Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ III/15 z III SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 5 lutego 2015 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ III/15 z III SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 5 lutego 2015 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: III
Rok: 2015

PROTOKÓŁ III/15

z III SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 5 lutego 2015 r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bobrowska Grażyna
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Wybierała Piotr
12. Wycisk Jadwiga
13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

      Otwarcia – o godzinie 13:00 - III Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Panią Katarzynę Frąckowiak – w-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Szkaradowie, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych, większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnej I. Bielerzewskiej jest usprawiedliwiona.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2015
4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin                                                                                                                                                               5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
6. Interpelacje i zapytania
7. Wolne głosy i wnioski                                                                                                                              8. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- brałem udział - wspólnie z mieszkańcami - w uroczystym powitaniu Nowego Roku na Rynku w Jutrosinie,
- uczestniczyłem w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewodą Wielkopolskim w Poznaniu,
- uczestniczyłem w spotkaniu z Kołami Gospodyń Wiejskich,
- brałem udział w organizowanym u nas po raz pierwszy Orszaku Trzech Króli,
- brałem udział w spotkaniu z Izbami Rolniczymi,
- odbyło się tutaj w Centrum Kultury przedstawienie „Pastorałka”,
- uczestniczyłem w obchodach 95. rocznicy przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski,
- odbyła się narada Wojskowej Komendy Uzupełnień,
- uczestniczyłem w I koncercie noworocznym w Miliczu, gdzie występowała też przedstawicielka naszej Gminy – Daria Jaworska,
- odbyła się narada Wójta oraz Burmistrzów w Rawiczu,
- uczestniczyłem w spotkaniu Policji.

Brak pytań

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2015

     Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Plan Pracy na 2015 rok oprócz ramowych tematów, które zawsze są ujęte w programie, mi.n.: sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Rewiru Dzielnicowych, czy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu - będzie aktualizowany o bieżące sprawy i zagadnienia wymagające rozpatrzenia przez Radę z mocy prawa oraz sprawy wnoszone pod obrady z inicjatywy Burmistrza i Radnych.

      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecna Radna I. Bielerzewska usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr III/11/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 5 lutego 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin


    Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Obowiązkiem nowo wybranej Rady jest zarządzenie wyborów władz sołectwa. Kadencja organów jednostek pomocniczych Gminy trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów i kończy się z momentem wyborów nowych organów sołeckich. Po podjęciu uchwały przez Radę, Burmistrz zwoła naradę, na której uzgodniony zostanie terminarz wyborów. 4 lata temu odbywały się one do końca marca. I myślę, że i w tym terminie uporamy się z nimi w tym roku.


- p. M. Barteczka – jeśli chodzi o wysokość diet dla sołtysów, proponuję, aby je bardziej zróżnicować w stosunku do wielkości sołectwa.

     Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecna Radna I. Bielerzewska usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 5 lutego 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


     Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Uchwała ta dotyczy przyjęć do przedszkoli samorządowych na rok 2015/2016. Obowiązkiem ustawowym Rady jest przyjąć taką uchwałę, ponieważ dokumenty, które Państwo przyjmiecie muszą być już podane do wiadomości rodziców od 1 marca 2015r. Uchwała ta, jest niezbędna dla komisji, która przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkoli - w sytuacji kiedy jest więcej chętnych, aniżeli miejsc w przedszkolu. Komisja rekrutacyjna przeprowadza tzw. I etap przyjęć do przedszkola i stosuje wtedy, nie te kryteria, które Państwo dzisiaj przyjmiecie, ale kryteria, które wynikają z ustawy o systemie oświaty. Ustawodawca określił ich 7: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, samotne wychowywanie kandydata i objęcie kandydata pieczą zastępczą. To są kryteria, które wynikają z ustawy i komisja rekrutacyjna ma obowiązek stosowania ich w I etapie. Jeżeli zakończy się I etap i są sytuacje równorzędne kandydatów i jeżeli dalej liczba miejsc w przedszkolu jest mniejsza od tych, którzy jeszcze się ubiegają o przyjęcie do przedszkola, to wtedy w grę wchodzą właśnie te kryteria dodatkowe, które dzisiaj Państwo mają uchwalić. Te kryteria zostały opracowane przez panie Dyrektorki z naszych przedszkoli wspólnie z p. Grażyną Kowalską, która zajmuje się oświatą. Są one następujące: oboje rodziców pozostaje w zatrudnieniu, zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie, w roku poprzednim dziecko w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie zostało przyjęte do przedszkola oraz rodzeństwo dziecka korzysta z opieki edukacyjnej w tym przedszkolu.


- p. Burmistrz – do tej pory te dodatkowe kryteria ustalała Rada Pedagogiczna, a teraz ustawa nałożyła to na Rady Gminy.

     Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecna Radna I. Bielerzewska usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr III/13/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 5 lutego 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 7
Wolne głosy i wnioski


- p. J. Wycisk – czy naprzeciw Banku mógłby zostać postawiony znak mówiący o tym, że można tam zaparkować samochód (np. podczas mszy św., gdzie jest ogromny problem ze znalezieniem miejsca na parkingu) - pomimo tego, że przepis mówi o tym, że 10 metrów przed przejściem dla pieszych nie można parkować;

- p. E. Szymkowiak – czy na Sesję są zapraszani przedstawiciele Izb Rolniczych z naszej gminy, bo sytuacja w rolnictwie jest taka jaka jest i jak się coś dzieje to nie ma się z kim skontaktować?


- p. St. Janiak – zaproszenie mają wysłane na każdą Sesję; uważam, że jeżeli są nieobecni to powinni chociaż zadzwonić i się usprawiedliwić, a tym bardziej jeżeli chodzi o Sesję na której są bezpośrednio tematy rolnicze – to te tematy powinni potraktować naprawdę poważnie. Zrobię wszystko aby przekazać Im bardzo duże niezadowolenie ze strony Radnych i Sołtysów z powodu ich nieobecności;

- p. M. Jakubowski – proszę Policję aby zwróciła uwagę na wałęsające się psy na ulicach, bo mówi się tyle o bezpieczeństwie, a one zagrażają po prostu dzieciom. A druga sprawa to parkowanie samochodów na ścieżce rowerowo-pieszej na ul. Garncarskiej;

- p. P. Jernaś – ci co są kierowcami dobrze wiedzą o tym gdzie można stawać samochodami. I niestety wyjątków nie ma. Jeżeli chodzi o Bank, wiem o co chodzi, niektórzy to nawet stają już prawie na przejściu dla pieszych. Jak takie osoby złapiemy, to wyciągamy już wówczas wnioski w postaci mandatów. Przepisy mówią wyraźnie, że 10 metrów od przejścia dla pieszych nie można stawiać żadnego samochodu. Problem z parkowaniem szczególnie podczas mszy jest nie tylko w Jutrosinie, bo w każdej miejscowości, szczególnie rzuca się to w Dubinie;

- p. M. Mocydlarz – a jak wygląda sytuacja na chodniku, jak np. bus zaparkuje i wtedy nic nie widać?

- p. P. Jernaś – w kodeksie jest mowa o nie utrudnianiu ruchu oraz o chodniku pozostawionym dla pieszych nie mniejszym niż 1,5 metra;

- p. Burmistrz – zamierzam się do rewolucji ruchowej w Jutrosinie - zmiany kierunku ruchu. Jesteśmy już na etapie rozmów z Powiatem na ten temat. Chciałbym przenieść przystanek autobusowy w inne miejsce, mianowicie koło SAM-u, zrobić jeden kierunek ruchu do Kościoła, wjazd koło sklepu Dworecki, a wyjazd koło GSCH-u. Nie robimy ruchu okrężnego przez rynek, bo nie ma takiej potrzeby. Zamykamy dojazd tą jednokierunkową dla samochodów powyżej 5 ton. Cały rynek przewidziany jest do rewitalizacji w przyszłości. Zrobimy konsultacje z mieszkańcami Jutrosina na ten temat;

- p. Burmistrz - na rynku są też samochody, które koczują, przyjeżdżają ludzie do pracy i je zostawiają na cały dzień. Stoją też z napisami reklamującymi, czy z napisem „sprzedam”. Przez to też jest mniej miejsc na parkingu, ale cały czas staramy się z tym walczyć;

- p. Burmistrz – zebranie sołtysów zrobimy 9 lutego o godz. 10:00, zaprosimy na nie przedstawicieli Izby Rolniczej; chciałbym abyśmy z wyborami sołtysów uporali się do końca marca;


- p. M. Antkowiak – czy my coś robimy?, jakieś protesty?, bo wszyscy coś robią, a my stoimy z boku;

- p. St. Janiak – jeżeli chodzi o protesty, to są one organizowane, jeśli chodzi o ten odnośnie kopalni, to sołtysi wiedzieli o nim, natomiast te protesty, które odbywają się na temat niedoboru cen w rolnictwie itd. organizuje ktoś inny, do mnie jako do sołtysa nie dotarła żadna taka informacja;

- p. R. Krzyżosiak – chciałbym powiedzieć trochę o azbeście; w zeszłym roku środków na azbest w powiecie nie było, chociaż oferta na stronie była aktualna. W tym roku na ostatniej sesji zabezpieczyliśmy w budżecie powiatu kwotę 30.000 zł. I z tego co mówił pan Starosta to dostaniemy jeszcze 30.000 zł. od Marszałka. Zostało jeszcze około 20 lat na usuwanie wyrobów posiadających azbest. Starostwo dofinansowuje 80% kosztów rozbiórki i utylizacji. Na razie środki te są zabezpieczone, nie można z nich korzystać bo muszą zostać uruchomione procedury przetargowe. Ale za kilka miesięcy już będzie można. Mówię o tym dlatego, bo jeżeli ktoś planuje jakieś prace - bo to się nie planuje z tygodnia na tydzień - to może sobie to w tych kalkulacjach ująć, że będzie można pozyskać na to środki. Musi tego dokonać oczywiście wyspecjalizowana firma.

- p. I. Mikołajewski – w zeszłym roku byłem zaproszony na 120 rocznicę urodzin Franciszka Rataja. Napisana została o Nim książka i z tego miejsca chciałbym podziękować p. Burmistrzowi za możliwość zakupu jej do naszych Bibliotek oraz do Muzeum;

- p. I. Mikołajewski – 10 kwietnia zapraszam na odsłonięcie na cmentarzu w Jutrosinie kamienia katyńskiego, poświęconego zmarłym oficerom;

- p. M. Barteczka – mam pytanie odnośnie stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, czy p. Burmistrz orientuje się jak długo trwa kadencja p. Dyrektor i czy jest możliwość – po jej upływie – zorganizowania konkursu na to stanowisko. Pytam dlatego, że tak samo jak Burmistrzowie czy Dyrektorzy Szkół są zobligowani pracą kadencyjną i z tego są rozliczani. I dlatego myślę, że byłoby to też takie bardziej motywujące do pracy;

- p. Burmistrz – tak samo jak Dyrektorzy Szkół, tak samo Dom Kultury czy Biblioteka ma też kadencyjność - jest to 5 lat; po 5 latach, to nie znaczy, że nie można wcześniej odwołać kogoś, jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków tak jak powinien, to my go możemy odwołać po roku, czy po pół roku, to nie ma znaczenia wcale;

- p. Burmistrz - w marcu są sprawozdania z działalności Domu Kultury czy Biblioteki, chciałbym aby jeżeli ktoś coś ma np. do p. Dyrektor Centrum Kultury – wypowiedział się. Bo jak to jest to nie ma wtedy nikogo, nikt się nie odezwie, a na następnej sesji atakowany jest Burmistrz. I to dotyczy nie tylko p. Dyrektor ale też Szkół itd. Siedźmy na Sesjach po 10 godzin nawet i wtedy zróbmy swoje. A nie odczytamy, odbębnimy i wszystko się zgadza. Jak jest problem to próbujmy go rozwiązać. Chciałbym żebyśmy do tego w ten sposób podeszli, bo to dotyczy wszystkich, którzy tutaj występują i tłumaczą się ze swojej działalności. Ciekaw jestem ilu z nas będzie na koncercie operetkowym tutaj – 7 marca? Ilu nas było na teatrze? Chciałbym żebyśmy uczęszczali na tego typu imprezy, bo po to się je robi;

- p. M. Barteczka – ja nie mówiłem nic o odwołaniu p. Dyrektor, tylko pytałem czy nie można by takiego konkursu przeprowadzić?

- p. Burmistrz – można, po zakończeniu tej kadencji;

- p. Burmistrz – od tego roku wspólnie z p. Beatą Rzeźnik z Urzędu Stanu Cywilnego odwiedzamy osoby, które ukończyły 90 rok życia i chcemy je w jakiś sposób wyróżnić tą wizytą;

- p. St. Janiak – 26 marca (t.j. czwartek) odbędzie się kolejna Sesja Rady Miejskiej;

- p. J. Wycisk – czy Sesja mogłaby być zwołana na godzinę późniejszą niż 13?

- p. St. Janiak - na pierwszym spotkaniu Radnych były dyskusje na temat tego, czy posiedzenia Sesji zostawiamy tak jak do tej pory w ostatnie czwartki miesiąca, czy zmieniamy ten dzień. Przyznaję, że jako szef Rady – nie dopełniłem obowiązku – i nie rozmawiałem o tym na Komisjach, ale myślę, że zanim tu odpowiem, to na kolejnych Komisjach poruszę ten temat i wspólnie zadecydujemy w jaki dzień mają się Sesje odbywać i o której godzinie. A jeżeli chodzi o tą następną Sesję, to nie widzę problemu, aby odbyła się ona o godzinę później.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 8
Zakończenie obrad

O godz. 14:10 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady III Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu