Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 41/2014 z XLI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23.10.2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 41/2014 z XLI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23.10.2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 41
Rok: 2014

PROTOKÓŁ 41/2014

z XLI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 23.10.2014r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

___________________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław                                                                                                                                                          2. Bartkowiak- Bakun Natalia                                                                                                                                            3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan                                                                                                                                                        14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

     Otwarcia XLI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Panią Mirosławę Domicz, Panią Wiesławę Krajka, Pana Roberta Lewusza z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

    Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Rady, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2015 rok                                                                                                                                                                                   5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jutrosin na lata 2014-2020
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2015 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015                               9. Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2013/2014                                      10. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych                     11. Interpelacje i zapytania                                                                                                                                               12. Wolne głosy i wnioski                                                                                                                                                   13. Zakończenie obrad

Pan Ireneusz Mikołajewski zaproponował, aby w przerwie obrad Sesji Rady podziękować Panom z Sarnowy za udostępnienie swoich prywatnych zbiorów na wystawę, która przez okres letni znajdowała się w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej.


Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu LGD w Pępowie,
- odbył się odbiór remontowanej drogi w Pawłowie,
- odbyła się konsultacja z mieszkańcami odnośnie wiatraków,
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Edukacji Narodowej,
- odbyła się narada z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli,
- uczestniczyłem w naradzie Wójta i Burmistrzów w Miejskiej Górce,
- brałem udział w Targach POLEKO w Poznaniu,
- brałem udział w Komisjach Stałych Rady,
- uczestniczyłem w obchodach 20-lecia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie,
- brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Śmieciowego w Lesznie,
- odbył się przetarg na budowę sali sportowej w Szkaradowie,
- p. M. Barteczka – chciałbym się zapytać coś odnośnie rozstrzygniętego przetargu na budowę sali sportowej w Szkaradowie oraz o to dlaczego wyrzucił Pan z tego programu boisko wielofunkcyjne? Dlaczego tak to zostało zrobione i czemu Radni o tym nic nie wiedzieli?
- p. Burmistrz – proszę Państwa rysunek był zrobiony całościowo, jeśli chodzi o kosztorys pierwotny, opiewał on na 4 mln zł., w budżecie mamy 3 mln 900 zł. Nigdy nie wiadomo jaka będzie cena i z tego względu wyrzuciłem boisko wielofunkcyjne. Można na nie otrzymać jeszcze pieniądze z innych rozdań unijnych, także nie jest ono jeszcze przekreślone. Zawsze to można zrobić, ale na ten czas brakuje nam pieniędzy, a ja nie mogę sobie pozwolić na to, aby kosztorys przewyższał nasz budżet. W tej chwili komisja przegląda złożone oferty przetargowe. Najniższą cenę zaproponowała firma z Wilkonic, ale wszystko jest jeszcze sprawdzane;
- p. N. Bartkowiak-Bakun – to ja czegoś nie rozumiem tutaj, to zadanie inwestycyjne zawierało to boisko wielofunkcyjne czy też nie?
- p. Burmistrz – w projekcie jest narysowane boisko wielofunkcyjne, jeżeli starczyło by pieniędzy – było by ono wykonane, ale nie starczyło – dlatego wyrzuciliśmy je z tego zadania;
- p. N. Bartkowiak – Bakun – a czy to boisko zawarte jest w wieloletniej perspektywie finansowej czy też nie?
- p. Burmistrz – cały kompleks sportowy jest zawarty w tym planie;
- p. M. Barteczka – mnie interesuje to, dlaczego Radni nie zostali poinformowani o tym?
- p. Burmistrz – w pierwotnej wersji była tylko sala sportowa, nie było mowy o boisku; wyszło tak, że jeżeli będzie miejsce to wyrysujemy je i w każdej chwili będziemy mogli to boisko zrobić. Sala sportowa była priorytetem. Jakby były pieniądze to było by i boisko.


Brak więcej pytań.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XLI/230/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2015 rok

     Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Prace społecznie użyteczne jest to nowa forma pracy, skierowana dla osób bezrobotnych. Obejmuje głównie prace porządkowe (na stadionie sportowym, boiskach szkolnych, placach zabaw, w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach), a także pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jutrosin.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XLI/231/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jutrosin na lata 2014-2020


     Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Konieczność opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z ustawy o pomocy społecznej. Dokument ten ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany – poprawy tych stanów rzeczy (zjawisk występujących w obrębie danej społeczności), które ocenianie są negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. Strategia ta obejmuje materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów lokalnych pomocy społecznej.


- p. N. Bartkowiak-Bakun – dość szczegółowo zapoznałam się z tą strategią, szkoda, że nie została ona wcześniej z nami skonsultowana. Chciałabym aby P. Kierownik przedstawiła nam informację dotyczącą zwrotu ankiet, ponieważ istotnym elementem tej strategii było skonstruowanie jej na podstawie badań, które zostały zrealizowane. Mianowicie suma jaka została rozesłana, a ile ankiet wróciło?


- p. M. Domicz – ponad 100 ankiet zostało rozesłanych;


- p. N. Bartkowiak–Bakun – a ile wróciło?


- p. M. Domicz – wróciło 47 ankiet, ale opracowując tą strategię nie opierano się jedynie na podstawie ankiet, były to też sprawozdania z Ośrodka, Policji czy podmiotów gospodarczych. Ankiet wróciło mało, ale wiadomo nikt nikogo nie zmusi do ich wypełnienia. Nie jest to może pełny obraz, ale jest to temat wieloletni i w każdym momencie będzie go można udoskonalić;


- p. N. Bartkowiak–Bakun – jak nie jest wstyd Dyrektorom Szkół i Przedszkoli za swoich pracowników, żeby swoją małą cegiełkę przyłożyć do tego, dla mnie to jest niezrozumiałe – przecież są to instytucje samorządowe – aby poświęcić kilka chwil na to żeby taką ankietę wypełnić. Jak można tak lekceważąco podchodzić. Ja nie mówię teraz bezpośrednio do Dyrektorów, ale do ich pracowników, na podstawie tego ile ankiet zostało rozesłanych, a ile wróciło wypełnionych.


     Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jutrosin na lata 2014-2020. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – „1” (p. N. Bartkowiak-Bakun). Dziękuje zatem uchwała Nr XLI/232/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


    Po tym pkt nastąpiła 15 minutowa przerwa, podczas której Radny Ireneusz Mikołajewski wręczył podziękowania - Panom z Sarnowy - za udostępnienie swoich prywatnych eksponatów na wystawę z okazji 70 rocznicy lądowania wojsk alianckich, która przez okres letni znajdowała się w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej.


Obrady wznowiono od pkt 6.


Ad. 6                                                                                                                                                                                      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2015 rok


      Głos zajęła Pani Wiesława Krajka z MGOPS w Jutrosinie. Wśród wielu problemów społecznych występujących w Polsce jako jedne z czołowych wysuwają się problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez polskie społeczeństwo. Problem ten, mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji jego nadużywania oraz dostępności do świadczeń terapeutycznych, związanych z leczeniem uzależnień, stale utrzymuje tendencję wzrostową. Zjawisko alkoholizmu dotyczy zarówno polityki lokalnej, regionalnej, jak i również całego kraju. Niezależnie od skali, a także jakości podejmowanych działań, alkoholizm był, jest i będzie przyczyną wielu negatywnych zjawisk, zachodzących w różnych obszarach życia społecznego, ekonomicznego, ale przede wszystkim będzie zawsze wielką tragedią zarówno każdej osoby uzależnionej, jak i jej rodziny. Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie, który stanowi rozwinięcie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach poprzednich. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowana na poziomie gminy, która na mocy ustawy uzyskała kompetencje do rozwiązywania tych problemów. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki uzależnień. Program ma minimalizować, a także zapobiegać, edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową. Działania podejmowane w ramach programu powinny uczyć jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Powinny wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne podpieranie się substancjami uzależniającymi.
      Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2014r. 214 rodzin korzystało z różnego rodzaju form pomocy materialnej. Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystało 12 rodzin.
      Rewir Dzielnicowych w Jutrosinie zanotował następujące zdarzenia: interwencje domowe z udziałem nietrzeźwych – 6, w tym zatrzymani do wytrzeźwienia – 3; 29 nietrzeźwych kierowców, w tym 6 popełniających przestępstwo oraz 23 popełniających wykroczenia, a także 10 przypadków picia alkoholu w miejscach publicznych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła 7 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu, w tym w 6 przypadkach wystąpiono do sądu o wydanie postanowienia o obowiązku leczenia. Z Punktu Konsultacyjnego w Jutrosinie uzyskano informację, że z porad prawnika skorzystało 59 osób, natomiast psycholog udzielił 62 porad i konsultacji dla 23 osób.
     Ponieważ znaczna część zachowań antyspołecznych podejmowana jest zwykle pod wpływem alkoholu, konieczne jest wdrażanie wszelkich możliwych środków zaradczych wobec tego zjawiska. Podejmowane działania powinny mieć charakter interdyscyplinarny. Ponadto wskazane jest, aby działaniami profilaktycznymi obejmować tak osoby uzależnione jak i współuzależnione, przebywające w najbliższym otoczeniu, (rodziny osób uzależnionych i współmieszkańców) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadania związane z profilaktyką uzależnienia od alkoholu są realizowane na terenie gminy przez szeroki krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działania na rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się m.in. szkoły gminne, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, służba zdrowia.

Cele Programu:

1. Minimalizacja szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
2. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

Zadania Gminy dotyczące realizacji Programu:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
Zadanie 1.

- Kontynuacja działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy, do którego podstawowych zadań należy: nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobami i rodzinami z problemem uzależnień oraz przemocy domowej, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, doradztwo i konsultacje specjalistów (m.in. psycholog, prawnik) w sprawie uzależnień i przemocy w rodzinie, informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, udostępnianie materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
- Zakres finansowania działalności Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego obejmuje m.in: wynagrodzenie osób pełniących dyżury (psycholog, prawnik), zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, książek oraz specjalistycznej prasy.
Zadanie 2.
- Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dzieci z rodzin alkoholowych (m.in. Poradnia Leczenia Uzależnień w Rawiczu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego „ Terapia” w Miejskiej Górce).
Zadanie 3.
- Współpraca z biegłymi sądowymi, psychologiem i psychiatrą w zakresie kierowania osób uzależnionych na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia, przygotowanie dokumentacji do sądu, współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu.
- Zakres finansowania obejmuje m.in.: koszty opinii biegłych, opłaty sądowe związane ze składaniem wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia.
Zadanie 4.
- Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy.
- Zakres finansowania obejmuje: zabezpieczenie fachowej literatury, poradników, broszur i ulotek, dofinansowanie wyjazdu na spotkania grup trzeźwościowych.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe-szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.
Zadanie 1.

- Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.
Zadanie 2.
- Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej .
Zadanie 3.
- Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współdziałanie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zadanie 4.
- Edukacja publiczna - ulotki, broszury, poradniki

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczych i socjoterapeutycznych.
Zadanie 1.

Prowadzenie popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
Zadanie 2.
Realizowanie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programów profilaktycznych wpisujących się w szkolne programy profilaktyki.
Zadanie 3.
Dofinansowanie wypoczynku letniego (kolonii, obozów, półkolonii, „zielonych szkół”) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.
Zadanie 4.
Prowadzenie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień, wspieranie merytoryczne i finansowe konkursów wiedzy o uzależnieniach, zawodów i turniejów sportowych promujących zdrowy styl życia, festynów rodzinnych, wspieranie i dofinansowywanie imprez promujących wzorce godne naśladowania i zdrowy styl życia.
Zadanie 5.
Organizowanie szkoleń różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.
Zadanie 6.
Dofinansowanie zakupu nowych elementów placów zabaw oraz naprawa i odnowienie już istniejących
Zadanie 7.
Wspieranie i dofinansowanie działań z zakresu pozalekcyjnych zajęć sportowych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Zadanie 8.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej
Zadanie 9.
Wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodek kultury, kluby sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy, trzeźwy styl życia. Współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz promocji trzeźwości obyczajów.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Zadanie 1.

Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca z instytucjami i podmiotami pozarządowymi, organizacjami sportowymi, kulturalno-oświatowymi i innymi w zakresie realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Zadania 1.

Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art.18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.


Cała informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2015 rok proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XLI/233/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin


        Głos zajął Pan Robert Lewusz – przedstawiciel Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Z Gminy Jutrosin zostało złożonych 1692 deklaracji, w których zostało ujętych łącznie 6.236 osób. Ponad 90% właścicieli nieruchomości zdecydowała się na selektywny sposób gromadzenia odpadów. 1515 ton odebrano odpadów zmieszanych z nieruchomości. 111 ton odebrano odpadów składowanych w sposób selektywny (przede wszystkim jest to szkło). Na 1 mieszkańca Gminy Jutrosin zostało zebranych 15 kg odpadów selektywnych. Odpady można składować przez tzw. PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na początku było 6 takich punktów. Najbliżej był punkt w Rawiczu. Ale naszym celem było to, żeby otworzyć takie punkty w każdej Gminie, ponieważ tylko ich dostępność powoduje to, że mieszkańcy chętniej oddają śmieci. Od września br. taki punkt został też otwarty i w Gminie Jutrosin. Mieści się on na ul. Polnej 3c. Można oddać tam odpady problemowe, odpady selektywnie zebrane. Na pewno trzeba go jeszcze rozpowszechnić, aby więcej ludzi z niego korzystało.
       Główne koszty funkcjonowania systemu to jest odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zagospodarowanie odpadów – tj. 61% kosztów, odbiór odpadów, czyli sam transport od mieszkańca tj. 29%; 4% - koszty funkcjonowania PSZOK-u, a niecałe 6% to koszty administracyjne funkcjonowania biur.
      Jako Związek jesteśmy zobowiązani do tzw. poziomów odzysku odpadów. Prowadzimy też kontrolę selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli są odpady wysegregowane niewłaściwie, to jest przyklejana „żółtka kartka”, czyli ostrzeżenie. Na ten czas skontrolowaliśmy 10 tys. nieruchomości. Prowadzimy również edukację ekologiczną we wszystkich szkołach.
     Obecnie jesteśmy po ogłoszeniu przetargu na odbiór odpadów. 18 listopada zostaną otwarte oferty, a od 1 stycznia 2015 roku będą nowe umowy na odbiór odpadów.


- p. J. May – czy w przetargu jest określony odbiór odpadów zmieszanych raz w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie?


- p. R. Lewusz – w SIWZ-ie odbiór określony jest co tydzień, w regulaminie zapisaliśmy co 2 tygodnie, ponieważ ciągle są nowe pomysły. Teraz weszła nowelizacja ustawy, w której był pomysł odbioru odrębnie popiołów. Gdybyśmy zostali zmuszeni do takiej sytuacji, czyli odrębnego odbierania popiołów, odbiór by był co tydzień, tylko zmieszane odbieralibyśmy w jednym tygodniu, a popioły w kolejnym. Żeby się zabezpieczyć przed ewentualnymi pomysłami parlamentarzystów, wpisaliśmy do regulaminu nie rzadziej niż raz w tygodniu. My chcemy, żeby było tak jak do tej pory.


- p. J. May – jeżeli ta częstotliwość zmaleje, czyli co 2 tygodnie, to w tym momencie pojemnik ma prawo być przepełniony. Kosze mogą być teraz po prostu za małe.


- p. R. Lewusz – nie ma żadnych ograniczeń w ilości odpadów, a pan deklarując na 3 osoby, może wystawić pojemnik np. 120l, czy nawet 360l; może pan wystawić 2 pojemniki 120l i ma pan też odebrane. W deklaracji nie określał pan wielkości pojemnika, tylko ilość osób. Jeżeli ustawodawca zmusi nas do tego, że trzeba będzie oddzielić popiół od odpadów zmieszanych, to wtedy będzie pan musiał mieć 2 pojemniki.


- p. N. Bartkowiak–Bakun - a co jeżeli pojemnik będzie przepełniony? Jeżeli będzie co 2 tygodnie odbiór to jest to duże prawdopodobieństwo.


- p. R. Lewusz – my jesteśmy za tym, żeby ten odbiór był co tydzień, nie zmienimy tego, jeżeli nie będziemy zmuszeni przez parlament. Oczywiście możemy zrobić co tydzień zarówno zmieszanych, jak i popiołu, z tym, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to się przekłada na koszty odbioru odpadów. I dopóki będzie taka sytuacja jak teraz jest w przepisach, nic się nie zmieni. Na pewno nie w tym przetargu. A jeżeli ustawodawca zmusi nas do tego, żebyśmy selektywnie zbierali popioły, no to nie da się ukryć, że będą musiały być 2 pojemniki na nieruchomości. Na to już nic nie poradzimy.


- p. N. Bartkowiak-Bakun – za chwilę może być tak, że częstotliwość zostanie zmniejszona, a opłaty pójdą w górę na okoliczność oszczędności; opłaty wzrosną, a i tak częstotliwość będzie niższa;


- p. R. Lewusz – częstotliwość nie będzie niższa, bo będą odbierane co tydzień dalej odpady;


- p. F. Małecki – sytuacja jest bardzo w porządku, nam wydaje się, że odpady odbierane są nawet zbyt często;


- p. St. Janiak – lepszego rozwiązania wydaje mi się, że nie mogło być;


- p. J. May – z tego co wiem 26 osób zostało ukaranych mandatem – od momentu wejścia w życie ustawy śmieciowej - niby jest spadek, ale cały czas jednak są te śmieci wyrzucane nielegalnie. Jakie są dalsze konsekwencje, jeżeli ktoś dostanie wezwanie do zapłaty, a nie zareaguje na takie?


- p. R. Lewusz – jeżeli do pisma się nie ustosunkuje, wtedy jest wszczynane postępowanie administracyjne; zgodnie z ustawą wtedy zarząd związku wydaje decyzje administracyjną w której sam określa opłatę. Dalej można wprowadzić już proces windykacyjny, ale większość już wówczas zapłaci. Ale gdyby nie – to kolejnym etapem jest egzekucja.


- p. J. May – a co się dzieje się ze zużytym sprzętem elektronicznym?


- p. R. Lewusz – są 2 metody: albo zabiera je zakład MZO i przewozi do Trzebani, a oni w dalszym ciągu przekazują je przedsiębiorcom, którzy poddają to recyklingowi, albo sprzęt ten zabiera firma ELEKTRO-EKO, z którą podpisaliśmy niedawno umowę.


    Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – 1 (p. N. Bartkowiak-Bakun), kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XLI/234/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem przeciwnym.


Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015


      Głos zajął Sekretarz Gminy - Pan Zenon Łakomy. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów i kierunków form wzajemnej współpracy.
Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2015 przyjmuje zadania z zakresu:
- ochrony zdrowia;
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocji gminy.
Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „15” za , kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XLI/235/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 października 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9

Informacja Dyrektorów Przedszkoli o programowej działalności w roku 2013/2014


     Głos zajęła Pani Maria Staśkiewicz – Dyrektor Przedszkola w Szkaradowie. W roku szkolnym 2013/2014 zostało przyjętych do Przedszkola 74 dzieci. W obecnym roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza do Przedszkola 69 dzieci. Dzieci 6 - letnich mamy 10, w ubiegłym – 21, dzieci 5 - letnich mamy 15, w ubiegłym – 24, dzieci 4 - letnich mamy 26, w ubiegłym – 15, dzieci 3 - letnich mamy 17, w ubiegłym mieliśmy 12, w tym 1 - dziecko 2,5 l.
Przyjęte dzieci zostały podzielone na trzy grupy wiekowe: grupę dz. 6-5 letnich, grupę dz. 6-5-4 letnich, grupę dz. 3-4 letnich. Dzieci otrzymują w Przedszkolu 2 posiłki: śniadanie i obiad, a stawka żywieniowa wynosi na obecny rok 3,40 zł., w ubiegłym 3,30 zł. W sprawie ”Pomocy Państwa w zakresie dożywiania”- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, w ubiegłym roku szkolnym pokrywał 9-gu dzieciom koszty posiłków, w tym roku jest tych dzieci - 5. Z przeznaczonych środków finansowych na usługi remontowe, podczas tegorocznych wakacji, dalej robiliśmy remont łazienki dla dzieci młodszych – tym razem założone zostały nowe kabiny WC dla dzieci, założyliśmy nową wykładzinę w szatni dla dzieci, częściowo wymalowana została kuchnia i łazienka dzieci starszych, zrobiony został remont pieca kuchennego oraz wykonana została konserwacja dachu na budynku przedszkola. Podsumowując przeprowadzoną diagnozę przedszkolną w roku szkolnym 2013/2014: dzieci 6-letnie osiągnęły za okres „jesienny” 104 pkt/110 możliwych, „wiosenny” 118 pkt/122, natomiast dzieci 5-letnie za okres „jesienny” 92 pkt/110 możliwych, a za „wiosenny” 109 pkt/122. Frekwencja obecności w Przedszkolu w ubiegłym r. szkol. dz. 6–5-4l. wyniosła 86%., dzieci 5-6l. wyniosła 75%, a w grupie 3-4 letnich – 66%. W ubiegłym roku szkolnym dzieci uczestniczyły w corocznie organizowanej jednodniowej wycieczce przedszkolnej do Parku „NENUFAR CLUB” w Kościanie. Nauczycielki realizowały wypracowane kierunki działania, takie jak: współpracę z Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową, lokalnym środowiskiem. Praca z dziećmi dotyczyła również organizacji takich akcji, jak „Góra grosza”, zbieranie nakrętek, zbieranie makulatury, baterii. Kontynuujemy działania służące ochronie środowiska.

Cała informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


- p. W. Kalka – proszę powiedzieć coś o ilości etatów w Przedszkolu?


- p. M. Staśkiewicz – mamy w Przedszkolu 16 pracowników (5 pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnione oraz 7 pracowników obsługowych);


- p. J. May – jaka jest sytuacja jeśli chodzi o plac zabaw?


- p. M. Staśkiewicz – duży plac zabaw mamy, nie mamy zjeżdżalni.


Brak więcej pytań ze strony Radnych.


       Głos zajęła Pani Hanna Frąckowiak – Dyrektor Przedszkola w Dubinie. Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola to 61. Liczba oddziałów – 3 (oddział 6-latków – 20 dzieci, oddział 5 – latków – 17 dzieci, oddział 3-4 latków – 24 dzieci). 61 dzieci korzysta z obiadu, dzienna stawka żywieniowa wynosi – 3,00 zł. W roku szkolnym 2013/2014 realizowane zadania dotyczyły obszarów: praca wychowawczo-dydaktyczna, współpraca z rodzicami, współpraca ze środowiskiem oraz baza i wyposażenie. Z uroczystości przedszkolnych wymienić można: Dzień Nauczyciela, pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołaj, spotkanie opłatkowe z udziałem całego personelu Przedszkola oraz dzieci z wszystkich grup wiekowych, Dzień Babci i Dziadka, bal przebierańców oraz Dzień Dziecka. Dzieci uczestniczyły w różnych konkursach plastycznych, w wycieczkach oraz akcjach charytatywnych, m.in.: „Góra Grosza”, zbiórka plastikowych zakrętek na rzecz chorych dzieci. Przedszkole szeroko współpracuje ze środowiskiem lokalnym bliższym i dalszym: Szkołą Podstawową w Dubinie – wspieranie działań z zakresu adaptacji do szkoły, OSP – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Muzeum w Jutrosinie - poznawanie historii ziemi jutrosińskiej i nie tylko, Policja – wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa, Biblioteka – wspieranie działań w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych, MGOPS w Jutrosinie – pomoc w zakresie dożywiania, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, Przychodnia Lekarska w Jutrosinie – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia, PSSE w Rawiczu – wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowia. Współpracujemy z rodzicami oraz fundacją „Memento”.

Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


- p. N. Bartkowiak-Bakun – proszę o ilość etatów w Przedszkolu w Dubinie?


- p. H. Frąckowiak – w Przedszkolu mamy 4 nauczycieli, 2 woźne oddziałowe, 1 intendentkę, 1 kucharkę, 2 pomoce kuchenne oraz 1 woźnego-palacza.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.


       Głos zajęła Pani Urszula Lis – Dyrektor Przedszkola w Jutrosinie. W roku szkolnym 2013/2014 personel Przedszkola liczył 20 pracowników, w tym: 11 pracowników pedagogicznych oraz 9 pracowników obsługowo – administracyjnych. Wszystkie nauczycielki w Przedszkolu posiadają wymagane kwalifikacje - ukończone wyższe studia magisterskie. Całe grono pedagogiczne uczestniczy zarówno w zewnętrznych, jak i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielki wykorzystują w bezpośredniej pracy z dziećmi. Przedszkole czynne jest od 6:30 – 16:30. Łącznie do Przedszkola uczęszczało 138 dzieci zgrupowanych w sześciu oddziałach:
I oddział - dzieci 4, 5, 6 - letnie 19 dzieci /w tym: 5 dzieci 4 - letnich; 3 dzieci 5 - letnich/; 11 dzieci – 6-letnich/;
II oddział – dzieci 3, 4 - letnie 24 dzieci /w tym: 7 dzieci 3- letnich; 17 dzieci 4 – letnich/;
III oddział - dzieci 4, 5 - letnie 25 dzieci /w tym: 3 dzieci 4– letnie; 22 dzieci 5 – letnich/;
IV oddział - dzieci 5,6 - letnie 21 dzieci /w tym: 4 dzieci 5 –letnich; 17 dzieci 6-letnich/;
V oddział w GCKiR - dzieci 4,5,6 - letnie 25 dzieci /w tym: 3 dzieci 4 – letnich, 9 dzieci 5 - letnich, 13 dzieci 6 – letnich/;
VI oddział w Płaczkowie - dzieci 4,5,6 - letnie 24 dzieci /w tym: 7 dzieci 4 - letnich, 8 dzieci – 5 letnich, 9 dzieci 6 – letnich/. Ustalona stawka żywieniowa – 3,50 zł. (za dwa posiłki: 1,10 - śniadanie, 2,40 - obiad) nie uległa zmianie. Przedszkole pracuje w oparciu o opracowaną przez radę pedagogiczną koncepcję pracy Przedszkola. Zawarte w niej zadania ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dziecka. Praca z dziećmi prowadzona jest na podstawie programu – „Ku dziecku”, oraz programów autorskich nauczycielek „ Żyję zdrowo i bezpiecznie” oraz „Wędrówki plastyczne przez cztery pory roku”. Bierzemy udział w projektach edukacyjnych, akcjach i kampaniach: „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Góra grosza”, „Akademia Super Przedszkolaka”, „Marzycielska poczta”, Warsztaty kulinarne” oraz „Dzieci-dzieciom”. Zorganizowaliśmy wiele imprez, uroczystości, które na stałe weszły do kalendarza imprez, a zarazem mają wpływ na poprawę jakości pracy w placówce i uściślają współpracę z rodzicami i środowiskiem. Ponadto dzieci biorą udział w festiwalu piosenki przedszkolnej, w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach muzycznych, w których mają możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień. W ramach współpracy z rodzicami odbyło się 12 zebrań grupowych z rodzicami, ponadto 2 razy do roku każdy rodzic indywidualnie spotyka się z wychowawcą w celu szczegółowego omówienia diagnoz przedszkolnych. Rodzice mieli również możliwość obserwacji umiejętności swoich dzieci w czasie zajęć otwartych i występów artystycznych. Rodzice aktywnie brali udział w życiu Przedszkola uczestnicząc w przygotowaniu dzieci do organizowanych przez placówkę konkursów, uroczystości i wycieczek. W razie potrzeby nauczyciele informują rodziców o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy innej koniecznej dla dziecka.


Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


- p. W. Kalka – dlaczego wzrosło zatrudnienie o 1 osobę?


- p. U. Lis – bo jest zatrudniona Pani od języka angielskiego.


Brak więcej pytań ze strony Radnych.

Ad. 10

Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych

        Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz oraz Skarbnik złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2014 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk przez niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia. Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

        Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Wszyscy radni złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2014 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił uwagę na przypadki niekompletnego wypełnienia rubryk prze niektóre osoby, jednak nie wpłynęły one znacząco na treść oświadczenia. Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.


Ad. 11
Interpelacje i zapytania


- p. A. Kapała - po pierwsze chciałabym w imieniu mieszkańców Dubina podziękować za odnowiony krzyż, po drugie – co zakład doświadczalny zamierza zrobić z płotem, który jest w coraz gorszym stanie i zagraża przechodniom i po trzecie – cały czas dopominam się o tą naszą drogę w Dubinie;


- p. Ł. Stróżyński – czy będą załatane dziury na drodze do Rogożewa i dalej dopominam się o kilka lamp w Pawłowie;


- p. Burmistrz - krzyż udało się zrobić, stoi w tym samym miejscu co był. Pani Konserwator zwróciła uwagę, aby skrócić tuje, które są wokół niego, żeby było go lepiej widać. Zgłosiłem do Prezesa Poślednika ten uszkodzony płot i on musi coś z tym zrobić. Droga – myślimy o niej, ale najpierw musimy skończyć tą w Pawłowie.


- p. Burmistrz - dziury są zgłoszone firmie, która ma je naprawić. Zobaczymy czy będzie projekt na lampy solarne i wtedy coś pomyślimy.


- p. M. Kozica – kiedy będzie skończony chodnik w Starym Sielcu?


- p. Burmistrz – wspólnie z Powiatem będziemy próbowali coś zrobić.


Brak więcej interpelacji i zapytań.


Ad. 12
Wolne glosy i wnioski


- p. M. Jakubowski – Jutrosin jest strasznie rozkopany - i jeśli chodzi o światłowód (firma raz jest raz nie) - i jeśli chodzi o ul. Garncarską;


- p. Burmistrz – światłowód na razie nie będzie dalej robiony, bo firma nie ma pieniędzy. Na ul. Garncarskiej prace cały czas trwają, ale pojawiły się pewne komplikacje, bowiem trzeba zrobić od nowa kanalizację deszczową. Firma nie mogła tego przewidzieć, dlatego wszystko przesunie się w czasie. Inwestycja ta ma być zakończona do końca listopada br.


- p. I. Mikołajewski – uczestniczyłem w odsłonięciu tablicy pamiątkowej ppłk. Franciszka Rataja w Poznaniu;


- p. I Mikołajewski – nasze Muzeum wymaga remontu;


- p. I. Mikołajewski – koledzy ze Żwirka zwrócili się do mnie o możliwość korzystania z pomieszczeń Wiatraka.


- p. Burmistrz – chciałbym zaprosić na jutro na teatr, który odbędzie się tutaj w Centrum Kultury, a 9 listopada na koncert „Droga do Wolności”, także w Centrum Kultury.


- p. St. Janiak – kolejna sesja – ostatnia w tej kadencji odbędzie się 6 listopada.
Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 13
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu