Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 33/2013 z XXXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28.11.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 33/2013 z XXXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28.11.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 33
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 33/2013

z XXXIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28.11.2013r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________________________
Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak-Bakun Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

     Otwarcia XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Panią Wiesławę Krajka – z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

     Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 14 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnego: p. W. Kalki jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2016
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2014 rok
6. Podjęcie decyzji o nieobniżaniu ustalonej Komunikatem Prezesa GUS-u ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2014
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2014 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2014 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2016
10. Interpelacje i zapytania
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w sesjach powiatowych;
- uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 90-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego;
- uczestniczyłem w obchodach Święta Niepodległości, główne uroczystości odbyły się na Rynku w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 100-lecia powstania Banku Żywności w Rawiczu;
- jestem członkiem komisji konkursowej konkursu HIT, jeździliśmy teraz z komisją i ocenialiśmy przedsiębiorstwa, które biorą udział w tym konkursie;
- brałem udział w konferencji organizowanej przez Wielkopolskę Gościnną - „Kulinarne Odkrycia Gościnnej Wielkopolski”;
- uczestniczyłem w promocji książki napisanej przez p. Macieja Frąckowiaka, pt. „Reset”;
- uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Stałych Rady;
- wczoraj odbyła się w Urzędzie narada z sołtysami, zorganizowana przede wszystkim na prośbę KRUS-u z Rawicza;
- uczestniczyłem w spotkaniu Klubu Emerytów i Rencistów;

Brak pytań

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (Radny W. Kalka nieobecny - usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIII/189/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2016

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2013 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (Radny W. Kalka nieobecny-usprawiedliwiony), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2014 rok

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określił cenę 1 dt żyta w wysokości 69,28 zł. Proponuję, aby obniżyć tę cenę do kwoty 60 zł.(czyli pozostawić na tym samym poziomie, co obowiązywała w zeszłym roku).
Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak poprosił wszystkie Komisje Stałe Rady do ustosunkowania się do tej kwoty.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – kwota 60 zł. - opinia pozytywna;
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – kwota 60 zł. - opinia pozytywna;
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – kwota 60 zł. - opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – kwota 60 zł. - opinia pozytywna;

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnego W. Kalki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie decyzji o nieobniżaniu ustalonej Komunikatem Prezesa GUS-u ceny 1 m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2014

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2014 rok. Nie podejmujemy w tym temacie uchwały, jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1m³ drewna decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.

Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1m³ drewna jednogłośnie.

Po tym punkcie ogłoszono 10-minutową przerwę.
Obrady wznowiono od pkt 7


Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2014 rok

      Głos zajął Pan Burmistrz - Pan Zbigniew Koszarek. Temat był omawiany na komisjach. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów i kierunków form wzajemnej współpracy.
Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2014 przyjmuje zadania z zakresu:
- ochrony zdrowia;
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocji gminy.
Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za (nieobecność Radnego W. Kalki usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8 (od pkt tego obecny na sesji Radny W. Kalka, stan obecnych Radnych - 15)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2014 rok

     Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Wśród wielu problemów społecznych występujących w Polsce jako jedne z czołowych wysuwają się problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez polskie społeczeństwo. Problem ten, mimo podejmowanych od wielu lat działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji jego nadużywania oraz dostępności do świadczeń terapeutycznych, związanych z leczeniem uzależnień, stale utrzymuje tendencję wzrostową. Zjawisko alkoholizmu dotyczy zarówno polityki lokalnej, regionalnej, jak i również całego kraju. Niezależnie od skali, a także jakości podejmowanych działań, alkoholizm był, jest i będzie przyczyną wielu negatywnych zjawisk, zachodzących w różnych obszarach życia społecznego, ekonomicznego, ale przede wszystkim będzie zawsze wielką tragedią zarówno każdej osoby uzależnionej, jak i jej rodziny. Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jutrosin prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie, który stanowi rozwinięcie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach poprzednich. Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowana na poziomie gminy, która na mocy ustawy uzyskała kompetencje do rozwiązywania tych problemów. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki uzależnień. Program ma minimalizować, a także zapobiegać, edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową. Działania podejmowane w ramach programu powinny uczyć jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Powinny wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne podpieranie się substancjami uzależniającymi.
       Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w 2012r. 196 rodzin korzystało z różnego rodzaju form pomocy materialnej. Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystało 9 rodzin, na łączną kwotę 27.602,11 zł.
      W 2012 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 9 Niebieskich Kart założonych z powodu podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. Większość sprawców podejrzanych o stosowanie przemocy było pod wpływem alkoholu. Z danych policji wynika również , że w 2012r. 5 osób zatrzymano w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych. W ubiegłym roku 13 osób kierujących pojazdami było zatrzymanych pod wpływem alkoholu zakwalifikowanych jako przestępstwo oraz 3 osoby nietrzeźwe kierujące pojazdami zakwalifikowanych jako wykroczenie.
      Ze statystyk policyjnych warto także odnotować fakt ukarania mandatami 19 osób spożywających alkohol w miejscach publicznych oraz jedno przestępstwo - sprzedaż alkoholu nieletniemu.
W Gminie Jutrosin na dzień 31.12.2012r. było 26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 18. Natomiast lokali gastronomicznych było 5. Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% i powyżej 18% przypada około 277 mieszkańców, natomiast na jeden punkt gastronomii przypada około 1439 osób.
      Ponieważ znaczna część zachowań antyspołecznych podejmowana jest zwykle pod wpływem alkoholu, konieczne jest wdrażanie wszelkich możliwych środków zaradczych wobec tego zjawiska. Podejmowane działania powinny mieć charakter interdyscyplinarny. Ponadto wskazane jest, aby działaniami profilaktycznymi obejmować tak osoby uzależnione jak i współuzależnione, przebywające w najbliższym otoczeniu, (rodziny osób uzależnionych i współmieszkańców) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zadania związane z profilaktyką uzależnienia od alkoholu są realizowane na terenie gminy przez szeroki krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działania na rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się m.in. szkoły gminne, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, służba zdrowia .
Cele Programu:
1. Minimalizacja szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
2. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.
Zadania Gminy dotyczące realizacji Programu:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
Zadanie 1.

1) Kontynuacja działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy, do którego podstawowych zadań należy: nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobami i rodzinami z problemem uzależnień oraz przemocy domowej, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, doradztwo i konsultacje specjalistów (m.in. psycholog, prawnik) w sprawie uzależnień i przemocy w rodzinie, informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, udostępnianie materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
2) Zakres finansowania działalności Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego obejmuje m.in: wynagrodzenie osób pełniących dyżury (psycholog, prawnik), zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, książek oraz specjalistycznej prasy.
Zadanie 2.
3) Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dzieci z rodzin alkoholowych (m.in. Poradnia Leczenia Uzależnień w Rawiczu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego „ Terapia” w Miejskiej Górce).
Zadanie 3.
4) Współpraca z biegłymi sądowymi psychologiem i psychiatrą w zakresie kierowania osób uzależnionych na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia, przygotowanie dokumentacji do sądu, współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu.
5) Zakres finansowania obejmuje m.in.: koszty opinii biegłych, opłaty sądowe związane ze składaniem wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia.
Zadanie 4.
6) Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy .
7) Zakres finansowania obejmuje: zabezpieczenie fachowej literatury, poradników, broszur i ulotek, dofinansowanie wyjazdu na spotkania grup trzeźwościowych.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe-szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.
Zadanie 1.

8) Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego.
Zadanie 2.
9) Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej .
Zadanie 3.
10) Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współdziałanie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zadanie 4.
1. Edukacja publiczna - ulotki, broszury, poradniki

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczych i socjoterapeutycznych.
Zadanie 1.

Prowadzenie popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
Zadanie 2.
Realizowanie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programów profilaktycznych wpisujących się w szkolne programy profilaktyki.
Zadanie 3.
Dofinansowanie wypoczynku letniego (kolonii, obozów, półkolonii, „zielonych szkół”) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.
Zadanie 4.
Prowadzenie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień, wspieranie merytoryczne i finansowe konkursów wiedzy o uzależnieniach, zawodów i turniejów sportowych promujących zdrowy styl życia, festynów rodzinnych, wspieranie i dofinansowywanie imprez promujących wzorce godne naśladowania i zdrowy styl życia.
Zadanie 5.
Organizowanie szkoleń różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.
Zadanie 6.
Dofinansowanie zakupu nowych elementów placów zabaw oraz naprawa i odnowienie już istniejących
Zadanie 7.
Wspieranie i dofinansowanie działań z zakresu pozalekcyjnych zajęć sportowych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Zadanie 8.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej
Zadanie 9.
Wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodek kultury, kluby sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy, trzeźwy styl życia. Współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz promocji trzeźwości obyczajów.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Zadanie 1.

Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca z instytucjami i podmiotami pozarządowymi, organizacjami sportowymi, kulturalno-oświatowymi i innymi w zakresie realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Zadania 1.

Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art.18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.


Cała informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2016

       Głos zajęła Pani Wiesława Krajka – z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – 2016, opracowany został zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa ta stanowi, że zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. Zgodnie z art. 10 ust.1 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i obejmuje:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjo-terapeutycznych.
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Zgodnie z kierunkami działań zaplanowanymi do realizacji dla samorządów w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 Gminny Program powinien obejmować następujące kierunki działań:
kierunek 1: Wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej
kierunek 2: Wspieranie rozwoju programów profilaktyki selektywnej
kierunek 3: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z możliwością zapobiegania zjawisku
kierunek4: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych z możliwością zapobiegania zjawisku
kierunek 5: Leczenie, rehabilitację; ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegrację społeczną;
kierunek 6 : Badanie i monitoring.
        Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji związanych z tym faktem, dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. To problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często związany jest z innym uzależnieniem w tym przede wszystkim z alkoholem. Jedną z najpoważniejszych kwestii społecznych, przed którą stanęły instytucje zajmujące się wychowaniem i edukacją, a także osoby kreujące politykę w państwie jest używanie przez młodzież alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Badania pokazują, że w latach 90. mieliśmy w Polsce do czynienia ze znacznym wzrostem rozmiarów problemu używania narkotyków. W literaturze psychologicznej i opracowaniach socjologicznych wielokrotnie podkreśla się współzależność pomiędzy trudnymi relacjami rodzinnymi i brakiem wsparcia oraz pomocy ze strony rodziców i zachowaniami problemowymi związanymi z piciem alkoholu i sięganiem po narkotyki przez młodzież. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi (dopalacze), substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności. Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, dane z policji, informacje prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób uzależnionych. Z informacji tych wynika, że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami. Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające się (szczególnie tzw. "miękkich” narkotyków) ceny spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie.
Używanie narkotyków skutkuje różnymi problemami:
-Prawnymi i społecznymi (handel narkotykami, zatrzymania za posiadanie narkotyków, problemy z prawem w związku z bójkami, kradzieżami, wymuszeniami, prostytucja, problemy w kontaktach z rodziną, znajomymi, brak czasu na nawiązywanie znajomości z osobami niebiorącymi, kłótnie)
-Psychologicznymi (zwiększenie drażliwości, agresywności, ryzyko HIV, AIDS (przypadkowy seks), obniżony nastrój, myśli samobójcze, psychoza, ostre napady lęku, halucynacje, izolowanie się od ludzi, mogą nasilać się choroby: anoreksja, bulimia itp.)
-Zdrowotnymi (groźba przedawkowania, wystąpienie różnych chorób na skutek zażywania narkotyków).
          Analizując stan zagrożenia narkomanią na terenie Gminy Jutrosin oparto się o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w gimnazjach w Szkaradowie i Jutrosinie oraz wśród uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Zostały one przeprowadzone w okresie I-IX 2013r. Ogółem badaniami w formie ankiet objęto 367 uczniów. Ankietowani mają świadomość, że narkotyki szkodzą zdrowiu i życiu. Jednak 20 osób, tj. 5,4% odpowiedziało twierdząco na pytanie „czy miało bezpośredni kontakt z narkotykami i dopalaczami.” W skali ogólnej populacji młodzieży do 19 lat jest to 1,062 %. Wskaźnikiem do osiągnięcia celu głównego poprzedniego programu na lata 2011-2013 było osiągnięcie wskaźnika 1,5 % osób mających kontakt ze środkami psychoaktywnymi. Cel główny programu został osiągnięty. Natomiast niepokojące są dane mówiące o tym, iż młodzież wie do kogo się zwrócić gdyby chciała zakupić narkotyki. Twierdząco odpowiedziało 27% badanych. Nieliczne osoby mają za sobą doświadczenia związane ze stosowaniem narkotyków. Nie mają one jednak charakteru systematycznego „brania”, ale raczej sporadycznego eksperymentowania. Młodzież robi to często pod wpływem presji grupy rówieśniczej, aby nie być wyśmianym i odizolowanym od środowiska, którym się otacza. Młodzież w swych ankietach podkreśla także to, że nie radzi sobie z kłopotami w nauce. Bardzo istotnym problemem wynikłym z ankiet jest to, że młodzież ma małe poczucie bezpieczeństwa zwłaszcza w rodzinach i swych domach. Ankietowani w znacznym odsetku uznali, iż źle się czują w rodzinie z powodu konfliktów oraz mają poczucie, że rodzice nie zajmują się nim i nie dają im wsparcia. Powinno to być sygnałem ostrzegawczym dla rodziców, aby więcej czasu poświęcali swym dzieciom i ich problemom, aby dzieci w ich życiu były na pierwszym planie nie tylko, aby zapewnić im byt materialny, ale przede wszystkim rozwój duchowy i zacieśnianie więzi rodzinnych.

Cała informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15”za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Ad. 10
Interpelacje i zapytania


- p. M. Jakubowski – kiedy będzie zrobiona ul. Garncarska w Jutrosinie?


- p. I. Mikołajewski – miałbym prośbę aby ktoś z pracowników Urzędu zajął się wymianą nieczytelnych tablic z nazwami ulic w Jutrosinie i ta nieszczęsna ul. Lawendowa – tam naprawdę nie idzie już wjechać. Chciałbym poruszyć również sprawę wieszania ogłoszeń na słupach, czy nie da się tego w jakiś sposób ukrócić;


- p. A. Kapała – chciałam przypomnieć o tablicach informacyjnych dotyczących posesji nr 146, 147 i 148 w Dubinie i coraz większe naciski społeczeństwa Dubina kładzone są na ten nieszczęsny bruk, wnoszę o wniesienie tego chociażby do budżetu wieloletniego Gminy Jutrosin;


- p. Burmistrz – ul. Garncarską może uda nam się zrobić w ramach LEADERA, z tymi nazwami ulic się zgadzam, będziemy to uzupełniać, a na ul. Lawendową planujemy zakupić kamień z betoniarni. Na bruk w Dubinie nie ma na razie pieniędzy w budżecie.


Brak więcej interpelacji i zapytań


Ad. 11
Wolne głosy i wnioski


- p. E. Szymkowiak – chciałbym zająć głos odnośnie odnowienia drogi w kierunku Góreczek i co z odśnieżaniem dróg;


- p. M. Kozica – jaka jest szansa zrobienia chodnika w Starym Sielcu, a druga sprawa – chodzi mi o ścieżkę rowerową w kierunku Dubina, aby ją obniżyć, bo te osoby, które kupiły w tym rejonie działkę budowlaną, nie mogą tam wjechać, bo jest za wysoko;


- p. Burmistrz – jeśli chodzi o odśnieżanie dróg to umowy mamy praktycznie już podpisane z tymi samymi osobami co w zeszłym roku, a o szczegóły to proszę zwrócić się do pracownika Staśkiewicza; jeśli chodzi o drogę w kierunku Góreczek – jest to droga powiatowa, także my jej nie możemy finansować; jeśli chodzi o chodnik w Starym Sielcu – to nie wiem co będzie, a z tym zjazdem ze ścieżki rowerowej to się zgadzam, będziemy to naprawiać;


- p. Ł. Stróżyński – w Pawłowie znak Stop jest niewidoczny, już parę razy doszło by do kolizji w tym miejscu, kolejny już raz poruszam sprawę tej nieszczęsnej drogi Pawłowo-Rogożewo;


- p. M. Antkowiak – żeby chociaż ten nieszczęsny bruk w Dubinie ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej;


- p. K. Zaleska – ja w sprawie odśnieżania, bo w kierunku Zaborowa kawałek zawsze odśnieżał p. Felisiak, a kawałek ktoś inny, nie mogłaby tego robić jedna firma?


- p. Burmistrz – będzie to zmienione;


- p. Mateusz Pawlak (ZS Jutrosin) – chciałem zająć głos w dwóch sprawach: I - dotyczy oświetlenia stadionu, bo koledzy grający w Orli - narzekają na brak światła popołudniami, a II – dotyczy tego masztu na szkole, do czego on służy?


- p. Burmistrz – na oświetlenie nie mamy pieniędzy na razie, a ten maszt jest związany z internetem, muszę dowiedzieć się jak ta sprawa jest daleko posunięta;


- p. Burmistrz – zapraszam wszystkich na promocję książki, pt.: „Jutrosińska Wiara i Gwara” , która odbędzie się 7 grudnia w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji;


- p. S. Janiak – złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz poinformował, że ostatnia sesja w tym roku odbędzie się 30 grudnia.


Brak więcej wolnych głosów i wniosków.


Ad. 12

Zakończenie obrad


Na powyższym zakończono obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu