Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 34/2013 z XXXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30.12.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 34/2013 z XXXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 30.12.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 34
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 34/2013

z XXXIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 30.12.2013r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_____________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak-Bakun Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

        Otwarcia XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Pana Mariana Poślednika – Senatora RP, Pana Sławomira Rojdę – Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Rawiczu, Pana Adama Sperzyńskiego – Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Miejskiej Górce, Pana Pawła Jernasia – Kierownika Rewiru Dzielnicowych, Panią Martę Sikorską – asystentkę Posła do Parlamentu Europejskiego – Pana Andrzeja Grzyba, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, przedstawicieli zakładów pracy, Księży z dekanatu jutrosińskiego, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Radcę prawnego – Pana Dariusza Płociniczaka.

        Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

        Przed przedstawieniem porządku obrad sesji, w związku z przypadającą na 27 grudnia 2013 roku - 95 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego - uczczono minutą ciszy poległych w tym powstaniu.


Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


I. Część robocza:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2016
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014- 2017 według następującego porządku:
- przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o proje-kcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
- wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie;
- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017
6. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014 według następującego porządku:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;
- przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie uchwały budżetowej;
- stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
- zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej;
- głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Rawickiego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Jutrosin
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski

II. Część okolicznościowa Sesji związana ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2014 rokiem

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- uczestniczyłem w spotkaniu odnośnie węgla brunatnego;
- uczestniczyłem w naradzie wójta i burmistrzów;
- brałem udział w promocji książki wydanej przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, pt. „Jutrosińska wiara i gwara”;
- uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowych klubów seniora i kół gospodyń wiejskich;
- uczestniczyłem w promocji książki Pana dr. Macieja Frąckowiaka, pt. „Reset”;
- uczestniczyłem w zjeździe wójtów i burmistrzów organizowanym przez WOKISS z Poznania;
- brałem udział w turnieju kopa o puchar wielkopolski, który odbył się u nas w restauracji „Ratuszowa”;
- brałem udział w obradach Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Brak pytań

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2016

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2013 rok.

- p. N. Bartkowiak-Bakun – chodzi mi o salę w Szkaradowie, jesteśmy –jako Komisja Rewizyjna- jak najbardziej za – ale czy trochę rozmach tej inwestycji nie jest za duży;

- p. M. Jakubowski – dlaczego w Wieloletniej Prognozie odstąpiono od ul. Wrocławskiej;

- p. Burmistrz – ale te pytania dotyczą kolejnego pkt, gdzie będziemy uchwalać Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017, a te zmiany dotyczą jeszcze aktualnego WPF, gdzie p. Skarbnik musi ująć zmiany, które zostały wprowadzone do budżetu na 2013 rok.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 3 (p. N. Bartkowiak-Bakun, p. M. Jakubowski, p. Sz. Samol). Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIV/196/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku została przyjęta przez Radę z 3 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017 według następującego porządku:


- przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017 przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin;


       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jutrosin przygotowana została na lata 2014-2017. Długość okresu objętego prognozą wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na wydatki majątkowe w roku 2014 przewidziano ogółem kwotę 2.080.000,00 zł.:
- przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Rogożewo (planowane wydatki – 400.000 zł.);
- wykup gruntów na poszerzenie zasobów Gminy (planowane wydatki – 80.000 zł.);
- zagospodarowanie terenu w centrum Jutrosina (siłownia zewnętrzna) – całkowita wartość inwestycji 50.000 zł.(25.000 zł. - środki własne, 25.000 zł. - środki zewnętrzne);
- kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo – (planowane wydatki w roku 2014 – 750.000 zł.; 250.000 zł. - środki własne, 500.000 zł. - środki zewnętrzne);
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca (planowane wydatki w roku 2014 – 680.000 zł.; środki własne – 300.000 zł., 380.000 zł. - środki zewnętrzne);
- budowa obiektów sportowych – Szkaradowo – (całkowita wartość inwestycji - 4.029.000,00 zł.), inwestycja kończąca się w roku 2016, planowane wydatki w roku 2014 – 100.000 zł.(środki własne). I tutaj zaznaczam - w związku z wcześniejszym zapytaniem Pani Radnej Bartkowiak-Bakun – do sali muszą być dołączone takie obiekty jak: szatnia, urządzenia socjalne, czy ubikacje dla osób niepełnosprawnych, nie da się robić sali bez zaplecza - takie są przepisy, muszą być spełnione wymogi nadzoru budowlanego, sanepidu czy straży pożarnej;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – my nie dyskutujemy z normami prawa, tylko dyskutujmy na temat drugiego poziomu budynku, gdzie mają być zlokalizowane salki typu fitness. Na ile to będzie wykorzystane z czasem i jakie będą koszty utrzymania? Czy ktoś przygotował takie szacunki? Mamy świetlicę wiejską w Szkaradowie, zaraz możemy sprawdzić jako komisja rewizyjna, jak często ktoś ją wynajmuje. Możemy budować na potęgę, ale pytanie, czy to jest zasadne? Nie dyskutujemy z faktem, że sala w Szkaradowie musi być, tylko pytanie czy z takim rozmachem?

- p. Burmistrz – odnośnie wcześniejszego zapytania Pana Radnego Jakubowskiego. Tak, drogę na ul. Wrocławskiej wyrzuciliśmy na razie z Wieloletniej Prognozy Finansowej, bo nie ma takiej potrzeby, temat ten odpuszczamy sobie na jakiś czas;

- p. M. Jakubowski – mówi pan, że remont tej ulicy nie jest potrzebny, ale najbardziej chodzi tu o kanalizację opadową, jak przychodzą większe opady deszczu to pojawia się problem na cmentarzu, topią się nagrobki;

- p. Burmistrz – na dzisiaj nie ma już takiego problemu, woda jest głębiej spuszczana;

- p. Burmistrz – budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice-Śląskowo-Nowy Sielec uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z unijnego programu WRPO, chcę złożyć również wniosek na modernizację ul. Garncarskiej w Jutrosinie - w ramach małych projektów.
Chcemy pozyskać w roku 2014 dochody majątkowe w wysokości 1.090.000,00 zł.

W latach 2014 oraz 2017-2021 wynikiem budżetu jest nadwyżka, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

         Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami), po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin opinię pozytywną.

- wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie

brak wniosków

- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017

         Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 10 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 5 (p. A. Kapała, p. N. Bartkowiak-Bakun, p. M. Jakubowski, p. Sz. Samol oraz p. M. Kozica). Dziękuję – zatem uchwała Nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017 została przyjęta przez Radę z 5 głosami wstrzymującymi się.

Uchwała stanowi załącznik 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014 według następującego porządku:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014 przez Burmistrza Miasta i Gminy

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie – 22.590.254,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie – 21.500.254,00 zł., a dochody majątkowe w kwocie – 1.090.000,00 zł.. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie – 21.590.254,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 19.510.254,00zł., wydatki majątkowe w kwocie – 2.080.000,00 zł. Dalej na:
- rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę – 799 743,00 zł.
- transport i łączność – 614 604,00 zł.
- turystykę – 680 000,00 zł.
- gospodarkę mieszkaniową – 255 875,00 zł.
- administrację publiczną – 2 043 751,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 123 300,00 zł.
- obsługę długu publicznego – 219 500,00 zł.
- oświatę i wychowanie – 11 142 510,00 zł.
- ochronę zdrowia – 104 000,00 zł.
- pomoc społeczną – 3 508 078,00 zł.
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 285 656,00 zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 586 059,00 zł.
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 830 928,00 zł.
- kulturę fizyczną – 280 062,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2014:
- przebudowa drogi gminnej Pawłowo-Rogożewo,
- wykup gruntów na poszerzenie zasobów Gminy,
- zagospodarowanie terenu w centrum Jutrosina (siłownia zewnętrzna),
- kształtowanie centrum wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo,
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie na cele rekreacyjne. Budowa wiatraka jako platformy widokowej i infrastruktura towarzysząca,
- budowa obiektów sportowych – Szkaradowo.

       Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie. Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.

Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

- przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu uchwały budżetowej :

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna;
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – głos zajęła p. N. Bartkowiak – Bakun – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
kolejny już rok przy uchwalaniu budżetu nie są przedstawiane przez p. Burmistrza żadne oszczędności. Wspomniał p. Burmistrz, że połowa budżetu trafia do oświaty, a co roku jest to samo – dyrektorzy nie przychodzą na sesję, więc jak taki przykład idzie z góry to trudno oczekiwać potem czegoś więcej od dzieci. Odnośnie przedszkoli – jaka jest perspektywa zatrudnienia nauczycieli w stosunku do ilości dzieci? Szkoła Podstawowa w Dubinie – od kilku już lat jest na bardzo niskim poziomie – miał zostać nam przedstawiony program naprawczy jaki zastosowano, żeby problem nie pojawiał się już w przyszłości. Mieliśmy zapewnienia od p. Burmistrza, że jak wszyscy podłączą się do kanalizacji w Dubinie (a z tego co wiem większość już to zrobiła), zajmie się pan tematem wspominanego już wcześniej przeze mnie rowu, a temat niestety zanikł;

- p. Burmistrz – proszę mi wskazać jakie oszczędności mamy zrobić przy 22 mln budżecie;

- p. N. Bartkowiak-Bakun – prosiłam, żeby przedstawić prognozę dotyczącą przedszkoli, a z tego co wiem to zatrudnienie wzrasta;

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

- przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie
o projekcie uchwały budżetowej.


      Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami), wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na 2014 rok opinię pozytywną.

- stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków


brak wniosków

- zgłaszanie poprawek, dyskusji oraz głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej

Brak poprawek do projektu uchwały budżetowej

- głosowanie nad uchwałą budżetową Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014


       Przewodniczący odczytał projekt uchwały budżetowej na 2014 rok. Po odczytaniu projektu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr XXXIV/198/2013: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 13 „za”, kto jest przeciwny – 1 (p. N. Bartkowiak-Bakun), kto się wstrzymał – 1 (p. A. Kapała). Dziękuję – zatem uchwała Nr XXXIV/198/2013 została przyjęta przez Radę z 1 głosem przeciwnym oraz 1 wstrzymującym się.

Burmistrz podziękował Radnym za podjęcie uchwały budżetowej na rok 2014 – będziemy ją wspólnie realizować – dodał Burmistrz.

Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Rawickiego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Jutrosin

         Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Przekazujemy Powiatowi Rawickiemu 3 działki (2 działki ze Smolic i 1 – właściciela prywatnego). Będzie to nasz wkład w budowę ścieżki rowerowo-pieszej na odcinku Jutrosin-Dubin. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIV/199/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

        Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Od nowego roku wchodzi dodatek energetyczny. Będzie go realizował – tak jak jest to też przy dodatkach mieszkaniowych – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Dlatego musimy taką uchwałę podjąć, aby upoważnić Kierownika MGOPS do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień w tym zakresie. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIV/200/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 grudnia 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski

- p. F. Tatarek – moim zdaniem wartość młodzieży jest ważniejsza, a nie zastanawianie się czy dołożenie kilkunastu tysięcy złotych do tak dużej i długo wyczekiwanej przez mieszkańców Szkaradowa inwestycji, jaką jest budowa sali sportowej – jest zasadne;

- p. M. Guziołek – podziękował Radnym Powiatowym za utwardzenie odcinka drogi w Rogożewie.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

       Po 10-minutowej przerwie rozpoczęła się część okolicznościowa sesji. Wszyscy obecni uczcili minutą ciszy zmarłego w tym roku - ś.p. ks. proboszcza Kazimierza Białka. Następnie ks. dziekan – Stanisław Matuszczak modlitwą wprowadził obecnych w nastrój świąteczny. Podzielono się opłatkiem oraz złożono świąteczno - noworoczne życzenia.

Ad. 11
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-01-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu