Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 37/2014 z XXXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 24 kwietnia 2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 37/2014 z XXXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 24 kwietnia 2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 37
Rok: 2014

PROTOKÓŁ 37/2014

z XXXVII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 24 kwietnia 2014r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

______________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak-Bakun Natalia
3. Jakubowski Marian
4. Janiak Stanisław
5. Kalka Walerian
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

      Otwarcia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Kierownika Rewiru Dzielnicowych – Pana Pawła Jernasia, Komendanta Powiatowego Policji – Pana Krzysztofa Nowaka, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Panią Mirosławę Domicz, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

     Przewodniczący poinformował, że na 15 Radnych obecnych na Sesji jest 14 (nieobecność Radnego A. Hauzy usprawiedliwiona) – większość quorum, co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2013 – podjęcie uchwały wewnętrznej
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
7. Stanowisko Rady Miejskiej w Jutrosinie wyrażające sprzeciw wobec wpisania złóż znajdujących się na terenie powiatu rawickiego do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym
8. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Jutrosin
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie

Radny I. Mikołajewski zaproponował obecnym na sesji, aby w przerwie poszli obejrzeć wystawę w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej poświęconą Papieżowi Janowi Pawłowi II.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- podpisaliśmy umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej przy Orliku w Jutrosinie;
- brałem udział w spotkaniu z dyrektorem Jaworskim z ODR-u;
- uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Kółek Rolniczych w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami KZGRL – dotyczącym powstania na terenie gminy PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych);
- brałem udział w naradzie LEADER-a – odnośnie usług publicznych;
- brałem udział w konferencji dot. zdrowia psychicznego;
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Rzemiosła;
- odbyła się u nas narada Wójta oraz Burmistrzów z powiatu rawickiego;
- przebiegała przez Jutrosin IV sztafeta im. Gen. Tadeusza Buka;
- brałem udział w obradach Komisji Stałych Rady;
- uczestniczyłem w obradach sesji powiatowej w Rawiczu;
- spotkałem się z p. Konserwator – odnośnie ul. Garncarskiej w Jutrosinie

Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Dodatkowo omówiła zmianę w wydatkach dotyczących 3 jednostek straży pożarnych, których nie omówiła na wcześniejszych komisjach.

- p. N. Bartkowiak-Bakun – coś więcej na temat tych zakupów proszę powiedzieć, o jakie konkretnie jednostki chodzi?

- p. S. Janiak - chodzi o Jutrosin, Śląskowo oraz Ostoje. Dla Jutrosina i Śląskowa - o zakup agregatów oddymiających pomieszczenia, natomiast dla Ostój – o umundurowanie drużyn młodzieżowych.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „13”za ( 1 Radny - A. Hauza nieobecny), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (Radna N. Bartkowiak-Bakun). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVII/217/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 kwietnia 2014 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Głos zajęła Kierownik MGOPS w Jutrosinie – Pani Mirosława Domicz. Program jest kontynuacją oraz uzupełnieniem działań podejmowanych w latach 2011-2013. Uwzględnia on obecne rozwiązania prawne w zakresie powołania i pracy w Zespole Interdyscyplinarnym oraz tworzenia grup roboczych.
Cele szczegółowe programu:
- koordynowanie działań wszystkich podmiotów w celu zmniejszenia skali zjawisk przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jutrosin;
- podniesienie świadomości i wrażliwości mieszkańców gminy na problemy związane z przemocą w rodzinie;
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie;
- zapewnienie kompleksowej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
- zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14”za (1 Radny - A. Hauza nieobecny), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVII/218/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 kwietnia 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie za rok 2013 – podjęcie uchwały wewnętrznej

      Głos zajęła Pani Mirosława Domicz - Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie zapisane w ustawie o pomocy społecznej i aktach wykonawczych do tej ustawy. Celem pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zasięgiem swojego działania obejmuje teren miasta i gminy Jutrosin. Według stanu na dzień 31.12 2013r. Gminę zamieszkiwało 7279 mieszkańców. Z liczby tej MGOPS wsparciem w formie finansowej, rzeczowej, usługowej oraz pracy socjalnej objął 209 rodzin. Analizując liczbę osób objętych wsparciem z zakresu pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców przyjąć należy, iż pomocą zostało objętych 10,7% w stosunku do ogółu ludności Gminy. Rodziny korzystają z pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty: 542 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2012r.), zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty: 456 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2012r.), zwanym dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w okresie sprawozdawczym wypłacił następujące świadczenia:
1. Zasiłki stałe - ogółem dla 6 rodzin samotnie gospodarujących na ogólną kwotę 30.678,00 zł. Wypłacono 69 świadczeń.
Za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wydatkowano kwotę 2.761,02zł.
2. Zasiłki okresowe - były przyznawane w okresie (od miesiąca do trzech) głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 49 osób otrzymało łącznie 209 świadczeń w łącznej kwocie: 76.461,37 zł.
3. Zasiłki celowe - w 2013 roku wypłacono zasiłek celowy dla 136 rodzin na kwotę 63.000,00 zł. Środki pieniężne wydano na częściowe dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, pokrycia kosztów leczenia oraz zakup obuwia i odzieży.

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia na podstawie posiadanych dokumentów. Zakres przyznanych usług uzależniony jest od stanu zdrowia oraz od sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej. W Gminie Jutrosin usługi świadczone były dla 11 osób i wydatkowano kwotę: 30.974,64 zł.

Jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowano pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania. Nasza gmina po raz kolejny włączyła się do realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W 2013 r. dożywianie w formie wydawania posiłków prowadzone było w 8 punktach w tym 4 na wsi. Do szkół wiejskich, w których nie ma stołówek, zupy były dowożone przez firmę ”Pod Dzwonem„ z Krotoszyna.
Dożywianiem objęto dzieci i młodzież z terenu Gminy Jutrosin w następujących szkołach :
1. Szkoła Podstawowa w Jutrosinie i Gimnazjum – koszt jednostkowy 3.50 zł.
2. Zespół Szkół w Szkaradowie i Gimnazjum w Szkaradowie – koszt 3,17zł.
3. Szkoła Podstawowa w Dubinie – 3.17 zł.
4. Przedszkole w Szkaradowie - koszt 3.20 zł.
5. Przedszkole w Dubinie - koszt 2.80 zł.
6. Przedszkole w Jutrosinie - koszt 3.50 zł.
7. Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu – koszt 3,68 zł.
8. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – koszt 10 zł.
Z tej formy pomocy skorzystało 213 dzieci.

W roku 2013 r. MGOPS w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu
koordynował po raz kolejny organizację prac społecznie użytecznych. Celem programu było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Program realizowany był od stycznia do grudnia. W ramach prac społecznie użytecznych aktywność zawodową podjęło 10 osób bezrobotnych, objętych wsparciem pomocy społecznej. Ogółem przepracowano 4.291 godziny, za które otrzymały świadczenia na łączną kwotę 33.755,60 zł.
Osoby bezrobotne podejmowały prace w jednostkach podległych samorządowi gminnemu, wykonując prace porządkowe. Dzięki udziałowi w pracach społecznie - użytecznych bezrobotni zwiększyli motywację do podjęcia pracy, uzyskali własne źródło dochodu, podnieśli swą samoocenę. Udział w w/w pracach pomógł im w wytworzeniu nawyku systematyczności i odpowiedzialności. W roku 2014 realizacja prac społecznie-użytecznych będzie kontynuowana.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie w 2013 roku realizował projekt partnerski „Mogę–Potrafię–Teraz” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie biorą udział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (lider projektu) oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Bojanowie, Miejskiej Górce i Pakosławiu.
Z Gminy Jutrosin w projekcie uczestniczyło 10 osób, (8 osób bezrobotnych oraz 2 osoby niepełnosprawne). Udział w projekcie przyczynił się do zdobycia i poszerzenia swoich umiejętności oraz pozyskania większego poczucia własnej wartości.

W 2012 roku MGOPS przejął do realizacji dodatki mieszkaniowe. Wnioski o dodatek mieszkaniowy składa się co pół roku. Ogółem w 2013 roku skorzystało z nich 8 rodzin na łączną kwotę 13.548,99 zł.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (Radny A. Hauza nieobecny), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna 3/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 kwietnia 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała wraz z całym sprawozdaniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Po tym pkt ogłoszono 20 minutową przerwę, w czasie której zwiedzono wystawę w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej.
Obrady wznowiono od pkt. 6.

Ad. 6
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013


      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013. Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego – 8 stycznia 2013 roku. Komisja konkursowa po szczegółowej, formalno-prawnej i merytorycznej analizie i ocenie złożonych ofert – na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2013 roku – rozstrzygnęła o przyznaniu środków publicznych.

Na zadania: w ramach pomocy społecznej obejmującej pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, a także na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – przeznaczono kwotę 6.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Bank Żywności CARITAS w Rawiczu – na udzielanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł. Na zadanie w ramach promocji Gminy, współpracy ze społeczeństwem krajowym i europejskim (działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminami) – przeznaczono kwotę 10.000 zł. Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez „Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny” w Jutrosinie – na organizację wyjazdu rodzin do Potigny (Francja) – komisja przyznała kwotę - 10.000 zł.
Na zadania w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (w których mieści się prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej, prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy, organizację imprez, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów) – przeznaczono kwotę 75.000 zł.
Złożono 2 oferty (spełniające wymogi konkursowe): przez Klub Sportowy „ORLA JUTROSIN” - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej – komisja konkursowa przyznała kwotę – 60.000 zł. oraz przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Szkaradowo - na prowadzenie klubowych rozgrywek w piłce nożnej oraz promowanie zdrowego i sportowego życia młodzieży z terenu Gminy Jutrosin – komisja przyznała kwotę – 15.000 zł.
Na zadanie w ramach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w którym mieści się m.in.: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym – przeznaczono kwotę 3.000 zł.
Złożono 1 ofertę (spełniającą wymogi konkursowe) przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Żwirek” na realizację zadania – kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dzieci i młodzieży – komisja przyznała kwotę - 3.000 zł. Na zadania zawarte w ofercie konkursowej pod nr 2,3,4,5,6,7 oraz 10 nie zostały złożone przez uprawnione podmioty żadne oferty. Przyznając środki na poszczególne zadania komisja kierowała się celowością i potrzebą ich przyznania w wysokości pozwalającej na podjęcie i wykonanie zadania przez organizację, dotychczasowy sposób wykorzystania przyznawanych środków oraz społeczną ocenę prowadzonej w środowisku działalności. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Jutrosin wyniosła 91.000 zł. Przyznane środki, zostały przez organizacje wykorzystane w pełni, zgodnie z przeznaczeniem uwzględnionym w złożonych ofertach.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 7

Stanowisko Rady Miejskiej w Jutrosinie wyrażające sprzeciw wobec wpisania złóż znajdujących się na terenie powiatu rawickiego do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym

        Głos zajął Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak. Stanowisko to jest kontynuacją tego, co podejmowaliśmy na jednej z ostatnich sesji. Wyrażamy nim sprzeciw wobec wpisaniu złóż, które znajdują się na terenie naszego powiatu do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.

- p. N. Bartkowiak-Bakun – czy to jest stanowisko gminy, czy zbiorowe – całego powiatu?

- p. Burmistrz – stanowiska takie podjęło już wiele gmin. Nasza gmina nie jest w bezpośrednim zasięgu, ale w pośrednim. Podejmując takie stanowisko – jako gmina – podpisujemy się pod tym, aby te złoża od strony Dłoni nie były wpisane jako strategiczne. Jeżeli tak by się stało, to nic już wówczas nie zrobimy, bo będzie już za późno.

Brak więcej pytań.

Rada przegłosowała przyjęcie stanowiska jednogłośnie (14”za”).

Ad. 8
Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jutrosin


     Głos zajął Pan Paweł Jernaś – Kierownik Rewiru Dzielnicowych. Rejon służbowy nr 15 to miasto Jutrosin - obsługiwane przez Karola Wieczorka, rejon służbowy nr 16 - to wszystkie wioski Gminy Jutrosin – obsługiwane przez Grzegorza Głowacza. Zagrożenie przestępczością w 2013 roku utrzymało się na takim samym poziomie, co w 2012 roku. Odnotowaliśmy 3 włamania (do stacji paliw w Jutrosinie, do szafki pracowniczej w Grąbkowie oraz sklepu na ul. Wrocławskiej w Jutrosinie), 15 kradzieży, 2 oszustwa (w Starym Sielcu – straty na 19.111zł. oraz w Jutrosinie – straty na 700 zł. na szkodę starszej osoby), 1 osoba z Gminy Jutrosin – zarzut posiadania i sprzedaży narkotyków, nietrzeźwi kierujący – 25. Odnotowano 2 przypadki naruszenia nietykalności cielesnej. Nałożono 172 mandaty karne. Zatrzymano 10 praw jazdy i 51 dowodów rejestracyjnych. Po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających skierowano 16 wniosków o ukaranie w Sądzie Rejonowym, w 6 przypadkach odstąpiono od kierowania wniosku z uwagi na niewykrycie sprawcy czynu. Udzielono 278 pomocy prawnych. Odnotowano 3 przypadki zaginięcia osób. Ponadto współpracowano ze szkołami z terenu gminy oraz aktywnie uczestniczono w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Jutrosinie. W 2013 roku sporządzono 17 Niebieskich Kart, procedurą tą objęto 14 rodzin. Wszczęto 6 postępowań przygotowawczych przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie, postępowania te zakończyły się w Sądzie wyrokami skazującymi, w 2 przypadkach sprawców przemocy osadzono w Zakładzie Karnym. Dzielnicowi przeprowadzili 151 interwencji: 99 publicznych, 52 domowe. Do wytrzeźwienia doprowadzono 7 osób.

Brak pytań.

     Głos zajął Pan Krzysztof Nowak – Komendant Powiatowy Policji. Gmina Jutrosin jest gminą spokojną, tak jak mówiłem już podczas sesji w zeszłym roku. Dzielnicowi mają telefony komórkowe z nowymi numerami, które są podane na stronie internetowej komendy, jeśli nie mają służby i nie odbiorą, to wówczas rozmówca jest automatycznie przekierowywany do nas na komendę. Proszę z nich korzystać. Po raz kolejny dziękuję Gminie za wsparcie finansowe i proszę o dalsze, bo jest nam wtedy łatwiej. Proszę o rozwagę przy pracach polowych oraz przy poruszaniu się na drodze sprzętu rolniczego. Niestety zdarzeń drogowych jest coraz więcej.

- p. A. Kapała – dlaczego nie są przeprowadzane wywiady środowiskowe odnośnie posiadania broni, proszę także o zwrócenie szczególnej uwagi na kierowców kładów, których jest na drogach coraz więcej;

- p. K. Nowak – będziemy zwracać uwagę na tych kierowców, bo rzeczywiście jest ich coraz więcej. Postępowanie w sprawie posiadania broni prowadzi wydział administracji Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu; policjanci przeprowadzają kontrole broni; możemy czegoś nie dopilnować, ale jeżeli któryś z państwa zauważy, że dana osoba nie powinna jej mieć, to proszę nam to zgłosić. Wiem tez, że wielu osobom odebraliśmy pozwolenie na broń;

- p. N. Bartkowiak – Bakun - czy są interwencje w szkole, ile ich było i czego ewentualnie dotyczyły?

- p. K. Nowak – nie było w Gminie Jutrosin takich; najczęściej policjanci docierają do tych najmłodszych mieszkańców na tzw. „pogadanki o bezpieczeństwie”;

- p. Burmistrz – kierownik rewiru przygotuje wykaz tych telefonów komórkowych o których wspominał komendant i rozdamy je sołtysom.

Brak więcej pytań.

Ad. 9
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski

- p. Burmistrz – ogłaszamy przetarg na drogę Rogożewo-Pawłowo;

- p. Burmistrz – wspomniał o zbliżających się imprezach majowych (koncercie muzyczno-poetyckim, spływie kajakowym, 3 biegu dookoła zalewu oraz uroczystościach rocznicowych w Rogożewie);

- p. S. Janiak – następna sesja odbędzie się 29 maja.
Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

Protokołowała
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-05-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu