Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ II/14 z II SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29 grudnia 2014 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ II/14 z II SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29 grudnia 2014 r., o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: II
Rok: 2014

PROTOKÓŁ II/14

z II SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 29 grudnia 2014 r., o godz. 14:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Wybierała Piotr
13. Wycisk Jadwiga
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


     Otwarcia – o godzinie 14:00 - II Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie (poprzedzonej wcześniejszą Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Elżbiety w Jutrosinie) - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Sławomira Rojdę – Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Rawiczu, Pana Krzysztofa Nowaka – Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, przedstawicieli zakładów pracy, Księży z dekanatu jutrosińskiego, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

     Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
I. Część robocza:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017                                                                                                                                                            5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015- 2018 według następującego porządku:
- przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
- wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018
7. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015 według następującego porządku:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
- przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;
- stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
- zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
- głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015
8. Interpelacje i zapytania
9. Wolne głosy i wnioski

II. Część okolicznościowa Sesji związana ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2015 rokiem

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Po przedstawionym porządku obrad sesji, w związku z inicjatywą Radnego Ireneusza Mikołajewskiego - uczczono minutą ciszy poległych w Powstaniu Wielkopolskim.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- brałem udział w warsztatach organizowanych przez Wielkopolskę Gościnną, które odbyły się w Dolsku,
- brałem udział w uroczystości 15-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej z Miejskiej Górki,
- odbyło się Walne Zgromadzenie „Wodociągów Gminnych”,
- odbyła się narada Wójta oraz Burmistrzów w Pakosławiu,
- uczestniczyłem w uroczystości 10-lecia Fundacji PKM DUDA im. Maksymiliana Duda,
- odbyło się Walne Zgromadzenie związku śmieciowego w Lesznie (trzeba było wybrać nowy zarząd),
- uczestniczyłem w obradach Komisji Stałych Rady,
- brałem udział w spotkaniu opłatkowym z Wojewodą oraz Marszałkiem,
- brałem udział w zebraniu Samorządu Mieszkańców,
- uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowych Szkół oraz Klubów Seniora.

Brak pytań

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017

     Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2014 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5                                                                                                                                                                                     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin


     Głos zajął Pan Sekretarz – Pan Zenon Łakomy. Burmistrz obejmuje VII kadencję, to znaczy, że w świetle prawa na nowo podejmuje zatrudnienie i w związku z tym żeby otrzymywał wynagrodzenie musimy mieć podstawę prawną do tego. Jedynym organem uprawnionym do określenia wynagrodzenia Burmistrza jest Rada. Może ona „poruszać się” tylko w ramach stawek, które zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dla Burmistrzów w gminach do 15 tys. mieszkańców Rada może „poruszać się” w tzw. widełkach wynagrodzeniowych: od kwoty maksymalnej brutto 13.100 zł. do minimalnej brutto 8.160 zł. Ostatnie wynagrodzenie Burmistrza zostało ustalone 4 lata temu i wynosiło ono 8.660 zł. brutto. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie w tej kadencji to proponowana jest łączna kwota brutto - 8.920 zł. Taka propozycja Radnych została wypracowana na Komisjach.
     Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. 6
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018 według następującego porządku:

- przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Nie podejmowaliśmy w tym nowym budżecie podwyżek podatku, te stawki, które zostały uchwalone w 2013 roku, będą obowiązywały w roku 2015. W roku 2015 Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 350.292,00 zł., z następujących tytułów: środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 72.300,00 zł. (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z planowanym zakończeniem w grudniu 2014r. projektu pn. „Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową, ul. Garncarska w Jutrosinie”); środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 112.000,00 zł. (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z zakończeniem w czerwcu 2015 roku projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego w m. Nowy Sielec); z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 10.992,00 zł.; z tytułu sprzedaży działek rolnych w kwocie 95.000,00 zł. oraz z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 60.000,00 zł.
      Na wydatki majątkowe w roku 2015 przewidziano ogółem kwotę 2.665.800,00 zł. Jeżeli chodzi o wydatki wieloletnie to największymi inwestycjami będą: budowa sali sportowej w Szkaradowie oraz kanalizacji sanitarnej Domaradzice-Śląskowo-Nowy Sielec.
      Planujemy zmniejszyć zadłużenie Gminy do 3 mln.700 tys. zł.

- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

     Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin opinię pozytywną.

- wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie

brak wniosków


Radna A. Kapała zabrała głos w sprawie bruku w Dubinie, że jego realizacja nie została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018

- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018

     Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13„za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 (p. A. Kapała, p. I. Bielerzewska). Dziękuję – zatem uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018 została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015 według następującego porządku:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015 przez Burmistrza Miasta i Gminy

     Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie – 22.292.845,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie – 21.942.553,00 zł., a dochody majątkowe w kwocie – 350.292,00 zł.. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie – 22.842.845,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 20.177.045,00zł., wydatki majątkowe w kwocie – 2.665.800,00 zł. Dalej na:
- rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę – 245 726,00 zł.
- transport i łączność – 478 156,00 zł.
- gospodarkę mieszkaniową – 234 300,00 zł.
- administrację publiczną – 2 040 088,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 120 000,00 zł.
- obsługę długu publicznego – 210 000,00 zł.
- oświatę i wychowanie – 11 809 765,00 zł.
- ochronę zdrowia – 104 000,00 zł.
- pomoc społeczną – 3 512 863,00 zł.
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 294 707,00 zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 981 957,00 zł.
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 860 795,00 zł.
- kulturę fizyczną – 1.844 300,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2015:

- przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Ochłoda,
- wykup gruntów na poszerzenie zasobów Gminy,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Garncarska w Jutrosinie.


Wydatki majątkowe wieloletnie w roku 2015:
- budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice-Śląskowo-Nowy Sielec (2012-2017),                                - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego (2012-2015),                                                                                                                                                                     - budowa sali sportowej w Szkaradowie (2005-2016).

Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie. Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.

Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.

- przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej :

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;
Komisja Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – p. M. Jakubowski – mała uwaga – cały czas idziemy do przodu z inwestycjami, a zapominamy o tych drobnych sprawach; ale opinia Komisji Rewizyjnej – pozytywna.

- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie
o projekcie uchwały budżetowej.


    Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na 2015 rok opinię pozytywną.

- stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków

brak wniosków

- zgłaszanie poprawek, dyskusji oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej

Brak poprawek do projektu uchwały budżetowej

- głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015


      Przewodniczący odczytał projekt uchwały budżetowej na 2015 rok. Po odczytaniu projektu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr II/10/2014: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr II/10/2014 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Burmistrz podziękował Radnym za podjęcie uchwały budżetowej na rok 2015 – będziemy ją wspólnie realizować – dodał Burmistrz.

Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania


Brak

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski

- p. Burmistrz – zaprosił na Sylwestra na Rynku – 31 grudnia, 6 stycznia – na Orszak Trzech Króli oraz 10 stycznia – na przedstawienie w wykonaniu Teatru z Leszna - „Pastorałka”;


- p. Burmistrz – 3 stycznia jadę na spotkanie noworoczne z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a 16 stycznia – tutaj w Centrum Kultury odbędą się uroczystości związane z 95 rocznicą przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski;


- p. Burmistrz – zbliżają się wybory sołeckie, będziemy je chcieli przeprowadzić od lutego do kwietnia 2015 roku;


- p. M. Antkowiak – bruk w Dubinie nie jest nigdzie ujęty, ani w budżecie na 2015 rok, ani w Wieloletniej Prognozie, miał też przyjechać do nas jakiś przedstawiciel zrobić wycenę – tak p. Burmistrz mówił - i też go nie było;


- p. Burmistrz – w najbliższych 4 latach postaramy się tę inwestycję w Dubinie zrealizować;


- p. St. Janiak – przeczytał życzenia noworoczne oraz gratulacje dla nowej Rady przekazane przez Przedszkole w Szkaradowie.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

      Po 15-minutowej przerwie rozpoczęła się część okolicznościowa sesji. Wszyscy obecni uczcili minutą ciszy zmarłą byłą Dyrektor Banku Spółdzielczego w Jutrosinie - ś.p. Jadwigę Giec. Następnie ks. proboszcz – Tadeusz Jaskuła modlitwą wprowadził obecnych w nastrój świąteczny. Podzielono się opłatkiem oraz złożono świąteczno - noworoczne życzenia.

Ad. 10
Zakończenie obrad

O godz. 16:30 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady II Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu