Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 35/2014 z XXXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 20.02.2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 35/2014 z XXXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 20.02.2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 35
Rok: 2014

PROTOKÓŁ 35/2014

z XXXV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 20.02.2014r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

______________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak-Bakun Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

       Otwarcia XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2014
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jutrosin do Spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jutrosin do projektu pn. „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin
8. Interpelacje i zapytania
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- uczestniczyłem w Powitaniu Nowego Roku na Rynku w Jutrosinie;
- brałem udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym u Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego;
- uczestniczyłem w uroczystości wręczania nowego sztandaru w Zespole Szkół w Bojanowie;
- uczestniczyłem w naradzie wójta oraz burmistrzów w Rawiczu;
- brałem udział w obchodach 15-lecia Powiatu Rawickiego;
- uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, odnośnie nowego rozdania środków unijnych na lata 2014-2020;
- na rozpoczęcie ferii zimowych w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie wystąpił dla dzieci teatr „Czupurek”;
- uczestniczyłem w Gali Społeczno-Kulturalnej Powiatu Rawickiego, która odbyła się w Domu Kultury w Rawiczu (wyróżnieni zostali: Bank Spółdzielczy w Jutrosinie, firma „Ringo” z Jutrosina, Pan Władysław Poślednik z Instytutu Hodowli Roślin Smolice oraz Pan Kazimierz Pawlak z Jutrosina); w tym samym dniu Pan Wiesław Legutko odebrał prestiżowe wyróżnienie „Farmer Roku”;
- uczestniczyłem w 100-tnych urodzinach Pani Konstancji Kokocinskiej z Dubina;
- uczestniczyłem w zebraniach wiejskich;
- brałem udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej;
- brałem udział w sesji powiatowej w Rawiczu.

Brak pytań

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2014

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Plan pracy na 2014 rok oprócz ramowych tematów, które zawsze są ujęte w programie, mi.n.: sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Rewiru Dzielnicowych, czy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu - będzie aktualizowany o bieżące sprawy i zagadnienia wymagające rozpatrzenia przez Radę z mocy prawa oraz sprawy wnoszone pod obrady z inicjatywy Burmistrza i Radnych.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/201/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 lutego 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Gmina Osieczna wystąpiła z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, dlatego musi być zmieniony statut. Każda Gmina będąca członkiem Związku, musi podjąć taką uchwałę. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/202/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 lutego 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jutrosin do Spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Gmina Jutrosin przystępuje do Spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie i w kapitale zakładowym Spółki obejmuje 1.763 udziałów. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 2 (p. N. Bartkowiak-Bakun, p. J. May). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/203/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 lutego 2014 roku została przyjęta przez Radę z 2 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jutrosin do projektu pn. „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Gmina Jutrosin przystępuje do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie, pn. „Partnerstwo Samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/204/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 lutego 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 10 minutowa przerwa.
Obrady wznowiono od pkt 7

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin, mieszczących się w: Jutrosinie, przy ul. Adama Mickiewicza 9, Dubinie oraz w Szkaradowie. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXV/205/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 lutego 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski

- p. M. Guziołek – kiedy będą naprawiane dziury na drogach?;

- p. K. Szczęsny - mam pytanie, czy kasa w Urzędzie nie mogłaby się znajdować na parterze?

- p. Burmistrz – na łatanie dziur jest jeszcze za wcześnie, przecież jest jeszcze zima, a kasę mamy do góry i nie ma żadnego problemu, jak przyjdzie jakaś osoba starsza, czy schorowana, aby ktoś z księgowości zszedł na dół (wisi nawet taka informacja na ścianie);

- p. I. Mikołajewski – rozmawiałem z jedną panią, która powiedziała mi, że są przymiarki do powstania klasy sportowej w Gminie, czy alternatywą do tego pomysłu nie mogłoby być powstanie np. klasy z rozszerzonym językiem obcym;

- p. Burmistrz – to jest pytanie do dyrektorów szkół, jeśli będzie taka wola i rodzice będą chcieli to nie widzę problemu;

- p. R. Krzyżosiak – skoro ma to być inicjatywa dyrektora, to mam prośbę żeby zredagować takie pismo do dyrektora, a burmistrz objął nad tą sprawą kuratelę;

- p. M. Kozica – chciałbym podziękować za lampę na przejściu dla pieszych w Starym Sielcu, a także prosić o dokończenie chodnika;

- p. Burmistrz – to są lampy z odzysku;

- p. I. Mikołajewski – chciałbym podziękować p. Prezes GSCH-ów za poczęstunek dla dzieci, które 14 lutego oprowadzałem po Jutrosinie;

- p. M. Barteczka – chciałbym zaprosić na Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 2 marca w Szkaradowie;

- p. Burmistrz – w niedzielę 23 lutego firmy z naszej Gminy odbierają wyróżnienie HIT 2013;

- p. Burmistrz – następna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 27 marca 2014 roku

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 10
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu