Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 38/2014 z XXXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29 maja 2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 38/2014 z XXXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 29 maja 2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 38
Rok: 2014

PROTOKÓŁ 38/2014

z XXXVIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 29 maja 2014r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

________________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak-Bakun Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

      Otwarcia XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Prezesa „Wodociągów Gminnych” - Pana Michała Dolińskiego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Panią Mirosławę Domicz, przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Miejskiej Górki – Pana Przemysława Ratajczaka, Pana Krzysztofa Wrzeszcza, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczy pełen skład Rady, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2013
5. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok
6. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2013 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2013 rok
7. Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie,
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2013
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2013:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne)
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin
13. Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków
14. Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie
15. Omówienie projektu planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
16. Interpelacje i zapytania
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie obrad

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- udział w zakończeniu roku szkolnego Liceum Ogólnokształcącego w Jutrosinie;
- udział w turnieju recytatorskim w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej;
- brałem udział w zebraniu działkowców w Jutrosinie;
- brałem udział w konferencji zorganizowanej z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej;
- uczestniczyłem w imprezach majowych (spływie kajakowym, biegu wokół zbiornika, 65-leciu OSP w Rogożewie oraz zawodach wędkarskich organizowanych przez Stowarzyszenie „Żwirek”);
- odbył się odbiór wiatraka - przez Panią Konserwator Zabytków;
- uczestniczyłem w walnym zebraniu GSCH w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka w Rawiczu;
- oddaliśmy do użytku siłownię zewnętrzną przy Orliku w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w obchodach 25-lecia nadania imienia Stanisława Ratajczaka Szkole w Szkaradowie;
- odbyła się narada dyrektorów szkół i przedszkoli;
- uczestniczyłem w gali odnośnie beneficjentów środków WRPO w Poznaniu;
- uczestniczyłem w LGD w Pępowie;
- uczestniczyłem w rawickim festiwalu sportu;
- odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w Kopa Sportowego;
- uczestniczyłem w spotkaniu z Klubem Seniora.

Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013

Głos zajęła Pani Skarbnik - Pani Grażyna Niedbała. Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że muszą mieć na koniec taki sam wynik finansowy. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/219/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2013

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin - Pan Zbigniew Koszarek. Wszelkie szczegóły omawiane były na Komisjach Stałych Rady, gdzie wcześniej każdy otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok. Budżet Miasta i Gminy Jutrosin na 2013 rok uchwalono w dniu 27 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIII/152/2012 w wysokości:
- dochody - 21.831.171,00
- wydatki - 20.572.793,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok w kwocie 1.258.378,00 zł. stanowiła nadwyżkę budżetu, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. W ciągu całego 2013 roku następowały zmiany budżetowe na podstawie pism Ministerstwa Finansów, pism Wojewody Wielkopolskiego, umów oraz innych regulacji. Dokonywano także zmian poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów własnych i wydatków budżetowych 10 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Jutrosinie oraz 4 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w wysokości:
- dochody - +432.070,31
- wydatki - +664.515,31

Ostateczny plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na koniec 2013 roku zamknął się kwotą:
- dochody - 22.263.241,31
- wydatki - 21.237.308,31

Ostatecznie zmieniła się też różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2013 do kwoty 1.025.933,00 zł. stanowiąca nadwyżkę budżetu, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Następnie Burmistrz przedstawił szczegółowo jak kształtowały się dochody i wydatki Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2013.

Sprawozdanie w całości znajduje się w sekretariacie UMiG w Jutrosinie.
(załącznik nr 4 do protokołu).

Pan Przewodniczący podziękował p. Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 5
Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
- uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok

Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią Natalię Bartkowiak-Bakun. Odczytała Ona Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok.
Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok i na tej podstawie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2013 rok.

U Z A S A D N I E N I E:

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok, zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Skarbnika Gminy Jutrosin oraz przedłożoną dokumentacją finansową i sprawozdawczą: Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2013.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej w Jutrosinie o udzielenie Panu Zbigniewowi Koszarkowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium za 2013 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium: 3 głosy (jednogłośnie)

Dziękuję Pani Natalii Bartkowiak-Bakun za przedstawienie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.

Przechodzimy do pkt kolejnego.

Ad. 6

Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – zespół w Lesznie o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2013 oraz Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok

Głos zajęła Skarbnik Miasta i Gminy Jutrosin – Pani Grażyna Niedbała. Odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2013 rok.
Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013r. – wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok opinię pozytywną.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Natalia Bartkowiak-Bakun odczytała Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2013 rok. Skład orzekający RIO w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013r. – wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu gminy za 2013 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Ad. 7

Dyskusja nad:
- przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013,
- dokumentami przedłożonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, zespół w Lesznie,
- Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2013

Przewodniczący poprosił Radnych o kierowanie pytań do Burmistrza lub Komisji Rewizyjnej – odnośnie przedłożonych sprawozdań i uchwały Komisji Rewizyjnej.

Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do pkt kolejnego porządku obrad.

Brak pytań, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwróciła uwagę na zaległości podatkowe, które z roku na rok wzrastają, zadłużenie gminy i jego spłatę, a także zastosowanie polityki oszczędnościowej w przyszłym roku, w celu możliwości skorzystania ze środków unijnych w kolejnym rozdaniu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za rok 2013:
a) przeprowadzenie głosowania (jawne),
b) ustalenie i ogłoszenie wyniku głosowania,
c) przedstawienie treści uchwały w sprawie absolutorium

Projekt uchwały Nr XXXVIII/220/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2013 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały, tym samym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje – zatem Uchwała Nr XXXVIII/220/2014 została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący złożył gratulacje Burmistrzowi, życząc dalszej dobrej współpracy. Wręczył kwiaty, które następnie p. Burmistrz przekazał p. Skarbnik, dziękując Jej za odpowiedzialne gospodarowanie budżetem gminy w roku 2013.
Burmistrz podziękował również Radzie i Sołtysom.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy .
Po przerwie wznowiono obrady od pkt 9.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.

- p. M. Barteczka – czy wyjaśniła się kwota dofinansowania dotycząca projektu, o którym wspominałem na posiedzeniu Komisji?

- p. G. Niedbała – tak.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. M. Kozica). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/221/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2014 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2014 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/222/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek oceny zasobów pomocy społecznej. Gmina przygotowuje ją w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/223/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jutrosin

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. W Statucie Miasta i Gminy Jutrosin wprowadzamy zmiany odnośnie ilości Komisji Stałych Rady Miejskiej oraz gospodarki finansowej jednostek pomocniczych Gminy (tzn. funduszu sołeckiego). Zostawiamy tak jak do tej pory było Komisję Rewizyjną oraz Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, a łączymy razem Komisję Budżetu oraz Rolnictwa, tworząc – Komisję Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

- p. N. Bartkowiak-Bakun – a co jeśli w danym roku nie będziemy realizować funduszu sołeckiego, czy będzie konieczna zmiana Statutu?

- p. Burmistrz – nie musi być.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVIII/224/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 13

Informacja Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Gminne” o prowadzonej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków

Głos zajął Prezes „Wodociągów Gminnych” - Pan Michał Doliński. Tak jak co roku zostałem dzisiaj zaproszony na sesję. W tym roku wystąpiliśmy z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wynika to z tego, że pomimo iż nie wykonaliśmy założonego planu sprzedaży ilości wody w 2013 roku, nie odebraliśmy również takiej ilości ścieków jaką założyliśmy; ale rezygnując z pewnych działań inwestycyjnych wpływy i wydatki wyszły na zero. Myślę, że tendencja sprzedaży wody utrzyma się na tym samym poziomie. Uda nam się powtórzyć przychody z roku obowiązywania taryfy, czyli 2013/2014. W związku z tym nie proponujemy podwyżki cen. Spółka złożyła wniosek do władz gmin o zawarcie porozumienia dotyczącego utrzymania urządzeń – hydrantów przeciwpożarowych. Są to urządzenia o które trzeba dbać. Jest zamieszanie wokół tego, kto ma być za nie odpowiedzialny. Podjęliśmy decyzję na zebraniu wspólników, że przeprowadzimy analizę ile może kosztować takie roczne utrzymanie hydrantów. Sprawa jest obecnie w toku. Tak pokrótce co dotyczy cen i rozliczeń. A teraz proszę o zadawanie pytań. Na końcu ponarzekam na jakość ścieków, niepodłączanie się mieszkańców do kanalizacji. Musimy na ten temat niestety cały czas mówić. Nawet obecny tutaj p. radny Jakubowski był przy czyszczeniu przepompowni i na własne oczy mógł zobaczyć co my z tych przepompowni wyciągamy. Co się tam dostaje i cały czas dziwi nas fakt w jaki sposób się to tam ostaje. Są miejscowości w których od 5-6 lat jest już kanalizacja, a osoby nadal się nie podłączają.

- p. A. Kapała – ile posesji w Dubinie nie jest jeszcze podłączonych do kanalizacji i czy będą dla nich przewidziane jakieś sankcje?

- p. M. Doliński – 2 tygodnie temu przekazaliśmy wykaz tych osób do Urzędu Miasta i Gminy, na dzień dzisiejszy nie odpowiem, bo to cały czas się zmienia; w stosunku do takiej osoby nie możemy nałożyć żadnych sankcji, bo nie mamy z nią zawiązanej jakiejkolwiek umowy;
- p. I. Mikołajewski – kiedy na nowym osiedlu będą się mogli podłączyć?

- p. M. Doliński – my przyjmujemy sieci od udziałowców, dopiero po wybudowaniu nieruchomości przyjmujemy do przyłączenia i wydajemy zgodę;

- p. I. Mikołajewski – może to Pana bezpośrednio nie dotyczy, ale przy okazji omawiania spraw dotyczących wody, parę dni temu – będąc na spacerze – zaobserwowałem wielką plamę oleju na naszej Orli;

- p. Burmistrz – to przyszło gdzieś z Kobylina albo dalej, została powiadomiona policja i sanepid, ale jeszcze nie zostało nic wyjaśnione;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – chciałabym uzyskać informację dotyczącą wniosku, bo w ubiegłym roku otrzymaliśmy takie szersze sprawozdanie dotyczące stanu zatrudnienia, przepływów finansowych, a tym razem otrzymaliśmy informację dotyczącą tylko stawek, które będą utrzymane. Moje pytanie jest takie czy dostaniemy jakąś szerszą informację? Proszę wyjaśnić mi fenomen, bo to dla mnie jest niezrozumiałe, bo w ubiegłym roku wykorzystywało się argument, że nie ma zrzutu wody, że jest małe zużycie wody, żeby podnieść stawkę, a teraz mówi się o tym, że te zrzuty nadal są niskie, a stawek nie podnosimy. Cieszę się z tego, ale nie rozumiem. Tutaj jest informacja, że będą nowe przyłącza. Pan sam powiedział, że będą one w ostatnim kwartale tego roku i procent i odsetek osób, które się podłączą nie wskazuje na to, że według rachunku ekonomicznego będzie zysk na tyle duży, żeby tych stawek nie podnosić;

- p. M. Doliński – zgodnie z Rozporządzeniem taryfowym w związku z tym, że jest to taryfa ubiegłoroczna nie dołącza się tych kalkulacji, bo zakładamy, że warunki ekonomiczne będą takie same. Nie ma takiego obowiązku. Nasze założenia dotyczące sprzedaży – ja w tym momencie nie jestem wróżką, nie potrafię powiedzieć, czy to będzie 100 tys. m³, czy nie. Tego nie da się przewidzieć. My podnosiliśmy w ubiegłym roku stawki w związku z tym, że odszedł duży odbiorca – zakład Dudy. Przychody, które dawał ten zakład, trzeba było wyrównać podwyższając ceny. Cena wzrosła, więc przychody też się zmieniły – natomiast ścieków nie przybyło, z racji opóźnienia się budowy przyłączy; ale w tej chwili notujemy wzrost wykonanych przyłączeń i dlatego będziemy odnotowywać wzrost zrzutów ścieków;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – czy macie Państwo jakąś bardziej długofalową perspektywę dotyczącą projekcji tych osób, które podłączą się do kanalizacji, czy to wynika z tego, że jest to rok wyborczy i dlatego nie ma podwyżki. Bo nadal nie mamy tego odbiorcy dużego i jeden rok korekty wystarczy, aby zrekompensować tą stratę;

- p. M. Doliński – nie rozumiem pytania. Jeżeli mówimy o korekcie dotyczącej wpływów według nowej ceny to my podnosiliśmy od czerwca, a rozliczenia robimy na koniec roku bilansowego 2013., czyli w tej chwili niejako ta zmiana ceny będzie obowiązywać przez 1,5 roku (2014 rok oraz I półrocze 2015 roku); czyli jest to znacznie dłuższy okres;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – bo w ubiegłym roku Rada nie wyraziła zgody na podwyżkę, jak Pan pamięta. Jak koleżanka pyta ile osób się nie podłączyło do kanalizacji, to nie umie Pan na proste pytanie odpowiedzieć;

- p. M. Doliński – ja nie śledzę tego non stop;

- p. N. Bartkowiak- Bakun – warto by było przygotować taką informację na sesję, jak jest Pan zapraszany na nią jako gość;

- p. M. Barteczka – mówiliśmy kiedyś o przydomowych oczyszczalniach ścieków, czy coś więcej na tę chwilę wiadomo;

- p. Burmistrz - tak, poprzez Krajowy Fundusz, ale teraz trochę ten temat ucichł;

- p. M. Guziołek – jakie macie zamiary inwestycyjne, bo na terenie Rogożewa główna sieć zbudowana jest z tworzywa azbestowego;

- p. M. Doliński – w związku z opinią Inspektora Sanitarnego odnośnie azbestu, wyklucza on szkodliwość azbestu zawartego w rurach, w związku z tym na razie nie przewidujemy żadnych inwestycji w tym kierunku.

Brak więcej pytań.

Ad. 14

Informacja z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Jutrosinie

Głos zajął druh Krzysztof Wrzeszcz. Zarząd OMGZOSP RP w Jutrosinie został wybrany na X Zjeździe OSP w dniu 22 marca 2011r. na okres 5 lat. W skład zarządu weszło 21 osób reprezentujących 13 jednostek OSP. Z Zarządu Oddziału wyłoniono 8 osobowe prezydium, na czele którego stanął prezes druh Stanisław Janiak. Do zadań ZOMGZOSP należy w szczególności: wykonywanie uchwał Zjazdu Oddziału Gminnego, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez prezydium ZOMGZOSP, uchwalanie wysokości składek członkowskich, organizowanie i wspieranie OSP oraz koordynowanie ich zadań oraz bieżące założenia w zakresie ochrony p.pożarowej. W rejonie działania ZOMGZOSP na 19 wsi sołeckich funkcjonuje 13 jednostek OSP, w tym 7 typu „M” i 6 typu „S”, z czego 2 decyzją Komendanta Głównego zostały włączone do KSRG. Są to OSP Jutrosin i OSP Szkaradowo. Odróżnia je od pozostałych jednostek potrzeba większego wyposażenia w sprzęt podstawowy i specjalistyczny oraz większa dyspozycyjność do niesienia pomocy i usuwania skutków zdarzeń. Z powinności statutowych wynika powoływanie w każdej jednostce grupy o nazwie „Jednostka Operacyjno Techniczna”. Decyzję o powołaniu JOT-ów podjęło 9 Zarządów OSP w Szkaradowie, Jutrosinie, Śląskowie, Rogożewie, Domaradzicach, Janowie, Ostojach, Grąbkowie i Dubinie. Pozostałe jednostki jak: Płaczkowo, Stary Sielec, Pawłowo i Jeziora (jak też punkty gaśnicze) mają przede wszystkim zabezpieczyć i nieść pomoc w swoim środowisku.
We wszystkich jednostkach OSP zrzeszonych jest 330 strażaków czynnych oraz 173 członków Młodzieżowych i Harcerskich Drużyn Pożarniczych. Spośród mieszkańców miasta i gminy 1255 osób jest członkami wspierającymi i opłacają od 5 – 10 zł roczną składkę członkowską, na rzecz swoich jednostek. Rozmieszczenie jednostek OSP na terenie objętym działalnością ZOMGZOSP jest właściwe i nie wymaga powołania dodatkowych jednostek OSP. W miejscowościach gdzie nie powołano OSP ustanowiono patronat sąsiednich jednostek i tak w Bartoszewicach – OSP Rogożewo, w Szymonkach, Nad Stawem, Bielawach, Zmysłowie - OSP Jutrosin, Piskornia - OSP Pawłowo, w Zaborowie – OSP Dubin, Nowy Sielec - OSP Śląskowo. Aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc w przypadkach powstałych zagrożeń pożarowych w miejscowościach, których patronat pełnią wyżej wymienione jednostki oraz w przysiółkach przyległych do sołectw wspólnie z sołtysami zorganizowano punkty p.poż .
Podstawą działalności OSP są członkowie czynni, którzy muszą być wyposażeni w niezbędny sprzęt, odzież ochronną, a także posiadać odpowiednie wyszkolenie i umiejętności, aby sprostać stale rosnącym zadaniom stojącym przed OSP. Ze względu na stale rosnące potrzeby w zakresie wyposażenia jednostek OSP w sprzęt, umundurowanie oraz konieczność wykonywania indywidualnych ubezpieczeń i badań lekarskich strażaków ochotników, doceniamy dotacje finansowe przekazywane przez ZOWZOSPRP w Poznaniu w wysokości około 40% wartości zakupionego sprzętu i umundurowania. ZOMGZOSP w Jutrosinie angażuje również na ten cel środki, które rok rocznie Wysoka Rada uchwala w budżecie Gminy na ochronę p.poż. i kolejno stara się wyposażyć w niezbędny sprzęt wszystkie jednostki OSP. Należy zaznaczyć, że 3 jednostki, Szkaradowo, Jutrosin i Śląskowo uczestniczą w ponad 90% zdarzeń. Reszta przypada na pozostałe 10 jednostek, z których znaczna część nie brała udziału w likwidowaniu żadnych zdarzeń i zagrożeń. W związku z tym finansowanie jednostek OSP powinno odbywać się proporcjonalnie do potrzeb i zaangażowania w działania.
Wydatki za rok 2013 zostały przeznaczone przede wszystkim na:
1. usługi remontowe
2. zakupu materiałów, dotacje
3. zakupy inwestycyjne
4. koszty osobowe i ubezpieczenia
5. wydatków na zawody i Dzień Strażaka
6. badania i ubezpieczenia członków OSP
7. składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii, woda, gaz.
W tym miejscu należy podkreślić iż pomimo że, sprzęt pożarniczy taki jak: motopompy czy pojazdy mechaniczne ma sporo lat i wymagają częstych napraw i udoskonaleń to dzięki ofiarności strażaków, a szczególnie mechaników i kierowców jest on sprawny i gotowy do udziału w zdarzeniach. Zarząd Oddziału MG ZOSP RP w Jutrosinie szczególną wagę przykłada do corocznego organizowania imprez i uroczystości takich jak: zawody sportowo-pożarnicze, dni ochrony p.poż., turniej wiedzy „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Brennie. Formą szczególnie uznawaną jest odznaczanie mogił zasłużonych strażaków. Jest to ważne wydarzenie tak dla rodzin strażaków jak i młodzieży – naszych następców.
W działalności ZOMGZOSP szczególnie miejsce zajmuje współpraca z Zarządami OSP. W m-cu styczniu i lutym br. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP w których zawsze biorą udział przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego. Z uznaniem należy podkreślić zaangażowanie i aktywną działalność druhów strażaków w szkoleniu podstawowym i specjalistycznym.
W imieniu ZOMGZOSP oraz druhów strażaków pragnę zapewnić szanownych Radnych, że jednostki OSP w naszej gminie będą nadal podnosić swoje umiejętności, aby sprawnie i skutecznie nieść pomoc poszkodowanym przez zdarzenia losowe.

Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

- p. Ł. Stróżyński – jaka jednostka straży pożarnej obsługuje Zygmuntowo?

- p. S. Janiak – musimy się tym tematem zająć na najbliższym posiedzeniu Zarządu Gminnego (12.06), ale myślę, że najprawdopodobniej będzie to Pawłowo;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – podział środków przyznanych dla danej jednostki zależny jest od uczestnictwa w liczbie różnych zdarzeń. Ci, którzy są aktywni będą mieli coraz więcej tych środków, a Ci co są mniej aktywni – mniej. Moje pytanie jest takie, jaka jest przyszłość straży na terenie gminy biorąc pod uwagę to, że pewne jednostki nie dostaną niedługo wcale środków, bo nie są aktywne i tym samym jaka jest przyszłość OSP na terenie gminy za 10-20 lat? Czy te jednostki będą nadal utrzymane?

- p. S. Janiak – straże pożarne istniały, istnieją i istnieć będą. Jeśli chodzi o aktywność to nie mamy na myśli wzywania ich do różnych zdarzeń, tylko jakie zaangażowanie jednostki jest o to aby wyglądała ona przyzwoicie. Nie ma takiej jednostki, która w ostatnim czasie nie dostała jakiegokolwiek dofinansowania. My nie kupimy sprzętu, który mamy teraz zamówiony do OSP Jutrosin za 60 tys. zł. i nie damy go np. do Pawłowa, bo taka jednostka nie wiedziała by co z tym zrobić. Będziemy się cieszyli jak wnioski, które złożyliśmy na samochody strażackie do OSP Rogożewo oraz Dubin zostaną pozytywnie rozpatrzone;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – to nie była żadna wycieczka osobista, tylko konkretne pytanie o racjonalność funkcjonowania tych wszystkich jednostek. Ja nie pytam kto dostaje więcej, a kto mniej tylko moje pytanie dotyczy tego jaka ma być przyszłość straży? Nie znam się na tym, dlatego pytam;

- p. K. Wrzeszcz – mamy problem dużo większy jeśli chodzi o udział młodzieży. Jest jej coraz mniej. To jest taki objaw, że młodzież nie garnie się teraz do straży. Trudno na dzisiaj określić jaka będzie przyszłość straży. Turnieje wiedzy pożarniczej, obozy młodzieżowe – musimy iść w tym kierunku – aby tę młodzież czymś przyciągnąć. Mamy dzisiaj obecną na sesji druhnę Nikolę Pawlak z Ostój – laureatkę eliminacji wojewódzkich turnieju wiedzy pożarniczej, która w Melanowie zajęła 3 miejsce. To jest przyszłość straży i musimy w tym kierunku iść;

- p. A. Kapała – ja bym prosiła o wyjaśnienie ubezpieczenia uczestników pożarów, tzn. chodzi mi konkretnie o to jak ja, jako sąsiad (a nie jestem strażakiem) pomagam przy gaszeniu pożaru i mi się coś stanie;

- p. S. Janiak – z ubezpieczenia OC gospodarstwa tego poszkodowanego, to samo dotyczy uszkodzonego sprzętu;
- p. K. Frąckowiak – podziękowała za dobrą współpracę straży pożarnej z Zespołem Szkół w Szkaradowie;

- p. Burmistrz – również podziękował za dobrą współprace ze strażą, przy organizowaniu różnego rodzaju imprez.

Brak więcej pytań.

Ad. 15
Omówienie projektu planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Głos zajął przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Miejskiej Górki – Pan Przemysław Ratajczak. Przedstawił prezentację dotyczącą projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak będą już stosowne akty wykonawcze w tym temacie, to wówczas spotkamy się na jednej z kolejnych sesji i udzielimy konkretnych informacji.

Ad. 16

Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 17

Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – mam kilka spraw. Po pierwsze wyborcy domagają się cały czas stomatologa w Jutrosinie, po drugie – chciałbym podziękować za zaproszenie, a zarazem złożyć gratulacje dla pięknej uroczystości, jaką było 25-lecie nadania imienia Szkole w Szkaradowie. Odbywała się teraz fajna impreza w Szkaradowie, z której wpływy przeznaczone zostały dla chorego dziecka z naszej gminy, my jako radni tez byśmy coś mogli zrobić w tym kierunku;

- p. P. Wachowiak – w Jutrosinie droga była naprawiana, dlaczego w Pawłowie nie?

- p. M. Kozica – czy gmina może coś zrobić z tymi co nie płacą za śmieci, było mówione, że jakoś będzie to egzekwowane;

- p. Burmistrz – z tego co wiem, był młody stomatolog, który zainteresował się Jutrosinem, ale ostatecznie zrezygnował; gmina napisała pismo do NFZ. Odbędzie się konkurs uzupełniający i może być tak np., że stomatolog, który będzie w Miejskiej Górce, będzie przyjmował naszych pacjentów na kasę chorych;

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o kontrole śmieciowe, to są robione. Nawet był ostatnio w „Życiu Rawicza” artykuł na ten temat. Sprawdzają kubły i podpisane umowy;

- p. Burmistrz – jeśli chodzi o naprawę drogi, to były teraz łatane dziury grysikiem, ale przez ostatnie obfite opady deszczu zaprzestano na razie;

- p. Iwona Hałas – przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Szkaradowie – odczytała treść pisma podpisanego przez rodziców dzieci chodzących do Zespołu Szkół w Szkaradowie dotyczącego jakości autobusu dowożącego dzieci do szkół, kosztów pojazdu oraz poruszyła sprawę sprzedaży gimbusa szkolnego;

- p. Wojtyczka (uczennica Zespołu Szkół w Szkaradowie) – również odczytała pismo dotyczące stanu autobusów szkolnych (m.in. to, że przecieka, rozwalają się siedzenia, a gdy jest gorąco – nie można otworzyć okna i jest bardzo duszno);

- p. S. Janiak – dostosujemy się do tych wszystkich zastrzeżeń przy rozpisywaniu przetargu na dowozy;

- p. E. Szymkowiak – wobec informacji o domniemanej sprzedaży gimbusa, to co będzie z dziećmi z Domaradzic, czemu my nic o tym nie wiemy;

- p. Burmistrz - w tym roku będziemy rozpisywać przetarg na dowozy, jeżeli autobus jest niesprawny to się dzwoni na policję. Gimbus ma już 10 lat i będzie teraz coraz częściej potrzebował już napraw. Inne gminy, które miały gimbusy, też już się wszystkich pozbyły, zostały sprzedane albo wydzierżawione. Jak nie byłoby gimbusa to byłby inny autobus, także sołtys nie musi się martwić o dzieci z Domaradzic. Jak ja mam umowę z przewoźnikiem podpisaną to mnie nic nie obchodzi. Jak jakiś autobus mu się popsuje to jego obowiązkiem jest dostarczyć inny. A w przypadku zepsucia gimbusa, to mamy wówczas problem. My ponad 0,5 miliona złotych wydajemy na dowozy. Chciałbym, aby było ich jak najmniej, nie rozdrabniać się na sksy, czy na jakieś inne kółka zainteresowań;
- p. J. May – ja od kierowcy usłyszałem, że gimbus pomimo tego, że ma 10 lat jest w dobrym stanie. Rodzice mówili, że gimbus ten jest praktycznie na każde zawołanie, gdzie jest potrzebny to jedzie, dlatego myślę, że zasadnym by było tego gimbusa nie sprzedawać;

- p. S. Janiak – proponuję aby ten temat zostawić na jedną z kolejnych sesji, abyśmy mogli ze spokojem podyskutować na komisjach;

- p. Burmistrz – my musimy w tym miesiącu zrobić jeszcze przetarg, a następna sesja będzie pod koniec czerwca, więc już będzie za późno, a jak byśmy sprzedali gimbusa, to w przetargu na dowozy musimy uwzględnić również dzieci z Dubina i Domaradzic; więc pytam się jaka jest wola radnych?;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – trzeba się dobrze zastanowić, nakładają się na to wszystko różne kwestie, a kółka zainteresowań grono pedagogiczne by mogło ustalić w takich dniach i godzinach, że gimbus nie musiałby by jeździć pusty; trzeba się zastanowić co będzie lepsze dla naszej gminy; czy nie można znormalizować tego ile jest przejazdów popołudniami. Nie może być tak, że kierowca ten będzie pracował 12 godzin dziennie;

- p. Burmistrz - nie da rady sformalizować wszystkiego. Jeżeli kierowca pracuje od 7 do 15, później pytamy go czy ma czas i jeżeli wypada jakiś wyjazd popołudniowy to dostaje wówczas wolne za to;

- p. M. Barteczka – cieszy mnie również fakt, że młodzież się tym tematem zainteresowała, wspólnie z członkami Komisji Oświaty ustaliliśmy stanowisko takie, aby na te następne 2 lata gimbus jeszcze zostawić – nie sprzedawać go;

- p. E. Szymkowiak – mieszkańcy Domaradzic nic na ten temat nie wiedzą;

- p. S. Janiak – nawet jeśli gimbus zostałby sprzedany, to dzieci z Domaradzic będą dowożone do szkoły, tak jak inne dzieci;

- p. S. Janiak – to przegłosujmy decyzję kto jest za sprzedaniem gimbusa, a kto za pozostawieniem go na kolejne 2 lata: decyzją większości radnych (10) gimbus nie zostaje sprzedany;

- p. D. Wybierała – czy będzie robione teraz odwodnienie w Jeziorach, droga jest podmywana;
- p. Burmistrz – na dzisiaj ścieżki nie będzie, bo powiat nie ma pieniędzy;

- p. A. Kapała – ja już o drogę w Dubinie pytam się od dawna;

- N. Pawlak – uczennica Zespołu Szkół w Szkaradowie – czy są już wszystkie pozwolenia na sale w Szkaradowie i kiedy będziemy mogli z niej korzystać?;

- p. Burmistrz – lada moment będzie pozwolenie na budowę i robimy przetarg, a otwarcie planowane jest na 2016 rok;

- p. S. Janiak – 26 czerwca – kolejna sesja Rady Miejskiej w Jutrosinie

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 18
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu