Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ I/14 z I SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 listopada 2014 r., o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ I/14 z I SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 listopada 2014 r., o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: I
Rok: 14

PROTOKÓŁ I/14

z I SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 listopada 2014 r., o godz. 15:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona
3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Wybierała Piotr
13. Wycisk Jadwiga
14. Zuziak Józef
15. Żmuda Franciszek

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

     Zgodnie z artykułem 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obowiązek otwarcia i poprowadzenia do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady przypadł Radnemu Seniorowi – Panu Marianowi Jakubowskiemu.

     Pan Marian Jakubowski oświadczył, iż inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Jutrosinie została otwarta oficjalnie o godz. 15:00. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, co stanowi qworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.

      Powitał Panie i Panów Radnych, przy czym złożył wszystkim gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Radnego oraz życzenia pomyślności i sukcesów w działalności na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców.

     Powitał również Pana Burmistrza – Zbigniewa Koszarka, któremu wyborcy powierzyli na kolejną kadencję sprawowanie tego zaszczytnego, ale i niezmiennie odpowiedzialnego urzędu. Złożył gratulacje oraz życzenia osiągnięć w pracy zawodowej dla dobra gminy i jej mieszkańców.

      W dalszej kolejności równie gorąco powitał nowo wybranego Radnego Rady Powiatu Rawickiego – Pana Romualda Krzyżosiaka, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panie i Panów Sołtysów, kierowników zakładów pracy, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz Pana Jacka Gilewskiego - Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie.

     Pan Marian Jakubowski przedstawił porządek obrad według którego odbywać się będzie sesja:

CZĘŚĆ I
1. Wręczenie Radnym przez Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie.

      Poinformował, że po wyczerpaniu tego porządku obrad rozpocznie się druga część Sesji Rady, której program przedstawi oraz poprowadzi jej obrady już nowo wybrany Przewodniczący Rady.

Ad. 1
Wręczenie Radnym przez Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze.

      Pan Jacek Gilewski - Przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie podziękował pracownicom Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, wszystkim członkom Komisji Obwodowych oraz kolegom i koleżankom z Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej za sprawne i rzetelne – pomimo problemów z informatyzacją, z którą borykał się cały kraj – policzenie i ustalenie wyników Wyborów Samorządowych, po czym przystąpił do wręczania zaświadczeń Radnym - potwierdzających prawomocność dokonanych wyborów.

Ad. 2
Złożenie ślubowania przez Radnych

     Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, każdy Radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radnego ma obowiązek złożyć ślubowanie. Jego odmowa oznacza zrzeczenie się mandatu. Pan Jakubowski poprosił zatem do stołu prezydialnego najmłodszą Radną – Panią Jadwigę Wycisk, która odczytała rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po czym wypowiedziała słowo „Ślubuję”.

Następnie pozostali Radni w ten sam sposób, uroczyście przystąpili do złożenia ślubowania.

Ad. 3

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie

     Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. W związku z tym Pan Jakubowski poprosił o zgłaszanie kandydatur i ewentualne uzasadnienie kandydatury danej osoby. Przy czym każdy kandydat musiał wyrazić zgodę na kandydowanie. I tak też na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie zgłoszono 1 kandydata: Pana Stanisława Janiaka.

Wybrano również osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej, powołanej do przeprowadzenia tajnego głosowania. Byli to: Pan Walerian Kalka (przewodniczący komisji), Pani Grażyna Bobrowska oraz Pan Piotr Jędrkowiak (członkowie komisji). Skład ten został przez Radnych przegłosowany i przyjęty. Pan Jakubowski przedstawił zatem zasady głosowania, po czym Radni oddali swoje głosy.

      Po krótkiej przerwie – w czasie której komisja skrutacyjna liczyła głosy – przewodniczący komisji – Pan Walerian Kalka odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie (protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu). Komisja stwierdziła, że Radny Stanisław Janiak – otrzymał 15 głosów, w związku z czym jednogłośnie został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jutrosinie.
 
      Pan Jakubowski pogratulował Panu Janiakowi wyboru, życząc owocnej pracy na rzecz gminnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Poprosił o przejęcie obowiązków i przewodzenie dalszym obradom Sesji.

      Pan Stanisław Janiak podziękował za okazane mu zaufanie i powierzenie mu po raz kolejny już pełnienia zaszczytnej funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby Rada pracowała sprawnie, z pożytkiem dla Gminy i jej mieszkańców.

Po czym ogłosił 10 minutową przerwę, po której rozpocznie się II część Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

II CZĘŚĆ SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przedstawił porządek obrad II części Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie:

1. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie zaświadczenia Panu Zbigniewowi Koszarkowi o wyborze na funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.
2. Złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin ślubowania przed Radą Miejską w Jutrosinie.
3. Wybór zgodnie ze Statutem Gminy dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej Przewodniczącego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady.
6. Złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, informacji o stanie finansowym i gospodarczym Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2015 rok
8. Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
9. Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
10. Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie obniżenia urzędowej ceny drewna stanowiącej podstawę do obliczania podatku leśnego na rok 2015
11. Podjęcie decyzji o niepodwyższaniu stawek opłaty targowej na rok 2015
12. Interpelacje i zapytania
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zakończenie obrad.


Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Wręczenie przez Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie zaświadczenia Panu Zbigniewowi Koszarkowi o wyborze na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

      Pan Jacek Gilewski – Przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie wręczył Panu Zbigniewowi Koszarkowi zaświadczenie Komisji o wyborze na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Ad. 2
Złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin ślubowania przed Radą Miejską w Jutrosinie.

     Pan Stanisław Janiak poprosił Pana Zbigniewa Koszarka o złożenie przed Radą Miejską w Jutrosinie roty ślubowania.

Burmistrz wypowiedział słowa:

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

     Podziękował za wybór oraz zapewnił o wzajemnej współpracy z Radnymi przy podejmowaniu działań służących rozwojowi naszej gminnej, lokalnej społeczności. Dołączając się do podziękowań i gratulacji Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak – przeczytał list gratulacyjny od Prezydenta RP – Pana Bronisława Komorowskiego.

Ad. 3

Wybór zgodnie ze Statutem Gminy dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie.

      Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy oraz ustawą o samorządzie gminnym, Rada wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczących. Zgłoszonych zostało 2 kandydatów: Pan Ireneusz Mikołajewski oraz Pani Anna Kapała. Pan Janiak przedstawił obowiązujące zasady głosowania, po czym Radni oddali swoje głosy.

Po krótkiej przerwie – w czasie której komisja skrutacyjna liczyła głosy – przewodniczący komisji – Pan Walerian Kalka odczytał protokół z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie (protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu).

      Komisja oznajmiła, że zarówno Radna Anna Kapała jak i Radny Ireneusz Mikołajewski otrzymali po 15 głosów, w związku z czym jednogłośnie zostali wybrani Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Jutrosinie.

     Radni podziękowali za okazane zaufanie i powierzenie im sprawowania tej funkcji na kolejną już kadencję.

     Pan Stanisław Janiak przystąpił do odczytania projektu uchwały Nr I/2/2014 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o głos: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr I/2/2014 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej Przewodniczącego

      W związku z tym, że przeprowadzone procedury wyborcze w pełni ukonstytuowały działalność najważniejszych Organów Rady Miejskiej w Jutrosinie przystąpiono do powołania składów Komisji Stałych Rady. Zgodnie ze zmienionym statutem gminy Rada powołuje 3 Komisje: Rewizyjną; Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

     Pan Janiak ogłosił przerwę, podczas której Radni mieli podjąć uzgodnienia, skutkujące podziałem pracy w poszczególnych Komisjach Rady.

W skład Komisji Rewizyjnej zostali zaproponowani:

- Pan Marian Jakubowski,
- Pan Piotr Jędrkowiak,
- Pan Piotr Wybierała,
- Pan Walerian Kalka.

Kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Rewizyjnej. Radni zaproponowali, aby Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Marian Jakubowski. Po aprobacie z Jego strony Pan Janiak przystąpił do odczytania projektu uchwały Nr I/3/2014 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz wyboru jej przewodniczącego. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15„za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr I/3/2014 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady

W skład Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zostali zaproponowani:

- Pani Anna Kapała,
- Pani Iwona Bielerzewska,
- Pan Józef Zuziak,
- Pan Franciszek Żmuda,
- Pan Bogusław Grzywaczewski.

Natomiast do Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

- Pan Mirosław Barteczka,
- Pani Jadwiga Wycisk,
- Pan Tomasz Lis,
- Pan Ireneusz Mikołajewski,
- Pani Grażyna Bobrowska.

Kandydaci wyrazili zgodę na członkostwo w poszczególnych Komisjach Stałych Rady. Pan Janiak przystąpił do odczytania projektu uchwały Nr I/4/2014 w sprawie: powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Jutrosinie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15„za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr I/4/2014 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W związku z tym, że Przewodniczących wyżej wymienionych Komisji Stałych Rady, członkowie wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu - Pan Janiak ogłosił kilka minut przerwy.

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu został Pan Mirosław Barteczka, natomiast Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Józef Zuziak.

Ad. 6
Złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, informacji o stanie finansowym i gospodarczym Gminy.

     Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Dzisiaj otrzymacie Państwo projekt budżetu na 2015 rok, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym musiałem przekazać na ręce Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji do 15 listopada. Tam jest wszystko napisane, dlatego moja wypowiedź będzie krótka. Chciałbym powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o nasze zadłużenie, to w tym roku przewidujemy iż wyniesie około 4 mln 900 tys. zł., czyli około 20% budżetu. Nie jest to dużo, nie jest to mało - tak średnio. Myślę, że założenie do przyszłorocznego budżetu jest takie, że zmniejszymy to zadłużenie do 3 mln 700 tys. zł. Wszystko będzie zależało też od tego, jakie będą nasze perspektywy finansowe unijne. Byłem niedawno na podsumowaniu działalności PROW-u w Poznaniu, gdzie przedstawiane były wyniki, tzn. wszystko to co zostało zrobione dla wiosek, mówię tu o LGD, o działalności rad sołeckich czy KGW. Nie było jeszcze wiadomo kiedy te nowe projekty wejdą.

A teraz trochę o inwestycjach:

- rozpoczynamy naszą największą inwestycję, jaką jest budowa sali sportowej w Szkaradowie (podpisaliśmy umowę z wykonawcą, przekazaliśmy plac budowy; firma intensywnie chce rozpocząć swoją działalność na wiosnę, a planuje ukończyć wykonanie inwestycji w czerwcu 2016 roku);

- składamy wniosek do Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację sanitarną w Śląskowie oraz Nowym Sielcu; po tych wioskach przyszłaby kolej na Stary Sielec, Domaradzice oraz w dalszej kolejności Szkaradowo (ale to wszystko zależne będzie od wysokości funduszy pomocowych);

- drogi (w tym roku zrobiliśmy drogę w Pawłowie, chcemy w przyszłym roku ją dokończyć, aż do granicy ze Smolicami; no i w zależności od możliwości finansowych wchodzić będziemy w poszczególne wioski);

- „Odnowy wsi” – chcemy to dalej kontynuować, w zależności jaka będzie potrzeba, trzeba pomyśleć o takich mniejszych wioskach typu Bielawy – o miejscu gdzie można zebranie np. zrobić, bo przeważnie to się odbywa u sołtysa w domu;

- chodniki – wspólnie z powiatem będziemy dalej kontynuować współpracę w tym zakresie;

- w dalszej przyszłości czeka nas droga inwestycja – mianowicie rewitalizacja rynku; wszystko będzie musiało być uzgadniane z konserwatorem zabytków, trzeba będzie zrobić deszczówkę bo jej nie ma, także trochę to będzie nas kosztowało;

- na ulicy Lawendowej i Akacjowej - firma, która robi chodnik na ul. Garncarskiej – wykonuje również kanalizację sanitarną;

- ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż gazowni w Jutrosinie;

- mamy jeszcze około 240 działek budowlanych na sprzedaż;

- mamy gdzieś 40 mieszkań komunalnych, a sytuacji takich gdzie dużo osób nie chce już żyć razem, czy w domu mieszka już kilka pokoleń i jest po prostu za ciasno jest coraz więcej. Będziemy powoływać teraz komisję mieszkaniową, bo mamy do dyspozycji 2 mieszkania. P. Dyrektor Centrum Kultury razem z mamą przechodzi na większe mieszkanie (po P. Moryson). I dlatego będziemy mieć 2 mieszkania do rozdysponowania;

- będziemy starali się wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Jutrosińskiej zagospodarowywać teren przy wiatraku;

- jesteśmy na etapie końcowym uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych.

To by było tak po krótce, jest jeszcze wiele innych spraw, które będą wychodzić w trakcie, ale myślę, że wspólnie razem z Radnymi będziemy problemy rozwiązywać i starać się tak jak to powiedział na wstępie Pan Jacek Gilewski – działać z pożytkiem dla naszej lokalnej społeczności.

- p. E. Szymkowiak – Panie Burmistrzu, wspomniał Pan o kanalizacji w Domaradzicach, że inwestycja ta planowana jest na kolejne lata, ale jak my będziemy tyle czekać to to wszystko się posypie, perspektywa 3-4 lat, jest bardzo odległa;

- p. Burmistrz – zgadzam się z tym, rury pękają, tak było i w Jutrosinie, dopóki nie było kanalizacji, to wyjdzie też na pewno w innych wioskach, ale niestety na to wszystko trzeba dużych pieniędzy i nic wcześniej nie zrobimy.

Brak więcej pytań.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2015 rok

      Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. Zaproponował, aby stawki podatków na rok 2015 pozostawić takie same jak te, które obowiązują w tym roku. Nie musimy podejmować uchwał, wystarczy jedynie przegłosowanie przez Radę decyzji, że się z tym zgadzają. Wyjątek stanowi jedynie podatek rolny, bowiem żeby pozostawić go na tym samym poziomie, co obowiązuje obecnie, czyli 60 zł. za 1 dt, musimy podjąć uchwałę o obniżeniu ceny 1 dt żyta, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 61,37 zł.
      Sekretarz Gminy – Pan Zenon Łakomy dodał, że na rok 2015 Minister Finansów podniósł górne granice stawek podatkowych o 0,4%, a więc bardzo niewiele. Czym kierował się również Pan Burmistrz, proponując Radnym pozostawienie stawek podatków obowiązujących w 2014 roku.

- p. B. Grzywaczewski – w Agrobiznesie podają ceny żyta od 450 do 520 zł. za tonę;


- p. St. Janiak – cenę żyta ustala się na podstawie 3 minionych kwartałów; wydaje mi się, że stawką, jaką ustaliła Rada w zeszłym roku – mianowicie – 60 zł. – nie zrobimy krzywdy podatnikom.

      Brak więcej pytań, zatem Przewodniczący Rady - Pan Stanisław Janiak przystąpił do odczytania projektu uchwały Nr I/5/2014 w sprawie: ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2015 rok. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o głos: 13„za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 (p. T. Lis, p. B. Grzywaczewski). Dziękuję zatem Uchwała Nr I/5/2014 została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 (przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2015 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku podatkowym 2014).

       Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2015. Oznacza to, że w roku podatkowym 2015 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku 2014. Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

Ad. 9
Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 (przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2015 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku podatkowym 2014):

      Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015. Oznacza to, że w roku podatkowym 2015 zastosowanie będą miały stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2014. Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

Ad. 10
Podjęcie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie obniżenia urzędowej ceny drewna stanowiącej podstawę do obliczania podatku leśnego na rok 2015

        Przewodniczący poprosił o przegłosowanie urzędowej ceny drewna stanowiącej podstawę do obliczania podatku leśnego na 2015 rok. Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1m³ drewna decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.

Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1m³ drewna jednogłośnie.

Ad. 11

Podjęcie decyzji o niepodwyższaniu stawek opłaty targowej na rok 2015 (przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2015 zastosowanie będą miały stawki opłaty targowej obowiązujące w roku podatkowym 2014)

        Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodwyższaniu stawek opłaty targowej na rok 2015. Oznacza to, że w roku podatkowym 2015 zastosowanie będą miały stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2014. Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

Ad. 12
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 13
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – mieszkańcy zgłaszają mi słabą widoczność - na zakręcie koło p. M. Krajki, trzeba coś zrobić z tymi różami, bo naprawdę utrudniają widoczność w tym miejscu i może dojść tam do wypadku;

- p. St. Janiak – pragnę zapewnić – przede wszystkim Radnych, którzy wybrani są po raz pierwszy, że dołożę wszelkich starań aby sesje przebiegały prawidłowo, a jeżeli Radni będą podejmować decyzje zgodne ze swoim sumieniem, decyzje te będą akceptowane. Wszystko co dzieje się na sesjach jest notowane przez p. K. Zuziak, która zajmuje się obsługą administracyjną Radnych, także nic nigdy nie jest „zamiecione pod dywan”. Protokoły są do wglądu, a nawet jeżeli jakiś Radny będzie chciał żeby został przeczytany on na sesji, tak też będzie;

- p. St. Janiak – proponuję, aby pozostać przy starych zwyczajach, mianowicie zwoływania sesji na godz. 13:00 oraz w ostatni czwartek miesiąca; myślę, że dojdziemy do wspólnego kompromisu w tej sprawie;

- p. St. Janiak – tradycją naszą była kolejna sesja po ślubowaniu Radnych, poprzedzona Mszą Św., pytam - czy zostajemy przy tym?
(Radni wyrazili aprobatę propozycji Przewodniczącego);

- p. Burmistrz – sesja, na której będziemy uchwalać budżet odbędzie się 29 grudnia, także proponuję, aby w tym dniu poprzedzić ją Mszą Św.;

- p. Burmistrz – proponuję, aby Komisje Stałe Rady odbyły się w dniach 15, 16 oraz 17 grudnia;

- p. St. Janiak – 15 grudnia o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy w Pakosławiu organizowane jest przez WOKiSS w Poznaniu szkolenie dla Radnych, proponuję udział, szczególnie tych Radnych, którzy są wybrani pierwszy raz;

- p. St. Janiak – w związku z tym, że sesja ta jest prawdopodobnie ostatnią przed świętami – złożył wszystkim zebranym – życzenia świąteczne.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 14
Zakończenie obrad

O godz. 17:30 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady I Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:
/-/ Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu