Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017.

UCHWAŁA Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014 – 2017.

Numer uchwały: 7
Numer sesji: II
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr II/7/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2014 – 2017.

___________________________________________________________________________

     Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017 wprowadza się zmiany:
1. W Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr II/7/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku


W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków dokonuje się zmian załącznika nr 1.

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2014 związane ze zmianami uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin oraz zarządzeniem Burmistrza, dokonanymi w okresie od dnia 07 listopada do dnia 29 grudnia 2014 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.
W omawianym okresie dokonano następujących zmian:
1. W zakresie roku 2014:
a) zmniejszono dochody ogółem o kwotę 30.043,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 101.757,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 131.800,00 zł
b) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 30.043,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 10.543,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 19.500,00 zł
c) zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 19.000,00 zł
2. W zakresie lat 2015-2021
a) dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wartości
przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu