Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 40/2014 z XL SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30.09.2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 40/2014 z XL SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30.09.2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 40
Rok: 2014

PROTOKÓŁ 40/2014

z XL SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 30.09.2014r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Jakubowski Marian
3. Janiak Stanisław
4. Kalka Walerian
5. Kapała Anna
6. Kozica Marek
7. Machowicz Janina
8. May Jakub
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Stróżyński Łucjan
12. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

    Otwarcia XL Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Dyrektorów Szkół, Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich z Jezior – p. Marzenę Wojtyczka, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

   Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 Radnych, większość quorum, co oznacza, ze jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnych (p. N. Bartkowiak-Bakun, p. A. Hauzy oraz p. P. Wybierały) jest usprawiedliwiona.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku
6. Informacja Burmistrza o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2015 rok
7. Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2013/2014 ze szczególnym uwzględnieniem:
- osiągnięć dydaktycznych,
- stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
- funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół
8. Interpelacje i zapytania
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w zakończeniach roku szkolnego;
- odbyły się Gminne Zawody Strażackie w Domaradzicach;
- uczestniczyłem w spotkaniu z Posłem Piotrem Walkowskim;
- w lipcu gościliśmy u nas z wizytą rodziny francuskie z zaprzyjaźnionej Gminy Potigny;
- w lipcu odbył się festyn przyjaźni na Rynku oraz koncert piosenki francuskiej w Centrum Kultury w Jutrosinie;
- odbyły się zawody w piłce plażowej w Ostojach;
- brałem udział w Święcie Policji w Rawiczu;
- uczestniczyłem w Dożynkach Powiatowych w Kowalikach oraz Dożynkach Gminnych w Pawłowie;
- brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Śmieciowego w Lesznie (od 01.09. działa na naszym terenie PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);
- uczestniczyłem w zjeździe harcerskim organizowanym przez p. Z. Cichą;
- brałem udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach z naszej gminy;
- odbył się konkurs na Dyrektora Szkoły w Dubinie, ponownie Dyrektorem został p. Dariusz Stachowiak;
- uczestniczyłem w otwarciu placu zabaw w Jeziorach;
- w Bojanowie odbyły się Powiatowe Zawody Strażackie, które wygrała drużyna OSP z Jutrosina;
- odbyła się narada sołtysów dotycząca przede wszystkim nowego systemu dopłat z ARiMR;
- odbyła się narada z Dyrektorami Szkół;
- mieliśmy kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego z Poznania dotyczącą inwestycji finansowanych ze środków unijnych (m.in. siłowni zewnętrznej);
- uczestniczyłem w zebraniach wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego;
- uczestniczyłem w spotkaniu LGD w Pępowie;
- brałem udział w uroczystościach związanych z jubileuszem 50-lecia ślubu par małżeńskich z Gminy Jutrosin oraz 65-lecia ślubu Państwa Żyto z Jutrosina;

Brak pytań

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Wspomniała również o dwóch dotacjach, o których nie mówiła radnym podczas komisji, mianowicie dotacji na świadczenia rodzinne oraz na wybory samorządowe.

- p. M. Barteczka – czy zakup narzędzi hydraulicznych Holmatro dla OSP z Jutrosina jest potrzebne, skoro mamy już podobne, pięcioletnie?

- p. M. Jakubowski – dostaliśmy dotację 30 tys. zł. i gdybyśmy nie skorzystali z tej okazji to te pieniądze musielibyśmy zwrócić. Szkoda by było. Urząd dołożył 35 tys. zł., by można było kupić sprzęt, który naprawdę jest bardzo potrzebny;

- p. M. Barteczka – nie mówię tego żeby dotacja miała przepaść, ale czy na pewno na ten cel ją przeznaczyć? Może na zakup innego bardzo potrzebnego sprzętu, może czegoś strażakom brakuje, a to 5-letnie urządzenie, które mamy mogłoby nam jeszcze posłużyć;
- p. S. Janiak – dostaliśmy informację, że zarząd wojewódzki ogłasza przetarg na ten sprzęt dla całego województwa i on zabezpiecza dotacje do tych urządzeń. Nie jest to żadne widzimisie. A to stare co mamy na stanie zostanie przesunięte do innej jednostki;

- p. Burmistrz – każdy strażak ma na pewno swoje zdanie na ten temat, ale to jest dotacja celowa i nie możemy jej na nic innego wykorzystać. Poza tym, jeśli chcemy być w krajowym systemie to musimy dysponować odpowiednim sprzętem.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 11”za” (nieobecność Radnych: p. N. Bartkowiak-Bakun, p. A. Hauzy oraz p. P. Wybierały - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. M. Barteczka). Dziękuję zatem Uchwała Nr XL/228/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 września 2014 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2014 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność Radnych: p. N. Bartkowiak-Bakun, p. A. Hauzy oraz p. P. Wybierały - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XL/229/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 września 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Poinformował o procentowych wykonaniach budżetu w I półroczu 2014 roku. I tak też dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin wykonano w 54,74%.
W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 48,81%;
- w dziale Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 95,04%;
- w dziale Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 0,00%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 37,90%;
- w dziale Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 51,85%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano dochody w wysokości 94,78%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 49,56%;
- w dziale Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 58,23%;
- w dziale Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 54,76%;
- w dziale Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 65,53%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 62,05%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 95,87%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 63,58%.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz nadpłaty to kwoty 12.168,50 zł. oraz 221,49 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 260 upomnień i 57 tytułów egzekucyjnych. Na dzień sprawozdawczy zahipotekowano należności na kwotę 211.064,95 zł. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego.

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w 53,32%, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 95,92%;
- w dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 11,85%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 57,42%;
- w dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 50,11%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano środki w 94,78%;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 56,58%;
- w dziale Obsługa długu publicznego – wydatkowano środki w 53,75%;
- w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 53,01%;
- w dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 40,98%;
- w dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 51,42%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 55,03%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 46,04%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 50,07%.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014r.


- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin w kwocie 3.000.000,00 zł. – zadłużenie na 30.06.2014r. wynosi 180.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2014 kwota – 180.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2012, w kwocie 500.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2014r. wynosi 360.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2015 kwota 210.000,00 zł.
- rok 2016 kwota 150.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł. - zadłużenie na 30.06.2014r. wynosi 1.960.000,00 zł.
Planowane spłaty:
- rok 2015 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2016 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2017 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2018 kwota 340.000,00n zł.
- rok 2019 kwota 340.000,00 zł.
- rok 2020 kwota 260.000,00 zł.

- emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i zadań inwestycyjnych w kwocie 4.000.000,00 zł. – zadłużenie na 30.06.2014r. wynosi 2.600.000,00 zł.
Plan wykupu:
- rok 2014 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2015 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2016 kwota wykupu 600.000,00 zł.
- rok 2017 kwota wykupu 800.000,00 zł.

Wszystkie należne raty z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 220.000,00 zł. zostały uregulowane w terminie.
Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień sprawozdawczy wynosi – 5.700.000,00 zł.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2014 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Cała informacja odnośnie wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 6
Informacja Burmistrza o przyjętych założeniach do projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2015 rok

   Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Pracownicy urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy instytucji kultury opracowują i przedkładają Burmistrzowi plany finansowe dochodów, przychodów, wydatków oraz wysokości planowanej dotacji na 2015 rok w terminie do dnia 15 października 2014 roku. Jednostki pomocnicze – w terminie do dnia 30 września 2014 roku. Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

Brak pytań.

Zarządzenie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 10 min. przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 7.

Ad. 7
Informacja Dyrektorów Szkół o programowej działalności w roku szkolnym 2013/2014 ze szczególnym uwzględnieniem: osiągnięć dydaktycznych, stanu zagrożeń patologiami społecznymi,
funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół

     Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie – Pan Waldemar Swornowski. Średnia szkoły z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 4,15. Frekwencja na zajęciach – 94,60%. W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Jutrosinie w sprawdzianie po klasie VI osiągnęła wynik 27,89 pkt, w przeliczeniu na ucznia. Do sprawdzianu przystąpiło 47 uczniów o bardzo zróżnicowanym poziomie wiedzy. Szkoła brała udział w różnych akcjach, projektach oraz programach, m.in.: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Stań po zielonej stronie mocy”, „Trzymaj formę”, czy „IV Sztafecie im. Gen. Tadeusza Buka”. Zajęła IV miejsce w powiecie rawickim w konkurencjach sportowych. W szkole obserwuje się bardzo duże zaangażowanie w organizację i udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Owocem tego są osiągnięcia uczniów na różnych szczeblach konkursowych.
Uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL . Dowozy funkcjonowały bez większych problemów i w sposób prawidłowy i zgodny z planem. Na terenie szkoły nie odnotowano przypadków kradzieży, pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła jest wolna od narkotyków. Nie odnotowano też opuszczania zajęć czy wagarów. W tym zakresie istnieje ścisła współpraca pomiędzy wychowawcami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją oraz rodzicami.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

     Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie – Pan Dariusz Stachowiak. W minionym roku szkolnym średnia ocen z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV-VI wyniosła 3,96. Średnia frekwencja uczniów na zajęciach przedstawiała się następująco: edukacja wczesnoszkolna – 96,13%, klasy IV-VI – 95,46%, szkoła – 95,80%. Do sprawdzianu po klasie VI przystąpiło 23 uczniów. 22 pisało arkusz standardowy, 1 arkusz dostosowany (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim). Średni wynik szkoły to 23,59 pkt. Współczynnik łatwości zadań wyniósł 0,59 co wskazuje, że zadania okazały się umiarkowanie trudne dla uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 na terenie placówki nie odnotowano żadnych pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Nie było kradzieży. Szkoła wolna jest od narkotyków. Nie odnotowano przypadków notorycznego opuszczania zajęć czy wagarów. Zagrożenie patologiami społecznymi jest niewielkie. Uczniowie do szkoły dowożeni są gimbusem szkolnym. Dowozami objętych było 65 uczniów. Dowozy przebiegały sprawnie i bez większych problemów. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele brali udział w różnych formach szkoleniowych nabywając nowych doświadczeń i umiejętności oraz doskonaląc swój własny warsztat pracy, natomiast uczniowie brali udział w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając w nich większe lub mniejsze sukcesy.

- p. A. Kapała – w ubiegłym roku były problemy związane z wynikami osiąganymi przez Szkołę Podstawową w Dubinie, ale widać już poprawę i myślę, że będzie już teraz tak cały czas.

Brak więcej pytań.

Cała informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

     Głos zajęła Dyrektor Zespołu Szkół w Szkaradowie – Pani Irmina Gilicka – Zalas. Działalność dydaktyczna – realizowanie nowej podstawy programowej, wewnątrz-szkolny system oceniania, rozwijanie pasji i zainteresowań, organizacja przez szkołę konkursów, m.in.: konkursu plastycznego na projekt medalu okolicznościowego z okazji 25-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia kapitana Stanisława Ratajczaka, konkursu fotograficznego z języka niemieckiego, I turnieju piłki nożnej o puchar Patrona Szkoły Podstawowej w Szkaradowie. Udział uczniów w konkursach: Szkoła Podstawowa – 12 konkursów (m.in.: laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, laureat III miejsca w etapie wojewódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, laureat I miejsca Powiatowego Konkursu języka angielskiego, laureat I miejsca Międzygminnego konkursu piosenki angielskiej); Gimnazjum – 14 konkursów (laureaci I i III miejsca Powiatowego Konkursu recytatorskiego im. Jana Pawła II, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur). Udział uczniów w zawodach sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowanych przez PSZS w Rawiczu.
Działalność opiekuńczo wychowawcza – doskonalenie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwój samorządności, dążenie do zmiany postaw z biernego uczestnictwa na postawę aktywną, realizacja projektów pedagogicznych edukacja ekologiczna, edukacja zdrowotna, skuteczne działanie na rzecz aklimatyzacji nowych uczniów w szkole, ocena realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. Kultywowano tradycje realizując bogaty kalendarz imprez szkolnych. W całej szkole jest zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W zespole szkół uczniowie dowożeni byli przez firmę KRZYKOL oraz Gimbus Szkolny.
Wyniki egzaminów zewnętrznych:
- sprawdzian po klasie 6 – 24,45 pkt
- egzamin gimnazjalny (część humanistyczna z zakresu języka polskiego – 62,71%, część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 59,05%, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki – 50,29%, część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 49,97%, język angielski – poziom podstawowy – 67,67%, język angielski – poziom rozszerzony – 57,79%, natomiast język niemiecki – 37,60%).

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

     Głos zajął Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie – Pan Andrzej Musielak. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły realizowana była w całości w oparciu o podstawowe dokumenty, tzn.: statut wraz z wewnątrz-szkolnym systemem oceniania, program wychowawczy, program profilaktyki oraz zatwierdzony arkusz organizacji. W roku szkolnym 2013/2014 prowadzono działalność pozalekcyjną w postaci pracy organizacji szkolnych, kół przedmiotowych (Samorząd Uczniowski, Koło artystyczne, Wolontariat, Chór szkolny). Uczniowie uczestniczyli i osiągali sukcesy w różnych konkursach z wiedzy, czy zawodach sportowych. Do najważniejszych należą m.in.: Mistrzostwo Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt, II miejsce w Zawodach Powiatowych w koszykówce chłopców, I miejsce w Powiatowym Konkursie historycznym „Moja Mała Ojczyzna – folklor na Ziemi Rawickiej od niepodległości do współczesności”, II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach języka angielskiego w kategorii Gimnazjum, Złote Pasmo w Regionalnym przeglądzie chórów w ramach programu Śpiewająca Polska” i wiele innych.
Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego na tle innych szkół powiatu rawickiego w roku szkolnym 2013/2014:
- historia i WOS – średni wynik szkoły w % - 59,11; język polski – 64,38%; przedmioty przyrodnicze – 47,44%; matematyka – 47,44%, język angielski (poziom podstawowy) – 61,50% oraz język angielski (poziom rozszerzony) – 46,79%; język niemiecki (poziom podstawowy) – 50,97%, język niemiecki (poziom rozszerzony) – 15,00%. Gimnazjum ściśle współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu. Odnośnie obserwacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, rozmów i omówień przeprowadzonych zajęć można stwierdzić, że nauczyciele odpowiednio planują realizację treści kształcenia, które są zgodne z przyjętymi planami nauczania, w realizacji programów uwzględniają treści i osiągnięcia przewidziane w podstawie programowej, a poziom bezpieczeństwa w szkole – z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – uznaję za dobry i zadowalający.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

      Głos zajął Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie – Pan Jan Borucki. W roku szkolnym 2013/2014 mury szkoły opuściło 28 licealistów. Wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego i wybierają się do szkół wyższych lub pomaturalnych. Odeszło także 29 absolwentów ZSZ, z których wielu zamierza kontynuować naukę w szkołach uzupełniających by ostatecznie zdobyć średnie wykształcenie. Zdawalność egzaminu maturalnego: części pisemnej nie zdała 1 osoba (przystąpiła do poprawki, którą zdała), część ustną zdali wszyscy. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 3 absolwentów w zawodzie rolnik – wszyscy zdali. W ramach pracy dydaktycznej zajęcia realizowane były zgodnie z właściwymi ramowymi planami nauczania. Oprócz tego celem jak najpełniejszego przygotowania uczniów do czekających ich zadań w społeczeństwie dorosłym zorganizowano szereg zajęć dodatkowych, w których brali oni udział, a niejednokrotnie sami pod okiem nauczycieli je organizowali: zespół „ARS NOVA” - który daje uczniom możliwość wyżycia się artystycznego, jak i formowania w nich szeregu potrzebnych cech charakterologicznych, zajęcia sportowe, zajęcia w zespole recytatorskim, redagowanie gazetki szkolnej „Kujon” oraz kółka przedmiotowe. Uczniowie uczestniczą w konkursach, olimpiadach oraz zawodach, a także współorganizują różne uroczystości szkolne. Mają dostęp do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czy też do pedagoga szkolnego.
Na koniec p. Borucki zaprosił na uroczystości związane z 20-leciem powstania szkoły, które odbędą się 18 października 2014 roku.

Brak pytań ze strony Radnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

- p. Burmistrz – podziękował wszystkim Dyrektorom za przedstawione sprawozdania i wyraził zachwyt i uznanie nad ciągle podnoszącymi się wynikami zdawalności egzaminów w tychże Szkołach.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania

- p. J. May – chciałbym zająć głos odnośnie braku prawidłowego oznakowania miejsc postojowych na terenie tutaj przed Centrum Kultury. Jeśli jest to parking wewnętrzny to nie ma takiego oznakowania, jeśli jest natomiast parkingiem ogólnodostępnym to brak jest jakiegokolwiek znaku P, czyli znaku jaki jest określany jako D18. Brak wyznaczonego choćby jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych, czyli tzw. koperty lub znaku poziomego z narysowanym wózkiem na kostce. Uważam, że taki znak czyli miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, przydałby się bezpośrednio przed wejściem lub też przy wjeździe na ten podjazd dla osób niepełnosprawnych. Sprawdziłem także ustawę z września 2013 roku - mówi ona o tym, że jedno miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinno być tam, gdzie jest od 6 do 15 miejsc postojowych na parkingu. Takie są zasady.
     I teraz już przejdę do konkretnego pytania: czy istnieją zasady udzielania zgód na wyznaczanie indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach i parkingach wewnętrznych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Jutrosin? Jeśli taki regulamin istnieje, to jakie trzeba spełnić warunki aby takie miejsca zarezerwować? I następne pytanie: czy tabliczki z numerami rejestracyjnymi pojazdów, które w ostatnim czasie pojawiły się przed Centrum Kultury są zgodne z tymi zasadami i postawienie ich w tym miejscu wiązało się z obciążeniem budżetu Gminy Jutrosin i czy ewentualne koszty ich wykonania pokryły te osoby do których należą pojazdy o tych numerach rejestracyjnych? Nie ma niestety Komendanta Policji tutaj, dlatego że chciałem też zapytać czy takie niekompletne oznakowanie miejsc parkingowych niesie ze sobą jakieś sankcje prawne gdy ktoś inny z właścicieli innych pojazdów nieoznaczonych tymi numerami zaparkuje w tym miejscu? Z tego co się doczytałem wczoraj w internecie, to zgodnie z art. 92 §1 Kodeksu wykroczeń – tutaj musiałby mi potwierdzić pan Komendant Policji – niestosowanie się do znaków sygnału drogowego - to nie jest sygnał drogowy, ani znak; to są tabliczki podznakowe i one obowiązują tylko wtedy gdy są podczepione pod odpowiednie znaki, czyli np. znak parking miejsce strzeżone. Jeszcze raz powtórzę pytanie: czy jest to parking ogólnodostępny przed Centrum Kultury? Czy istnieją zasady, które wyznaczają miejsca parkingowe indywidualne? Czy pan Burmistrz planuje coś z tym zrobić?

- p. Burmistrz – jest to miejsce ogólnodostępne, jednocześnie jest to też miejsce, którym jakby zawiaduje tutaj Dom Kultury i myślę, że my nie mamy jakiś regulaminów, my mamy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na rynku, przy siłowni, tu nie ma - może trzeba by było wyznaczyć. Pani Dyrektor się może zastanowić, bo akurat tu jest miejsce przy wjeździe, przy Bibliotece. Miałem telefon odnośnie tych miejsc postojowych, ale mi to nie przeszkadza. Brakuje mi tu tylko dopisania w godzinach pracy, bo po godzinach pracy powinno być ogólnodostępne;

- p. K. Konieczna – ja nie wiem, czy ja jestem kompetentną osobą do wypowiadania się na temat parkingu, bo ja za parkingi w Jutrosinie nie odpowiadam, ale wytłumaczę tylko jaka była sytuacja;

- p. M. Misiek-Rejek – pracuję tutaj 9 lat i codziennie nie mam gdzie zaparkować, nie przeszkadzają mi tutaj auta parkujące, bo zrobił się porządek. Przeszkadzają mi skutery uczniów, które tu parkują i naprawdę zajmują miejsca. Tutaj dla ludzi przyjeżdżających do Domu Kultury czy do Biblioteki nie ma miejsca, nie mają oni nawet jak wjechać. Dlatego ta inicjatywa wyszła, żeby powstały te tabliczki;

- p. K. Konieczna – jeżeli chodzi o moje zdanie to chciałabym aby Burmistrz wyznaczył tutaj takie miejsca parkingowe i dla niepełnosprawnych i dla pracowników tutaj pracujących;

- p. J. May – ja te wytłumaczenia przyjmuję, ale proponuję i wnioskuję. Nie wnikam kto ponosił koszty tych tabliczek, natomiast proponuję aby bezpłatnie wyznaczyć takie miejsca osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej, spełniającym określone przesłanki. Natomiast nie zgodzę się z p. Dyrektor, żeby wyznaczyć takie miejsca pracownikom instytucji, dlatego, że to ani nie poprawia bezpieczeństwa ruchu drogowego, na tym polega zastrzeżenie miejsca parkingowego; to jest ogólnie dostępny parking przed Centrum Kultury, gdzie odbywają się różne imprezy, spotykają się osoby starsze, często dowożone innymi samochodami. Ja nie rozumiem tego postępowania, może dlatego, że ja częściej jeżdżę rowerem niż samochodem. Ale uważam, że to jest nieporozumienie i pytam p. Burmistrza kiedy w takim razie zostanie zrobiony porządek i znikną te tabliczki, które nie spełniają podstawowych norm. Nie wiem kto wydawał opinie w Policji, bo uważam że coś jest nie w porządku;

- p. Burmistrz – proszę Państwa, chciałbym teraz jedną rzecz powiedzieć do Dyrektora Szkoły – p. Boruckiego, bo rzeczywiście czasami jest tak, że motory stawiają uczniowie jak samochody i nie ma miejsca. Chciałbym, żeby młodzież parkowała na podwórzu za szkołą. Prawdopodobnie tą część przy Bibliotece byśmy zablokowali do pracowników instytucji kultury i dla osób niepełnosprawnych, bo są sytuacje kiedy naprawdę nie ma gdzie postawić samochodu, a każda instytucja czy szpital, NZOZ, Urząd wyznacza sobie miejsce dla pracowników;

- p. J. May – ale to są parkingi wewnętrzne;

- p. Burmistrz – to nie jest parking „strikte” zewnętrzny, to jest parking ogólnodostępny, ale parking służący tutaj i nauczycielom i instytucji kultury. Wyznaczymy część, a reszta będzie do dyspozycji tych co przyjadą sobie np. do Domu Kultury, czy Biblioteki. Ale to praktycznie będzie trzeba zrobić znak znowu, tak jak na osiedlu jest, że pierwszeństwo ma pieszy, bo tam jest też przejście dla pieszych i znowu nastawiamy tych znaków tyle, że nikt nie będzie wiedział o co chodzi;

- p. J. May – to jest tzw. „strefa ruchu”;

- p. Burmistrz – tak jest. Dlatego myślę, że rozwiążemy ten problem i porozmawiamy tutaj z instytucją kultury i policją jak to rozwiązać;

- p. J. May – ja chciałbym usłyszeć jakąś deklarację od p. Burmistrza, w jakim czasie to będzie zrobione;

- p. Burmistrz – to nie jest takie pilne;

- p. J. May – to jest pilne, dlatego, że będą przyjeżdżać osoby niepełnosprawne na wybory 16 listopada i uważam, że to musi być;

- p. Burmistrz – oznakowanie dla niepełnosprawnych możemy zrobić już jutro, ale trzeba zamówić znaki najpierw;

Brak więcej interpelacji i zapytań.


Ad. 9
Wolne głosy i wnioski

- p. Ł. Stróżyński – w pierwszej kolejności chciałbym podziękować p. Burmistrzowi za ten mały odcinek drogi w Pawłowie, a teraz chciałbym się zapytać kiedy będzie naprawiany dalszy odcinek drogi z tymi dziurami, który jest w kierunku Rogożewa; chciałem zapytać również o równiarkę na drodze z Piskornii w kierunku Rudy - bo tam nie idzie przejechać. Mieszkańcy Nad Stawem (koło p. Legutki) w dalszym ciągu apelują o lampy;

- p. Burmistrz – lampy będziemy robili wtedy, kiedy będziemy robili chodnik, dziury – mam zgłoszone, firma która to robiła powinna już być; równiarka – na dzisiaj wszystkie są zarezerwowane i nie ma sprzętu na ten czas;

- p. I. Mikołajewski – dostałem zaproszenie od Związku Oficerów Rezerwy RP na uroczystości jubileuszowe związane ze 120 rocznicą urodzin ppłk. Franciszka Rataja;

- p. S. Janiak – kolejna sesja odbędzie się 23 października 2014 roku.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 10

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu