Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 36/2014 z XXXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.03.2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 36/2014 z XXXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.03.2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 36
Rok: 2014

PROTOKÓŁ 36/2014

z XXXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 27.03.2014r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

___________________________________________________________________
Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak-Bakun Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

      Otwarcia XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Kazimierza Maciaszka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, Panią Mirosławę Domicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Panią Wiesławę Krajka, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jutrosin środków finansowych stanowiących fundusz sołecki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2013
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2013
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Jutrosinie za rok 2013
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej w Jutrosinie za rok 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2014 roku
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Jutrosin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej
16. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin
17. Interpelacje i zapytania
18. Wolne głosy i wnioski
19. Zakończenie obrad
Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- uczestniczyłem w naradzie Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu;
- brałem udział w forum rolniczym w Sobiałkowie, dotyczącym przede wszystkim kwestii niskich cen żywca;
- uczestniczyłem w Gminnych Obchodach Dnia Kobiet, które odbyły się tym razem w Grąbkowie;
- brałem udział w naradzie sołtysów w Starostwie Powiatowym w Rawiczu;
- uczestniczyłem w naradzie Wójta i Burmistrzów, która odbyła się w Rawiczu;
- brałem udział w spotkaniu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego;
- 17 marca odbył się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie koncert 3 Tenorów;
- uczestniczyłem w spotkaniu w Kuratorium Oświaty w Lesznie;
- brałem udział w zebraniach wiejskich;
- uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej

Brak pytań

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/206/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2014 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/207/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jutrosin środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Zwracam się do Radnych, aby ten fundusz sołecki utrzymać. Środki te zostaną przeznaczone głównie na realizację zadań bezpośrednio służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectw. Jest to wsparcie dla dalszego wzrostu aktywności społecznej i podejmowanych na terenie sołectw inicjatyw obywatelskich. Ta uchwała będzie obowiązywała już na lata (nie jak do tej pory na dany rok) - dopóki będziemy chcieli fundusz sołecki utrzymać. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/208/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2013

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2013 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 106 103,70 zł. Ustala się, że w roku 2013 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie uzyskało wynik finansowy netto minus 2 614,71 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/209/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2013

Głos zajęła Pan Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Według ustawy o rachunkowości, jeżeli wynik finansowy jest ujemny, należy wskazać w jaki sposób zostanie on pokryty. W tym przypadku poprzez umniejszenie kapitału własnego jednostki. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/210/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2013

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2013 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 3 151,90 zł. Ustala się, że w roku 2013 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto minus 938,47 zł. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/211/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2013

Głos zajęła Pan Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Według ustawy o rachunkowości, jeżeli wynik finansowy jest ujemny, należy wskazać w jaki sposób zostanie on pokryty. W tym przypadku poprzez umniejszenie kapitału własnego jednostki. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10 minutowa przerwa. Obrady wznowiono od pkt 10.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jutrosin w 2014 roku

Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Program taki uchwalaliśmy już w ubiegłym roku, ale wymóg ustawy jest taki – że każda gmina musi corocznie taki program uchwalić. Program dotyczy sytuacji, kiedy właściciel zarówno zwierząt domowych, jaki i gospodarskich, nienależycie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wówczas to na gminie spoczywa obowiązek znalezienia miejsca i opiekuna dla tych zwierząt. Wskazane w Piskornii gospodarstwo rolne posiada miejsca, w którym zwierzęta mogą być utrzymywane w warunkach odpowiednich do gatunku i jego potrzeb, przy zachowaniu minimalnych norm powierzchni. W przypadku zwierząt domowych, Gmina Jutrosin ma podpisane z Lesznem – porozumienie na mocy którego wszystkie bezdomne zwierzęta z terenu Gminy mają w razie potrzeby zapewnioną właściwą opiekę w tym schronisku. Gmina zapewnia w budżecie na rok 2014 środki finansowe w wysokości 18.000 zł. niezbędne na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, w tym na realizację zadań wynikających z Porozumienia z Miastem Leszno w sprawie korzystania Gminy Jutrosin z Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Henrykowo.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/213/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Jutrosin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Głos zajęła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie – Pani Mirosława Domicz. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród mieszkańców Gminy Jutrosin, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/214/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie doży-wiania” na lata 2014-2020

Głos zajęła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie – Pani Mirosława Domicz. W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej, podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą ubóstwu, a także umożliwi osobom i rodzinom, a w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/215/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Głos zajęła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie – Pani Mirosława Domicz. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXVI/216/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 14
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin na lata 2011-2013 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z których między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jutrosin został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/202/2010 z dnia 26 października 2010r. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie były środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
        Z badań ogólnopolskich wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal jednym z poważniejszych negatywnych zjawisk społecznych. Szczególnie narażone na nie jest młodzież, głównie z powodu lekceważenia problemu i zbyt liberalnego podejścia osób dorosłych. Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomagania przeżyć i doznań. Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Dzisiaj znaczenia nabiera więc fakt praktykowania zasad wychowania prewencyjnego, które należy wdrażać już od najwcześniejszych lat w domu, potem kontynuować w szkole. Zintegrowane działania są adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Działania realizowane w 2013r. w ramach programu, były działaniami profilaktyki pierwszorzędowej adresowanymi do grupy niskiego ryzyka. Profilaktyka pierwszorzędowa ma na celu promocję zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zachowań ryzykownych. Profilaktyka wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Gdyby zapobieganie uzależnieniom ograniczyć tylko do informowania o narkotykach, to istnieje ryzyko pobudzenia ciekawości i chęci spróbowania. Konieczne są więc zróżnicowane oddziaływania, a ich podstawą powinna być nauka umiejętności radzenia sobie w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, bez uciekania się do zażywania środków psychoaktywnych. Szkoła i dom to z pewnością najlepsze miejsca do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie narkomanii.
       W 2013r. w ramach realizowania programu zapobiegania narkomanii podjęto następujące zadania:
- podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z zakresu uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży: przeprowadzono warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie i w Gimnazjum w Szkaradowie. Warsztaty przeprowadził Artur Amenda ze Stowarzyszenia Arka Noego - instruktor terapii uzależnień, w Gimnazjum w Jutrosinie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne, w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie zrealizowano program „Wolności oddać nie umiem” w wykonaniu Gabriela Fleszara. Na tablicach informacyjnych w szkołach eksponowano gazetki profilaktyczne z zakresu uzależnień, policjanci z rewiru dzielnicowych przeprowadzili 20 spotkań z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach w ramach programu „Bezpieczna szkoła”, w Gimnazjum w Jutrosinie i Szkaradowie odbyło się spotkanie z Inspektorem ds. Nieletnich na temat narkotyków i konsekwencji ich używania.
- podniesienie wiedzy i świadomości osób odpowiedzialnych za wychowanie w zakresie właściwego rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku narkomanii i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży: w ramach wywiadówek szkolnych pedagodzy prowadzili wywiadówki profilaktyczne, uczulając rodziców na sprawy związane z profilaktyką uzależnień, rodzice otrzymali także ulotki edukacyjne i informacyjne dotykające problematyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
- zwiększenie dostępności do poradnictwa w sprawach uzależnień: w ramach punktu konsultacyjnego działającego przy GKRPA w Jutrosinie, każdy zainteresowany może uzyskać poradę i pomoc, tak psychologiczną jak i prawną.
W ubiegłym roku w ramach programu profilaktyki i zapobiegania narkomanii zakupiono 7 narkotesterów ORATEST III. Przekazano je do rewiru dzielnicowych do wykorzystania w bieżącej pracy Policji na terenie Gminy Jutrosin. W 2013r. na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 3.914,78 zł. Środki te pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
        Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 1/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 15
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013 rok – podjęcie uchwały wewnętrznej

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXII/148/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie w dniu 22 listopada 2012r. Zadania oraz cele w nim zawarte są kontynuacją działań, realizowanych w gminie Jutrosin w latach ubiegłych i skupiały się przede wszystkim na szeroko rozumianej profilaktyce.
Program finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację powyższego programu. W 2013 roku na realizację zadań ujętych w programie zaplanowano kwotę 116.437,00 zł. Natomiast wydatki wyniosły 98.488,71 zł. Przez 10 miesięcy roku szkolnego działały trzy świetlice środowiskowe. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Zadaniem świetlicy jest: pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie kultury osobistej dzieci, poprawa sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi. Zajęcia prowadziło 5 nauczycielek zatrudnionych na umowę zlecenie. W zajęciach regularnie uczestniczyło 70 dzieci i około 50 dzieci okazjonalnie. Łącznie w świetlicach przeprowadzono 786 godzin zajęć. Koszt wynagrodzeń w świetlicach w 2013r. wyniósł łącznie 15.720,00 zł. Dzieci oprócz zajęć w świetlicy korzystały z różnego rodzaju wyjazdów, np. dzieci ze świetlicy środowiskowej w Szkaradowie uczestniczyły w wyjeździe do Centrum Nauki Humanitarium we Wrocławiu oraz kinie. Uczestniczyły także w przedstawieniu profilaktycznym w Krotoszynie. Dzieci ze świetlicy w Dubinie odwiedziły Ogród Botaniczny i Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu. Wyjechały także do kina. Natomiast świetlica z Jutrosina wyjechała do teatru oraz kina do Wrocławia. Jak co roku zorganizowano „Mikołajkowy Turniej Świetlic Środowiskowych”. Tym razem organizatorem była świetlica w Jutrosinie. Około 120 dzieci bawiło się w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie. Uczestnicy przez trzy godziny świetnie się bawili, biorąc udział w różnych zabawach i konkurencjach sportowych przygotowanych na tę okazję. Wszystkie dzieci otrzymały na zakończenie drobne upominki zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkoły z terenu gminy przystąpiły także do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę” otrzymując materiały edukacyjne zakupione w ramach pakietu. Materiały te posłużyły wychowawcom do przygotowania lekcji wychowawczych i prowadzenia zajęć. Dzieci z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Dubinie uczestniczyły w warsztatach „Agresja i przemoc wśród dzieci”. Młodzież z Gimnazjum w Jutrosinie uczestniczyła w przedstawieniu profilaktycznym „Bumerang”, a dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jutrosinie w przedstawieniu „Światełko w tunelu”. Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II uczestniczyła w programie profilaktycznym „Wolności oddać nie umiem”, w którym wystąpił muzyk Gabriel Fleszar. Ośmioro nauczycieli szkół z Gminy Jutrosin wzięło udział w szkoleniu „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym”. Szkolenie odbyło się w Lesznie i zorganizowane zostało przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” z Poznania.
      Gminna Komisja w 2013 roku finansowała wypoczynek letni dla dzieci z terenu miasta i gminy:
a) kolonię dla 25 dzieci w Kowarach w dniach od 8.07. do 14.07.2013r. Koszt kolonii wyniósł 12.750,00 zł.
b) obóz strażacki dla 9 uczniów w Brennie w dniach od 14.07. do 27.07.2013r. na kwotę 1.000,00 zł.
c) półkolonie letnie dla dzieci w Jutrosinie w wysokości 1.264,00 zł.
d) półkolonie letnie dla dzieci w Szkaradowie w wysokości 1.304,00 zł.
e) obóz sportowy w Żerkowie dla 3 uczniów w wysokości 1.166,40 zł.
      W 2013r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jutrosinie wsparła finansowo: konkurs piosenki organizowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu „Dbajmy o zdrowie”, Powiatowy konkurs rysunkowy o tematyce uzależnień organizowany przez KPP w Rawiczu, festyny rodzinno – sportowe organizowane z okazji Dnia Dziecka przez rady sołeckie i KGW we wioskach naszej gminy, festyn rodzinny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie, bieg uliczny zorganizowany w Szkaradowie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zielone szkoły oraz pobyt dzieci na obozie międzynarodowym w Długołęce.
    Z budżetu GKRPA w ubiegłym roku zakupiono także urządzenia na plac zabaw do Jezior. Koszt zakupu wyniósł 8.919,98 zł. Zakupiono także rower treningowy do siłowni w Jutrosinie na kwotę 1.300,00 zł. oraz materace do Szkaradowa za 540,00 zł.
    W 2013r. działał nadal Punkt Konsultacyjny, w którym dyżury pełnią prawnik i psycholog. W ubiegłym roku udzielono 82 porad prawnych dla mieszkańców gminy. Porady dotyczyły głównie prawa rodzinnego i opiekuńczego przede wszystkim spraw rozwodowych, separacji, alimentów oraz porady z zakresu prawa pracy. Natomiast z porad psychologa korzystają tak dorośli mieszkańcy, jak również dzieci. W ubiegłym roku było to 81 przyjęć dla 32 osób.
Koszt działalności punktu konsultacyjnego w 2013r. to 6.880,00 zł.
    W 2013r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 posiedzeń. Chciałam przypomnieć, że komisja liczy 6 członków. Posiedzenia odbywały się w celu omówienia bieżących spraw związanych z realizacją programu, jak również opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Postanowienia Komisji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi są konieczne do tego, aby Burmistrz Miasta i Gminy mógł wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział w szkoleniu na temat „Praktyczne aspekty działania KRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych w 2013r.”
W 2013r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 16 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznych i leczenie osób nadużywających alkoholu. Komisja zleciła badanie 4 osób przez biegłych sądowych, psychiatrę i psychologa w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia. W 4 sprawach Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia. Sąd we wszystkich przypadkach wydał postanowienie o przymusowym leczeniu ambulatoryjnym, bądź stacjonarnym i ustanowił dozór kuratora nad osobą uzależnioną.
     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu całego 2013 roku ściśle współpracowała ze szkołami, pedagogami szkolnymi, policją, prokuraturą, kuratorami społecznymi i zawodowymi oraz służbą zdrowia i Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nadrzędnym celem naszej współpracy jest przede wszystkim podnoszenie skuteczności podejmowanych działań.
    Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały wewnętrznej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała wewnętrzna nr 2/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 marca 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 16
Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia i bezrobocia na terenie Gminy Jutrosin

Głos zajął Pan Kazimierz Maciaszek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Na koniec 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 2.749 bezrobotnych, tj. o 0,5 % mniej niż na koniec roku 2012. W Gminie Jutrosin liczba ta wynosi – 243 osoby. Na zmianę poziomu bezrobocia wpływ mają z jednej strony ilość rejestrujących się bezrobotnych, z drugiej ilość bezrobotnych wyłączonych z ewidencji. W okresie 12 miesięcy
2013 roku zarejestrowało się 4.033 bezrobotnych (w tym z Gminy Jutrosin 399), a wyłączono z
ewidencji 4.030 (w tym Gmina Jutrosin – 382). Natomiast w 2012 roku zarejestrowano 4.033
bezrobotnych (w tym Gmina Jutrosin – 344), a wyłączono z ewidencji 4.030 (w tym Gmina
Jutrosin – 427).
Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku - na koniec 2013 roku bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 84,2% ogółu bezrobotnych, podczas gdy na koniec 2012 roku – 83,7%.
Bezrobotne kobiety - na koniec 2013 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 1.549 kobiet, co stanowi 56,3% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotni wg wykształcenia - dominującą grupą bezrobotnych w skali powiatu, są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (35,8% ogółu bezrobotnych) oraz policealnym i średnim zawodowym (26%), najmniejszą osoby z wykształceniem wyższym (8,4%) i średnim ogólnokształcącym (8,4%).
Bezrobotni wg wieku - największy udział w populacji bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat – 29,3 % oraz osoby młode do 24 lat – 25,6%.Wysoki jest również udział osób w przedziale wieku od 35 do 44 lat i od 45 do 54 lat wynoszący odpowiednio 17,7 i 16,1%.
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy
- cechą charakterystyczną struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy jest wysoki odsetek osób oczekujących na pracę ponad rok – 31,6% (w Jutrosinie 29,6%).
Bezrobotni zamieszkali na wsi - według stanu na 31.12.2013r. w PUP w Rawiczu zarejestrowanych było 1331 osób zamieszkałych na wsi, co stanowi 48,4 % ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 86%). W analogicznym okresie 2012 roku mieszkańcy wsi stanowili 48% ogółu zarejestrowanych (w Gminie Jutrosin 87,6 %).
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika - w 2013 roku poziom rejestracji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika był nieco niższy niż w roku poprzednim. Ogółem w 2013 roku w wyniku „zwolnień grupowych” zarejestrowało się 314 osób, o 25 mniej niż w roku poprzednim. Na koniec roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 207 osób zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika, w tym 9 z Gminy Jutrosin. Stanowili oni 7,5% ogółu bezrobotnych (w Gminie Jutrosin 3,7%).
Pośrednictwo pracy - w okresie 12 miesięcy 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 1626 ofert pracy, tj. o 6 mniej niż w 2012. W omawianym okresie pracę podjęło 2.194 bezrobotnych w tym 232 z terenu Gminy Jutrosin. W 2012 roku pracę podjęło 2105 bezrobotnych, w tym 229 z Gminy Jutrosin.
Programy rynku pracy - w 2013 roku instrumentami i usługami rynku pracy objęto 844 bezrobotnych, z tego 88 z Gminy Jutrosin. Na realizację instrumentów i usług rynku pracy z Funduszu Pracy z uwzględnieniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowaliśmy w 2013 roku 4.194,2 tys. zł.
- z tego ze środków przyznanych Powiatowi w ramach algorytmu 2.132,9 tys. zł.
- ze środków rezerwy Ministra 168,6 tys. zł.
- ze środków uzyskanych na realizację projektu systemowego z EFS w ramach poddziałania
6.1.3 PO KL 1.892,7 tys. zł.
Ze środków algorytmowych zrealizowano:
- prace interwencyjne dla 44 bezrobotnych głównie do 25 roku życia i długotrwale bezrobotnych, z tego 7 z Gminy Jutrosin,
- szkolenia dla 100 osób głównie długotrwale bezrobotnych i do 25 lat, w tym 6 z Gminy Jutrosin,
- staże dla 194 osób głównie do 25 roku życia, w tym 26 z Gminy Jutrosin,
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 19 bezrobotnym, w tym 3 z Gminy
Jutrosin,
- 36 bezrobotnych zostało zatrudnionych w ramach refundacji przedsiębiorcom wyposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
- 136 bezrobotnych (w tym 13 z Gminy Jutrosin) aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych,
- 10 bezrobotnych objęto wsparciem w formie finansowania studiów podyplomowych.
Ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra realizowano:
Program związany z aktywizacją bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w ramach którego wsparto utworzenie miejsc pracy w formie refundacji wyposażenia dla 14 bezrobotnych.
W ramach programów współfinansowanych z EFS realizowano projekt systemowy w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 pod nazwą „Powrót-readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz osoby bez wykształcenia średniego.
W roku 2013 wsparciem objęto ogółem 291 osób, w tym:
- szkoleniami 53 osoby, z tego 4 z Gminy Jutrosin;
- do odbycia stażu skierowano 161 osób, w tym 14 z Gminy Jutrosin;
- udzielono środków na podjęcie działalności gospodarczej 77 osobom, w tym 5 z Gminy Jutrosin.
     Charakterystyczne cechy rynku pracy powiatu rawickiego w okresie 2013 roku:
- nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do 2011 roku o 0,5% - w Jutrosinie wzrost o 7,5 %;
- wzrost podjęć pracy o 3,2 % - w Jutrosinie spadek o 3,1 %;
- zwiększenie się udziału osób bez prawa do zasiłku o 0,5 p.p.- w Jutrosinie o 3,1 p.p.;
- przewaga kobiet w populacji bezrobotnych - 56,3% - w Jutrosinie 56,4%;
- wysoki udział bezrobotnych w wieku w wieku 25-34 lat – 29,3 % - w Jutrosinie 25,5%;
- wzrost udziału osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy o 0,7 p.p. - w Jutrosinie spadek o 2,1 p.p.;
- wzrost udziału bezrobotnych zamieszkałych na wsi o 0,4 p.p., w Jutrosinie spadek o 1,6 p.p.;
- wzrost wydatkowania środków na usługi i instrumenty rynku pracy o 7,4%.

- p. W. Kalka – czy Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu współpracuje z powiatami ościennymi?

- p. K. Maciaszek – robimy wyjątki dla młodych ludzi, musiałbym kiedyś sprawdzić czy te powiaty organizują też coś dla nas;

- p. W. Kalka – i jaka jest procedura?

- p. K. Maciaszek – pracodawca z innego powiatu musi po prostu złożyć u nas wniosek;

- p. N. Bartkowiak–Bakun – jaka jest stopa bezrobocia w poszczególnych gminach i poziom aktywności mieszkańców;

- p. K. Maciaszek – stopa bezrobocia w gminach nie jest liczona, takie dane są dla nas nie do zdobycia, ale stopa bezrobocia dla powiatu wyniosła na koniec 2013 roku – 10,9.

Brak więcej pytań.

Ad. 17

Interpelacje i zapytania

- p. Ł. Stróżyński – po raz kolejny wspominam o drodze Pawłowo-Rogożewo, ponadto wykonawcy, którzy kładli tłuczeń pozaśmiecali rowy kamieniami, proszę to sprawdzić i zareagować;

- p. A. Kapała – po raz kolejny przypominam o bruku w Dubinie;

- p. I. Mikołajewski – za późno są włączane światła w Jutrosinie;

- p. Burmistrz – sprawdzę to o czym wspominał radny Stróżyński, robimy teraz dokumentację przetargową na położenie asfaltu na drodze Pawłowo-Rogożewo, jeśli chodzi o światło – to lada moment będzie przesuwany czas i wydaje mi się to teraz niekonieczne, asfalt w Dubinie – jestem za tym, ale wszystko musimy robić po kolei, zobaczymy jak będą jakieś wolne środki finansowe to pomyślimy o tym;

- p. P. Wybierała – co z utwardzeniem dojazdów do posesji w Szkaradowie.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 18
Wolne głosy i wnioski

- p. E. Szymkowiak – przy drodze do Góreczek brakuje lamp;

- p. R. Krzyżosiak – wręczył Burmistrzowi pismo z podpisami rodziców klas 3 – dotyczące utworzenia klasy z rozszerzonym językiem angielskim;

- p. I. Rolnik – w Bartoszewicach jest uszkodzona droga;

- p. M. Barteczka – Komisja Oświaty otrzymała również pismo od p. Krzyżosiaka i myślę, że na najbliższe jej posiedzenie zaprosimy dyrektora Swornowskiego i omówimy ten temat;

- p. Burmistrz – ta klasa z rozszerzonym językiem angielskim wiąże się również z dodatkowymi kosztami;

- p. A. Kapała – czy będzie dentysta w Jutrosinie?

- p. Burmistrz – nie ma chętnych;

- p. K. Frąckowiak – czy można wprowadzić coś takiego, aby nasze firmy zatrudniały te osoby, które się wcześniej u nich uczą na praktykach;

- p. Burmistrz – to jest temat trudny, nasi rzemieślnicy nie są w stanie zatrudnić wszystkich tych co wyuczą;

- p. K. Maciaszek – to co Pani proponuje to jest dobre, bo i tak koszty nauki zawodu finansowane są z Funduszu Pracy. Ja nie pozwolę sobie na to, aby finansować u danego pracodawcy staż osoby, która wcześniej była u niego na praktykach;

- p. Burmistrz – przeważnie jest tak, że każdy rzemieślnik ma tych najlepszych swoich uczniów zatrudnionych później na stałe;

p. J. May – ze stomatologiem będzie trudno. Pamiętajmy, że stomatolog to też firma i z kontraktu z NFZ nie starcza nawet na zapłacenie ZUS-u. A co do tego co powiedziała P. Frąckowiak. Ja bym się zastanawiał, czy młodzi ludzie tak bardzo chcą pracować, bo widzę to jak kombinują ze zwolnieniami lekarskimi. Natomiast dużo pracodawców woli zatrudniać starsze, doświadczone osoby, które posiadają np. rentę inwalidzką;

- p. S. Janiak – w związku z tym, że kolejna sesja odbędzie się 24 kwietnia, złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 19
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu