła Pan Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Według ustawy o rachunkowości, jeżeli wynik finansowy jest ujemny, należy wskazać w jaki sposób zostanie on pokryty. W tym przypadku poprzez umniejszenie kapitału własnego jednostki. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 marca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2015 roku

     Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Program taki uchwalaliśmy już w ubiegłym roku, ale wymóg ustawy jest taki – że każda gmina musi corocznie taki program uchwalić. Program dotyczy sytuacji, kiedy właściciel zarówno zwierząt domowych, jaki i gospodarskich, nienależycie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wówczas to na gminie spoczywa obowiązek znalezienia miejsca i opiekuna dla tych zwierząt. Wskazane w Piskornii gospodarstwo rolne posiada miejsca, w którym zwierzęta mogą być utrzymywane w warunkach odpowiednich do gatunku i jego potrzeb, przy zachowaniu minimalnych norm powierzchni. W przypadku zwierząt domowych, Gmina Jutrosin ma podpisane z Lesznem – porozumienie na mocy którego wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu Gminy mają w razie potrzeby zapewnioną właściwą opiekę w tym schronisku. Gmina zapewnia w budżecie na rok 2015 środki finansowe w wysokości 18.000 zł. niezbędne na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, w tym na realizację zadań wynikających z Porozumienia z Miastem Leszno w sprawie korzystania Gminy Jutrosin z Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Henrykowo.

- p. M. Barteczka – czy jest gdzieś poruszany temat na spotkaniach Burmistrzów odnośnie opłat jakie ponoszą Gminy w związku z utrzymaniem schroniska? Bo są to niestety duże kwoty. Płacimy za wynajmowanie kojców, które nie są przez nas praktycznie wykorzystywane;

- p. Burmistrz - jest to temat niełatwy, bo nikt nie chce przejąć zadania bez pieniędzy, ale ktoś to musi robić, przecież nie Premier, czy Marszałek, ale niestety Gminy. Taka jest prawda. Mamy różnego rodzaju organizacje ochrony zwierząt, może przyjechać też telewizja do danego rolnika. Przecież nikt z Warszawy nie przyjedzie łapać naszego kota, czy psa. To są nasi rolnicy. Jest to zadanie własne Gminy. Starosta do tego nic nie ma. My „na dole” musimy sami sobie z tym radzić. A obowiązkiem naszym jest mieć w schronisku do dyspozycji - w razie czego – kojec, niezależnie od tego czy mamy tam jakieś zwierzę, czy nie;

- p. J. Wycisk – nie można starać się o pomniejszenie tych kosztów, skoro nigdy jeszcze nie umieszczaliśmy zwierząt w tym schronisku? I staramy się zawsze znaleźć „nowy dom” dla tych zwierząt. Czy kiedykolwiek Gmina starała się o to?

- p. Burmistrz – nam się udaje „adoptować” te zwierzęta cały czas, ale tak czy tak musimy mieć w razie czego gotowy kojec, tak prawo mówi. Nie możemy inaczej zrobić. A stawka jest jaka jest i nie ma możliwości innej;

- p. M. Barteczka – można dowiedzieć się ile faktycznie mają tych piesków w schronisku w Henrykowie i czy korzystają z tych „naszych” kojców;

- p. Burmistrz – możemy pojechać do Henrykowa i zobaczyć; a w przypadku gdy przyjdzie nam rzeczywiście zawieźć jakieś nasze zwierzęta do Henrykowa, to dojdą nam dodatkowe koszty ich utrzymania.

      Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 marca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 15 minutową przerwę. Obrady wznowiono od pkt 8.

Ad. 8
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2014r. - podjęcie uchwały wewnętrznej

       Głos zajęła Pani Wiesława Krajka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin na lata 2014-2016 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/194/2013 z dnia 28 listopada 2013r. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie były środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
     Z badań ogólnopolskich wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal jednym z poważniejszych negatywnych zjawisk społecznych. Szczególnie narażone na nie jest młodzież, głównie z powodu lekceważenia problemu i zbyt liberalnego podejścia osób dorosłych. Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomagania przeżyć i doznań. Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Dzisiaj znaczenia nabiera więc fakt praktykowania zasad wychowania prewencyjnego, które należy wdrażać już od najwcześniejszych lat w domu, potem kontynuować w szkole. Zintegrowane działania są adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Działania realizowane w 2014r. w ramach programu, były działaniami profilaktyki pierwszorzędowej adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka pierwszorzędowa ma na celu promocję zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych. Profilaktyka wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Gdyby zapobieganie uzależnieniom ograniczyć tylko do informowania o narkotykach, to istnieje ryzyko pobudzenia ciekawości i chęci spróbowania. Konieczne są więc zróżnicowane oddziaływania, a ich podstawą powinna być nauka umiejętności radzenia sobie w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, bez uciekania się do zażywania środków psychoaktywnych. Szkoła i dom to z pewnością najlepsze miejsca do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii.
W 2014r. w ramach realizowania programu zapobiegania narkomanii podjęto następujące zadania:
w Gimnazjum w Jutrosinie odbyło się szkolenie nauczycieli na temat: „Obraz uzależnienia-narkomania”. W szkoleniu wzięło udział 9 nauczycieli;
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie zrealizowano program profilaktyczny „Kuszenie śmierci” w wykonaniu aktora Lecha Dyblika;
na tablicach informacyjnych w szkołach eksponowano gazetki profilaktyczne z zakresu uzależnień. Młodzież otrzymała także materiały w ramach kampanii „Narkotyki to mnie nie kręci";
Gmina Jutrosin wspólnie z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu realizowała kampanię profilaktyczną „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty-do leczenia nie do brania”. W projekcie wzięły udział dwa gimnazja i szkoła ponadgimnazjalna. Łącznie rozdysponowano 540 poradników dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii” oraz 40 sztuk scenariuszy spotkań z rodzicami na temat „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”;
w ubiegłym roku policjanci z rewiru dzielnicowych przeprowadzili 20 spotkań z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach w ramach programu „Bezpieczna szkoła”;
w Gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie odbyło się spotkanie z inspektorem ds. nieletnich na temat narkotyków i konsekwencji ich używania.

- p. St. Janiak – czy słyszała Pani o przypadkach zażywania narkotyków w naszej Gminie?

- p. W. Krajka – nic takiego nie słyszałam.

     Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 1/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 marca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r. - podjęcie uchwały wewnętrznej

     Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 28 listopada 2013r. Zadania oraz cele w nim zawarte są kontynuacją działań, realizowanych w gminie Jutrosin w latach ubiegłych i skupiały się przede wszystkim na szeroko rozumianej profilaktyce.
Program finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację powyższego programu. W 2014 roku na realizację zadań ujętych w programie zaplanowano kwotę 115.995,00 zł. Natomiast wydatki wyniosły 101.523,65 zł. Przez 10 miesięcy roku szkolnego działały trzy świetlice środowiskowe. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Zadaniem świetlicy jest: pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie kultury osobistej dzieci, poprawa sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi. Zajęcia prowadziły 4 nauczycielki zatrudnione na umowę zlecenie. W zajęciach regularnie uczestniczyło 60 dzieci i około 40 dzieci okazjonalnie. Łącznie w świetlicach przeprowadzono 637 godzin zajęć. Koszt wynagrodzeń w świetlicach w 2014r. wyniósł łącznie 12.740,00 zł. Dzieci oprócz zajęć w świetlicy korzystały z różnego rodzaju wyjazdów, np. na basen, do kina, były także w Parku Mikroskala w Koninie. Jak co roku zorganizowano „Mikołajkowy Turniej Świetlic Środowiskowych”. Tym razem organizatorem była świetlica w Szkaradowie. Około 120 dzieci bawiło się w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. Uczestnicy świetnie się bawili, biorąc udział w różnych zabawach i konkurencjach sportowych przygotowanych na tę okazję. Wszystkie dzieci otrzymały na zakończenie drobne upominki zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkoły z terenu gminy przystąpiły także do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” otrzymując materiały edukacyjne zakupione w ramach pakietu. Materiały te posłużyły wychowawcom do przygotowania lekcji wychowawczych i prowadzenia zajęć.
       Gminna Komisja w 2014 roku finansowała wypoczynek letni dla dzieci z terenu miasta i gminy:
a) kolonię dla 25 dzieci w Mrzeżynie w dniach od 23.07. do 29.07.2014r. Koszt kolonii wyniósł 13.750,00 zł.
b) obóz strażacki dla 3 uczniów w Brennie na kwotę 300,00 zł.
c) półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie w wysokości 1.210,00 zł.
d) półkolonie letnie dla dzieci w Dubinie w wysokości 700,00 zł.
e) obóz sportowy w Żerkowie dla 3 uczniów w wysokości 1.231,20 zł.
       W 2014r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie wsparła finansowo: konkurs organizowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu „Dbajmy o zdrowie”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Bądź odporny na HIV”; festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie i KGW we wioskach naszej gminy, festyn rodzinny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie, bieg uliczny zorganizowany w Szkaradowie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zielone szkoły.
      Z budżetu GKRPA w ubiegłym roku zakupiono także urządzenia na plac zabaw do Bartoszewic oraz huśtawkę do Dubina. Koszt zakupu wyniósł 8.169,99 zł.
W 2014r. działał nadal Punkt Konsultacyjny, w którym dyżury pełnią prawnik i psycholog. W ubiegłym roku udzielono 71 porad prawnych dla mieszkańców gminy. Porady dotyczyły głównie prawa rodzinnego i opiekuńczego przede wszystkim spraw rozwodowych, separacji, alimentów oraz porady z zakresu prawa pracy. Natomiast z porad psychologa korzystają tak dorośli mieszkańcy, jak również dzieci. W ubiegłym roku było to 82 przyjęć dla 28 osób.
Koszt działalności punktu konsultacyjnego w 2014r. to 6.720,00 zł.
     W 2014r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 posiedzeń. Chciałam przypomnieć, że komisja liczy 6 członków. Posiedzenia odbywały się w celu omówienia bieżących spraw związanych z realizacją programu, jak również opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Postanowienia Komisji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi są konieczne do tego, aby Burmistrz Miasta i Gminy mógł wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
     W 2014r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 4 wnioski o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 7 osób przez biegłych sądowych, psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia. W 4 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia.
      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu całego 2014 roku ściśle współpracowała ze szkołami, pedagogami szkolnymi, policją, prokuraturą, kuratorami społecznymi i zawodowymi oraz służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nadrzędnym celem naszej współpracy jest przede wszystkim podnoszenie skuteczności podejmowanych działań.

- p. J. Wycisk – czy były przeprowadzane jakieś ankiety dotyczące ilości osób pijących alkohol?

- p. W. Krajka – nie;

- p. A. Kapała – ile jest założonych „Niebieskich kart”?

- p. W. Krajka – 10.

     Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 2/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 marca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Sprawozdanie z prowadzonej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 2014 r.

      Głos zajęła Pani Kamila Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin. W 2014 roku odbyły się w Bibliotekach (zarówno w Jutrosinie, jak i filiach w Dubinie i Szkaradowie) spotkania autorskie z: podróżnikiem i pisarzem Łukaszem Wierzbickim, z Maciejem Frąckowiakiem, z pisarką Magdaleną Kordel oraz Moniką Oleksa, z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem, wydawcą Tomaszem Bulikiem, czy z Oleghiem Dowghalem. Uczestniczyliśmy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czy w „Światowym Dniu Pluszowego Misia”. Odbywały się również konkursy „Głośnego czytania”, recytatorskie: „Wiersze znane i nieznane”, plastyczne oraz turnieje warcabowe. Przygotowywaliśmy zajęcia cykliczne dla dzieci, zarówno w ferie zimowe, jak i letnie. Zwiększyła się liczba czytelników, a także woluminów książek. Korzystaliśmy z budżetu gminnego, jak również z budżetu Biblioteki Narodowej.

- p. I. Mikołajewski – chciałbym podziękować za dobrą współpracę, a także za organizowane ciekawe spotkania autorskie;

- p. R. Krzyżosiak – jak się ma sprawa w naszej Bibliotece jeżeli chodzi o audiobooki? Czy są audiobooki, czy z tych środków co są na zakup książek przeznaczone, można też je kupować? Bo powiem Państwu, że jest to bardzo fajna rzecz. Tak się mówi, że nie czytamy, ale ten czas w samochodzie spędzony, to można sobie posłuchać fajnych aktorów naszych. Naprawdę jest to rewelacyjna sprawa;

- p. K. Malecha – powiem szczerze, że przymierzam się się do zakupu audiobooków, bo coraz częściej pytają się o to osoby. Pomyślę o tym przy planowaniu kolejnego budżetu i prędzej, czy później będzie u nas w Bibliotece można z nich korzystać.

Brak więcej pytań.

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11

Sprawozdanie z prowadzonej działalności Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w 2014 r.

      Głos zajęła Pani Krystyna Konieczna – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. W 2014 roku wśród imprez organizowanych przez lub przy pomocy Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie można wyróżnić: XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedstawienie teatralne „Czupurek”, Gminny Dzień Kobiet w Grąbkowie, koncert Trzech Tenorów, sztafeta gen. Buka, koncert „Santo Subito”, spływ kajakowy „Orlą z Jutrosina do Pakosławia”, 3. bieg dookoła zalewu, „Święto wiatraka”, „Bawimy się razem”, Festyn przyjaźni – Powiatowy dzień integracji, Mistrzostwa Wielkopolski w wyścigach drezyn ręcznych, Dożynki gminne w Pawłowie, przedstawienie teatralne „Moralność Pani Dulskiej”, koncert muzyczny „Droga do wolności”, czy „Mikołaj w mieście”.

- p. A. Kapała – chciałabym podziękować za wypożyczenie nagłośnienia na Dzień Kobiet w Dubinie oraz zapytać, czy nie można by zorganizować turnieju wsi nad zalewem, podobnie jak jest to w Pakosławiu, a także zorganizować jakieś kółko teatralne, czy muzyczne, o ile jest to możliwe, nawet częściowo odpłatne. Czy jest taka możliwość, bo takie głosy dochodzą mnie ze strony rodziców?

- p. K. Konieczna – jeżeli chodzi o turniej wsi, pewnie, że jest to dobry pomysł, nie ma żadnego problemu żeby coś takiego zorganizować, np. przy okazji „Święta wiatraka”. Biorę tę opinię pod uwagę, jeżeli na wioskach są chętni, to nie ma żadnego problemu, to jest tylko kwestia pomysłu. Chociaż co do siebie to mogę powiedzieć tylko tyle, że organizując działalność kulturalną to staram się bazować na własnych pomysłach, a nie na pomysłach ściągniętych skądś, bo one zawsze są mniej udane. Ludzie chcą przyjść na coś, co jest nowe. Ale jeżeli jest takie zapotrzebowanie, że mieszkańcy wiosek chcieliby w takim turnieju wystąpić, to jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kółka, to w w przypadku muzyki, gry na instrumentach, to cały czas prowadzi już je p. Pernak i można spokojnie dzieci tutaj zapisać. Organizowaliśmy różne kursy, np. taneczne i miały powstać zespoły taneczne. Ale najczęściej bywało tak, że zapisywało się bardzo wiele osób, ale po miesiącu czy dwóch okazało się, że zostały 4 pary. I wtedy podtrzymywanie tego było niemożliwe. Ale będziemy próbowali chociaż okazjonalnie, częściowo odpłatnie robić coś takiego;

- p. St. Janiak – jeżeli chodzi o ten turniej wsi, to trzeba powołać najpierw jakiś zespół, który stworzy regulamin, a potem przystąpić do dalszych działań, żeby drużyny wiedziały do czego mają się przygotować. A jeżeli chodzi o kółka, to jak najbardziej, ja już też wiele razy na ten temat mówiłem. Jeżeli chodzi o kółka muzyczne, czy teatralne, to najlepszym wyjściem będzie kontakt ze szkołami, żeby dzieci, które mają taką chęć i ambicje zaangażować;

- p. Burmistrz – turniej wsi (tzw. parafialny) od kilku już lat odbywa się w Szkaradowie. Biorą w nim udział drużyny z Janowa, Jezior, Szkaradowa i Ostój. Ja proponuję, aby 21 czerwca, przy okazji „Święta wiatraka”, zrobić sobie taki turniej wsi, o czym wspomniała p. Radna. Do połowy kwietnia ustalimy propozycję konkurencji, do końca kwietnia powstanie regulamin i wtedy każda z wiosek mogłaby wytypować po 2-3 osoby;

- p. I. Mikołajewski – podziękował za zdjęcia robione przez p. Konieczną, które wykorzystywane są do wydawanych przez nich publikacji;

- p. J. Wycisk – wyraziła zadowolenie po ostatnim koncercie „W krainie Czardasza”, które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji;

- p. K. Konieczna – 25 września na 40-lecie Domu Kultury będzie kolejny koncert;

- p. K. Konieczna – mamy duże dziedzictwo kulturowe, tylko chciejmy to dostrzec, a nie tylko krytykować, bo kultura potrzebuje wsparcia finansowego, ale również i w Państwa działaniach. Sama krytyka to jest troszeczkę za mało, żeby ludzi zmobilizować do działania;

- p. P. Jędrkowiak – czy rozważała Pani prowadzenie kursu fotograficznego dla dzieci, czy młodzieży?

- p. K. Konieczna – pewnie, że rozważałam. Przez długie lata, zanim zajęłam się fotografią zajmowałam się pracą artystyczną i mam z tego tytułu też jakieś dorobki. Dostałam za to m.in. nagrodę Ministra Kultury w dziedzinie działalności kulturalnej. Dzieci otrzymywały nagrody, ich prace plastyczne mam do dzisiaj i organizuje niekiedy z nich wystawy. Niestety to musiało się skończyć, bo to trzeba prowadzić z rozmachem moim zdaniem, albo wcale. Żeby osobiście prowadzić kurs fotografii, to nie czuję się za bardzo kompetentna. Fotografii uczyłam się sama i nie mam takiego wykształcenia i takich kwalifikacji. Ale pewne rzeczy mogłabym przekazać dzieciom, m.in. spojrzenia, jak należy fotografować żeby skorygować niektóre rzeczy. Ale można z tej grupy, która przyjdzie wyłonić tych, którzy to spojrzenie mają. Jeżeli grupa byłaby na tyle liczna, to mogę znaleźć instruktora, który takie zajęcia poprowadzi, nie ma problemu;

- p. M. Barteczka – jako przewodniczący Komisji kultury pozytywne zdanie wyraziłem w stosunku do p. Malecha, która prężnie działa, jak również p. Konieczna ukazała nam prowadzoną na różnych szczeblach działalność. Moja sugestia jest jednak taka, aby Dom Kultury sam bardziej angażował się, wychodził na zewnątrz do różnych instytucji. Takie pomysły, jak np. z tym turniejem wsi wychodzą od nas, a to Dom Kultury powinien takie rzeczy wymyślać. Żeby mógł się pochwalić imprezami, które wyjdą od nich samych. I mam jeszcze pytanie odnośnie Gminnego Centrum Informacji: na czym polega jego zadanie, ilu uczestników z niego korzysta i ilu osobom faktycznie pomogło?

- p. K. Konieczna – Gminne Centrum Informacji to jest instytucja, która została powołana przy wszystkich gminach ze środków unijnych. Chodzi o to żeby mieszkańcy, którzy nie mają komputerów czy internetu przychodzili tam i mogli korzystać. Jest to na zasadzie takiej małej kawiarenki internetowej, inaczej to ujmując. Trudno mi powiedzieć ile osób w ciągu roku z tego skorzystało, w każdym razie w ciągu dnia jest ich tam sporo, przede wszystkim dzieci, młodzież ze szkoły czy panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, to ja miałam wrażenie i cały czas mam, że organizuje tylko to, co ludzie chcą, bo to co ja chce to organizuje w życiu prywatnym. Nie opieram się na żadnych badaniach, czy naukowych opracowaniach na temat jakie imprezy by ludzie w Jutrosinie chcieli mieć, ponieważ opracowanie takie troszkę kosztuje. Opieram się na wiedzy praktycznej i własnej. Jeżeli coś robię i odzew jest taki, że jest frekwencja na tym, to robię to dalej. Jeżeli robię zdjęcia i ludziom się podobają i patrzą na moje wystawy, to robię je dalej. Jeżeli ludzie chcą festyn nad zalewem, to ja go zrobię. Jeżeli jakaś wioska chce coś co ja jestem w stanie – w zakresie kultury - im pomóc w organizacji, to ja tylko się będę z tego cieszyć. Także tutaj próbuje mnie Pan postawić trochę w sytuacji bez wyjścia. Bo ja mogę sobie chodzić i prosić kogoś, że ja proponuję to i tamto, a On będzie mi mówił, że nie to. I to będzie mnie skazywało na niepowodzenie z góry. Wszystkie działania w demokracji polegają na tym, że my patrzymy na to co ludzie chcą i próbujemy sprostać ich wymaganiom.

Brak więcej pytań.

Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin

       Głos zajął Pan Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Na koniec 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 2.278 bezrobotnych, tj. o 17,1 % mniej niż na koniec roku 2013. W Gminie Jutrosin liczba ta wynosi – 195 osoby. Na zmianę poziomu bezrobocia wpływ mają z jednej strony ilość rejestrujących się bezrobotnych, z drugiej ilość bezrobotnych wyłączonych z ewidencji. W okresie 12 miesięcy
2014 roku zarejestrowało się 3.706 bezrobotnych (w tym z Gminy Jutrosin 326), a wyłączono z
ewidencji 4.177 (w tym Gmina Jutrosin – 354). Natomiast w 2013 roku zarejestrowano 4.080
bezrobotnych (w tym Gmina Jutrosin – 399), a wyłączono z ewidencji 4.093 (w tym Gmina
Jutrosin – 382).
Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku - na koniec 2014 roku bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 83,8% ogółu bezrobotnych, podczas gdy na koniec 2013 roku – 84,2%.
Bezrobotne kobiety - na koniec 2014 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.292 kobiet, co stanowi 56,7% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotni wg wykształcenia - dominującą grupą bezrobotnych w skali powiatu, są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34,8% ogółu bezrobotnych) oraz policealnym i średnim zawodowym (24,9%), najmniejszą osoby z wykształceniem wyższym (9,5%) i średnim ogólnokształcącym (8,1%).
Bezrobotni wg wieku - największy udział w populacji bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat – 28,8 % oraz osoby młode do 24 lat – 21,2%.Wysoki jest również udział osób w przedziale wieku od 35 do 44 lat i od 45 do 54 lat wynoszący odpowiednio 18,9 i 16,9%.
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy - cechą charakterystyczną struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy jest wysoki odsetek osób oczekujących na pracę ponad rok – 34,6% (w Jutrosinie 29,2%).
Bezrobotni zamieszkali na wsi - według stanu na 31.12.2014r. w PUP w Rawiczu zarejestrowanych było 1115 osób zamieszkałych na wsi, co stanowi 48,9% ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 85,1%). W analogicznym okresie 2013 roku mieszkańcy wsi stanowili 48,4% ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 86 %).
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika - w 2014 roku poziom rejestracji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika był nieco niższy niż w roku poprzednim. Ogółem w 2014 roku w wyniku „zwolnień grupowych” zarejestrowało się 219 osób, o 95 mniej niż w roku poprzednim. Na koniec roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 160 osób zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika, w tym 15 z Gminy Jutrosin. Stanowili oni 7% ogółu bezrobotnych (w Gminie Jutrosin 7,7%).
Pośrednictwo pracy - w okresie 12 miesięcy 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 2510 ofert pracy, tj. o 884 więcej niż w 2013. W omawianym okresie pracę podjęło 2.330 bezrobotnych w tym 211 z terenu Gminy Jutrosin. W 2014 roku pracę podjęło 2194 bezrobotnych, w tym 222 z Gminy Jutrosin.
Programy rynku pracy - w 2014 roku instrumentami i usługami rynku pracy objęto 849 bezrobotnych, z tego 67 z Gminy Jutrosin. Na realizację instrumentów i usług rynku pracy z Funduszu Pracy z uwzględnieniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowaliśmy w 2014 roku 5.138,6 tys. zł.
- z tego ze środków przyznanych Powiatowi w ramach algorytmu 1.178,6 tys. zł.
- ze środków rezerwy Ministra 1.083,8 tys. zł.
- ze środków uzyskanych na realizację projektu systemowego z EFS w ramach poddziałania
6.1.3 PO KL 2.876,1 tys. zł.
Ze środków algorytmowych zrealizowano:
- prace interwencyjne dla 37 bezrobotnych głównie do 25 roku życia i długotrwale bezrobotnych, z tego 3 z Gminy Jutrosin,
- szkolenia dla 43 osób głównie długotrwale bezrobotnych i do 25 lat, w tym 4 z Gminy Jutrosin,
- staże dla 112 osób głównie do 25 roku życia, w tym 14 z Gminy Jutrosin,
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 2 bezrobotnym,
- 12 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, z tego 1 z Gminy Jutrosin,
- 115 bezrobotnych (w tym 8 z Gminy Jutrosin) aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych,
- 3 bezrobotnych objęto wsparciem w formie finansowania studiów podyplomowych, w tym 1 z Gminy Jutrosin.
Ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra realizowano:
2 programy związane z aktywizacją bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w ramach którego wsparto utworzenie miejsc pracy w formie refundacji wyposażenia dla 34 bezrobotnych, w tym 2 z Gminy Jutrosin.
      W ramach programów współfinansowanych z EFS realizowano projekt systemowy w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 pod nazwą „Powrót-readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz osoby bez wykształcenia średniego.
W roku 2014 wsparciem objęto ogółem 368 osób, w tym:
- szkoleniami 66 osób, z tego 3 z Gminy Jutrosin;
- do odbycia stażu skierowano 195 osób, w tym 6 z Gminy Jutrosin;
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 107 osobom, w tym 15 z Gminy Jutrosin.
       Charakterystyczne cechy rynku pracy powiatu rawickiego w okresie 2014 roku:
- spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do 2013 roku o 17,1% - w Jutrosinie o 19,7%;
- wzrost podjęć pracy o 7,1% - w Jutrosinie spadek o 5%;
- zmniejszenie się udziału osób bez prawa do zasiłku o 0,4 p.p.- w Jutrosinie o 7,1 p.p.;
- przewaga kobiet w populacji bezrobotnych - 56,7% - w Jutrosinie 53,3%;
- wysoki udział bezrobotnych w wieku 25-34 lat – 28,8% - w Jutrosinie 25,1%;
- wzrost udziału osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 4,7 p.p. - w Jutrosinie o 1,3 p.p.;
- wzrost udziału bezrobotnych zamieszkałych na wsi o 0,5 p.p., w Jutrosinie spadek o 0,9 p.p.;
- wzrost wydatkowania środków na usługi i instrumenty rynku pracy o 21,7%.

- p. A. Kapała – w ubiegłym roku mieliśmy osobę do prac społecznie użytecznych, konkretnie do sprzątania rynku w Dubinie, w tym roku okazało się, że zabrakło tej jednej osoby, bo zostały obcięte ilości. No i co teraz? Sprzątamy w czynie społecznym, ale ile można;

- p. K. Maciaszek – myślę, że w ramach programu aktywizacja bezrobotnych, wśród tych 5 osób znajdzie się też jedna, która będzie mogła te prace w Dubinie wykonywać. Oczywiście to nie będzie przez cały rok, bo prace te trwają gdzieś 4 miesiące. Osoby te będzie można przemieszczać w Gminie, tam gdzie będzie akurat taka potrzeba;

- p. St. Janiak – w zasadzie taka osoba to by na każdej miejscowości się przydała do pomocy;

- p. E. Szymkowiak – każda wioska powinna z tego projektu skorzystać;

- p. K. Maciaszek – my jesteśmy też rozliczani z efektywności, a niektórzy podchodzą do tych prac jak do sposobu na życie. Generalnie wynagrodzenie nie jest małe, bo ludzie pracują za niższe pieniądze, ale nie chciałbym żeby był to sposób na życie. Intencją tych prac było aktywizowanie bezrobotnych, w celu wprowadzenia ich w jakąś dyscyplinę, wykonanie zadania w ciągu określonej ilości godzin. Nie chcielibyśmy aby dla pewnej liczby osób było to sposobem na życie. Oni muszą mieć przeświadczenie, że trzeba szukać pracy na otwartym rynku pracy;

- p. Burmistrz – nie jest łatwo znaleźć osoby do robót publicznych, np. do wykaszania rowów. Dać komuś kosę, to trzeba być przekonanym, że nic on sobie przy jej użyciu nie zrobi.

Brak więcej pytań.

Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13
Interpelacje i zapytania

- p. M. Kozica – czy jest planowane zaproszenie Starosty na Sesję, bo chciałbym się dowiedzieć jak powiat planuje się zająć ścieżkami i drogami, które należą do nich, bo gdzieś tam przeczytałem, że będą dokańczane te chodniki, które były rozpoczęte. Każdy Starosta coś tam na koniec kadencji obiecuje, zmienia się Starosta, przychodzi nowy i znowu nic się nie dzieje. Cały czas jest to samo. Zero reakcji. Ile lat można czekać;

- p. St. Janiak – na każdej Sesji mamy obecnego Radnego powiatowego – Pana Krzyżosiaka, ale nie szkodzi nic, aby zaprosić też Pana Starostę na jakąś Sesję;

- p. R. Krzyżosiak – dzisiaj była Sesja powiatowa i były też poruszane sprawy chodników i ścieżek. Ma powstać strategiczny plan dla całego powiatu, bo to, że my chcemy mieć ścieżkę np. z Dubina do Szkaradowa to w każdej gminie tak jest, a pieniędzy na dzień dzisiejszy na to nie ma. Starosta musi na to wszystko spojrzeć globalnie. My te nasze projekty zgłosimy z p. Burmistrzem do tego powiatowego planu;

- p. Burmistrz – do końca kwietnia mają Gminy zgłosić swoje propozycje. Wszystko zależy od pieniędzy, nie wiadomo jeszcze ile ich będzie z Unii.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 14
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – kiedy znikną dziury na drodze w stronę Szymonek? Kto powołuje laureatów na Laury Przedsiębiorczości, Działacz Społeczny Roku czy Mecenas Kultury? oraz zapraszam 10 kwietnia na poświęcenie pomnika ofiar Katynia i Smoleńska;

- p. M. Kurzawa – czy w dalszym ciągu Sesje będą o godz. 14:00, bo wydaje mi się, że jest to późna godzina, bo to już jest drzemka, a nie obrady patrząc po jej uczestnikach;

- p. St. Janiak – Sesje są różne i są takie, które kończą się praktycznie w 40 minut, są i takie, które trwają 3 godziny, ale i mieliśmy takie, które trwały i 8 godzin. Wydaje mi się, że ta godzina 13 czy 14 nie ma wpływu na to, wpływ ma po prostu treść scenariusza danej Sesji;

- p. St. Janiak – kolejna Sesja będzie 23 kwietnia o godz. 13:00;

- p. J. Wycisk – chciałabym aby p. Burmistrz zwrócił uwagę na mniejsze problemy w Gminie, np. po ostatnich wyborach sołeckich w Nowym Sielcu mieszkańcy zwrócili mi uwagę żeby na drodze do p. Szymałki, Gmina zasponsorowała np. żużel, bo jest ona w tragicznym stanie; jeden mieszkaniec zwrócił mi też uwagę na problem z lampą; poza tym mieszkańcy Grąbkowa kilkakrotnie upominali się o to, że nie ma ciśnienia wody i coraz częściej dopytują się o ścieżkę od p. Osińskich do sklepu;

- p. Burmistrz – cały czas czekamy na firmę, która będzie łatała dziury, przyjedzie ona dopiero wtedy kiedy temperatura w nocy ustabilizuje się do 10 stopni, bo inaczej to nie ma sensu, w ubiegłym roku remont dróg był robiony pod koniec maja dopiero, teraz mamy marzec; ścieżkę chciałaby mieć każda wioska, będziemy sukcesywnie z powiatem je robić, na dzisiaj najgorsza droga jest w Jeziorach i trzeba o niej pomyśleć, może uda nam się coś na nią pozyskać ze środków unijnych. Jeżeli chodzi o Laury Przedsiębiorczości, to wybieramy laureatów po kolei; to już jest edycja któraś z kolei, zaczynaliśmy od tych największych firm, z propozycjami wychodzę ja; jeśli chodzi o Mecenasa Kultury to dyskutuję wspólnie z Domem Kultury. Zgadzam się też z tym niskim ciśnieniem wody w Grąbkowie, będzie musiało być nowe przyłącze. Natomiast w przypadku drogi w Nowym Sielcu, to chciałbym aby sołtys z funduszu sołeckiego zakupił 2 przyczepy aszki;

- p. A. Kapała – jestem bardzo zdziwiona, bo drugą kadencję mówi się o kawałku bruku w Dubinie, a Burmistrz tu nagle mówi, że najgorszy kawałek drogi jest w Jeziorach. Kolejną inwestycją drogową miał być Dubin. Takie były zapewnienia do niedawna. A druga sprawa to proszę o interwencję w sprawie oświetlenia ulicznego w Dubinie;

- p. W. Kalka – wymiar sprawiedliwości powinien zarządzać więcej prac społecznych dla ukaranych, bo jest ten człowiek uciążliwy dla sołtysa, ale zawsze robota jest jakaś popchnięta trochę;

- p. St. Janiak – 31 maja zbliżają się wybory do Izb Rolniczych, dlatego apeluję do sołtysów aby szukali kandydatów u siebie na naszych przedstawicieli;

- p. St. Janiak – złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 15
Zakończenie obrad

O godz. 17:00 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady V Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu