Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 39/2014 z XXXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 czerwca 2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 39/2014 z XXXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 czerwca 2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 39
Rok: 2014

PROTOKÓŁ 39/2014

z XXXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 26 czerwca 2014r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
__________________________________________________________________
Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak-Bakun Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

   Otwarcia XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Przemysława Ratajczaka – przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Miejskiej Górki, Panią Krystynę Konieczną – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, Panią Kamilę Malecha – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jutrosinie, Annę, Tomasza oraz Rozalię Wrzeszcz ze Szkaradowa, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

    Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczy pełen skład Rady, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jutrosin
6. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności
7. Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:
- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
- Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie
8. Interpelacje i zapytania
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie obrad

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

     Przed omawianiem kolejnych pkt obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy wręczyli list gratulacyjny uczennicy Szkoły Podstawowej w Szkaradowie – Rozalii Wrzeszcz - za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zdobycie miana Laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Lasów Państwowych w Krotoszynie;
- udział w naradzie Wójta oraz Burmistrzów w Pakosławiu;
- uczestniczyłem z pracownikiem obrony cywilnej w szkoleniu w Świeradowie Zdroju;
- uczestniczyłem w obchodach 130-lecia cukrowni „Miejska Górka”;
- uczestniczyłem w obchodach 730-lecia miasta Miejska Górka;
- uczestniczyłem w szkoleniu organizowanym przez LGD z Pępowa;
- uczestniczyłem w sesji powiatowej;
- odbyły się u nas Mistrzostwa Polski w Kopa Sportowego;
- uczestniczyłem w obradach Komisji Stałych Rady;
- brałem udział w w Walnym Zgromadzeniu Spółki „Wodociągi Gminne” (10 rodzin nie jest jeszcze podłączonych do kanalizacji w Dubinie);
- uczestniczyłem w zebraniu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (85% osób zameldowanych zadeklarowało swój udział w odbiorze śmieci, złożono 1579 deklaracji, selektywna zbiórka – 90%, nieselektywna – 10%; odebranych odpadów komunalnych – 1396 ton (3 tony – papier, 37 tony – metal, 47,5 tony – szkło białe, 15 ton - szkło kolorowe ...). Sukcesywnie są przeprowadzane kontrole, pracownicy firmy wywożącej śmieci mają wykaz numerów i od razu dają żółte kartki jeśli ktoś ma np. zadeklarowaną segregację, a odpadów nie segreguje. Wiem, że były już kontrole w Śląskowie, Starym Sielcu, Nowym Sielcu i Bartoszewicach. 28 mln zł. wyniosło jak do tej pory wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami. W naszej gminie – na terenie byłych SKR-ów będzie punkt PSZOK – będzie tam można przywozić nadwyżki śmieci.

- p. W. Kalka – jak Komunalny Związek wyszedł na tej obowiązującej stawce za śmieci?

- p. Burmistrz – jak na razie mają nadwyżkę, ale wszystko okaże się w najbliższym czasie;

- p. E. Szymkowiak – czy mieszkańcy składający śmieci do PSZOK-u będą dodatkowo obciążeni jakimiś kosztami?

- p. Burmistrz – nie;

- p. N. Bartkowiak – Bakun - ta analiza co Pan przedstawił jest za pół roku czy za 11 miesięcy?

- p. Burmistrz – za 11 miesięcy;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – czy na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przeważa segregacja czy nie?

- p. Burmistrz – przeważa segregacja.

Brak więcej pytań.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

Głos zajęła Pani Skarbnik – Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.

- p. N. Bartkowiak – Bakun – zwiększamy wydatki na promocję o kwotę 18 000 zł., którą przeznaczmy na festyn przyjaźni, wydaje mi się, że my jako radni, czy akurat ja jako członek Komisji Rewizyjnej powinniśmy się o takich wydatkach dowiadywać wcześniej, a w moim przekonaniu pieniądze takie powinny być w budżecie zaplanowane od samego początku, a nie festyn jest raptem za 2 tygodnie i dowiadujemy się o przesunięciach. Brak więcej pytań zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – 1 (p. N. Bartkowiak-Bakun), kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIX/225/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 czerwca 2014 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem przeciwnym.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2014 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIX/226/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 czerwca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10 minutowa przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 5.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jutrosin

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Zbigniew Koszarek. Składam wniosek do Rady o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Jutrosin - w uznaniu osobistego wysiłku, zasług i zaangażowania na rzecz umacniania i rozwijania współpracy i partnerskich kontaktów pomiędzy zaprzyjaźnionymi Gminami - Merowi Potigny – Panu Gérardowi Kepa. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał 1 (p. N. Bartkowiak-Bakun). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIX/227/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 czerwca 2014 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7 (pkt przełożony ze względu na spóźnienie Pana z ARiMR z Miejskiej Górki)
Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:

- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
- Dyrektora Biblioteki Publicznej w Jutrosinie

     Głos zajęła Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji – Pani Krystyna Konieczna. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie jest samorządową instytucją kultury realizującą swoje statutowe zadania w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Jutrosin zgodnie z Ustawą o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku. Na swoją statutową działalność placówka otrzymuje roczną dotację z budżetu Miasta i Gminy Jutrosin. Wszystkie imprezy odbywają się zgodnie z przyjętym rocznym harmonogramem. Organizowane są głównie imprezy o charakterze lokalnym z udziałem artystów amatorów oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Dominują imprezy rozrywkowo – zabawowe, okolicznościowe, ludowe oraz tradycyjne obchody różnego rodzaju świąt kościelnych i państwowych. Organizujemy również imprezy rekreacyjne - plenerowe (festyny) oraz koncerty i przedstawienia teatralne w sali widowiskowej. Ze względu na dobre warunki i odpowiednie wyposażenie Gminne Centrum Kultury i Rekreacji prowadzi również szeroką działalność wydawniczą oraz wystawienniczą. W Centrum Kultury znajduje się redakcja gazety lokalnej „Wiadomości Jutrosińskie” oraz przygotowywane są publikacje historyczne i promocyjne dotyczące naszego regionu. W holu oraz w pomieszczeniach muzealnych przez cały rok czynne są wystawy i ekspozycje o różnej tematyce. Posiadamy bogate archiwum fotograficzne i ikonograficzne dotyczące ziemi jutrosińskiej oraz regionu. Z zasobów naszego archiwum korzysta wiele osób piszących prace naukowe, dziennikarze, publicyści, regionaliści. Przy GCKiR działa amatorski zespół ludowy „Orlanie”, który koncertuje podczas wielu imprez w naszej gminie, a także w całej Wielkopolsce. Zespół składa się z kapeli i żeńskiego chóru, gra muzykę ludową z regionu Wielkopolski. W ich repertuarze znajdują się pieśni i piosenki ludowe, patriotyczne i kościelne. W 2013 roku pod naszym patronatem w ramach programu „Śpiewająca Polska” działały trzy chóry szkolne: „Fermata” z Gimnazjum w Jutrosinie, „Ars Nova” z Zespołu Szkół JP II i chór „Melodyjki” ze Szkoły Podstawowej w Dubinie.
W tym roku odbył się już m.in.: koncert tenorów, IV. Sztafeta im. gen. T. Buka, spływ kajakowy czy kolejny już bieg dokoła zalewu. Przed nami Święto wiatraka oraz zawody strażackie w Domaradzicach, które odbędą się 29 czerwca; w dniach od 6 do 16 lipca przebywać będą na terenie Gminy Jutrosin Francuzi z zaprzyjaźnionej Gminy Potigny. 12 lipca odbędzie się w GCKiR koncert piosenki francuskiej, a 13 lipca – na Rynku w Jutrosinie – Festyn Przyjaźni. W tym samym dniu w Ostojach odbędą się uroczystości związane z 80-leciem straży pożarnej. 20 lipca – jak co roku już - w Ostojach odbędzie się turniej piłki plażowej. Przez cały lipiec organizowany będzie cykl imprez letnich pod nazwą „Bawimy się razem”, a przez cały sierpień – wakacyjne spotkania filmowe. 3 sierpnia – wyścigi drezyn ręcznych, a 17 sierpnia – gminne dożynki w Pawłowie. 30 sierpnia odbędzie się zjazd harcerzy organizowany przez Panią Zofię Cichą. A pożegnanie lata zorganizowane przez Jutrosińskie Gimnazjum - we wrześniu na Rynku w Jutrosinie.

- p. M. Barteczka – już kiedyś mówiliśmy na ten temat, aby imprezy nie pokrywały się w tym samym dniu, a znowu mamy kilka takich przypadków;

- p. K. Konieczna – kalendarz imprez jest już ustalany w lutym;

- p. N. Bartkowiak- Bakun – bardzo dobrym pomysłem było wydanie tej książki „Jutrosińska Wiara i Gwara”, jestem za tym aby dalej – wykorzystując dostępne środki unijne - promować nasze wartości regionalne;

- p. I. Mikołajewski – Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej będzie wydawało album „Jutrosin w starej fotografii”, kolejną część „Powstańców Wielkopolskich”, a mamy jeszcze wiele ciekawych projektów (m.in. dot. podziemi jutrosińskiego kościoła);
- p. K. Konieczna – jak będzie rozdanie środków unijnych można, np. wydać Przewodnik turystyczny po gminie;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – mogę służyć pomocą;

- p. Burmistrz – racją jest to, że niestety kilka imprez się dubluje, ale niestety niekiedy pewnych rzeczy nie można przewidzieć, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie odpowiedniego i frekwencja będzie na każdej z nich.

Brak więcej pytań.

    Głos zajęła Dyrektor Biblioteki Publicznej – Pani Kamila Malecha. W 2013 roku dla Biblioteki w Jutrosinie oraz filii bibliotecznych w Dubinie i Szkaradowie zakupiono książek ze środków budżetowych za kwotę 15.560,17 zł. Biblioteka otrzymuje także środki finansowe z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” - w 2013 roku przyznano kwotę w wysokości 5.107 zł. W minionym okresie sprawozdawczym Biblioteka zapisała 1076 czytelników. W Bibliotece Publicznej w Jutrosinie oraz filiach były organizowane różne imprezy kulturalno-oświatowe. Biblioteka ze swoich funduszy opłaciła spotkanie z podróżnikiem – Panem Romanem Pankiewiczem, który opowiadał o swoim pobycie w Islandii i promował książkę, pt. „Islandia – trzeci żywioł”. Biblioteka korzysta też ze środków Biblioteki Powiatowej, która opłaca spotkania Bibliotekom Miejskim – i tak Biblioteka Rawicka „zafundowała” nam dwa spotkania z pisarzami: Panem Tomaszem Kruczkiem, który odwiedził uczniów klas IV-VI SP w Szkaradowie i Panią Agnieszką Lingas-Łoniewską, z którą przyszły porozmawiać czytelniczki z Jutrosina i okolic. Takie spotkania autorskie przyczyniają się do wzrostu czytelnictwa, ale także przybliżają czytelnikom świat pisarza „od kulis”. W filii bibliotecznej w Szkaradowie dużym powodzeniem cieszyła się wystawa rękodzielnictwa pań z wioski i okolic – tematyka dotyczyła Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Panie wystawiają swoje prace wykonane na szydełku, czy wyszyte haftem krzyżykowym. We wszystkich trzech Bibliotekach prowadzone są zajęcia wakacyjne, feryjne i okazjonalne, na których dzieci „obcują” z wybraną książką i mogą – w części plastycznej – doskonalić swoje poczucie estetyki i zdolności manualne. Cyklicznie odbywają się spotkania z przedszkolakami, lekcje biblioteczne dla wszystkich typów szkół i prezentacje nowości wydawniczych na spotkaniach Uniwersytetu III Wieku. Kontynuowane są akcje - „Cała Polska Czyta Dzieciom” - gdzie przedszkolakom i uczniom klas I-III zaproszeni goście czytają nowo zakupione książki, ale też klasykę wierszy dla dzieci. W listopadzie każdą z Bibliotek odwiedzają misie, oczywiście z dziećmi by w ten sposób uczcić Światowy Dzień Pluszowego Misia. Do corocznych imprez należy już współorganizacja przez Bibliotekę w Jutrosinie konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków pod hasłem: „Wiersze znane czy nieznane, zawsze chętnie są recytowane” oraz „Konkursu Głośnego Czytania” dla uczniów klas IV SP. Staramy się w działalność Bibliotek włączyć mieszkańców lokalnej społeczności, czy chociażby do czytania dzieciom, czy udziału w jury konkursowych i staramy się przyciągnąć czytelników chociażby przez cieszące się coraz większą popularnością spotkania autorskie.
W te wakacje w Bibliotece w Jutrosinie pobawimy się utworami Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, czyli otworzymy „Wakacyjny kiermasz wierszy”. Każde spotkanie to inne utwory – dzieci będą miały okazję poznać te mniej znane i utrwalić sobie te bardzie popularne. Na początek odwiedzimy „Brzechwowe zoo”- poznamy mieszkające tam zwierzęta i dowiemy się ciekawostek na ich temat. Na drugim spotkaniu posłuchamy „Ptasich plotek” i „Ptasiej radiowej audycji” - spróbujemy swoich sił w dubbingu, rebusach i łamigłówkach. Na trzecich zajęciach puścimy wodze naszej fantazji i używając różnych technik stworzymy kolorowe ilustracje do kolejnych wierszy – tym razem poznamy Dyzia, Grzesia i Zosię. Na kolejnym spotkaniu stworzymy „wierszowy koktajl owocowo-warzywny” i poznamy zasady obowiązujące przy jedzeniu i stworzymy aranż letniego stołu – przydadzą nam się do tego własnoręcznie złożone serwetki. Na zakończenie poznamy zwierzęta o dużych gabarytach – pomożemy przywrócić pamięć Słoniowi Trąbalskiemu i zaprzyjaźnimy się z hipopotamem. Każde zajęcia będą wzbogacone częścią plastyczną – różnymi technikami: rysunek kredą, węglem, origami, wyklejanki, witraże czy papieroplastyka z formą przestrzenną pozwoli dzieciom rozwinąć swoje zdolności manualne. W filiach bibliotecznych zajęcia będą odbywać się też w oparciu o książkę. W Szkaradowie uczestnicy spotkań będą mieli okazję wysłuchać nowych książeczek czytanych im przez bibliotekarkę, na podstawie których będą potem tworzyć przeróżne obrazki plastyczne. W Dubinie dzieci wysłuchają letnich historii i przygód książkowych bohaterów, a potem swoje przygody i wakacyjne marzenia będą mogły przenieść na kartki. Tradycyjnie już odbędzie się turniej warcabowy, dzięki któremu uczestnicy, nie tylko udoskonalą sobie zdolność logicznego myślenia.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 6 (pkt przełożony ze względu na spóźnienie Pana z ARiMR z Miejskiej Górki)
Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności

     Głos zajął przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Miejskiej Górki – Pan Przemysław Ratajczak. Chciałbym przedstawić Państwu 4 kwestie związane z działalnością ARiMR w Miejskiej Górce (zakończenie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie; zakończenie przyjmowania wniosków na tzw. „Młodego Rolnika”; opowiem krótko o zmianach, jakie szykują się w systemie dopłat bezpośrednich i na koniec o umowie jaka została zawarta pomiędzy ARiMR a Ośrodkami Doradztwa Rolniczego).
- 9 czerwca ostatecznie zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na dopłaty bezpośrednie. Od 15 marca do 15 maja był normalny termin, natomiast od 15 maja do 9 czerwca przyjmowaliśmy wnioski z sankcjami tzw. terminowymi, czyli za każdy dzień roboczy uchybienia terminu będziemy zmniejszać spłatę o 1%. Do dnia 9 czerwca przyjęliśmy 3146 wniosków na dopłaty bezpośrednie, porównując to z latami ubiegłymi, można stwierdzić, że liczba osób składających na terenie naszego powiatu wniosków o dopłaty nie zmieniła się, tzn. ani nie wzrosła, ani nie zmalała. Z tego wniosków o płatność ONW, czyli na terenie jest 2037. Wnioski o płatności rolno-środowiskowe będziemy obsługiwać po 117. Z Gminy Jutrosin będziemy obsługiwać wniosków – 725.
- Następną sprawą, którą chciałbym omówić jest podsumowanie przyjmowania wniosków na tzw. „Młodego Rolnika”. 23 czerwca ostatecznie zakończyliśmy nabór. W skali całego kraju zostało przyjętych 21.566 wniosków; z samej Wielkopolski około 3.400. Jest to pierwszy wynik w kraju, porównując z innymi województwami. Jeżeli chodzi o ilość wniosków, która będzie rozpatrzona. Kwota przeznaczona na ten program to 8 mln zł. Jeżeli założyć, że każdy młody rolnik, który będzie występował w tym programie może otrzymać 100 tys. zł., to kwota ta powinna wystarczyć gdzieś na 8 tys. wniosków. Przyjęliśmy 21,5 tys. wniosków, także zobaczymy czy jakieś środki będą przesunięte. Jeżeli chodzi o powiat rawicki i o nasze biuro, to mieliśmy możliwość też przyjęcia takich wniosków i skorzystało z tego 95 rolników.
- Jeżeli chodzi o nowe zasady, które będą obowiązywały od 2015 roku. W roku 2014 po raz ostatni wnioski na dopłaty przyjmowaliśmy na starych zasadach. Te zasady były najprostsze chyba od samego 2004 roku. Wniosek był najbardziej uproszczony jak to tylko możliwe. Od 2015 roku wszystko ulegnie zmianie. Nastąpi wielka różnica w składaniu wniosków, w obsłudze wniosków. Każdy rolnik w zależności od powierzchni gospodarstwa będzie miał określony udział różnych upraw (tzw. dywersyfikacja). Rolnicy do 10ha nie będą objęci tym obowiązkiem, 10-30 ha – będą musieli mieć co najmniej 2 uprawy, powyżej 30 ha – co najmniej 3 uprawy. Będzie też coś takiego, jak tzw. zachowanie obszarów proekologicznych – objęte będą tym gospodarstwa powyżej 15 hektarowe. Takie gospodarstwa będą musiały 5% swoich gruntów przeznaczyć na cele proekologiczne. System dopłat bezpośrednich będzie zbudowany w ten sposób, że obowiązkowa tak jak do tej pory będzie jednolita płatność obszarowa i do tego będziemy mieć zalesienie. Kwota dopłat bezpośrednich jednolita - 110 Euro, na zalesienie – 74 Euro. Jeżeli uda się to wszystko, to jeszcze do tej dopłaty będzie można dołożyć dopłatę uzupełniającą. Takie dopłaty nie powinny spaść do poziomu niższego niż jest obecnie, a w niektórych przypadkach powinny być wyższe. Premiowane będą również dopłaty do buraków cukrowych. Od 2015 roku dopłata do buraków cukrowych i pomidorów będzie związana z użytkowaniem. Każdy rolnik dostanie dodatkową dopłatę do powierzchni na której uprawia buraki. Będziemy również promować hodowców bydła i tak będą dopłaty osobno do sztuk bydła w zależności od wieku. Jeżeli chodzi o dopłaty do roślin strączkowych, też będzie kontynuowana. Jeśli chodzi o szczegóły tych nowych dopłat to na pewno jeszcze nie raz się spotkamy.
- Umowa pomiędzy ARiMR a ODR-mi. W umowie tej obie strony zobowiązały się do współpracy i przede wszystkim ODR będą świadczyć bezpłatne usługi na rzecz rolników, którzy będą mieli problemy z otrzymaniem jakiś dopłat. W przypadku wezwania rolnika przez ARiMR do uzupełnienia wniosku czy też innego problemu - pracownicy Ci mają pomóc takiej osobie.

- p. Sz. Samol – z Pana dzisiejszej wypowiedzi wynika, że nie będzie żadnej dopłaty do produkcji świń, a w sumie w Polsce pogłowie spada na łeb, na szyję. Kiedy rząd się obudzi, żeby coś z tym zrobić?

- p. P. Ratajczak – z założeń nowego projektu wynika to, że hodowla świń, tuczników jest hodowlą bardzo krótką, następuje rotacja. Natomiast jeśli chodzi o spadek pogłowia bydła w Polsce to można zaobserwować spadek bardziej drastyczny. I bardzo trudno go odbudować. Cały czas następuje import bydła, ponieważ pogłowie bardzo w ostatnim czasie spadło. Natomiast pogłowie żywca, tzn. świń jest na poziomie też niższym, ale jest łatwiejsze do odbudowania. Tak tutaj Ministerstwo do tej sprawy wydaje mi się, że podeszło.

Brak więcej pytań.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – podczas spotkania z Ks. Proboszczem Tadeuszem Jaskułą musiałem się bardzo zawstydzić; mianowicie chodzi o pomnik na Rynku, który nie ma tego naszego symbolu chrześcijaństwa, czyli krzyża. Zapomnieliśmy o tym przez te wszystkie lata. Myślę, że Gminę nie będzie to kosztować za bardzo, a my – Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej - jako organizacja, postaramy się o to; chciałem też bardzo podziękować za pomoc przy organizacji festynu „Święto wiatraka”;

- p. P. Wachowiak - gdzie można zgłaszać usterki remontowanych świetlic, dopominam się o naprawę dziur w drodze w Pawłowie oraz jak długo mam czekać na odpowiedź na pismo odnośnie lamp;

- p. Burmistrz – będziemy robić wniosek na lampy solarne, a dziury mają być w najbliższym czasie łatane;

- p. P. Wachowiak – chodzi mi o takie zwykłe lampy;

- p. E. Szymkowiak – gdzie możemy się udać z tematem dotyczącym skupujących żywiec, gdzie możemy to zgłaszać, bo już nie pierwszy przypadek się zdarzył taki, że osoby są oszukiwane na masie;

- p. Burmistrz – na policję;

- p. A. Kapała – w Dubinie został zabrany krzyż do remontu, czy jest przewidziany termin jego zwrotu?

- p. Burmistrz – krzyż został zabrany wczoraj, mają go zwrócić do końca października; geodezyjnie będziemy się starali aby stał on w tym samym miejscu;

- p. M. Kurzawa – na wałach Orli rosną potężne osty, co z tym zrobić?

- p. Burmistrz – WZiR robi co roku przetarg na to, we wtorek będę rozmawiał z p. Halcem i się dowiem;

- p. Burmistrz – nie przewidujemy sesji w lipcu i sierpniu – także zachęcam do korzystania z oferowanych przez organizatorów imprez, a sołtysi pamiętajcie o funduszach sołeckich – tak aby we wrześniu można podjąć stosowne uchwały;

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.


Ad. 10
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu